Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Balogh címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Balogh, Ballogh családok címerével foglalkozik.


balogi Balogh[szerkesztés]

Lásd: balogi Baloghy címer


ócsai Balogh[szerkesztés]

Ch→
Siebmacher:

Wappen: In G. auf g. Blätterkrone ein r. gewaffneter # Doppeladler. – Kleinod: Der Doppeladler. – Decken: #g. – rs. (Michael Balogh v. Ócsa siegelt 1770 mit einer Blätterkrone, welche beiderseits v. je einem halben Adler begleitet ist; oben ein sechseckiger Stern. – Kleinod hier: Zwischen offenem Fluge, ein gebogener Arm mit Krummsäbel. Vergl. N. J. I. 143).

Donational-Geschlecht, welches sein Prädikat v. Orte Ocsa im Pesther Comitate herleitet.

(Siegel. – Siehe: N. J. I. 142-143).

Siebmacher - Pótkötet:

Balogh. V. Ócsa.
Zum Texte Pag. 32 des vorliegenden Werkes, ist zu bemerken: dass die Balogh v. Ócsa, im Vereine mit den † Atyfi v. Traja, † Baloghy, † Derencsényi, † Széchy v. Rimaszéch ec., ihre Abstammung vom Genus Balogh ableiten und mit den eben genannten Geschlechtern, auch ein gemeinsames Wappen führen.

Kempelen:

Balogh (ócsai).
Czímeres nemes család, legalább Vasmegye egy bizonyitványában arra a körülményre hivatkozik, hogy a család 1628. nyert armálit. (Pestm. lt.-ban.) Miután azonban ebben az évben több B.-csalás kapott czímeres nemeslevelet, – nem tudjuk, hogy melyik családdal azonos. A család czímere: kék paizsban lebegő leveles koronán kiterjesztett szárnyu kétfejü sas áll; sisakdisz: a sas; takarók: fekete-arany, vörös-ezüst. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Hontmegyében János, Nógrádmegyében pedig Zsigmond, Ferencz és Pál vétettek fel az igazolt nemesek közé. – Czímerpecsétje Pestmegye levéltárában. – Ugyancsak Nagy Iván szerint a család leszármazása ez: Vö. NI . I/143., pk. 51–2.; Siebm. 32., pk. 12.; Kősz. 23.

MCK:

Balogh de Ócsa. 63. T. 9. 1628. évben nyert c. n. l. – C. p. Pest vm. lt. polg. per. fasc. 18. Nr. 30. – Kõszeghi. – Kempelen I. 324. – Siebm. W.

Borovszky - Nógrád:

Balogh. (Ócsai.) Előnevét a pestvármegyei Ócsa helységtől vette. Első ismert őse Dániel, a ki 1632-1655-ben, mint kapitány Balassagyarmaton lakott. Két fia volt: Jeromos, a ki török fogságba került és Mihály (l651.), a ki a családot tovább terjesztette. Pál, sógorával, Tihanyi 589Ferenczczel együtt 1718 nov. 3-án Borsosberénybe és Szomolyára nyert nádori adományt. Mihály 1770-ben Nógrád vármegye szolgabírája, Zsigmond, a ki Bágyonban lakott, 1760-ban Nógrád vármegye táblabírája. Péter (szül. 1748.) 1713-ban Nógrád vármegye szolgabírája. 1783-ban helyettes alispán, azután a hétszemélyes tábla ülnöke, az 1790-91. évi országgyűlésen Nógrád vármegye követe. 1789-ben az evang. egyház főgondnokává választották meg. 1802-ben Zólyom vármegye főispánja v. b. t. t. († 1818.) A XIX. század első felében a család Szőlős és Borsosberény helységekben bírt földesúri joggal.

Czímer: kékben, leveles aranykoronán, kiterjesztett szárnyú kétfejű fekete sas. Sisakdísz: paizsbeli sas.

Vikipedia.hu:

A család előnevét a régente Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében fekvő Ócsa községről vette. Első ismert tagja Dániel kapitány, aki a XVII. században még Balassagyarmaton lakott. Két fia közül Jeromos török fogságba került, így a másik fiú, Mihály származtatta tovább a családot. Egy későbbi családtag, Pál, sógorával együtt Borsosberény és Szomolya községekre kapott nádori adományt. Mihály, 1770-ben Nógrád vármegye szolgabírája, míg Zsigmond 1670-ben ugyanennek a vármegyének a táblabírája volt. Péter, szintén nógrádi szolgabíró, majd 1783-ban helyettes alispán, ezután a hétszemélyes tábla ülnöke lett, majd az országgyűlésen is szerepelt mint vármegyéje követe. 1789-ben megválasztották az evangélikus egyház főgondnokának, 1802-ben pedig Zólyom vármegye főispánja és valóságos belső titkos tanácsos is lett. A család borsosberényi földesúri joga még a XIX. században is megvolt.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[2]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [3]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn (Supplementband.) [4]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[5][6]

NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta Reiszig Ede dr. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 568- [7]

 • Külső hivatkozások:

[8]


szentiváni Balogh[szerkesztés]

Borovszky:

A Garai család... 1437-ben a magbanszakadt Szent-Iváni Balogh Mihály részeit nyeri adományul.

 • Irodalom:

BÁCS-BODROG VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Reiszig Ede dr. In: Borovszky samu szerk.: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. BÁCS-BODROG VÁRMEGYE II. 559-[9]

 • Külső hivatkozások:kulpi Balogh[szerkesztés]

Ch→


A czímeradományban Kulpi Balázs mester újlaki (illoki) plébános, testvére László, valamint Balázsnak vérei: Kulpi Benedek fia Jakab, Péter fiai: Jakab és Mátyás, és másik Péter fia Simon részesülnek. Érdemeikről az armális szövege nem ad bővebb felvilágosítást. A Kulpi-család a reánk maradt töredékes adatok tanusága szerint a déli vidékről származott. Az armálisban felsoroltak 1442-ben jutottak Újlaki Miklós erdélyi vajda és macsói bán adományából a Bács megyében fekvő Kulpi- (ma Kulpin) birtokba. Az erről szóló oklevélben Tehnyei névvel neveztetnek, mely nevet 1443-ban az armális elnyerésekor a Kulpi névvel cserélték fel. A család 1445-ben a Kulpi, Kulpi Tehnyei és Kulpi Balogh ágakra oszlott. (Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

MNL OL:

HU-MNL-OL-Q 311-DL 13702.1443.01.25

Törzsszám HU-MNL-OL-Q 311
Jelzet DL 13702.

Régi jelzet - NRA Fasc. 1711. - No. 37.

I. Ulászló magyar király, Buda, 1443. 1. 25., címer Kulpi Balázs újlaki plébános magister, Kulpi Jakab, Kulpi Jakab, Kulpi László, Kulpi Mátyás és Kulpi Simon részére.

Címerleírás: nincs leírva.

Megjegyzés Az oklevél bal és felső szélein a címerfestmény sarkaiból induló, kék-zöld-rózsaszín színekből álló gótikus ornamentika fut végig. A versón későbbi feljegyzés: "Nota bene. Privilegia huius regis introscripti nulla ferent".[10]

 • Irodalom:

Áldásy Antal: Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, Budapest, 1926. No. XI. (LXI.)

Nyulásziné No. 54.

 • Külső hivatkozások:

[11]

[12]

[13]


malonyai Balogh[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh (malonyai).
Czímeres nemeslevelet 1499. máj. 22. B. Illés s fiai László, Barnabás és Benedek nyertek. (Hamisitvány, Abaujmegye lt.-ban.) – Czímer: kék paizsban koronából pánczélos és pánczélsisakos vitéz nő ki; a sisak és sisakdisz helyén: két egymás mellett álló fehér rózsa. – Vö. Csoma 73.; Siebm. 32.; Áld. 22–3.

Siebmacher:

Balogh I. v. Malonya.
Wappen: In B. aus g. Blätterkrone wachsend, ein oberhalber geharnischter Ritter mit Helm. – An Helm- u. Kleinod-Stelle: Zwei nebeneinandergestellte achtblätterige w. Rosen. – Decken: Keine verliehen.

Adels- u. Wappenbrief v. König Ladislaus, d. d. Buda feria quarta proxima post festum pentecostes 1499 für Elias Balogh v. Malonya als Haupterwerber u. für seine Ehefrau Ursula als Nebenerwerberin.

(Orig. Ctt. A. Abauj-Torna.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[14]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [15]

 • Külső hivatkozások:

parasznyai Balogh[szerkesztés]

Ch→
Siebmacher:

Wappen: In B. aus g. gekröntem gr. Hügel wachsend, ein # Bär, in der erhobenen Rechten an geknüpftern r. Bande, zwei Schlüssel haltend. – Kleinod: Der Bär. – Decken: rs. – bg.

Adels- u. Wappenbrief d. d. 1535 für Benedict Balog v. Parasznya.

(L. R.)

Kempelen:

Balog (parasznyai).
Czímeres nemeslevelet 1535. jan. 28. B. Benedek, a rozsályi vár tiszttartója nyert. (LR. I/256.) – Czímer: kék paizsban arany koronából kinövő medve jobbjában övön függő két kulcsot tart, a kulcsokat mintegy átadván. (NIf. I/223.) – Vö. NI . I/144.; Siebm. 32.

MCK:

Balogh de Parasznya. 64. T. 1. B. Benedek 1535. I. 28. Ferdinándtól nyert c. n. l. – Kk. I. 256. – Kempelen I. 295.

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [16]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[17]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[18][19]

 • Külső hivatkozások:büki Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (büki).
Birtokadományt 1547. szept. 28. nyert a komárommegyei Bük helységben. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Komárommegyében Péter fordul elő az igazolt nemesek között (Komáromm. lt. Acta invest. Las. 129. K. 2. sz. 2/1755.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[20]

 • Külső hivatkozások:nebojszai és galánthai Balogh[szerkesztés]

Balogh György címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763
Bárói címer, 1624
Grófi címer, 1773
Nemesi címer, 1552 Ch→
Bárói címer, 1633 Ch→
Grófi címer, 1773 Ch→Siebmacher - Mo.:

Balogh III. v. Nebojsza u. Galántha.
Wappen, adeliges: In B. auf gr. Dreiberge ein doppelschwänziger, gekrönter g. Löwe, in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe, – in der vorgehaltenen Linken ein s. Patriarchenkreuz haltend. – Kleinod: Der Löwe wachsend. – Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief d. d. 1552 für Franz Balogh.

Wappen, gräfliches v. 1773: Unter s. Schildeshaupte, worin eine flugbereite n. Taube, das Stammwappen. – Drei Helme: I. Der Löwe d. Stammwappens linksgekehrt, wachsend – Decken: bs. – II. Die flugbereite Taube. – Decken: bg. – III. Auf spitzem w. Dreifelsen ein r. bedachter Thurm, mit drei Zinnen, zwei Fenstern und einem gewölbten Thore. – Decken: bs. – Schildhalter: Geflügelter g. Greif u. geflügeltes w. Einhorn.

Grafenstand mit Wappenerweiterung d. d. 1773 für Ladislaus Balogh v. Nebojsza u. Galántha, Ritter des St. Stefans-Ordens ec. Die Gräfliche Linie ist erloschen.

(L. R. Nr. 50. Fol 13. – Siehe N. J. I. 138-140 u. N. J Suppl. 48-51).

Siebmacher - Pótkötet:

Balogh I., v. Nebojsza u. Galántha.
König Ferdinand I., verleiht sub. D. Prag 1549, dem Franz Balog v. Nebojsza, einen Adels- u. Wappenbrief und erhielten die Balogh v. Nebojsza, i. J. 1624 den Freiherrenstand.

Artikel und Wappen Balogh v. Nebojsza u. Galántha, sind im vorliegenden Werke auf Pag. 32 Taf. 25 zu ergänzen und zu berichtigen.

(Nach d. Orig. , d. d. 1549 Rajcsányi Ad., Mscrpt.).

Siebmacher - Horvo.:

Balogh I. von Nebojsza u. Galantha.
Wappen, adeliges: In B. auf gr. Dreiberge ein doppelschwänziger, gekrönter g. Löwe, in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe, – in der vorgehaltenen Linken ein s. Patriarchenkreuz haltend.

Kleinod: Der Löwe wachsend.

Decken: bg. – rs.

Adels- und Wappenbrief d. d. 1552 für Franz Balogh.

Wappen, gräfliches v. 1773: Unter s. Schildeshaupte, worin eine flugbereite n. Taube, das Stammwappen. Drei Helme: I. Der Löwe d. Stammwappens linksgekehrt. wachsend. – Decken: bs. – II. Die flugbereite Taube. – Decken: bg. – III. Auf spitzem w. Dreifelsen ein r. bedachter Thurm, mit drei Zinnen, zwei Fenstern und einem gewölbten Thore. – Decken: bs. – Schildhalter: Geflügelter g. Greif u. geflügeltes w. Einhorn.

Grafenstand mit Wappenerweiterung d. d. 1773 für Ladislaus Balogh v. Nebojsza u. Galántha, Ritter des St. Stefans-Ordens ec.

(Lib. Reg. L. 13.)

Die Gräfliche Linie ist erloschen.

Leben im einfachen Adelsstande im Agramer Komitate. Ein B. v. Galantha war kön. kroat. Septemvir.

Kempelen:

Balog (nebajszai és galánthai), nemes és gróf.
Czímeres nemeslevele 1552. kelt. A bárói méltóságot 1633. jan. 12. B. István kapta. (LR. VIII/34.) A grófi méltóság adományozásában 1773. jun. 7. B. László s felesége pribiri Jankovics Juliánnától született gyermekei: Sándor, Károly, Ferencz és Anna részesültek. (LR. L/12. és M. N. Muz. lt.) – Czímer: kék paizs ezüst paizsfővel, ebben jobbra repülő pacsirta; a paizsban az ősi czímer: hármas halmon koronás kétfarku arany oroszlán jobbjában kardot, baljában kettős ezüst keresztet tart; grófi korona; három sisak; a középső disze: a pacsirta, a jobboldalié: az oroszlán növekvő alakban, de balra fordulva, a baloldalié: (a nemes Schlosberg-czímerből) sziklás hegyen zárt kapus, két ablakos, három ormós, vörös fedelü vártorony; takarók: a középső sisaké kék-arany, a másik kettőnél kék-ezüst. A család grófi ága kihalt. – A családból az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Komárommegyében Ferencz, Pestmegyében István és János s Pozsonymegyében János és László igazolták nemességüket. – A család leszármazását részletesen ismertetvén Nagy Iván, e helyen csak ujabb nemzedékrendjére szoritkozunk.

Vö. NI . I/138–46., pk. 48–51.; Siebm. 32., pk. 12.; horv. 91.; Orosz 19.; NIf. II/242.; Áld. 341–3.; Bars 528.

MCK:

Balogh de Galantha et Nebojsza. 62. T. 6., 7. és 8. Nemes, báró és gróf B. Ferenc 1552. évben nyert c. n. l. – B. István 1633. I. 12. bárói rangra emeltetett. Kk. VIII. 34. – B. László és felesége pribiri Jankovics Juliánnától szül. gykei: Sándor, Károly, Ferenc és Anna 1773. VI. 1. grófságot kaptak. Kk. L. 12. – M. N. Muz. – Balogh László, õfelsége helytartó-tanácsosának c. p. Nyitra vm. lt. III. 721. – Dr. Áldásy 341. l. – Kempelen I. 295. – Címer: Burgstaller Insignia Reg. Hun. Decas III.

Borovszky - Nyitra:

Balogh (Nebojszai és Galánthai). B. Ferencz 1552-ben nyert czímeres nemes levelet. A család a XVI. század végén Magyarka pusztát s Jaszulót, 1590-ben Koritnót vette zálogba. Bori községben is birtokos volt.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[21]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [22]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn (Supplementband.) [23]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Kroatien und Slavonien. [24]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[25][26]

NYITRAVÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. Reiszig Ede In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 681- [27]

 • Külső hivatkozások:

galánthai Balogh[szerkesztés]

Grófi címer, 1773
Ch→
[1]?pacsirta?Borovszky - Bars:

Balogh (Galánthai) Pozsony vármegyéből származik. Őse Ferencz septei várnagy, a ki 1552-ben czímeres nemes levelet nyert. Idővel átszármazott Bars, Gömör, Komárom vármegyékbe. Barsba 1700-ban telepedett és Füss, Pozba, Nagy-Valkház, Ohaj helységekben, valamint Barócz pusztán volt birtokos. Tagjai közül Miklós († 1685) váczi püspök, III. János Gömör vármegye alispánja (1757-1764) utóbb a hétszemélyes tábla ülnöke. Testvére II. István barsi alispán. László 1760-ban altárnok, utóbb országos levéltárnok volt. 1773-ban grófi rangot nyert. Fiai Károly és Sándor 1788-ban eladták az atyjok által elzálogosított birtokrészeket Bentsik Józsefnek. János gömöri alispán hasonnevű fia 1782-ben Bars vármegyében kezdte pályáját, mint tiszteletbeli főjegyző, 1794-ben Komárom vármegye II., 1806-ban pedig I. alispánja. 1811. és 1825/27. évi országgyűlésen Bars vármegye követe. † Füssön 1827 szept. 23-án. Fia János 1832-36. évi országgyűlésen a vármegye követe 1848. és 1861-ben pedig az aranyos-maróti kerület országgyűlési képviselője. († 1862.) E család utolsó sarjai a Budapesten lakó Viktor ny. huszárkapitány és a Barsendréden lakó János.

Czímer (nemesi): kékben, hármas zöld dombon, jobbjában görbe kardot, baljában kettőt ezüst-keresztet tartó, koronás, két farú arany-oroszlán. Sisakdísz: növő paizsalak. Takaró: kékarany-veresezüst. A grófi czímer ezüst paizsfővel, melyben repülésre kész pacsirta áll s két sisakkal bővült.

Borovszky - Komárom:

Balogh (Galántai).
A család multját a Bars vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük. A család már 1540-ben Almáson, 1589-ben Ekelen birtokos. Tagjai közül kiváló szerepet játszott János 1794-től II., 1806-tól I. alispán, az 1792., 1796., 1802., 1806., 1807. és 1808. évi országgyűlésen Komárom vármegye követe.

Borovszky - Pozsony:

Balogh. (Galántai nemes és gróf.) B. Ferencz 1552-ben nyert nemességújító czímeres levelet. Galántai B. László 1773-ban grófi rangra emeltetett. A grófi ágnak azonban magvaszakadt. Tagjai közül kiváló szerepet játszott Miklós, 1685-től váczi püspök (†1689); János (1757-64) gömöri alispán, ennek testvére (1760) alispán. János gömöri alispán hasonnevű fia Bars várm. követe. A család a XVIII. század első felében Kossuth, Nebojsza és Kajal helységekben volt birtokos, az utóbbi helységben, mint a Kajaly-család örököse bírt földesúri joggal. (Bővebb adatokat l. a Bars vármegyét tárgyaló kötetben.)

Balogh. (Nebojszai.) Az előbbi családdal közös törzsből származik. Első ismert őse B. Péter (1552) semptei várnagy. István 1633-ban bárói rangra emeltetett. A család Nebojsza helységben volt birtokos, de a nebojszai várkastélyt már a XVIII. század első felében (1736) a Viczay-Héderváry család bírta.

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-784.[28]

Mária Terézia magyar királynő, Bécs, 1773. 6. 7., címer megerősítése, címerbővítés, magyar grófi cím, vörös pecsétviasz használati joga, galánthai Balogh László, a magyar királyi Helytartótanács tanácsosa, ugyanott a kancellária igazgatója, országos rendes levéltárnok, a királyi pénztár perceptora, a vajkai és érsekléli nemesi székek palatinusa a Szent István-rend kiskeresztes lovagja részére, valamint pribiri Jankovics Julianna (felesége), galánthai Balogh Sándor (fia), galánthai Balogh Károly (fia), galánthai Balogh Ferenc (fia) és galánthai Balogh Anna (leánya) részére.

Kapcsolódó jelzet: Királyi Könyvek - A 57 - 50. köt. - p. 12-15.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in quo avita exhibentur insignia tua, erectus nimirum leo aureus coronatus super tricolle viridi, lingua exserta, cauda bifurca super tergum proiecta, ac pedum anteriorum dextro frameam stringens capulo aureo decoram, sinistro vero minutam tenens crucem patriarchalem argenteam, superinducto cephalo scutario argento tincto, alaudam nativi coloris ad volandum dextram versus pronam continente. Verticem scuti premit corona comitibus propria, unde assurgunt tres galeae torneariae, coronatae, clatrataeque, purpura suffultae, auro reductae, torquibus ac monilibus circumductae, suisque apicibus fastigiatae, ac prima quidem, quae media est, ac situ recto apicem gerit, refert alaudam scutariam; e secunda vero a dextris situ obliquo locata galea emergit leo itidem scutarius sua cum framea et cruce, sed sinistrorsum conversus; tertia denique situ obliquo formata, ad allusionem digmatis genitricis tuae, de praenobili Schlosbergiorum stirpe ortum ducentis, desumptam sustinet turrim candidam monti petroso insistentem, porta clausa et binis fenestris iusto ab invicem spatio seiunctis, tribus praeterea pinnis, ac rubeo tecto conspicuam. Laciniae cingunt galeam mediam aureae et caeruleae, laterales vero argenteae et itidem caeruleae, scuti latera decenter ac venuste exornantes. Telamonibus hinc aureo grypho, illinc vero monocerote alato argenteo toti scuto assistentibus. - Van címerfestmény - - ép - A magyar címer jobb mezője vörös alapon négy ezüst pólyát mutat.
Címerszőnyeg: aedicula csavart oszlopokkal, arannyal hímzett vörös függöny, lent középen Justitia, baloldalt egy ásót és egy méhkaptárt tart, jobboldalt pedig egy napos-csillagos ruhába öltözött, csillagkoronás, jogart tartó nőalak ül, kísérőcímer: Magyarország

Narratio ... tu iam inde ab ineunte aetate laudabilibus antenatorum tuorum, de rege et regno benemeritorum vestigiis insistendo, primum quidem in comitatu Posoniensi diversis officiis ea cum solertia et dexteritate praefuisses, ut signanter notarii et substituti vicecomitis muneribus quoque admotus, officia haec per complurium annorum decursum non tantum singulari cum laude expleveris, verum etiam intra tempus hoc prementibus belli circumstantiis incumbentia tibi insurrectionis reiteratae momenta fideliter manipulaveris, ac ipse etiam in statutione tyronum et equitum insurrectionalium aliisque occurrentibus eotum subsidiis pro ratione possibilitatis tuae promptissimum temet semper et ubique exhibueris, in binis regnicolaribus diaetis ablegatum nonnullorum regni nostri Hungariae magnatum et indigenarum, nec non vicecomitem sedis Vajkensis per quinquennium egeris, in functione autem notariali archivum praefati comitatus laudabili cum industria in ordinem redegeris meliorem, sed et pro actuario commissionis illius regiae, quae de benigno nostro regio iussu ad consribendum comitatum Nittriensem exmissa fuit, applicari ac propter solertiam in hoc labore impensam, numismate aureo, augustissimam effigiem nostram praeseferente, benigne consolari, subinde vero in secretarium consilii nostri locumtenentialis regii Hungarici dementer resolvi merueris; ubi dein in munere hoc secretariali per quattuor fere annos gesto, uberiora habilitatis et praeclarae applicationis tuae documenta edidisses, ac ob id etiam conscriptio regni Croatiae tibi benigne per nos delata fuisset, hancque omnigena cum satisfactione nostra pertractasses, munere praeterea vice-tavernicatus officii triennio laudabiliter functus, ac ila demum ad antelatum consilium nostrum locumtenentiale regium Hungaricum pro consiliario admotus, munus hoc cum emolumento summi servitii nostri regii et boni publici adeo laudabiliter gessisses, ut primum quidem eiusdem consilii cancellariae vicedirectoris officium tibi concreditum fuerit, hocque absque salario obeundo subinde etiam in ordinarium modofati consilii locumtenentialis cancellariae directorem clementer denominari merueris. Ex quo praeterea sub tempus gesti praeallati consiliariatus tui occasione ultimo ferventis belli Borussici faenum, avenam et farinam axe ac respective flumine pro necessitate exercitus nostri caesareo-regii peculiari cum fidelitate in re et tempore promovisses, item archivum regni ad debitum ordinem irremisso conatu reduxisses, ac ex hac reflexione in archivarium primarium et cassae regni perceptorem nominatus exstitisses, pro corrigendis autem et tollendis abusibus et excessibus urbarialibus introducendaque benigna urbariali regulatione ad plures comitatus in qualitate commissarii nostri regii per nos elementer exmissus, provinciam hanc adaequata cum satisfactione nostra explevisses, ob praeclara demum, quae tibi per fidelia non minus ac utilia servitia tua comparasti merita, non tantum charactere heroldi, verum successive etiam insigni parvae crucis equitum ordinis Sancti Stephani regis apostolici exornatus, ac denique vacante sede archiepiscopatus Strigoniensis in binis sedibus archiepiscopalibus Vajka nimirum et Érsek-Leél supremi comitis et palatinatus officio ex benignitate nostra clementer condecoratus fuisses, sedesque has laudabili cum sedulitate et industria ad normam aliorum regni nostri Hungariae comitatuum regulasses, et inquantum ordo ibidem interturbatus fuisset, omnia ad summam pacem et tranquillitatem reduxisses; ad haec vero antenati quoque tui tam paterni quam materni de rege et regno adeo benemeritos semet exhibuissent, ut illi quidem cum conspicuis familiis comitum Eszterházy et Fekete super castro Galantha donationem regiam una cum praedicato de dicta Galantha a gloriosae reminiscentiae praedecessoribus nostris regibus Hungariae obtinuerint, hi vero in distinctis partim militaribus, partim provincialibus et politicis officiis constituti cum multis antiquis familiis nexum fovissent ...

Címerképek: hármasdomb, oroszlán, korona, kettőskereszt, kard, pacsirta.

 • Irodalom:

BARS VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta dr. ifj. Reiszig Ede. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. Bars vármegye. 513-[29]

KOMÁROM VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. Reiszig Ede dr. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 549- [30]

POZSONY VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta ifj. Reiszig Ede dr. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 669- [31]

Áldásy I. No. DXVII.

Nyulásziné No. 1562

 • Külső hivatkozások:

[32]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


gömöri Balogh[szerkesztés]

Ch→


 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:bődi Balogh[szerkesztés]

Ch→
Borovszky - Vas:

Balogh. (Bődi.) B. Bálint 1561-ben nyer uj adománylevelet Nádasdy Tamás nádortól a bődi javakra. A XVI. század derekán már sürűn szerepel e család. Czímeres levelét 1628-ban II. Ferdinánd adományozta. Czímer: vörös paizsban három arany koronával rakott ezüst haránt pólya, felül arany naptól, alul arany csillagtól kisérve. Sisakdísz: hat természetes sastoll közül fél babérkoszorús sárga oroszlán emelkedik ki. Jobbjában piros fehér zászlót tart. (B.)

Kempelen:

Balogh (beödi).
Czímeres nemeslevelet 1628. jul. 26. B. Bálint kapott. (Vasmegye lt.) – Czímer: jobbharánt ezüstpólyával vágott vörös paizs, a pólyában három leveles korona; a paizsban, fenn a sarokban ragyogó nap, az alsó mezőben a jobb sarokban csillag; sisakdisz: három-három strucztoll között babérkoszorus oroszlán jobbjában vörös-ezüst zászlót tart; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. – Vö. Balogh 9–12., 170.

MCK:

Balogh de Beõd. 61. T. 9. B. Bálint 1628. VII. 26. Ferdinándtól nyert c. n. l. – Vas vm. lt. – Kempelen I. 300. – Balogh, Vas vm. N. Cs. 9. l.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[33]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[34][35]

VASVÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta ifj. dr. Reiszig Ede, átnézte dr. Borovszky Samu és Csoma József. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 544- [36]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1563[szerkesztés]

Ch→
Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1563. márcz. 5. B. János s felesége Pál Annától született gyermekei: Mihály, Péter, Anna, Borbála és Erzsébet kaptak. – Czímer: kékpaizsban zöld halmon egymással szembe fordult két ágaskodó bika, a paizsfőben jobbról nap, balról félhold; takarók: kék-ezüst, vörös-ezüst. (Siebm. erd. 117.)

Siebmacher - Erdély:

Wappen: In B. auf gr. Boden einander zugekehrt je ein aufrechter # Stier. – oberhalb begleitet v. einer g. Sonne u. einem s. Halbmonde. – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: bg.–rs.

Adels- u. Wappenbrief v. Georg Rákóczy II. d. d. Gyulafehérvár 5. März 1563 für Johann Balog u. für seine Ehefrau Anna Pál, sowie für die Kinder: Michael, Peter, Anna, Barbara u. Elisabeth.

(R. A. BPest, L. R. Nr. 26. Fol. 590).

Siebmacher - Magyarország:

Wappen: In B. auf n. Boden, zwei gegeneinander gekehrte aufrechte # Stiere, – der rechtsstehende v. einer g. Sonne, der linksstehende v. einem s. Halbmonde begleitet – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: 1. Dipl Text, ohne Farbenangabe.

Adels- u. Wappenbrief von Georg Rákoczy II. Fürst v. Siebenbürgen, d. d. Gyulafejérvár, 5. März 1653 für Johann Balog als Haupterwerber u. für seine Ehefrau Anna Pál, sowie für die Kinder: Michael, Peter, Anna, Barbara u. Elisabeth als Nebenerwerber.

(R. A. BPesth).

MCK:

Balogh. 59. T. 2. B. János és neje Pál Anna s gykei: Mihály, Péter, Anna, Borbála és Erzsébet 1563. III. 5. Rákóczy Györgytõl nyertek c. n. l. – Kk. XXVI. 590.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[37]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [38]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[39]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[40][41]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1569[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Nemességét 1569-ből l. OL.: Kolosmon. LR. 1570 : 103.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[42]

 • Külső hivatkozások:szentgericzei Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (szentgericzei).
Nemességét 1569-ből l. OL.: Kolosmon. LR. 1570 : 94.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[43]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


szeredai Balogh alias Nagy[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (szeredai, alias Nagy).
Erdélyi család. Nemességét l. 1571–1576-ból: Gyfv. kpt. Szereday-letét.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[44]

 • Külső hivatkozások:kopácsi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (kopácsi).
A XVI. században Vasmegyében élt család. (Vasvári kpt. Prot. 1571 : 110.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[45]

 • Külső hivatkozások:csempeszházi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (csempeszházi).
Vasmegyei család; valószinüleg azonos a „kopácsi” B.-családdal.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[46]

 • Külső hivatkozások:alapi Balogh[szerkesztés]

Borovszky - Nyitra:

A szakolczai kerület ugyanezen évi [1723] vizsgálatain következő családok igzolták nemességöket: ... Balogh de Alap 1580.

 • Irodalom:

NYITRAVÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. Reiszig Ede In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 681- [47]

 • Külső hivatkozások:hatolykai Balogh 1584[szerkesztés]

Kempelen:

Balog (hatolykai).
Birtokadományt Báthory Zsigmondtól 1584. jul. 9. B. Benedek nyert Hatolykán levő birtokára (Gyfv. LR. I/242.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[48]

 • Külső hivatkozások:hatolykai Balogh 1700[szerkesztés]

Ch→MNL OL:

Hatolykai Mátis Kelemen és Miklós, Hilibi Kovács Mihály és János, Hatolykai Balogh István 1700. március 26., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: Kovács felesége Mais Anna

F 21 Armales M nr. 12 [49]

Kempelen:

Balogh (hatolykai).
Czímeres nemeslevelet 1700. márcz. 20. B. István kapott LR. erd. II/618.) Kihirdette 1700. jul. 20. Háromszék. – Czímer: kék paizsban zöld halmon balra fordult, arany öves, vörös nadrágos, arany csizmás vitéz jobbjában kardot, baljában levágott törökfejet tart, előtte vörös kaftános, fejnélküli török fekszik, sisakdísz: zöld ruhás könyöklő kar törökfejet tart (Siebm.33., erd. 118.) – Vö. Pálmay: Háromszék 36.

Siebmacher - Mo.:

Wappen: In B. auf gr. Boden ein (mit einer, über die linke Achsel an einem Riemen gehängten Tasche versehener) linksgekehrter Ungar, gekleidet in gr. Leibrocke, r. Hosen, hohen g. Stiefeln, r. Kopfbedeckung mit Pelzbesatz und r. Leibgürtel woran eine # Säbelscheide befestiget erscheint; er hält in der Rechten einen Säbel mit g. Kreuzesgriffe, – in der vorgestreckten Linken einen v. der Schnittfläche des Halses blutenden Türkenschädel beim Schopfe, dessen Rumpf – in langem r. Kleide gehüllt u. g. Pantoffelu an den Füssen, – am Boden vor d. Krieger zu liegen scheint. – Kleinod: Gr. bekleideter gebogener Arm, in der Faust einen vom Rumpfe getrennten, v. der Schnittfläche des Halses blutenden schnurbärtigen Türkenschädel beim Schopfe haltend. – Decken: Ohne Farbenangabe.

Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold I. d. d. Wien, 26. März 1700 (kundgemacht: Háromszék 20. Juli 1700) für Stefan Balogh v. Hatolyka.

(Orig. R. A. BPesth).

Siebmacher - Erdély:

Balogh VI., v. Hatolyka.
Wappen: In B. auf gr. Boden ein linksgekehrter Mann mit gr. Leibroche, r. Hosen, hohen g. Stiefeln, r. Hute, mit Pelzbesatz und r. Leibgürterl mit # Säbelscheide. Er hält in d. Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange, in d. vorgestreckten Linken aber einen Türkenschädel beim Schopfe, dessen Rumpf r. bekl. mit g. Schuhen am Boden liegt. – Kleinod: Gr. bekl. geb. Arm, einen Türkenschädel beim Schopfe haltend. – Decken: bg.–rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold I., d. d. Wien, 26. März 1700 (kundg.: Háromszék, 20. Juli I. J.) für Stefan Balogh v. H.

(R. A. BPest).

MCK:

Balogh de Hatolyka. 63. T. 1. B. István 1700. III. 20. Lipóttól kapott c. n. l. – Kihird: Háromszék vm. 1700. VII. 20. – Erd. Kk. II. 218. – Kempelen I. 311.

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[50]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[51]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [52]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[53][54]

 • Külső hivatkozások:

[55]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


borsovai Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balog (borsovai).
Székely család; lófőséget 1585. ápr. 29. B. Ferencz nyert. (Gyfv. LR. I/315.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[56]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1587[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh
Czímeres nemeslevelet 1587. decz. 15. B. János nyert. (Szatmárm. lt.) Kihirdette 1590. Szatmármegye. – Vö. Gorzó 15.

MCK:

Balogh. B. János 1587. XII. 15. kapott c. n. l. – Kihird: Szatmáron 1590. – Gorzó 15.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[57]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[58][59]

 • Külső hivatkozások:eössi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (eössi).
Székely család; gyalogosságot 1590. szept. 21. B. Gáspár nyert (Kolosmon. conv. LR. 1591:6.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[60]

 • Külső hivatkozások:balkányi Balogh[szerkesztés]

Ch→

Borovszky:

Balogh (Balkányi).
A család birtokában levő adatok szerint Veres, máskép Balogh István 1594-ben nyert czímeres nemeslevelet. A család Zemplén, Ung és Szabolcs vármegyékre terjedt ki s tagjai leginkább a lelkész pályán tüntek ki. Közéjük tartozott Miklós († 1887) görög kath. esperes, fiai: Szilárd szintén görög kath. lelkész Tokajban, Gyula debreczeni kereskedő, József-Zsigmond jelenleg nyug. ezredorvos, nagyjécsai községi orvos és ennek gyermekei, Gáspár és Veronika.

Czímer: kékben zöld alapon álló sodronyinges, sisakos, veresnadrágos magyar vitéz, bal oldalán függő kardtokkal, jobbjában egyenes kardot, baljában levágott török főt tart varkocsánál fogva. Sisakdísz: paizsalak növekvően. Takarók: kékarany-veresezüst.

 • Irodalom:

TORONTÁL VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Reiszig Ede dr. történetíró, a közp. szerk. biz. tagja. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. Torontál vármegye. 519-[61]

 • Külső hivatkozások:

Literatus másképpen Balogh[szerkesztés]

Ch→


MNL OL:

Kolozsvári Literatus másképpen Balogh Lázár (Lazarus Literatus alias Balogh Coloswariensis), kolozsvári lakos részére magyar és erdélyi nemesség és címer, Gyulafehérvár, 1598. december 16., Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem által.

HU-MNL-OL-R 64-1.-93.1598.12.16.

Címerleírás: Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, in cuius ima parte duo brachia humana coniunctis palmis sunt depicta, quibus corona regia fulgentibus gemmis ex[or]nata imminet, supra coronam vero ex superiori scuti parte duae stellae coruscantes secundum ordinem distinctae prominent. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regiu[m], fulgentibus gemmis atque unionibus conspicuum, ex quo quidem diademate leo dimidius capite et anterioribus pedibus exstantibus caudaque duplici sursum porrecta, unguibus stellam depictam tenen[s] eminere conspicitur. Ex cono autem galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum ex utroque scuti latere defluentes, oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - erősen kopott - Az egymással kezet fogó vörös illetve kék ruhás kar ruházatának színeit a leírás nem említi.
Címerszőnyeg: arany keret, vörös háttér
Narratio formuláris

Megjegyzés: Az egyértelmű újonnan való nemesítés ellenére már előszörre is nemesnek nevezi az adományost.[62]

Kempelen:

Balog (alias Literáti).
Czímeres nemeslevelet 1598. decz. 16. B. Lázár (Kolozsvár) nyert (M. N. Muz. lt.) – Czímer: kék paizsban jobbról vörös, balról kék ruhás kar kezet fognak, a kezek fölött korona lebeg, fölötte két (1+ 1) csillag; sisakdisz; növekvő oroszlán csillagot tart. (Siebm. erd. 260.)

Siebmacher - Erdély, Kiegészítés:

Balogh alias Literati.
Wappen: In B. ein r. und ein b. bekleideter Arm, welche sich mit den Händen haltend, von einer g. Blätterkrone und zwei g. Sternen überhöht. – Kleinod: Löwe wachsend, g. Stern haltend. – Decken: Ohne Farbenangabe.

Adels- u. Wappenbrief von Sigmund Báthori d. d. Gyulafejérvár, 16. Dezember 158 für Lazar Balogh alias Literati aus Kolozsvár.

(Orig. im Nat. Museum BPest).

MCK:

Balogh alias Literati. 64. T. 7. B. Lázár kolozsvári lakos 1598. XII. 16. Báthory Zsigmondtól kapott c. n. l. – Ered. N. l. M. N. Muzeum, Budapest.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[63]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [64]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[65][66]

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

Nyulásziné No. 309

Áldásy I. No. CXLIV.

 • Külső hivatkozások:bárándi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (bárándi).
Vasmegyében fordul elő 1599. János. – Állitólag armalista. (Balogh 12.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[67]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


bernolti Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (bernolti).
A XV. században Zarándmegyében élt család. (Márki II/340.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[68]

 • Külső hivatkozások:vátyoni Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (vátyoni).
A XVI. században Zarándmegyében élt család. (Márki II/340.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[69]

 • Külső hivatkozások:tasnádi Balogh[szerkesztés]

Ch→
Nyulásziné:

Tarnádi Balogh Lőrinc 1602. április 22., Gyulafehérvár Báthori Zsigmond címer általa: testvére Péter R 64

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-106. [70]

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1602. 4. 22., címer, magyar és erdélyi nemesség tasnádi Balogh Lőrinc (Laurentius Balog de Thasnad), valamint a fivére, tasnádi Balogh Péter részére. Kihirdetése: ismeretlen helyen, 1609. 6. 24.

Címerleírás: Scutum videlicet triangulare in medio divisum, cuius inferior regio caeruleum, superior vero rubeum colorem refert, in eius autem basi corona regia suis lineamentis depicta ponitur, ex qua homo dimidius in superiorem scuti regionem erectus, rubea veste indutus, umbilicotenus eminere, dextraque stricto ense, sanguine consperso, caput hostile transfixum sustinere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa, diademate regio exornata ponitur, ex cuius cono taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant.

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

Áldásy III. No. 11.

Nyulásziné No. 328

 • Külső hivatkozások:

[71]


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Nagy másképpen Balogh[szerkesztés]

Ch→

Nyulásziné:

Szereday János, általa: Bán Mihály, Nagy másképpen Balogh János, Szabó István és Nagy Mihály 1604-1608. augusztus 22., Kolozsvár Bocskai István címer

P 635 Szilágyi cs. lt. 14. cs. 12. tétel

MNL OL:

HU-MNL-OL-P 635-12.[72]

Bocskai István erdélyi fejedelem, Kolozsvár, 1605. 8. 22., címer, erdélyi nemesség megerősítése Szereday János (Zereday), erdélyi kancelláriai írnok, deák, valamint Bán Mihály libertinus, szeredai lakos, Nagy Mihály libertinus, szeredai lakos, Nagy alias Balogh János libertinus, szeredai lakos és Szabó István libertinus, szeredai lakos részére. Kihirdetése: Marosszék, Nyárádszereda (?), Laetare vasárnap utáni szerda - 1606. 3. 8., 1700. 3. 24.

Megjegyzés: Az oklevél az intitulationál növényi ornamentikával díszített. A plica belső oldalán az Erdélyi Királyi Tábla feljegyzése arról, hogy 1781-ben és 1782-ben hitelesnek és érvényesnek ismerték el az oklevelet.

Címerleírás: Scutum videlicet militare rubei ab ima superiori vero partibus ca[ele]stini coloris ex cuius fundo anguis sinuosus sursum tendens in sinistram scuti partem deflexus ore gladium nudum prudentiam in rebus gerens ac militares labores quem columba [ca]ndida ex superiori vicissim scuti parte pedib[us] perurgens alis ad utrumque scuti latus dispansis rostro calamum scriptor[ium] tenere simplicitatem animi et scribendi peritiam ipsius Joannis Litterati denotans erecta stare conspicitur. Supra scutum galea [militaris] est posita cum corona regia gemmis et unionibus caelata contegit. Ex cono galeae taeniae sive lemnisci hinc aurei et caerulei illinc vero rubri et viridis coloris defluentes oras scuti pulcherrime ambiunt [et exornant]. - Van címerfestmény - - Kissé kopott. - Beszélő címer, a címerkép az adományos foglalkozására utal.

 • Irodalom:

Nyulásziné, No. 341.

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

 • Külső hivatkozások:

[73]

[74]

376-382. lapok

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1605[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh
Czímeres nemeslevelet 1605. decz. 13. B. Mihály és István testvérek nyertek. Kihirdette Borsodmegye. – Vö. Bor. 204.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[75]

 • Külső hivatkozások:turi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (turi).
Czímeres nemeslevelet 1606. ápr. 1. B. Imre nyert. (Szatmárm. lt.) Kihirdette 1607. márcz. 7. Biharmegye. – Vö. Gorzó 13.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[76]

 • Külső hivatkozások:nagyalmási Balogh[szerkesztés]

Ch→
Siebmacher:

Wappen: In B. anf gr. Boden ein doppelschwänziger g. Löwe, in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend. – Kleinod: Der Löwe wachsend. – Decken: bg.

(Siegel mit Initialen. – Vergl. N. J. I. 37-38).

Siebmacher - Erdély:

Balogh I., v. Nagy-Almás.
Wappen: In B. auf gr. Boden ein Mann mit r. Rocke, r. Hosen und hohen g. Stiefeln, in d. erhobenen Rechten ein Beil in d. gesenkten Linken einen Stierkopf bei einem Horne haltend. – Kleinod: R. bekl. geb. Arm mit d. Stierkopfe des Schildes. – Decken: bg.–rs.

Adels- u. Wappenbrief v. Sig. Rákóczy, d. d. Kolosvár, 20. Juni 1607 für Johann Balogh.

(Gyfv. L. R. IV.)

Ch→

Kempelen:

Balogh (nagyalmási).
Czímeres nemeslevelet 1607. jul. 20. B. János kapott. (Gyfv. LR.. IV/112. és Szatmárm. lt.) – Czímer: kék paizsban zöld halmon vörös ruhás vitéz jobbjában bárdot, baljában ökörfejet tart; sisakdisz: vörös ruhás könyöklő kar ökörfejet tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – A családból Mihály, György, András és Ferencz, gencsi lakosok Szatmármegyében igazolták nemességüket. – Vö. Gorzó 11.; Siebm. 34., erd. 117.

MCK:

Balogh de Nagyalmás. 63. T. 7. B. János 1607. VI. 20. Rákóczy Zsigmondtól nyert c. n. l. – Hit. másolat Bihar vm. lt.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[77]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [78]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [79]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[80][81]

 • Külső hivatkozások:iklándi Balogh[szerkesztés]

Ch→
Ch→

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 3-Ii - No. 7. - b1

Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem, Kolozsvár, 1607. 6. 24, címer, erdélyi nemesség iklandi Balog Mihály részére. Kihirdetése: Udvarhelyszék, Székelyvásárhely, 1607. 7. 16.

Címerleírás: Scutum videlicet ovatae figurae coelestini coloris, in cuius campo super acuta assurgit, ex cuius summitate homo dimidiatur rubris indutus vestibus, et galea micante tectus, gladium dextra in altum erigens stringere visitur. Supra scutum galea militaris clausa posita est, ex cuius cono teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defulentes, oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. - Nincs címerfestmény - - - [82]

Kempelen:

Balogh (iklándi).
Nemességét 1607. l. OL.: Gyfv.kpt. Cent. Ji. 7. – Czímerpecsétjét 1781. és 1807-ből l. a gróf Teleki-család marosvásárhelyi levéltárában.

MCK:

Balogh de Ikland. 1607. évben nyert nemességet. – B. Ferencnek 1786. és 1785. években használt s egyezõ c. p. Gróf Teleki lt. Lymbus 1786. – Címer: kar karddal.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[83]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[84][85]

 • Külső hivatkozások:felsőszentmihályfalvi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (felsőszentmihályfalvi).
Székely család; lófőséget 1607. szept. 7. B. János nyert (Gyfv. LR. IV/148.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[86]

 • Külső hivatkozások:fogarasi Balogh[szerkesztés]

Ch→
MNL OL:

Fogarasi Balogh János 1608. augusztus 9., Gyulafehérvár Báthori Gábor nemesség, címer és kúria nemesítés általa: felesége Kovács Anna, gyermekei András, Katalin

P 655 Teleki cs. lt. no. II. 24

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet Báthory Gábortól 1608. aug. 9. B. János fogarasi vártizedes, felesége Kovách Anna s gyermekei kaptak. ((Gyfv. LR. V/89. Ered. Balogh Domokos birtokában Marosvásárhely.) Kihirdette 1608. febr. 14. Fogarasm. – Czímer: kék paizsban zöld halmon fehér ruhás, vörös köpönyeggel takart álló férfi jobbjában földre szegzett két szárnyu vörös zászlót tart, bal keze fekete kardjának markolatán nyugszik; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Czímerpecsét az 1805. évből a gr. Teleki-család levéltárában Marosvásárhelyt. – Vö. Sándor 32–3.; Gf. II/58.; Siebm. erd. 117.

Siebmacher:

Wappen: In B. ein Mann mit r. mente, w. Dolman, r. Hosen, g. Stiefeln und umgürtetem Krummsäbel, mit d. Rechten ein r. Fähnlein haltend. – Kleinod: Nicht verliehen. – Decken: bg.–rs.

Adels- u. Wappenbrief v. Gabriel Báthori, d. d. Gyulafehérvár, 9. Aug. 1608 für Johann Balogh, für seine Ehefrau Anna Kovács und für seine Kinder Andreas u. Anna.

(Gyfv. L. R. V. 89).

MCK:

Balogh de Fogaras. 62. T. 4. B. János és neje Kovach Anna, B. András és Katalin gyermekeikkel 1608. VIII. 9. Báthory Gábortól kaptak c. n. l. – Gróf Teleki lt. N. O. II. 24. – Balogh János fogarasi vártizedes volt, mint ilyen, saját képét nyerte címerül: az eredeti nemelevelen takarók, sisak és korona szintén hiányoznak.

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[87]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [88]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[89][90]

 • Külső hivatkozások:

[91]

Rövidítések


Balogh 1608[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet kelt 1608. ápr. 19. – Nemességét 1641. Tamás Tordán igazolta (Weress 7l.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[92]

 • Külső hivatkozások:Kis alias Balogh[szerkesztés]

Ch→

Borovszky - Győr:

Szabady, másként Lönchey de eadem András, nagyatyja György és atyja János, nagybátyja István, testvérei: György, István, Mihály, Orsolya, atyai nagybátyja Mátyás és ennek fia János, Bughassy András és János és nővérük Judith, anyai nagybátyja Kis alias Balogh András és István és sógora Kálozy Mihály I. Lipót 1681. IX. 20. Sopron kih. Győr.

Czímer: Csőrében zöld ágat tartó, repülésre kész fehér galambbal díszített veres, balharánt gerendával vágott kék pajzsban alul zöld alapon ballábával levágott török főn álló jobb lábával aranymarkolatú kardot tartó természetes színű sas. A vágási vonal felett három (1:2) hatágú arany-csillag között arany-nap. Sisakdísz: jobb lábában vörös-fehér villásvégű lobogót tartó pajzsbeli sas. Takarók: kék-arany, veres-ezüst.

Mostani: Kékben, zöld alapon álló vörösruhás és kucsmás, sárgaöves és csizmás férfi, baljában nyitott fekete könyvet tart maga elé, melybe a jobbjában tartott tollal írni látszik. Sisakdísz hiányzik. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

 • Irodalom:

Győr vármegye nemes családai. Irta Reiszig Ede dr. In: Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai. 420-[93]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh alias Kis[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Kis).
Nemességét 1608-ból l. Kolosmon, conv. Arm. No. 31.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[94]

 • Külső hivatkozások:szentimrei Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (szentimrei).
Nemességét 1609-ből l. (Gyfv. LR. VI/454.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[95]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1610. 12. 18.[szerkesztés]

Ch→ Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet Báthory Gábortól 1610. decz. 18. B. Péter nyert. – Czímert és egyéb adatokat l. Ábrán (hosszúaszói).

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[96]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1610[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Nemességét 1610-ből l. (Gyfv. kpt. Arm. 29.)

Borovszky - Komárom:

Balogh. Veszprém vármegyéből Csögle községből származik. Ádám 1610-ben nyert nemeslevelet, melyet 1611-ben hirdettek ki Győr vármegyében. A család egyik ága 1790-ben Komárom vármegyében telepedett le, hol Csepen volt birtokos; Pozsony vármegyétől nyert nemesi bizonyítványát 1805-ben mutatta be. István 1832-ben nyert bizonyítványt Komárom vármegyétől. Imre jelenleg az ógyallai járás főszolgabírája.

Czímer: kékben, hármas zöld halom középsőjén repülésre kész fehér galamb, csőrében zöld koszorúval. Sisakdísz: görbe kardot tartó vörösmezű könyöklő kar. Takarók. kékarany-vörösezüst.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[97]

KOMÁROM VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. Reiszig Ede dr. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 549- [98]

 • Külső hivatkozások:görgényi Balog[szerkesztés]

Kempelen:

Balog (görgényi).
Székely család; lófőséget 1610. febr. 1. B. Demeter kapott. (Gyfv. LR. VI/153.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[99]

 • Külső hivatkozások:Balog 1611[szerkesztés]

Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet 1611. febr. 3. B. János nyert. (Szatmárm. lt.) A családból Pál, György és Zsigmond berei lakosok Szatmármegyében igazolták nemességüket. – Vö. Gorzó 12.

MCK:

Balogh. B. János 1611. II. 3. nyert c. n. l. – Szatmár vm. lt.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[100]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[101][102]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Szeredy[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Szeredy).
Nemességét 1611-ből l. Gyfv. kpt. Cent. XX/l4.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[103]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Szindy[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Szindy).
Nemességét 1611-ből l. Gyfv. kpt. Cent. XX/14.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[104]

 • Külső hivatkozások:Balogh családok a puskások között[szerkesztés]

Balogh családok a Puskások 1611 között:

Nyulásziné:

Felföldi János, Literatus Péter kapitány, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres másképpen Gyulay Péter, Szabó Antal, Lázár Tamás, Nagy Somogyi Márton, Lugassy Mátyás, Szilágyi Tamás, Dévay Miklós, Prdely János, Vizaknay András, Fejérváry János, Nemes Borosay János, Balogh másképpen Literatus Tamás, Keresy Péter, Golai János és István, Zindy Balogh János, Fekete Miklós, Gorozlay János és Demeter, Nagy András, Sorbanfalvi Baranyai Máté, Miskey Gergely, Kereshanyai Miklós, Révy János, Nagy János, Kariardy Egry Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Antony másképpen Dobos Tamás, Horváth János, Szíjgyártósegesdy István, Kobory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Karády János, Vajda György, Dévay János, Sárády Mihály, Deres János, Fejérváry Mátyás, Torday János, Sárdy Mihály, Törökkeresztúri János, Fejérváry György, Tótváradgyay Mihály, Oroszi Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Reewelei Gerőcs István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy másképpen Hegedűs Márton, Nagy Tarpai Balázs, Óváry András, Kovács István, Lugossy Miklós, Balogzesedy János, Fejérváry Bertalan, Nagy másképpen Gomboczy Mihály, Rácztótváradiay Márton, (Literatus) Ráczkövy István, Fejérváry János, Pniedy István, Somay György, Székely István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs, Toroskay István.

1611. május 1., Szeben
Báthori Gábor
címer
F 7 Armales XX. 14

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 3-Xx - No. 14. [105]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem, Nagyszeben, 1611. 5. 1., címer, erdélyi nemesség.

Adományosok (egyes nevek olvasata eltérő a fenti jegyzéktól, más nevek a fentiből hiányzanak - ezek külön linkkel jelölve):

Felföldi János, Péter litterátus, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres alias Gyulay Péter, Szabó András, Lázár Tamás, Nagy alias Somogyi Márton, Fejérváry alias Nagy Márton, Tótt János, Pákozdi János, Bágyoni Balázs, Medgiesy Benedek, Tatár Péter, Bocsárdi Miklós, Torday Péter, Beczei János, Bezprimi István, Somody Mihály, Bottyán István, Nagy alias Bessenyey János, Lugassy Márton, Szilágyi Tamás, Dévay Mihály, Prdely János, Vízaknay János, Nemes alias Fejérváry János, Borsai János, Balogh Tamás, Keressy Péter, Golia János, Golia István, Zindy alias Balogh János, Fekete Miklós, Goroszlai János, Goroszlai Demeter, Nagy alias Sorbánfalvi András, Baranyay Máté, Miskei Gergely, Keresbenyay Miklós, Révy János, Nagy alias Konyárdy János, Egri Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Dobos alias Ajtony Tamás, Horvát János, Szigyártó alias Szegedy István, Kóbory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Várady János, Vajda György, Dévay János, Sárady Mihály, Veres János, Fejérváry Mátyás, Torady János, Sárdy Mihály, Török alias Kereszturi János, Fejérváry György, Felpesztesy Mihály, Tótváradgyay Mátyás, Oroszy Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Gerőz alias Reveley István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy alias Hegedűs Márton, Nagy alias Tarpay Balázs, Óváry András, Kovácsy István, Lugasy Miklós, Balogh alias Szeredy János, Fejérváry Bertalan, Nagy alias Gombóczy Mihály, Rácz alias Tóváradgyay Márton, Ráczkövy István, Fejérváry János, Enyedy István, Somosy György, Székely István, Toroczkay István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris in cuius campo sive area leo integer naturali suo colore depictus posterioribus pedibus inniscus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam gestare, ac ore gladium evaginatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant.

+++++++++++++++++++++++

HU-MNL-OL-R 64-2.-168/2.[106]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem (Áldásy szerint Bethlen Gábor), Nagyszeben(?) (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), 1611. 5. 1. (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), címer, erdélyi nemesség, házmentesség. Az adómentesített telek/ház helye: Gyulafehérvár

Fennmaradási forma: átírás
Kapcsolódó jelzet Másolat - R_64_2_0162_a
Kapcsolódó irat - R_64_2_0168_1
Átírás eredetije - F_7_XX_14 [107]
Megjegyzés: valószínűleg ezen oklevél kivonatos másolata az R_64_2_0162_a jelzetű irat.

Adományosok:

Felföldi János (Felfeöldi, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Deák Péter (Petrus Literatus, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Tormássy András (a fejedelem gyalogos testőre), Dobos György (a fejedelem gyalogos testőre), Körösy János (a fejedelem gyalogos testőre), Batizi István (a fejedelem gyalogos testőre), Kovács Miklós (Kovacz, a fejedelem gyalogos testőre), Filléres alias Gyulai Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó András (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Nagysomogyi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári alias Nagy Márton (Feyeruari, a fejedelem gyalogos testőre), Tóth János (Thooth, a fejedelem gyalogos testőre), Pakosdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Bagyoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Meggyesi Benedek (a fejedelem gyalogos testőre), Tatár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Bocsárdi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Tordai Péter (Thordai, a fejedelem gyalogos testőre), Becsey János (a fejedelem gyalogos testőre), Beszprémy István (Beszpreny, a fejedelem gyalogos testőre), Somodi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Bottyáni István (Botthiani, a fejedelem gyalogos testőre), Besenyey Nagy János (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Szilágyi Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vízaknay András (Viszaknay, a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Nemes János (a fejedelem gyalogos testőre), Borsay János (a fejedelem gyalogos testőre), Deák alias Balogh Tamás (Thomas Literatus alias Balogh, a fejedelem gyalogos testőre), Körösi Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya János (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya István (a fejedelem gyalogos testőre), Zindi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fekete Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay János (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay Demeter (a fejedelem gyalogos testőre), Sorbánfalvi Nagy András (a fejedelem gyalogos testőre), Baranyay Máté (a fejedelem gyalogos testőre), Miskey Gergely (a fejedelem gyalogos testőre), Körösbányay Miklós (Keöreösbanniay, a fejedelem gyalogos testőre), Révi János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagykonyárdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Egri Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Philep János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Simon (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó László (a fejedelem gyalogos testőre), Ajtonyi alias Dobos Tamás (Aytani, (a fejedelem gyalogos testőre), Horvát János (a fejedelem gyalogos testőre), Szegedi Szígyártó István (a fejedelem gyalogos testőre), Kóbori Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi Ábrahám (a fejedelem gyalogos testőre), Kolosi Gáspár (a fejedelem gyalogos testőre), Váradi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vajda György (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay János (a fejedelem gyalogos testőre), Saradi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Veres János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Mátyás (a fejedelem gyalogos testőre), Torday János (a fejedelem gyalogos testőre), Sárdi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Törökkeresztúri János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári György (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Mátyás (Thothvaradgiay, a fejedelem gyalogos testőre), Oroszi Jakab (a fejedelem gyalogos testőre), Losonczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Moldovay János (a fejedelem gyalogos testőre), Balogh Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Révelyei Gerőcz István (Ghereőcz Reeueliey, (a fejedelem gyalogos testőre), Zöldi László (a fejedelem gyalogos testőre), Dombay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Hegedűs Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Tarpay Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Óvári András (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi István (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Zeredi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Bertalan (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Gömböczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Rácz Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Ráczkövi István (a fejedelem gyalogos testőre, deák), Fejérvári János (a fejedelem gyalogos testőre), Enyedi István (a fejedelem gyalogos testőre), Somossi György (a fejedelem gyalogos testőre), Székely István (a fejedelem gyalogos testőre), Uzoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Thoroczkay István (a fejedelem gyalogos testőre).

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini colori[s, in cuius campo] sive area leo integer, naturali suo colore depictus, posterioribus pedibus innixus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam ges[tare ... evag]inatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - -
Narratio formuláris

 • Irodalom:

Áldásy III. No. 530.

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[108]

 • Külső hivatkozások:

[109]


Rövidítések


géresi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (géresi).
Czímeres nemeslevelet 1613. jan. 31. B. Gáspár kapott. (Szatmárm. lz.) – Kihirdette 1617. jul. 28. Szatmármegye. – A család 1748. Szilágymegyében fordul elő. – Vö. Gorzó 11.; Petri V/80.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[110]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1613[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1613. márcz. 21. B. János s felesége Ozsvárt Zsuzsánna kaptak. (Borsodm. lt.) – Vö. Bor. 207.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[111]

 • Külső hivatkozások:teleki Balogh alias Székely[szerkesztés]

Ch→Kempelen:

Balogh (teleki, alias Székely).
Donátiót II. Mátyástól 1614. nyert B. Gáspár a zemplénmegyei Tályára. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Ungmegyében György, István és Gáspár vétettek fel a kétségtelen nemesek közé. Zsigmond, Imre biharmegyei és László egri lakosok Ungmegyétől 1755. nemesi bizonyitványt nyertek. – Czímer (László 1779. évi czímerpecsétje után): kék paizsban koronán növekvő vörös ruhás férfi jobbjában kardot tart; sisakdisz: a férfi; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. (Siebm. pk. 13.) – Vö. Orosz 19.; Gorzó 11.

Siebmacher:

Wappen: In B. aus g. Blätterkrone wachsend ein r. bekl. Mann mit g. Gürtel u. Pelzkucsma mit r. Sacke, in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange, die Linke in d. Hüfte gestützt haltend. – Kleinod: Die Schildfigur. – Decken: rs. – bg.

(Siegel d. d. 1779 mit Init. Des Ladislaus Balogh v. Telek, Stulrichter des Biharer Ctts. – Gemaltes Wappen).

MCK:

Balogh de Telek. 64. T. 5. Donátiót II. Mátyástól 1614-ben B. Gáspár kapott. – B. László 1779. évi c. p. Siebm. W. – B. László 1788. évi c. p. Bihar vm. lt. kgy. 1782. II. 260.

Borovszky - Bihar:

Balogh II. (Teleki.) Törzsökös biharvármegyei család. Diószegről származik. A családból László 1779-ben vármegyei szolgabíró és kerületi táblai jegyző, ennek fia Imre, szintén szolgabíró és József 1780-ban igazolták nemességöket a vármegye előtt. Bálint 1846-61-ig Diószeg főjegyzője volt. Czímer: kékben, leveles koronából kiemelkedő, jobbjában görbe kardot, baljában levágott török főt tartó, magyar vitéz. Sisakdísz: paizsalak. Takarók: kékarany-veresezüst. A királyi könyvekben még 1825-ből és 1830-ból találunk biharvármegyei Balogh nevü családok nemességének igazolására vonatkozó adatokat.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[112]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn (Supplementband.) [113]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[114][115]

Bihar vármegye nemes családai. Irta ifj. dr. Reiszig Ede. In: Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai. 599-[116]

 • Külső hivatkozások:miskolczi Balogh[szerkesztés]

Ch→

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-189.1615.09.04.

II. Mátyás magyar király, Prága, 1615. 9. 4. címer, magyar nemesség miskolci Balogh Boldizsár deák, valamint a fiai, András, Bálint és János részére. Kihirdetése: Ung vm., Nagykapos, 1616. 6. 13.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, fundum illius viridi campo occupante, ex quo rupes praealta assurgere, in eiusdemque vertice integra grus, naturali suo colore effigiata, sinistro pedi innixa, dextro lapidum compressisse, inque dextram scuti partem conversa esse cernitur, superficiem campi viridis flaminis passim occupantibus et obvia quaeque quasi consumere minantibus. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, alteram gruem, laevo pede diademati insistentem, dextro autem capulotenus strictum ensem sanguine tinctum gestantem, capite insuper corona regia redimito, proferente ornatam. Insignia vigilantiae et virtutis tuae evidentissima documenta, flammis desolatae patriae casum non inconvenienter designantibus. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc aureis et caeruleis, illinc vero argenteis et rubris in scuti oram defluentibus, scutumque ipsum apprime exornantibus. - Van címerfestmény - - kissé kopott, az ezüst megfeketedett -
Címerszőnyeg: arany keret, fekete és rózsaszín háttér, barokk keret, puttó, kísérőcímerek: II. Mátyás kiscímere, Magyarország, Csehország, Dalmácia

Narratio … videlicet generali expeditione bellica factis potissimum vero tempore obsidionis et expugnationis praesidii Agriensis, ac conflictus cum turcarum imperatore ad Kereszteos commissi strenuam et debitam virtutis …[117]

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000. (Nyulásziné No. 467)

 • Külső hivatkozások:

[118]

[119]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1618[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1618. ápr. 11. B. Pál s fiai György és Pál kaptak (Borsodm. lz.) – Vö. Bor. 208.

MCK:

Balogh. B. Pál s fiai György és Pál 1618. IV. 11. kaptak c. n. l. – Borsod vm. lt. – Kempelen I. 298.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[120]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[121][122]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1618. 4. 27.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1618. ápr. 27. B. György s fia Ferencz és testv. István kaptak (Borsodm. lt.) – Vö. Bor. 208.

MCK:

Balogh. B. György s fia Ferenc és testvére István 1618. IV. 27. kaptak c. n. l. – Borsod vm. lt. – Kempelen I. 298.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[123]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[124][125]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Barbelli de Kamanchie[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh, (alias Barbelli de Kamanchie).
Czímeres nemeslevelet II. Mátyástól 1618. máj. 5. B. György és János testvérek kaptak. (OL.: Htt.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[126]

 • Külső hivatkozások:újtordai Balogh[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh (uj-tordai).
Czímeres nemeslevelet 1619. aug. 25. B. Demeter, Gergely, István, János, Mihály, Orbán és Péter nyertek. – Czímert és egyéb adatokat l. Ajtoni (ujtordai) alatt.

MCK:

Balogh de Ujtorda. B. Demeter, Gergely, István, János, Mihály, Orbán és Péter többed magukkal 1619. VIII. 25. Bethlen Gábortól nyertek c. n. l. – Címerök azonos az „Ajtoni de Ujtorda” család címerével. – Eredeti n. l. ref. egyház lt. Ujtordán.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[127]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[128][129]

 • Külső hivatkozások:mankó-bükki Balogh[szerkesztés]

Ch→
Ch→
1691 Ch→Siebmacher:

Wappen: In B. aus dem linken Seitenrande wachsend, ein r. bekleideter gebogener Arm, in der Faust drei Straussenfedern aufrecht haltend. – Kleinod: Der Arm. – Decken: bg. – rs.

(Siegel. – Siehe: N. J. Suppl. 55).

Kempelen:

Balogh (mankóbüki).
Sopronmegyei család; ugyanezen megye 1719. évi nemesi összeirásában István, Miklós és János, 1725. István, Miklós és 3 János, 1754. id. és ifj. János, középső János, Mihály és Péter, 1756. id. és ifj. János, másik János és László vétettek fel a kétségtelen nemesek közé. A család Vasmegyébe is elszármazott, ahol János és fia József 1795. Sopron vármegyének ugyanezen év jun. 2. kelt bizonyitványával igazolták nemességüket, 1823. pedig a fennebb emlitett József s fiai: József, Antal és Károly kaptak nemességükrül bizonyítványt. – A család a következő czímert használja: vörös mezőben könyöklő kar három fekete strucztollat tart; sisakdisz: három fekete strucztoll. De a család különböző időkben más czímereket is használt. Igy János 1691. sopronmegyei esküdt, később szolgabiró ily czímert használ: a paizsban könyöklő kar kardot tart; sisakdisz: a kar; Károly 1848/9. honv. huszár őrnagy pedig: jobbharánt vágott paizs; a bal felső vörös mezőben három strucztoll; a jobb alsó zöld mezőben könyöklő kar kardot tart; sisakdisz: három strucztoll. – Vö. NI . I/140., pk. 55.; Siebm. 34.; rcsk.

MCK:

Balogh de Mankóbük. 63. T. 5. Az 1754–55. évi összeirásban nemességük igazolva van. – B. Károly 1848–49. honv. husz. õrnagynak c. p. következõ címert ábrázolja; jobbharánt vágott paizs; a felsõ vörös mezõben 3 structoll; a jobb alsó zöld mezõben könyöklõ kar kardot tart. Sisakdisz: 3 structoll. – Kempelen I. 320.

Borovszky - Nógrád:

Balogh (Mankó-bükki). Dunántúlról származik. E családról 1591-től kezdve vannak adatok a vasvár-szombathelyi káptalan levéltárában. E családból származott B. Károly, volt cs. kir. dragonyoskapitány, ki Baráti Huszár József özvegyét Madách Máriát vette nőül; 1849-ben a magyar honvédségnél ezredes volt; az oláhok a világosi fegyverletétel után megölték nejével és mostohafiával Huszár Józseffel együtt. Fia Károly, volt pinczi birtokos, kir. táblai elnök Pécsett, ennek fia Károly, fogalmazó a fiumei m. kir. kormányzóságnál.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[130]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[131]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[132][133]

NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta Reiszig Ede dr. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 568- [134]

 • Külső hivatkozások:

[135]


mikelakai Balogh[szerkesztés]

Ch→
MNL OL:

Bethlen Gábor, választott magyar király, Nagyszombat, 1620. 12. 29., magyar nemesség és címer mikelakai Balogh Gergely, Boythi Isván seregében szolgált lándzsás katona részére.

MNL OL, P 1, P 1617, inárcsi Farkas cs. 1. tétel

Címerleírás: Scutum videlciet militare coelestini coloris in cuius campo sive area cespes vriens ex quo vitis quadam seu palmes racemis onusta enata et palo alligata elaborataque conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita quam contegit diadema regium variis gemmis unionibusque exornatum ex quo brachium humanum humerotenus resectum armatura involutum et gladium evaginatum cruore maculatum sursumque porrectum instar cadere volentis tenere conspicitur. Ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant.[136]

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

 • Külső hivatkozások:

[137]


sélyei Balogh alias Kovács[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (sélyei, alias Kovács).
Nemességét 1620-ból l. (Gyfv. kpt Cista Máramaros fasc. II/56. – Vö. NI . I/144.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[138]

 • Külső hivatkozások:hatházi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (hatházi).
Czímeres nemeslevelet 1621. okt. 8. B. Benedek, Gáspár és Ferencz nyertek. (Szatmárm. lt.) Kihirdette 1622. decz. 20. Szatmármegye. A család tagjai Szatmármegyében Nagykárolyban laktak; nemességét 1799. is igazolta. (OL.: Erd. főkormszék, 1799:126). – Vö. Gorzó 13.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[139]

Bihar vármegye nemes családai. Irta ifj. dr. Reiszig Ede. In: Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai. 599-[140]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1622[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1622. máj. 30. B. András és Péter nyertek. Kihirdette Zemplénmegye. – Czímer: kékkel és ezüsttel vágott paizsban zöld halmon vörös kabátos, fehér nadrágos, fekete csizmás, kalpagos vitéz jobb lábával hátán fekvő term. szinü medvére lép, jobb kezében pedig kardot tart; sisakdisz: galamb csőrében olajággal; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Siebm. 30.) – A családból János 1715. Hevesmegyében igazolta nemességét. – Vö. Orosz 17.

Siebmacher:

Wappen: In von B. und S. gespaltenem Schilde, auf gr. Boden ein Krieger in r. Kleide, w. Hose, hoben # Stiefeln und r. Kalpag sammt Pelzbesatz, mit dem rechten Fusse auf einem auf dem Rücken liegenden # Bären tretend, – in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe schwingend. – Kleinod: Flugbereite w. Taube, im Schnabel einen gr. Oelzweig aufrecht haltend. – Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Ferdinand II. d. d. Ödenburg, 30. Mai 1622 (kundgemacht: Zemplin, Zempliner Comitat, 1. September 1622) für Andreas Balogh als Haupterwerber u. für Peter Balogh als Nebenerwerber.

(Nach d. Orig.).

MCK:

Balogh. 59. T. 3. B. András és Péter 1622. V. 30. kaptak c. n. l. – Kihird: Zemplén vm. – Siebm. W. – Kempelen I. 298. Orosz, „Heves vm. N. Cs.”

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[141]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [142]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[143][144]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1622. 6. 18.[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1622. jun. 18. B. Mihály és Márton testvérek kaptak (OL.: Htt. Nob. Vas és Vasm. lt.) – Czímer: kék paizsban hármas zöld halom fölött könyöklő kar kardot tart, alatta levágott törökfej, a kar fölött csillag; sisakdísz: növekvő oroszlán törökfejet tart; takarók: vörös-ezüst, fekete-arany. – A családból János és György 1733. Taródfán laktak. – Vö. Balogh 169–70.

MCK:

Balogh. 61. T. 6. B. Mihály és Márton testvérek 1622. VI. 18. nyertek c. n. l. – Vas vm. lt. – Ezen család 1733. évben Taródfán lakott. – Kempelen I. 298.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[145]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[146][147]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1623[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet kelt 1623. jun. 21. Kihirdette 1624. Abaujmegye (Csoma 657.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[148]

 • Külső hivatkozások:Balog alias Tegenye[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balog (alias Tegenye).
Czímeres nemeslevele kelt 1624. (leleszi conv. lt.)


Borovszky - Szatmár:

Szabó, másként Balogh. (Tegenyei).
Máramaros vármegyéből származik. A Balogh, másként Szabó és a Terebesy családok 1624-ben kaptak czímeres nemes-levelet, melyet Máramaros, Bereg és Szatmár vármegyékben hirdettek ki. Tagjai közül József 1848-ban honvéd, később postamester és szamosdobi földbirtokos. - Ákos, budapesti gyáros. - Dezső, csanálosi körjegyző. - Viktor, gazdatiszt Amerikában. - Géza, művezető gépész. - Gyula, mártonfalvai jegyző.

Czímer: kékben, hármas zöld halmon álló vártorony jobboldali részéből zászló nyúlik ki, a bal oldali részén nyíllal átlőtt gerle halva rogy le. Kisérők aranynap és ezüst félhold. Sisakdísz: hiányzik. Takarók: kékarany, vörösezüst.[149]

Borovszky - Zemplén:

Balogh I. B., másként Tegenyi és Terebesy családok, 1624-ben nyertek czímeres nemeslevelet. Czímer: kékben, hármas zöld halmon álló, jobbról arany naptól, balról ezüst félholdtól kísért, négyszögű vártorony fokán, egyik oldalról zászló leng, a másik oldalon nyíllal átlőtt galamb ül. Sisakdísz hiányzik. Takarók: kékarany-vörösezüst.

 • Irodalom:

SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. Szatmár vármegye.[150]

ZEMPLÉN VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 516- [151]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[152]

 • Külső hivatkozások:


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1625[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1625. B. János, Mihály és István nyertek (OL.: Htt. Nob. Komárom.) A családból 1793. János, Mihály, fij. János, György és Pál vasadi lakosok Komárommegyétől kaptak nemesi bizonyítványt. Ferencz, István és Ádám győri lakosok 1754-ben, Ádám, Ferencz és István 1755-ben, György és fiai: István, János, György, András és Pál, valamint unokái Komárommegye bizonyítványa alapján 1778-ban, Pál vasadi lakos és fiai: István és Pál, valamint fivérei: János és András 1793., József és Imre Vasmegye bizonyítványa alapján 1807., János és Márton Győrmegye bizonyítványa alapján 1808-ban, Mihály nagykőrösi tanár Komárommegye bizonyítványával 1830-ban, István kecskeméti lakos Győrmegyei bizonyítványa folytán 1836. és végül István szabadszállási lakos 1838. Pestmegye nemesei közé felvétettek. Leszármazási tábla és czímerpecsét Pestmegye levéltárában. – Ugyanennek a családnak egyik ága a komárommegyei Aranyosról Biharmegyébe, Érsemjénbe is elszakadt, ahonnét Mihály személyében 1808. a pestmegyei Nagykőrösre telepedett át. Nemességük Komárommegyének az 1830. évben kiadott bizonyítványával van igazolva. – Vö. Kősz. 22.; Benkó 32–3.

MCK:

Balogh. B. János, Mihály és István 1625. II. 1. nyertek c. n. l. – Komárom vm. lt. Nemess. irat. 140. II.

Borovszky - Pest:

Balogh János, Mihály és Istvánnak 1625. ármálisára vonatkozó Komárom vármegye által kiadott bizonylat alapján, B. János, Mihály, ifj. János, György és Pál vasadi lakosok, Ferencz, István és Ádám győri lakosok 1754-ben; Ádám, Ferencz és István 1755-ben; György és fiai István, János, György, András és Pál, valamint unokái, Komárom vármegye bizonyítványa alapján 1778-ban; Pál vasadi lakos és fiai István és Pál, valamint fivérei: János és András 1793-ban; József és Imre Vas vármegye bizonyítványa alapján 1807-ben; János és Márton Győr vármegye bizonyítványa alapján 1808-ban; Mihály n.-kőrösi tanár, Komárom vármegye bizonyítványa alapján 1830-ban; István, kecskeméti lakos, Győr vármegye bizonyítványa alapján 1836-ban és végül István, szabadszállási lakos, 1838-ban a nemesek főkönyvébe bevezettetnek.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[153]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[154][155]

PEST VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Kőszeghy Sándor megyei főlevéltáros. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 437- [156]

 • Külső hivatkozások:

Balog 1626[szerkesztés]

Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet 1626. febr. 2. B. Mihály nyert. (Szatmárm. lt.) – Kihirdette 1627. febr. 29. Szabolcsmegye. A család Kántorjánosban lakott. – Vö. Gorzó 11.

MCK:

Balogh. B. Mihály 1626. II. 2. kapott c. n. l. – Kihird: 1627. II. 29. Szabolcs vm. – A család Kántorjánosban lakott. – Gorzó 11. – Kempelen I. 299.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[157]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[158][159]

 • Külső hivatkozások:sassi Balogh[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1628. aug. 22. B. Gáspár nyert. – Czímert és egyéb adatokat l. Ádám (czl. 1628. aug. 22.).

MCK:

Balogh de Sass. 64. T. 2. B. Gáspár és 48 társa (Sass városbeli lovas) 1628. VIII. 22. Bethlen Gábortól kapott c. n. l. – Eredeti n. l. Sassi Gyõrffy Elek tulajdonában Turkevén. – Hit. másolat Bihar vm. lt. Act. Nob. S. 17.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[160]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[161][162]

 • Külső hivatkozások:
 • Lásd még:

sassi Ádám címer


Balogh 1628. 9. 7.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1628. szept. 7. B. Gergely palkonyai főkapitány, felesége Dancs Orsolya, fia András, leányai Ilona és Erzsébet, testv. B. István (felesége Horecza Anna) s fiai Tamás, István, János, Márton s leánya Dorottya kaptak. (Borsodm. lt.) – Vö. Bor. 213.

MCK:

Balogh. B. Gergely palkonyai fõkapitány, felesége Dancs Orsolya fia: András; leányai: Ilona és Erzse; testv.: B. István s fiai: Tamás, István, János, Márton s leánya: Dorottya 1628. IX. 7. kaptak c. n. l. – Borsod vm. lt. – Kempelen I. 298.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[163]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[164][165]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1628. 10. 5.[szerkesztés]

Ch→ Ch→
Ch→ Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1628. okt. 5. B. Mihály kapott. (Borsod- és Hevesm. lt.) – Czímer: kék paizs aljából kiinduló ék háromszöget képez, ebben zöld halmon márványoszlop, rajta arany csillag, a paizs két oldalán fehér rózsa; sisakdisz: növekvő oroszlán jobbjában oszlopot, baljában arany csillagot tart; takarók: fekete-fehér (ezüst). Mihály egri lakosnak fia márton mezőtárkányi, ennek fiai: Pál és János egri, ezé István egri, ezé István ároktői lakosok. – Vö. Bor. 213.; Orosz 17.; NIf. II/120.; NI . I/145.

MCK:

Balogh. B. Mihály a Debreczeny-családdal nyert 1628. X. 5. Ferdinándtól közös c. n. l. – Kihird: 1628. Sáros vm. – 1629. Borsod vm. – Címer: kék paizsban szarufa alatt zöld alapon márvány oszlop, azon arany csillag, két oldalán 1–1 fehér rózsa. – Sisakdisz: növekvõ oroszlán baljával arany csillagot, jobbjával oszlopot tart. Takarók: ezüst-fekete. – Orosz „Heves vm. N. Cs.” 17. l. – Kempelen I. 299. – N. l. Heves vm. lt. 1628. évi 1. sz. a.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[166]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[167][168]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1628[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Nemessége 1628. kelt. (OL.: Htt. Nob. Szabolcs.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[169]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1628.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Nemessége 1628. kelt. (Gyfv. LR. XIV/58. és OL.: Htt. Nob. Bihar.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[170]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Füleky[szerkesztés]

Ch→Kempelen:

Balogh (alias Füleky).
Czímeres nemeslevelet 1629. jun. 1. B. Mihály, felesége Horváth Katalintól szül. gyermekei Tamás, Mihály, Erzsébet s testvére B. Gergelynek felesége Kompa Erzsébettől született Erzsébet kaptak. (OL.: 1554/1898. sz.) Kihirdette 1629. szept. 26. Nógrádmegye. – Czímer: zöld (?) paizsban szárnyas sasláb kardot tart; sisakdisz: öt (három vörös, két fehér) strucztoll; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Vö. NI . I/144., pk. 55–6.; Siebm. 32.; Horv. 9.

Siebmacher:

Balogh VI. aliter Füleki.
Wappen: In Gr. der g. Fuss sammt # Flügel eines Adlers, in der Kralle einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend. – Kleinod: Fünf w.r.w.r.w. Straussenfedern. – Decken: bg. – rs.

Adels- n. Wappenbrief d. d. 1. Juni 1629 (kundgemacht: Neograder Comitat, 26. September 1629) für Michael Balogh v. der Besatzungsmannschaft der Feste Fülek als Haupterwerber sowie für seine Ebefrau Katharina Horváth, für ihre Kinder: Tomas, Michael u. Elisabeth u. für des erstgenannten Bruder Gregor, sammt d. Ehefrau Elisabeth Kompa u. der Tochter Elisabeth – als Nebenerwerber.

(Nach d. Orig. – Siehe: N. J. I. 144 u. N. J. Suppl. 55–56).

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímer: kék paizsban zöld halmon könyöklő fekete szárnyas kar pallost tart, a paizsfőben egy-egy csillag; sisakdísz: a paizsalak; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (T. VI/177.)

MCK:

Balogh de Fülek. 62. T. 5. B. Mihály s neje Horváth Katalin s gykei: Tamás, Mihály és Erzsébet s testvére: B. Gergely, felesége: Kompa Erzse s leánya: Erzsébet 1629. VI. 1. nyertek c. n. l. – Kihird: Nógrád vm. 1629. IX. 26. – Siebm. W. Ung. A. 25. t. – Kempelen I. 302.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[171]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [172]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [173]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[174][175]

 • Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1630. 3. 6.[szerkesztés]

Ch→ Ch→

MNL OL:

II. Ferdinánd magyar király, Bécs, 1630. 3. 6., címer, magyar nemesség Balog Mihály (a keresztnév hamisított), a felesége, Ilona, valamint a fivérei, Pap András (hamisított név) és Pap György (hamisított név) részére. Kihirdetése: Szabolcs vármegye, Gyulaháza, 1631. 8. 8.

HU-MNL-BAZML-XV.78. [176]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1630. márcz. 6. B. Mihály, András és György testvérek kaptak. (Borsodm. lt.)

MCK:

Balogh. 59. T. 5. B. Mihály és felesége Ilona 1630. III. 6. Ferdinándtól nyertek a Pap-családdal közös c. n. l. – Kihird: Szabolcs vm. 1631. VIII. 8. – Borsod vm. lt. Armales 9. (Eredeti n. l.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[177]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[178][179]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1630. 5. 12.[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1630. máj. 12. B. András, Bálint, Mihály és Lukács kaptak. (Borsodm. lt.) – Vö. Bor. 215.

MCK:

Balogh. 59. T. 4. B. András és fia, továbbá testvére B. Pál és fia 1630. V. 12. kaptak c. n. l. – Komárom vm. lt. Nemesi okirattár 140. III. 9.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[180]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[181][182]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1630. 5. 24.[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1630. máj. 24. B. János nyert. (Délszláv Akad. tulajd. Zágráb.) – Vö. Siebm. horv. 10.

Siebmacher:

Wappen: In B. auf gr. Dreiberge g. Panther, hält in rechter Vorderpranke Krummsäbel. Begleitet von g. Stern und s. Mond. Helmschmuck: Panther wachsend. Decken: b. g. – r s.

Adels- und Wappenbrief von König Ferdinand II. d. d. 24. Mai 1630 für Johann Balogh u. dessen Frau Anna Somogyi.

(Original in d. Samml. d. südslav. Akademie in Agram.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[183]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Kroatien und Slavonien. [184]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1631. 6. 23.[szerkesztés]

I. Rákóczy György, Gyulafehérvár, 1631. 6. 23. címer Aparéthi István és 140 társa részére Ch→

MCK:

Balogh. B. István, Mihály és más B. István 1631. VI. 23. Rákóczy fejedelemtõl nyertek c. n. l. – N. l. Gróf Teleki lt. – Címer azonos az „Alparéthi”-család címerével.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[185][186]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1631. 6. 26.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1631. jun. 26. B. István és társai nyertek II. Ferdinándtól. Kihirdette 1635. Szabolcsmegye. – Vö. Galvács.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[187]

 • Külső hivatkozások:Balog 1631[szerkesztés]

Kempelen:

Balog.
Nemességét 1631-ből l. (Gyfv. kpt. Cent. XX/58.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[188]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Galvács[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh, l. Galvács.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[189]

 • Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


jászberényi Balogh[szerkesztés]

Ch→Kempelen:

Balogh (jászberényi).
Czímeres nemeslevelet 1632. aug. 23. B. István, felesége Mondán Borbála, leánya Ilona és testvére György nyertek. (OL.: 1221/1902. sz. s. Borsodm. lt.) – Vö. Horvát 9.

MCK:

Balogh de Jászberény. 63. T. 2. B. István, felesége Mondán Borbála, leánya: Ilona és testvére: György 1632. VIII. 23. Ferdinándtól nyertek c. n. l. – Kihird: Zemplén vm. 1634. I. 3. – Borsod vm. Armalis 87.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[190]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[191][192]

 • Külső hivatkozások:sámsoni Balogh alias Polyák[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (sámsoni, alias Polyák). Czímeres nemeslevele kelt 1634. márcz. 12. (OL.: 1494/1907. sz.) – Vö. Horv. 9.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[193]

 • Külső hivatkozások:zilahi Balogh alias Zámy[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (zilahi, alias Zámy).
Nemességét 1635-ből l. Kolosmon. conv. Prot. II/110. – Czímerpecsétje 1740-ből a gróf Teleki-család marosvásárhelyi levéltárában.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[194]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1636. 2. 3.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1636. febr. 3. B. Lukács nyert. Kihirdette 1636. jul. 14. Tornamegye. (TK. I/144.: Hunyady.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[195]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1636. 3. 11.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1636. márcz. 11. B. Tamás nyert. Kihirdette 1636. jun. 14. Tornamegye. (TK. I/66.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[196]

 • Külső hivatkozások:keserüi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (keserüi).
Nemeslevelét 1636-ból l. Gyfv. kpt. Misc. Cista I. fasc. I/49.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[197]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1637[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet III. Ferdinándtól 1637. máj. 3. B. János s felesége, Nagy Erzsébettől szül. fia Miklós nyert. (Beregm. lz.) – Czímer: kék paizsban arany koronás könyöklő pánczélos kar kardot tart, a kard hegyén törökfej; sisakdisz: vörös ruhás, fekete kucsmás növekvő vitéz jobbjában kardot tart, a kardon törökfej; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (NIf. II/175–6.) – Vö. Siebm. 33.

Siebmacher:

Wappen: In B. auf gekröntem gr. Boden mit dem Ellbogen gestützt, ein r. bekleideter gebogener Arm, in der Faust einen Krummsäbel mit g. Parirstange haltend, dessen Schneide in das Hinterhaupt eines vom Rumpfe getrennten, schnurbärtigen, mit r. Turbane bedeckten v. der Schnittfläche des Halses blutenden Türkenschädels gehackt erscheint. – Kleinod: R. gekleideter Krieger mit g. Gürtel und Kalpag mit Pelzbesatz, in der Rechten einen geraden Säbel mit gespiesstem Türkenkopfe haltend, die Linke in die Hüfte gestützt. – Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Ferdinand III. d. d. Wien, 3. Mai 1637 (kundgemacht: Szólnok, Heveser Comitat. 11. September 1745) für Johann Balogh als Haupterwerber u. für seine Ehefrau Elisabeth Nagy, sowie für den Sohn Nicolaus als Nebenerwerber.

(Orig. Ctt. A. Beregh).

MCK:

Balogh. 59. T. 6. B. János s felesége Nagy Erzsébet és fia Miklós 1637. V. 3. Ferdinándtól nyertek c. n. l. – Bereg vm. lt. – Kempelen I. 303.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[198]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [199]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[200][201]

 • Külső hivatkozások:keserüi Balogh, 1638[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (keserüi).
Nemességét 1638-ból l. (Gyfv.kpt. Prot. M. Barsi 94.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[202]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1639[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevele 1639. kelt. (OL.: Htt. Nob. Komárom.)

Kempelen:

Balogh.
Egyik ily nevü család czímere: vörös paizsban koronás halmon könyöklő pánczélos kar kardot tart, a könyökhajlás fölött csillag; sisakdisz: két fekete sasszárny között a csillag. (Siebm. 34.) – Vö. NI . I/146.

Siebmacher:

Wappen: In R. auf gekröntem gr. Dreiberge mit dem Ellbogen gestützt, ein v. einem sechsstrahligen g. Sterne begleiteter, – geharnischter, gebogener Arm, in d. Faust einen Krummsäbel mit g. Parirstange haltend – Kleinod: Zwischen offenem # Fluge der Stern.

(Siehe N. J. I. 146).

MCK:

Balogh. B. Gergely és fiai 1639. IX. 5. nyertek c. n. l. – Komárom vm. lt. Nemesi okirattár 140. II. 2. – Címer: kerek piros paizsban, hármas zöld halmon, koronán nyugvó páncélos kar görbe karddal, a kar hajlásában 6 águ arany csillag. – Sisakdisz: 6 águ arany csillag, két fekete sasszárny között. – Siebm. W. Ung. A. 27. t.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[203]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[204]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [205]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[206][207]


Balog 1640[szerkesztés]

Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet 1640 nyert. (Jászói conv. lt.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[208]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Szekeressy[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Szekeressy).
Nemességét 1642-ből l. (Gyfv. kpt. Prot. M. Siklósi 134.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[209]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1644. 9. 23.[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1644. szept. 23. B. Gergely, felesége, Sóvágó Katalintól szül. gyermekei: István és Erzsébet III. Ferdinándtól nyertek. (Beregm. lt.) Kihirdette 1709. szept. 8. Beregmegye. – Czímer: kék paizsban zöld halmon kiterjesztett szárnyu griff jobbjában kardot tart; sisakdísz: növekvő oroszlán három vörös virágu ágat tart; takarók kék-arany, vörös-ezüst. (NIf. II/259.)

MCK:

Balogh. B. Gergely, felesége Sóvágó Katalintól szül. gykei: István és Erzsébet 1644. IX. 23. Ferdinándtól kaptak c. n. l. – Kihird: Bereg vm. 1719. IX. 8. Bereg vm. lt. – Címer: kék paizsban zöld halmon kiterj. szárnyu griff jobbjában kardot tart. Sisakdisz: növekvõ oroszlán három vörös virágu ágat tart. – Takarók: arany–kék, ezüst-vörös. – Kempelen I. 303.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[210]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[211][212]

 • Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1644. 10. 7.[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1644. okt. 7. III. Ferdinándtól B. Márton, felesége Földessy Erzsébet s B. György és Jakab kaptak. (Vasm. lt.) – Czímer: kék paizsban zöld hármas halmon kétfarku oroszlán jobbjában kardot tart; sisakdisz: az oroszlán növekvő alakban; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Felmutatták 1733. Sándor, István, Imre s István utódai meszleni lakosok. – Vö. Balogh 169.

MCK:

Balogh. B. Márton, felesége Földessy Erzsébet, B. György és Jakab 1644. X. 7. Ferdinándtól nyertek c. n. l. – Vas vm. lt. – Utódaik Meszlenben laktak. Balogh: Vas vm. N. Cs. 169. – Kempelen I. 303. – Címer: kék paizsban zöld hármas halmon kétfarku oroszlán jobbjában karddal. Sisakdisz: a paizsalak. Takarók: arany-kék, ezüst-vörös.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[213]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[214][215]

 • Külső hivatkozások:Ványay aliter Balogh[szerkesztés]

Ch→


Siebmacher:

Ványay aliter Balogh.
Wappen: In B. über gr. Dreiberge scheinbar springend, welcher sich aus einem v. einem Flusse durchzogenen gr. Boden zn erheben scheint, ein geflügeltes w. Ross. - Kleinod: Zwischen Hörnern ein Bock wachsend. - Decken bw. - rw.

Adels- u. Wappenbrief v. König Ferdinand III., d. d. Linz, 10. Dezb. 1643 (kundg.: Lazari, Szathmárer Ctt, 5. July 1646) für Michael Ványay aliter Balogh u. für seine Brüder Paul u. Stefan.

(Leg. C. bei Emerich v. Balogh, in Debreczin).

Kempelen:

Ványay.
Címereslevele kelt 1643. dec. 10. – Vö. Siebm. 699.[216]

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[217]

 • Külső hivatkozások:Balog alias Vaján[szerkesztés]

Kempelen:

Balog (alias Vaján), l. Vaján.

Vaján.
Címereslevelet 1646. V. Mihály nyert. A család Hajdu- és Szabolcsm.-ben élt. Valószinüleg azonos a V. másképen Balog családdal.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[218] 11. kötet[219]

 • Külső hivatkozások:Vajány alias Balog[szerkesztés]

Kempelen:

Vajány, (alias Balog).
Szatmárm.-ben 1830. igazolta nemességét. – Vö. Gorzó 133.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 11. kötet[220]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


kiskéri Balogh[szerkesztés]

Ch→Siebmacher:

Wappen: In B. auf gr. Dreiberge eine flugbereite w. Taube, im Schnabel drei r.? Rosen an gr. Stengeln mit gr. Blättern haltend. – Kleinod: Die Taube ohne Dreiberg.

Adelsgeschlecht aus dem Zempliner Comitate. (Siegel mit initialen des Daniel v. Balogh).

Kempelen:

Balogh (kiskéri).
Czímeres nemeslevelet 1648. okt. 28. B. András, fiai: Mihály és György s testvére: Márton kaptak III. Ferdinándtól (elveszett). Kihirdette 1650. Biharmegye. – Czímer: kék paizsban zöld halmon repülésre kész galamb csőrében vörös rózsát (zöld ágat ?) tart; sisakdisz: a galamb. – 1750-ben Mihály adományt nyert az abaujmegyei Kiskérben egy nemesi curiára. – A család utóbb Zemplénmegyébe szakadt, ahol lakóhelye után Tályai-nak is hivták. Ugyanezen megye 1776. szept. 4. ismerte el a család nemességét. – Vö. Csoma 75–5.; Siebm. 34.; rcsk.

MCK:

Balogh de Kiskér. 63. T. 4. B. Márton és András testvérek, valamint B. András fiai: Mihály és György 1648. X. 28. Ferdinándtól nyertek c. n. l. – Kihird. Bihar vm. 1650. Csoma „Abauj-Torma vm. N. Cs.” 74. l.

Borovszky - Bihar:

Balogh III. (Kis-kéri.) Balogh Márton és András 1648-ban nyertek czímeres nemeslevelet III. Ferdinánd királytól, mely 1650-ben hirdettetett ki Bihar vármegyében. A család Abauj vármegyében is birtokos volt, Mihály 1750-ben nyert adományt Kis-Kérre, honnan előnevét vette. Jelenleg Berettyó-Ujfaluban birtokos.

Czímer: kékben, hármas zöld halom középsőjén álló, repülésre kész galamb, csőrében három elszáradt levelü, veres rózsát tart. Sisakdísz: paizsalak. Takarók: kékarany-veresezüst.

Borovszky - Zemplén:

Balogh II. (Kiskéri). Czímeres nemeslevelét III. Ferdinánd adományozta 1648 nov. 28. Alsómihályi, Barancs stb. községekben volt birtokos, melyeket a Lasztóczy család után örökölt. Czímer: kékben, hármas zöld halmon, csőrében zöld szárú és levelű három rózsát tartó, repülésre kész fehér galamb. Sisakdísz: paizsbeli galamb. Takarók: kékarany.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[221]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [222]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[223][224]

Bihar vármegye nemes családai. Irta ifj. dr. Reiszig Ede. In: Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai. 599-[225]

ZEMPLÉN VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 516- [226]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1649[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1649. máj. 20. B. Máté és fia: György kaptak. Kihirdette 1649. jul. 28. Sárosmegye. – Nemesi bizonyitványt nyertek: 1779. jul. 22. Sárosmegyétől István; 1779. szept. 7. Zemplén- és 1779. okt. 12. Szabolcsmegyétől István, Sámuel és Máté, 1812. aug. 12. és 1822. máj. 3. Zemplénmegyétől Benjámin és Ábrahám s 1828. febr. 4. és 1830. aug. 8. Baranyamegyétől Máté. – Vö. Andr. 10.

MCK:

Balogh 1649. V. 20. B. Máté és fia: György kapott c. n. l. – Kihird: Sáros vm. 1649. VII. 28.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[227]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[228][229]

 • Külső hivatkozások:gyulafehérvári Balogh[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh (gyulafehérvári).
Nemességét 1650-ből l. Gyfv. LR. XXV/262.

MCK:

Balogh de Gyulafejérvár. 62. T. 9. B. Mihályt és utódait 1650. VII. 28. Rákóczy fejedelem megnemesiti. – Sándor I. „Címerlevelek” II. 75. l.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[230]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[231][232]

 • Külső hivatkozások:gyulafehérvári Balogh, 1654[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (gyulafehérvári).
Nemeslevelét 1654-ből l. Gyfv. LR. XXVI/431; Prot. Steph. Bárdi II/113.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[233]

 • Külső hivatkozások:váradi Hegedüs alias Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Hegedüs (váradi, alias Balogh).
Nemességét 1650-ből l. Gyfv. LR. XXV/248. – Vö. még Balogh (váradi, alias H.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 5. kötet[234]

 • Külső hivatkozások:váradi Balogh alias Hegedüs[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (váradi, alias Hegedüs).
Nemességét 1650-ből l. (Gyfv. LR. XXV/248. – Vö. Petri V/81.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[235]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1651[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1651. ápr. 2. B. András, János és István nyertek. Kihirdette Sárosmegye. Az 1724. évi nemesi vizsgálatkor István tiszafüredi lakos. – Vö. Orosz 17.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[236]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Szodos[szerkesztés]

Ch→


Siebmacher:

Wappen: In R. aus gr. Boden wachsend, ein gr. balaubter, mit Früchten behangener Eichenbaum, um dessen Stamm sich eine gr. Schlange viermal aufwärts windet. – Kleinod: Drei g. besaamte fünfblättrige r. Rosen, an gr. Stengeln mit gr. Blättern. – Decken: bg. – rs.

Adels – u. Wappenbrief v. König Ferdinand d. d Wien, 2. Mai 1652 (kundgemacht: Petneháza, Szabolcser Comitat, 15. Januar 1655) für Andreas Balogh aliter Szodos als Haupterwerber, sowie für seine Brüder Stefan, Peter u. Johann Balogh u. für Andreas Juhás als Nebenerwerber.

(Orig. Cap. A. Lelez.)

Kempelen:

Balogh (alias Szodos).
Czímeres nemeslevelet nyertek 1652. máj. 2. B. András és testvérei (leleszi conv. és Szatmárm. lt.) Kihirdette 1655. jan. 15. Szabolcsmegye. – Czímer: vörös paizsban zöld halmon gyümölcsös tölgyfa, törzse körül négyszeresen kigyó tekerődzik fel; sisakdísz: arany száron arany kelyhü és arany levelü vörös rózsa; sisakdisz: kék-arany, vörös-ezüst. (Siebm. 33.) – A család egy ága Deésen lakott, de nemességét Szatmármegyében igazolta. – Vö. Gorzó 14.

MCK:

Balogh aliter Szódos. 64. T. 8. B. András, István, Péter és János 1652. V. 2. Ferdinándtól nyertek c. n. l. – Kihird: Szabolcs vm. 1655. I. 15. – Leleszi kapt. lt.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[237]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[238]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[239][240]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1652. 3. 15.[szerkesztés]

Ch→

MNL OL:

II. Rákóczi György erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1652. 3. 15. címer, erdélyi nemesség Balog Mihály részére. Kihirdetése: Bihar vármegye közgyűlése, Nagyvárad, 1653. 9. 2.

HU-MNL-OL-E 148-a - Fasc. 1686. - No. 10.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris in cuius campo sive area equus quidam nigri coloris fugientique similis ac homo integer armis indutus assidens dextram hastam fortiter tenere, sinistram vero manibus fraenum dirigere conspicitur. Scuto incumbit gale militaris aperta, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus decenter exornatum, ex cono vero galeae teniae seu lemnisci variorum colorum hinc inde defluentis utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant, prout haec omnia in principio presentium literarum nostrarum docta manu arteque pictoris clarius expressa et depicta esse cernuntur. - Van címerfestmény - - -

Narratio: formuláris

Megjegyzés: Adományos neve fekete és zöld színű tintával is szerepel. Az eredeti vezetéknév Racz volt, a Balog Mihály utólagos hamisítás. [241]


 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:Balogh 1652[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Nemeslevele kelt 1652. (OL.: N R A. 1686 : 10.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[242]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1652,+[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet nyert 1652. (váradi kpt. lt.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[243]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Lakatos[szerkesztés]

Ch→


Kempelen:

Balogh (alias Lakatos).
Czímeres nemeslevelet 1653. márcz. 5. II. Rákóczy Györgytől B. János s felesége, Pál Annától szül. gyermekei: Mihály, Péter, Anna, Borbála és Erzsébet kaptak. (Gyfv. LR. XXVI/190.) – Czímer: kék paizsban pánczélos könyöklő kar tőrt tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Vö. Siebm. 33., erd. 118.

MCK:

Balogh alias Lakatos de Marosvásárhely. 64. T. 6. B. János s felesége, Pál Annától szül. gykei: Mihály, Péter, Anna, Borbála és Erzsébet 1653. III. 5. Rákóczy Györgytõl nyertek c. n. l. – Kk. XXVI. 190. Erd.

Siebmacher:

Balog IV., aliter Lakatos.
Wappen: In B. ein geharnischter gebogener Arm, in der Faust einen Dolch haltend. – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: bg.–rs.

Adels- u. Wappenbrief v. Georg Rákóczy II., d. d. Gyulafehérvár, 6. März 1653 für Johann Balogh aliter Lakatos, Bewohner v. Marosvásárhely.

(R. A. BPest).

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[244]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[245][246]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [247]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1653[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1653. decz. 18. B. Gergely és Mihály s társai nyertek. Kihirdette Borsodm. – Vö. Bor. 226.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[248]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1654. 6. 26.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevele kelt 1654. jun. 26. (OL.: 1222/1889. sz.) – Vö. Horv. 9.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[249]

 • Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1654. 12. 8.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1654. okt. 12. B. György nyert. Kihirdette Borsodm. – Vö. Bor. 227.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[250]

 • Külső hivatkozások:zilahi Borbély alias Balog[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Borbély (zilahi, alias Balog).
Czímeres nemeslevelet 1654. jan. 5. B. Jakab és fia Sándor kaptak. (Gyfv. LR. XXVI/272.) – Vö. Siebm. 75., erd. 131.

Siebmacher:

Borbély, IV. v. Zilah, aliter Balog
Wappen: In B auf gr. Boden ein geharnischter Ritter mit Eisenhaube, in der erhobenen Rechten auf flacher Hand, eine Barbierschüssel, in der Linken eine Lanze beim Mittelschafte gefasst haltend. – Kleinod: Keines verlieben. – Decken: 1. Dipl. Text,, ohne Farbenangabe.

Adels- u. Wappenbrief v. Georg Rákóczy II. Fürst v. Siebenbürgen, d. d. Gyulafehérvár, 5 Jänner 1654 für Jakob Borbély v. Zilah aliter Balog als Haupterwerber u. für seine Ehefrau Sofie Pogány, sowie für den Sohn Johann als Nebenerwerber.

(R. A. BPesth, L. R. Nr. 26. – fol. 272.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[251] 2. kötet[252]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[253]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balog 1655. 2. 15.[szerkesztés]

Ch→

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-2.-285.

III. Ferdinánd magyar király, Bécs, 1655. 2. 15., címer, magyar nemesség Balog Boldizsár részére. Kihirdetése: Sáros vármegye, ismeretlen helyen, 1655. 6. 16.

Címerleírás: Scutum nimirum militare erectum coelestini coloris, fundum illius viridi campo occupante, cui equus albus posterioribus pedibus firmiter insistere et super eo vir militaris cataphractus insidens manuum dextra strictum gladium fortiter tenere, sinistra vero femur fulcire, capite casside cooperto, plumis conspicuus, gradienti similis, inque dextram scuti partem conversas esse visitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate virum militarem cataphractum, manuum dextra strictum itidem ensem vibrare, sinistra vero femori iniecta mediotenus eminentem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et caeruleis, illinc autem candidis et rubris in scuti extremitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus. - Nincs címerfestmény - - -

Megjegyzés: Az első oldal margóján ceruzás megjegyzés: "Hamisítvány". Az eredeti címereslevél a másolat készítésének idején Szilágy vm. levéltárában volt. [254]

Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet III. Ferdinándtól 1655. febr. 19. B. Boldizsár kapott. (Ered. Szilágym. lt.) Kihirdette 1655. jun. 16. Sárosmegye. Vö. Áld. 199–200.

MCK:

Balogh. III. Ferdinánd 1655. II. 19. B. Boldizsárnak ad. c. n. l. – Kihird. Sáros vm. 1655. Vi. 16. – Eredeti n. l. Szilágy vm. lt. – Dr. Áldásy 200. l.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[255]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[256][257]

Áldásy I. No. CCCXXXVI.

 • Külső hivatkozások:Balog 1655. 3. 3.[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh. 59. T. 8. B. Ferenc Küküllõmegyei viceispánjának 1655. III. 3. használt c. p. – Alsófehér vm. lt. K. IV. 1496. sz.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[258][259]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Kirchen[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Kirchen).
Czímeres nemeslevelet 1655. máj. 20. B. János s felesége, Ambros Annától szül. gyermekei: Ambrus, János, Rebeka, Anna, Ráchel, Mária, Róza, Kata, Magda s testv. Mihály nyertek. (Abaujm. lt.)

MCK:

Balogh alias Kirchen. B. János s feleségétől Abrus Annától szül. gykei: Ambrus, János, Rebeka, Anna, Ráchel, Mária, Róza, Kata, Magda és Mihály 1655. V. 20. nyertek c. n. l. – Abauj vm. lt.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[260]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[261][262]

 • Külső hivatkozások:csikszentkirályi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (csikszentkirályi).
Czímeres nemeslevelet II. Rákóczy Györgytől 1655. jul. 7. B. Tamás nyert. (Gyfv. LR. XXVI/605.)

MCK:

Balogh de Csikszentkirály. B. Tamásnak 1655. VII. 7. Rákóczy György adott c. n. l. – Dr. Vass, Székely oklt.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[263]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[264][265]

 • Külső hivatkozások:delnei Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (delnei).
Czímeres nemeslevelet II. Rákóczy Györgytől 1655. jul. 7. B. Ferencz kapott. (Gyfv. LR. XXVI/605.)

MCK:

Balogh de Delne. B. Ferenc 1655. VII. 7. Rákóczy Györgytõl nyert c. n. l. – Dr. Vass, Székely oklt.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[266]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[267][268]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1655. 7. 20.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1655. jul. 20. B. András és István s ennek gyermekei: János, Judit, Kata és Anna kaptak. (Nyitram. lt.)

MCK:

Balogh. B. András és testvére B. István s utóbbinak gykei: János, Judith, Katalin és Anna 1655. VII. 20. nyertek Ferdinándtól c. n. l. – Kihird: 1659. Komárom vm. – Nyitra vm. lt. Proc. l. Inv. Nob. Docum. paria 148. l.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[269]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[270][271]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1655. 9. 16.[szerkesztés]

Ch→Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1655. szept. 16. B. András és György kaptak. (LR. XXVI/585. – kék paizsban zöld halmon pánczélos vitéz jobbjában kardot, bajlában vas-sisakot tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Siebm. erd. 118.)

Siebmacher:

Wappen: In B. auf gr. Boden ein geharnischter Mann in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange, in d. Linken einen Eisenhelm haltend. – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: bg.–rs.

Adels- u. Wappenbrief v. Georg Rákóczy II., d. d. Gyalu, 18. September 1655 für Andreas u. Georg Balogh.

(R. A. BPest, L. R. 26. Fol. 585).

MCK:

Balogh. 59. T. 7. B. András és György 1655. IX. 18. Rákóczy Györgytõl kaptak c. n. l. – Erd. Kk. XXVI. 585. – Kempelen I. 306.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[272]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [273]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[274][275]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1655[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Nemeslevelét 1655-ből Gyfv. LR. XXVI/585.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[276]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1655,+[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Nemességét 1655-ből l. Gyfv. LR. XXVI/590.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[277]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1656[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Nemességét 1656-ból l. Gyfv. LR. XXVI/608.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[278]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1656,+[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Nemességét 1656-ból l. Gyfv. LR. XXVI/747.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[279]

 • Külső hivatkozások:bágyoni Balogh[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balog (bágyoni).
Nemességüket 1786. Márton és Dániel (Aranyosszék) legfelsőbb helyen igazolták. (LR. LIII/477.) – Donátiót 1690. febr. 3. nyert. (Gyfv. LR. XXVII/62.) – Vö. NI . I/138.; Pálmay: Háromszék 36.

MCK:

Balogh de Bágyon. 1659. II. 3. nyert donátiót. 38 – Kk. XXVII. 62. – B. Lászlónak 1777. évi c. p. – Gróf Teleki lt. lymbus 1777. – Címer: kockázott paizs. Sisakdisz: egy sasszárny.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[280]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[281][282]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balog 1659. 7. 18.[szerkesztés]

Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevele kelt 1659. jul. 18. Kihirdette a következő évben Abaujmegye. (Csoma 657.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[283]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1659. 10. 4.[szerkesztés]

Ch→
Borovszky:

Balogh, szatmármegyei család.
Mihály, továbbá másik Mihály és ennek fiai: István, Mihály, András, Ferencz, Bálint és Zsigmond 1659 okt. 4-én nyernek czímeres nemeslevelet I. Lipóttól. Az 1762., 1763 és 1764-iki nemesi összeírásban János szerepel. 1828-ban igazolják nemességüket. Tyukodon, Porcsalmán, Komlódtótfaluban és Czégényben volt birtokos. Tagjai közül Bertalan (sz. 1851 † 1902.) ügyvéd, Szatmár vármegye tb. főügyésze. - Ferencz, jelenleg honvédhadnagy.

Czímer: Kékben, zöld alapon ágaskodó természetes oroszlán, jobbjában szablyát markol. Sisakdísz: pajzsalak növekvően. Takarók: kékarany, vörös-ezüst.

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet Lipót királytól 1659. okt. 4. B. Mihály és testvérei kaptak. (Szatmárm. lt.) Kihirdette 1660. decz. 22. Ugocsamegye. – A család Szatmármegyében Porcsalmán lakott. – Vö. Gorzó 13.

MCK:

Balogh. 59. T. 9. B. Mihály és fiai: István, Mihály, András, Ferenc, Bálint és Zsigmond, továbbá egy más Mihály 1659. X. 4. Lipóttól nyertek c. n. l. – Szatmár vm. Monogr. I. 579.

 • Irodalom:

SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. Szatmár vármegye. 566- [284]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[285]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[286][287]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1659. 11. 25.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1659. nov. 25. B. János nyert. A nemességszerző unokája, János, Baranyamegyében megyei várkapitány volt s 1732. jul. 22. vétetett fel a nemesek közé. István fia: János 1732. decz. 23. hirdettetett ki ugyanott; utóbb főszolgabiró volt és 1754. aug. 29. a megyei nemesek közé iktattatott. – Vö. Andr. 9–10.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[288]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1661. 2. 11.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1661. febr. 11. B. János nyert. Kihirdette 1661. nov. 12. Tornamegye. (TK. I/147. Kovács, alias Golniczay).

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[289]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1661. 4. 29.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1661. ápr. 29. B. László s felesége, Lucskay Zsuzsánnától szül. gyermekei: István, János és testvérei B. István és János nyertek. (Abaujm. lt.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[290]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1664. 8. 20[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1664. aug. 20. B. János és társai kaptak. Kihirdette Borsodmegye. – Vö. Bor. 234–5.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[291]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1664[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet nyert, 1664. (egri kpt. lt.).

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[292]

 • Külső hivatkozások:székelykocsárdi Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Székelykocsárd. 64. T. 4. B. Lászlónak Besztercén 1664. évbe kelt aláírása mellett levõ „L. B.” betüs c. p. – Alsófehér vm. lt. Auth. Kem. Tom. II. Nr. 238.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[293][294]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Mészáros[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Mészáros).
Nemességét 1664-ből l. OL. Erd. főkormsz. 1806 : 5350.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[295]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1665. 4. 29.[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1665. (1675 ?) ápr. 29. B. László nyert. (Abaujmegye lt.) Kihirdette Abaujmegye. – Czímer: kék paizsban zöld halmon fakó lovon zöld ruhás férfi ül, jobbjában kardot, baljában paizsot tart; sisakdisz: a férfi növekvő alakban; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Ebből a családból az 1725. évi nemesi összeirásban Abaujmegye részéről István fordul elő. (Csoma 75.) – Vö. Balogh (czl. 1675.)

MCK:

Balogh. 60. T. 1. B. László s neje Luchkai Zsuzsanna 1665. IV. 29. Lipóttól nyertek c. n. l. – Kihird: Abauj-Torna vm. 1655. – Eredeti n. l. Abauj vm. lt. – Csoma „Abauj vm. N. cs.” 75. l.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[296]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[297][298]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1665. 8. 28.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1665. aug. 28. B. János nyert. Kihirdette 1665. decz. 16. Tornamegye. (TK. I/66.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[299]

 • Külső hivatkozások:Balogh kisnyujtódi[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (kisnyujtódi).
Czímeres nemeslevelet 1666. máj. 1. B. Ferencz, János és Gergely kaptak. (Krassóm. lt.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[300]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1666[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet Lipót királytól 1666. decz. 17. B. György s felesége Kórody Sára kaptak. (Szatmárm. lt.) Kihirdette 1667. máj. 7. Szabolcsmegye. – A család 1802. Szatmármegyében igazolta nemességét. – Vö. Gorzó 10.

MCK:

Balogh. Balogh György s felesége Kórody Sára 1666. XII. 17. Lipóttól nyertek c. n. l. – Kihird: Szabolcs vm. 1667. V. 7. – Gorzó 10.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[301]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[302][303]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1667[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1667. jul. 4. B. György, felesége Gálos Katalintól szül. gyermekei: Gergely, István, Pál, György és Anna, fivére B. János s ennek felesége Pap Erzsébettől született gyermekei: István, György és Erzsébet kaptak. Kihirdette 1670. Hevesm. – Vö. Orosz 17.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[304]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1668. 2. 18.[szerkesztés]

Ch→


Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1668. febr. 18. B. Sámuel s felesége, Fekésházi Katalintól szül. gyermekei: Sámuel, József, László, István és Éva nyertek. (Ungm. lz.) – Czímer: kék paizsban hármas halmon könyöklő pánczélos kar törökfejes kardot tart; sisakdisz: hattyu csőrében halat tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Siebm. 33.)

Siebmacher:

Wappen: In B. auf gr. Dreiberge mit dem Ellbogen gestützt, ein r. bekleideter gebogener Arm, in der Faust einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgrifle haltend, auf dessen Spitze ein schnurbärtiger Türkenkopf sammt Turban, gespiesst erscheint. – Kleinod: N. Schwan, im Schnabel einen Fisch haltend. – Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold I. d. d. Wien, 18. Februar 1668 für Samuel Balog als Haupterwerber u. für seine Ehefrau Catharina Fekésházi sowie für ihre Kinder: Samuel, Josef, Ladislaus, Stefan u. Eva – als Nebenerwerber.

(Leg. C. Ctt. A. Ungh.).

MCK:

Balogh. 60. T. 2. B. Sámuel s neje Fekésházy Katalin gykei: Sámuel, József, László, István és Éva 1668. II. 18. Lipóttól kaptak c. n. l. – Hiteles másolat Ung vm. lt. 1725. fasc. 126.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[305]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[306]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[307][308]

 • Külső hivatkozások:Balog 1668. 12. 14.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1668. decz. 14. B. András s társai nyertek. Kihirdette Borsodmegye. – Vö. Bor. 237.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[309]

 • Külső hivatkozások:

nemcsiczi Balogh[szerkesztés]

Balogh Pál és Imre címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763
Ch→


Kempelen:

Balogh (nemecsiczi).
Czímeres nemeslevelet 1670. febr. 15. B., felesége, Konecsny Ilonától szül. gyermekei: Borbála és Jusztina s testvére, B. János nyertek (Nyitram. lt.) Kihirdette ugyanazon évben Barsm. – Czímer: kék paizsban zöld halmon ágaskodó párducz jobbjában törökfejet, baljában kardot tart; sisakdisz: növekvő pánczélos vitéz jobbjában törökfejjel, baljában karddal; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. Vö. NI . pk. 52–55.: Siebm. 33.

Siebmacher:

Wappen: In B. auf gr. Boden ein n. Leopard, in der erhobenen Rechten einen vom Rumpfe getrennten, schnurbärtigen Türkenschädel beim Schopfe, in der Linken einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend. – Kleinod: Geharnischter Ritter mit Helm wachsend, in der erhobenen Rechten einen schnurbärtigen Türkenschädel beim Schopfe, – in der erhobenen Linken einen Krummsäbel mit g. Krenzesgriffe haltend. – Decken: bg. – ra.

Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold I. d. d. 15. Februar 1670 (kundgemacht: Nagy-Tapolcsány, Barser Comitat. 1670) für Adam Balogh als Haupterwerber sowie für seine Ehefrau Helene Konecsny, für die Töchter des erstgenannten, Barbara und Justina u. für den Bruder Johann als Nebenerwerber. Neutraer Adelsgeschlecht.

(Nalh d. Orig. – Siehe N. J. Suppl. 52–54).

MCK:

Balogh de Nemcsicz. 63. T. 8. B. Ádám, neje Konecsny Ilona és gykei: Borbála és Jusztina, valamint testvére: B. János 1670. II. 15. Lipóttól nyertek c. n. l. – Kihird: Nyitra vm. 1670. – Hit. másolat Nyitra vm. lt. Nob. I. 21. – Kempelen I. 308.

Borovszky - Nógrád:

Balogh (Nemcsiczi) Nyitra vármegyéből származik. Őse B. Ádám, neje Korecsny Ilona, B. János neje Bubnitzky Magdolna 1670-ben nyertek czímeres nemeslevelet, a melyet 1670-ben a Nyitra vármegyében, Nagy-Tapolcsányban tartott közgyűlésen hirdettettek ki. A család a XVIII. század közepén még Nyitra vármegyében volt birtokos. Az 1754-55. évi országos nemesi összeírásban e családból Sándor, János, Pál, Ferencz, és István vannak Nyitra vármegye nemeseinek sorába felvéve. Alajos 1848-49-iki honvédhadnagy. Fiai: Lajos és István gazdatisztek. János körjegyző Nőtincsen, Béla szolgabírósági tisztviselő.

Czímer: kékben zöld alapon ágaskodó természetes párducz, jobbjában vérző török főt tart varkocsánál fogva, baljában pedig kardot. Sisakdísz: kinövő sisakos pánczélos vitéz, jobbjában varkocsánál levágott török főt, baljában görbe kardot tart. Takarók: kékarany-veresezüst.

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[310]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[311]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[312][313]

NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta Reiszig Ede dr. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 568- [314]

 • Külső hivatkozások:

[315]


szász-csegői Balog[szerkesztés]

Ch→
Ch→


Siebmacher - Mo.:

Balogh XXI. v. Szász-Czegö.
Wappen: In B. auf gr. Boden ein r. gekleideter Ungar mit Gürtel, Kucsma mit Pelzbesatz u. hoben Stiefeln, – in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel, in der Linken einen schnurbärtigen Türkenschädel beim Schopfe haltend. – Kleinod: Zwischen offenem # Fluge, ein vom Rumpfe getrennter, schnurbärtiger Türkenschädel mit Turban, pfalweise gestellt. Siebenbürgisches Geschlecht aus dem Dobokaer Comitate. (Siehe: N. J. Suppl 56).

Siebmacher - Erdély:

Balogh VII., v. Szász-Csegö.
Wappen: In B. auf gr. Boden ein r. gekl. Mann mit g. Gürtel, r. Kucsama mit Pelzbesatz und hohen g. Stiefeln, in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange, in d. Linken einen Türkenschädel beim Schopfe haltend. – Kleinod: Zwischen offenem # Fluge ein betrubanter Türkenschädel. – Decken: bg.–rs.

Siebenbürgisches Adelsgeschlecht aus d. Dobokaer Ctte.

(N. J. Suppl. 56).

Kempelen:

Balog (százs-csegői).
Szolnok-Dobokamegyei család. – Czímere: a paizsban vitéz jobbjában kardot, baljában levágott törökfejet tart; sisakdísz: két fekete sasszárny között növekvő oroszlán. – Nagy Iván (pk. 56–7.) a család következő leszármazását közli: Vö. Szoln.-Dob.-m. monogr. II/501., III/295., 447., 534–5., VII/388., V/270.; Siebm. 34.; erd. 118.; Gf. II/67.

MCK:

Balogh de Szászczegõ. 64. T. 3. Szolnok-Doboka vm. monogr. II. 500. l. – Kempelen I. 323.

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[316]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [317]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[318]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[319][320]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


kispéczi Balogh[szerkesztés]

Ch→Kempelen:

Balogh (kispéczi).
Czímeres nemeslevelet 1673. márcz. 4. B. István nyert. Kihirdette Győrmegye. A család utóbb Sopronmegyébe is átszármazott, ahol nemessége Győrmegyének 1760. febr. 26. kelt bizonyitványa alapján 1760. máj. 14. kihirdettetett. Czímer: a paizsban halmon lovas vitéz jobbjában kardot tart; sisakdisz: könyöklő kar karddal; –

MCK:

Balogh de Kispécz. B. István 1673. III. 4. kapott c. n. l. – Kihird: Gyõrmegye. – Címer: zöld halmon lovas vitéz jobbjában kardot tart. – Sisakdisz: könyöklõ kar karddal. – Kempelen I. 309.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[321]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[322][323]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Gesztesi[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Gesztesi).
Czímeres nemeslevelet 1674. kihirdettetett Veszprémmegyében.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[324]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1675. 6. 8.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet Lipót királytól 1675. jun. 8. B. Mihály és fiai nyertek. (Szatmárm. lt.) – Vö. Gorzó 14.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[325]

 • Külső hivatkozások:bényei Balogh[szerkesztés]

Ch→
bényei Balogh (kihalt)MCK:

Balogh de Bénye. 61. T. 8. B. Ferencnek 1675. évben használt c. p. – Pálmay lt. XVIII. 534.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[326][327]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1675[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1675. B. László s felesége Luchkay Zsuzsánna nyertek. (Abaujm. lt.) Kihirdette Abaujmegye. – Czímer: kék paizsban zöld halmon fakó lovon zöld ruhás vitéz oldalán fekete kardhüvelylyel, fején három fekete sastollas fölveggel, arany csizmában, jobbjában kardot, baljában paizsot tart; sisakdisz: a vitéz; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Siebm. 33.) – Vö. Balogh (czl. 1665. ápr. 29.)

Siebmacher:

Wappen: In B. über gr. Boden auf falbem Rosse sprengend, ein ganz in Gr. gekleideter Krieger mit g. Gürtel u. daran befestigter # Säbelscheide, gr. Kucsma mit Pelzbesatz mit drei an der linken Seite befestigten # Adlerfedern, hohen g. Stiefeln u. Sporen, – in der erhobenen Rechten einen Säbel mit der Linken einen Schild haltend. – Kleinod: Der Krieger wachsend. – Decken: bg – rs.

Adels- u. Wappenbrief d d. 1675 (kundgemacht: Göncz, Abaujvárer Comitat) für Ladislaus Balogh als Haupterwerber sowie für seine Ehefrau Susanna Luchkay als Nebenerwerberin.

(Orig. Ctt. A. Abauj-Torna).

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[328]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[329]

 • Külső hivatkozások:mezőcsávási Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Mezőcsávás. 63. T. 6. B. István és fiai: György, András és István 1676. VII. 18. Apaffy Mihálytól kaptak c. n. l. – Eredeti n. l. – Özv. Balogh Lászlónénál Mezõ-Csáváson.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[330][331]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1677[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1677. B. István, felesége, Király Zsuzsannától szuül. gyermekei: István, Mihály és Ilona s testvére Ilona, férjezett Szánthó Jánosné kaptak. (Ered. B. Gábor birtokában Budapesten.) Kihirdette Zalam. – Czímer: kék paizsban zöld halmon fél lábán álló daru; sisakdísz: növekvő vitéz jobbjában kardot tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Vö. CsA. I. B.

MCK:

Balogh. B. István, felesége Király Zsuzsánnától szül. gykei: István, Mihály és Ilona s testvére: Ilona 1677-ben kaptak c. n. l. – Ered. n. l. B: Gábor õrizetében Budapesten. – Címer: kék paizsban, zöld halmon, fél lábán álló daru. – Sisakdisz: növekvõ vitéz jobbjában kardot tart. Takarók: arany-kék, ezüst-vörös. – Kempelen I. 310.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[332]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[333][334]

 • Külső hivatkozások:árpástói Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (árpástói).
Czímeres nemeslevelet 1677. jan. 14. Kihirdette B.-Szolnokmegye. (Szolnok-Dobokam. monogr. VII/399.)

MCK:

Balogh de Árpástó. C. n. 1677. I. 14. lett B. Szolnok vm. kihirdetve. – Szolnok-Doboka vm. Monogr. VII. 399.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[335]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[336][337]

 • Külső hivatkozások:Balog alias Sövényfalvi[szerkesztés]

Kempelen:

Balog (alias Sövényfalvi).
Czímeres nemeslevelét 1678. jun. 16. Kihirdette B.-Szolnokmegye. (Szolnok-Dobokam. monogr. VII/400.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[338]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1678[szerkesztés]

Ch→
MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-609.1678.07.07.

1678. július 7., Bécs, I. Lipót magyar király nemesség és címer Balogh Demeter, valamint a felesége, Tóth Anna, a gyermekei Menyhért, Boldizsár, továbbá a testvérei: Adalbert, Mihály, Pál, Péter, Gáspár, Imre, István, Mátyás, András, Ambrus, János, Gergely, Márton, másik Mihály, másik Mátyás részére. Kihirdetése: Heves és Külső-Szolnok vm., Fülek, 1678. 8. 31.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum caerulei coloris, fundum illius latepatenti campo interoccupante, super quo agricola erecte stare, humerisque superimpositam falcem foenariam gestare conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, ex eoque integrum tritici manipulum perpendiculariter locatum proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc flavis et caeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese placide diffundentibus, illudque ipsum decenter ac venuste exornantibus. - Van címerfestmény - - enyhén kopott, az ezüst megfeketedett - Címerszőnyeg: zöld keret, kék és rózsaszín háttér, koszorú, kísérőcímerek: császári kiscímer az Aranygyapjas Renddel, Magyarország, Csehország, Dalmácia.[339]


Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1678. jul. 7. B. Demeter, felesége Tóth Annától szül. gyermekei: Menyhért és Boldizsár, testvérei: Béla, Mihály, Pál, Péter, Gáspár, Imre, István, Mátyás, András, Ambrus, János, Gergely, Márton, János, Mihály és Mátyás Lipót királytól kaptak. (Hevesm. lt.) Kihirdette 1678. aug. 31. Hevesm. – Czímer: kék paizsban zöld halmon földmives áll vállán kaszával; sisakdisz: buzakéve; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – 1699. Pál recski és derecskei, Mihály halmaji és fügedi, Ambrus, Pál, Albert, Menyhért, Mihály, István bocsi birtokosok. Az 1724. évi nemesi vizsgálatkor Sándor s fia Mihály is élnek. 1765-ben Gergely, Mátyás, Máté, Menyhért és Mihály Besenyőtelken fordulnak elő. – Vö. Orosz 17-8.; NIf. II/119.

MCK:

Balogh. 60. T. 3. B. Demeter és neje Tóth Anna fiai: Menyhért, Boldizsár, testvérei Adalbert, Mihály, Pál, Péter, Gáspár, Imre, István, Mátyás, András, Ambrus, János, Gergely, Márton; másik Mihály és Mátyás 1678. VII. 7. Lipóttól nyertek c. n. l. – Kihird: 1678. VIII. 31. Heves és Külsõ-Szolnok vm. – Eredeti n. l. Heves vm. lt. 1678. évi 88. – Orosz „Heves vm. N. Cs.” – Kempelen I. 310.

Borovszky - Heves:

Balogh. I. Lipóttól 1678 július 7-én kaptak czímerleveleket. B. Demeter, neje Tóth Anna, fiai és testvérei. 1699-ben Pál recski és derecskei, Mihály halmaji és fügedi, Ambrus, Pál, Albert, Menyhért, Mihály, István bocsi birtokosok.

Czímer: kékben zöld mezőn földmíves kaszával a vállán; sisakdísz: búzakéve; takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[340]

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000. (Nyulásziné No. 1198)

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[341][342]

HEVES VÁRMEGYE CSALÁDAI. Irta Orosz Ernő. Bevezető részszel ellátta ifj. Reiszig Ede dr. In: Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai. 645-[343]

 • Külső hivatkozások:

[344]

[345]


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


nagyváradi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (nagyváradi).
Előneve után itélve biharmegyei család. Czímerpecsétje Pestmegye levéltárában. Nagy Iván (I/47., pk. 57.) a család következő leszármazását közli: Vö. Kősz. 22.

MCK:

Balogh de Nagyvárad. C. p. Pest vm. lt. polg. per fasc. 245. Nr. 4. – Kõszeghi.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[346]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[347][348]

 • Külső hivatkozások:benedikti, bábonyai Balogh[szerkesztés]

Ch→ Ch→

Borovszky - Pest:

Balogh (előbb Bonedikti, később Bábonyai előnévvel) kihalt nemes család, mely Törtelen volt birtokos, közeli rokonságban volt a Vidák és Fehérváry családokkal. A czímeres nemeslevelet Balogh Márton kapta 1680-ban, fiaival, Mártonnal és Pállal, nemkülönben fivérével, Györgygyel. Czímer: kékben, zöld alapon álló, s kereszttel ékesített oszlopra támaszkodó egyszarvú. Kisérők: ezüst félhold és hatágú aranycsillag. Sisakdísz: a pajzsalak növekvően. Pajzstakaró: kékarany, vörös-ezüst.

 • Irodalom:

PEST VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Kőszeghy Sándor megyei főlevéltáros. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 437- [349]

 • Külső hivatkozások:Kis alias Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Kis (alias Balogh)
Czímeres levele kelt 1681. szept. 20. (Győrm. lt.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 6. kötet[350]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1681[szerkesztés]

Ch→MNL OL:

1681. szeptember 27., Sopron, I. Lipót magyar király, nemesség és címer Balogh István, valamint a fia, István részére. Kihirdetése: Sopron vm., Nemeskér, 1682. 4. 6.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum illius viridi latepatenti campo interoccupante, super quo miles albo equo insidens, rubro vestitu indutus, pelle leopardina ornatus, armisque bene instructus pileo sobole subducto et plumato, ac manuum una veluti dextra hastam [...] vibrando caput turcicum decollatum elevare, altera vero sinistra frenum equi dirigere, inque dextram scuti oram conversus esse visitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, integrum brachium cataphractum, vola acinacem compressum tenentem, cuius cuspidi itidem caput turcicum infixum, proferente ornatam. A summitate vero seu cono galeae laciniis sive lemniscis hinc flavis et caeruleis, illinc autem candidis et rubris in scuti extremitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus. - Van címerfestmény - - enyhén kopott, az ezüst megfeketedett - A magyar címer jobb mezeje vörös mezőben négy ezüst pólyát mutat.
Címerszőnyeg: arany keret, piros és bordó háttér, koszorú, kísérőcímerek: császári kiscímer az Aranygyapjas Renddel, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország [351]

Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet I. Lipóttól 1681. szept. 27. B. István és fia István kaptak (M. N. Muz. lt.) Kihirdette 1682. ápr. 6. Sopron-, 1695. decz. 22. Győrmegye. – Vö. Áld. 249.

MCK:

Balogh. 60. T. 4. B. Istvánnak és fiának Istvánnak 1681. IX. 27. Lipót király ad. c. n. l. – Kihird: Sopron vm. 1682. IV. 6. és Gyõr vm. 1695. XII. 22. – Dr. Áldásy „Címereslevelek” 249. l.

Kempelen:

Balogh.
Egy másik ily nevü család czímerpecsétje Siebm. szerint (34.): kék paizsban zöld halmon fehér lovon vörös ruhás vitéz ül, bal vállán fegyver; sisakdisz: vörös ruhás könyöklő kar kardot tart, hegyére törökfej van szúrva; takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Siebmacher:

Wappen: In B. über gr. Boden sprengend, ein r. gekleideter Ungar mit Kalpag, Dolman, über d. linke Achsel gehängtem Feuergewehre u. hohen Stiefeln mit Sporen, mit beiden Händen die Zügel des Rosses fassend. – Kleinod: R. bekleideter gebogener Arm, in der Faust ein Schwert mit g. Kreuzesgrifie aufrecht haltend, auf dessen Spitze ein sehnurbärtiger Türkenschädel aufgespiesst erscheint. – Decken: bg. – rs.

(Siegel: Sphragidiothek der k. k. herald. Gesellschaft Wien. – Wappen in Kupfer gestochen, des Alexander v. Balogh, Probst v. Raab).

 • Irodalom:

Áldásy I. No. CDIX.

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000. (Nyulásziné No. 1227)

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[352]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[353]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [354]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[355][356]

 • Külső hivatkozások:

[357]

[358]

Rövidítések


béri Balogh[szerkesztés]

Ch→Kempelen:

Balogh (béri).
Vasmegyei család; Tolnamegyébe is átszármazott. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor ezen utóbbi megyében Ádám vétetett fel az igazolt nemesek közé. – Czímer: négyel paizs; az 1., 2. és 3. mezőben kétfarku oroszlán; a 4. mezőben három rózsa; sisakdisz: növekvő oroszlán kardot tart. – Czímerpecsét Pestmegye levéltárában. – Vö. Balogh 12.; Kősz., 22.; T. XII/38–40.

MCK:

Balogh de Bér. B. Ádámnak 1701. évben használt c. p. – Négy részre osztott paizs 1., 2. és 3. udvarában kétfarku álló oroszlán jobbjában karddal; a 4.-ben három rózsa. – Sisakdisz: a paizsbeli oroszlán. – Balogh Vas vm. N. Cs. 12. – Turul 1894. évf. 40. l. – Kempelen I. 316.

Borovszky - Vas:

Balogh. (Béri.) Régi vasmegyei család. 1598-ban Töttöst, Nagy-Tilajt szerzik, később Hermánt és Kis-Szőllőst. A XVII. század elején találkozunk először a béri előnévvel. B. Ferencz kapornaki kapitány Muraszombatot és Deklésenyt szerezte meg. Ezen helyek egyikében született béri Balogh Ádám kurucz dandárnok, a ki Tolnamegyébe költözött. Czímer: négy részre osztott paizs: 1., 2., 3. udvarában két farkú oroszlán első jobb lábával kardot tart. A 4-ik udvarban három rózsa. (Daróczy Zoltán közlése szerint 3 levágott török fő.) Sisakdísz: kardot tartó kettős farkú oroszlán.

Ezenkívül előfordulnak még a következő Balogh-családok: csempeszházai, baloghfalvai, mankóbükki.

Wikipédia.hu:

A család eredetileg Vas vármegyéből származik: az első ismert oklevél, mely erre a Balogh családra vonatkozik, a 16. század végén keletkezett. Az oklevél szerint Béri Balogh Péter 1598-ban vásárolta meg feleségével, [Zepetneki] Tötösy Klárával, és fiával, Jánossal a Jely [Gyely de Gyel] testvérek töttösi jószágát. (Pungor 207–248.; lásd még Balogh 560.; Borovszky 560.; Rainer 65–68.; Reiszig 38–40.; Szluha 91–95.). A birtok a mai Gutatöttösön (1950 előtt Töttös, majd Rábatöttös és Gutaháza), a Vasvártól északra, Csempeszházától és Kopácstól délre fekvő Vas megyei településen volt. A család nemesi előneve a Vas megyei Bér (Bir, Byr) köznemesek birtokolta helységből származik, melyet a 13. században Töttössel és Hegyessel együtt említenek (Teuteus Byr, Thewthewsbyr [Töttösbér], Thytheusbyr et Althalbyr, Thewthews, Byr, Heegyes [Hegyes]) (Csánki 2., 737., 805) (Ma Bérbaltavár a neve [Kiss 130.]). A 17. században a Béri Balogh család birtokol még Geregyén, Csempeszházán és Kopácson is (mindhárom helység kb. 3 km-re fekszik Töttöstől). Béri Balogh Péternek és Zepetneki Tötösy Klárának János, Ferenc, Péter, Katalin, Ilona, Zsuzsanna és Judit nevű gyermekeik voltak, melyektől a család több ága származik (lásd pl. Gerő). Béri Balogh Péter 1610-ben a Tolna megyei Faddon és Mészen, valamint a Somogy megyei Hencsén is birtokos. A család egyik ága a 19. század végéig Faddon él (a család részletes leszármazását lásd Asztalos; "Balogh de Bér"). Ferenc (1610–1667) kapornaki kapitány volt, s megszerezte a muraszombati és deklésenyi birtokokat. Béri Balogh Ádám (1655–1711) kuruc brigadéros a Tolna megyei Faddon birtokos, felesége nemes tolnai Festetics Júlia (1673-1753).

"Czímer: négy részre osztott paizs: 1., 2., 3. udvarában két farkú oroszlán első jobb lábával kardot tart. A 4-ik udvarban három rózsa. (Daróczy Zoltán közlése szerint 3 levágott török fő.) Sisakdísz: kardot tartó kettős farkú oroszlán" (Borovszky 560). A színes címert lásd Szluha 91.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[359]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[360][361]

VASVÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta ifj. dr. Reiszig Ede, átnézte dr. Borovszky Samu és Csoma József. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 544- [362]

Balogh, Attila. "Béri Balogh Ádám élete és dunántúli harcai". Tolna Megyei Levéltári Füzetek 13 (2010): 245-342.

Balogh, Gyula. Vasvármegye nemes családjai. Szombathely: Bertalanffy, 1898. 560.

Borovszky Samu, szerk. Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország monográfiája. Budapest: Apolló, 1896-1913. 560.

Csánki, Dezső. Magyarország földrajza a Hunyadiak korában. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia, 1890-97. 2. kötet 737, 805.

Esze, Tamás. "Béri Balogh Ádám". Vasi Szemle 16.1 (1962): 68-76; 16.2 (1962): 38-46; 16.3 (1962): 56-66; 17.1 (1963): 42-54.

Gerő, József. A Magyar Kir. Belügymin. által igazolt nemesek 1867-1937. Budapest, 1938. 46.

Palatinus, József. "A Béri Balogh család". In: Palatinus, József. Vasvármegyei nemes családok története.Szombathely: Vasvármegyei Nyomdavállat, 1911. 33

Pungor, Zoltán. "Baloghok Magyarországon, illetve Vas megyében. A csempeszházi és a béri Balogh családok". Savaria. A Vas Megyei Múzeumok értesítője 17-18 (1983-1984): 207-48.

Rainer, Pál. "A külsővati r.k. templom barokk emléktábla és a Béri Balogh család vati vonatkozásai". Tanulmányok Külsővat történetéből. Gábor Ilon, szerk. Külsővat: Külsővat Község Önkormányzata, 1996. 65-68.

Reiszig, Ede. "A béri Balogh család". Turul 12 (1894): 38-40.

Szluha, Márton. Vas vármegye nemes családjai. Budapest: Heraldika, 2011-2012. 1. kötet 91-95.

"Balogh de Bér". Records of the Tötösy de Zepetnek Family / A Zepetneki Tötösy család adattára. Tötösy de Zepetnek, Steven. West Lafayette: Purdue University Press, 2010. http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/totosyrecords.

 • Külső hivatkozások:

[363]


Balogh 1685[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1685. nyert. – Pozsonymegyei család; ősi fészke Cseklész volt. Innen származott át Hevesmegyébe, ahol Pozsonymegyének 1844. évi bizonyitványával igazolta nemességét. – Vö. Orosz 18.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[364]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1687[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1687. szept. 7. Apaffi Mihálytól kapott. Kihirdette 1687. okt. 18. Középszolnokmegye. (Petri V/81.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[365]

 • Külső hivatkozások:fertősalmási Balogh[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh (fertősalmási).
Czímeres nemes család, armálisa azonban már régebben elveszett, illetőleg idegen kezekbe került. Tanuvallomásokból tudjuk, hogy a XVIII. század közepén még nem volt, harmincz forintért megvételre fel is ajánlották a családnak, de szegély volt ahhoz, hogy megvegye. Azóta nyoma veszett. A család – ugy látszik – Szatmármegyéből származott át Ugocsamegyébe, körülbelül a XVII. század közepén, legalább 1687. már birtokos volt Fertősalmáson s a czímeres nemes családok között vannak felvéve Imre, Zsigmond és András, 1699-ben Zsigmond és András, 1715. ugyancsak Zsigmond és András, 1724-ben Zsigmond, Imre és András, az 1754/55. évi orsz. nemesi összeirásban pedig Zsigmond, Dávid, István és Pál. Fertőalmásról vette a család előnevét is. – A családból Pál, József, Ferencz és sámuel 1829. jun. 22. Ugocsamegyétől kaptak nemesi bizonyitványt. – Czímere: kék paizsban zöld halmon kettős farku oroszlán felemelt jobbjában kardot tart; sisakdisz: az oroszlán növekvően; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. Czímerpecsétje Pestmegye levéltárában. – A régebbi adatok a bemutatott eredeti okmányokból állittattak össze; az ujabbak családi közlések. – Vö. még Kősz. 22.; NI . I/137–8.

MCK:

Balogh de Fertőalmás. 62. T. 3. C. p. Pest vm. lt. polg. per. fasc. 194. Nr. 17. – Kõszeghi 22. – Kempelen I. 317.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[366]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[367][368]

 • Külső hivatkozások:érkeserüi Balogh[szerkesztés]

Ch→
Kempelen:

Balogh (érkeserüi).
Czímeres nemeslevele 1689. jun. 9. kelt. (OL.: 1013/1901. sz.) – Vö. Horv. 9.

MCK:

Balogh de Érkeserü. 62. T. 2. B. András 1689. VI. 9. nyert c. n. l. – Hiteles másolat Bihar vm. lt.

Borovszky - Bihar:

Balogh I. (Ér-keserűi.) Balogh András 1689. június 9-én nyert czímeres nemeslevelet I. Lipót királytól, mely Szabolcs vármegyében 1690. április 10-én, Biharban pedig 1731. június 5-én hirdettetett ki. Ekkor Ér-Keserűn telepedett le, hol földesúri joggal bírt.

Czímer: kékben, zöld alapon, arany-griff, jobbjában görbe kardot, baljában három nyílvesszőt tartva. Sisakdísz: kinövő, fekete-zsinóros, zöld ruhás magyar vitéz, fején kék kucsmával és hármas sastollal, jobbjában két fekete szárnytól övezett, hegyén véres kardot tartva, balja csipőjén nyugszik. Takarók: kékarany-veresezüst.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[369]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[370][371]

Bihar vármegye nemes családai. Irta ifj. dr. Reiszig Ede. In: Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai. 599-[372]

 • Külső hivatkozások:sarmasághi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (sarmasághi).
A XVII. században Szilágymegyében élt család. (Petri V/77.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[373]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1694[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1694. jun. 26. B. Ferencz kapott. (OL.: 1565/1906. sz.) Kihirdette Hontmegye. – Czímer: kék paizsban zöld halmon szarvas, nyakán nyillal átlőve; sisakdisz: erdei ember növekvő alakban; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Az 1725. évi nemesi vizsgálatkor Hontmegyében István él. – Vö. Horv. 9.; Forgon I/67.

MCK:

Balogh. B. Ferenc 1694. VI. 26. kapott c. n. l. – Kihird: Hont vm. – O. L. 1565–1906. sz. a. – Címer: kék paizsban, zöld halmon szarvas, nyakán átnyilazva. Sisakdisz: erdei ember növekvõn. – Takarók: arany-kék, ezüst-vörös. – Forgón I. 67. – Kempelen I. 311.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[374]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[375][376]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1698[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1698. okt. 15. B. Pál és gyermekei kaptak. Kihirdette 1699. márcz. 14. Tornamegye. (TK. I/66.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[377]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1699. 3. 16.[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet I. Lipóttól 1699. márcz. 16. B. Márton előbb csehi, később zilahi lakos s felesége, Lincre Katalintól szül. gyermekei: János és István kaptak. (LR. erd. II/33.) – Czímer: vörös paizsban zöld halmon karóra futó szőlőtőke zöld levelekkel s ezüst fürtökkel; sisakdísz: a karó a szőlőtőkével, de fekete fürtökkel; takarók: vörös-ezüst. (NIf. I/274.)

MCK:

Balogh. 60. T. 5. B. Márton zilahi lakos s felesége Lincze Katalin s fiai: János és István 1699. III. 16. Lipóttól kaptak c. n. l. – Erd. Kk. II. 33.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[378]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[379][380]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1699. 8. 25.[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1699. aug. 25. B. György nyert. (LR. erd. II/228.)

MCK:

Balogh. 60. T. 6. B. György és András máramarosi lakosok Lipóttól nyertek 1699. VIII. 25. c. n. l. – Erd. Kk. II. 228.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[381]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[382][383]

 • Külső hivatkozások:zilahi Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Zilah. B. János kisdobai lakos s felesége Fóris Borbála s testvérei: Pál és Dávid 1699. XII. 7. Lipóttól kaptak c. n. l. – Címer: kék paizsban sziklára helyezett koronából vörös mezü kar emelkedik, markában három buzakalászt tart, melyen kis madár ül. – Sisakdisz: a páncélos alak. – Takarók: ezüst-vörös, kék-arany. – Kk. II. 377. – Erd. – Kempelen I. 311.

Kempelen:

Balogh (zilahi).
Czímeres nemeslevelet 1699. decz. 7. B. János, felesége Foris Borbála s testvérei: B. Pál és Dávid kaptak.. (LR. erd. II/377.) – Czímer: kék paizsban sziklára helyezett koronából vörös ruhás kar emelkedik ki és három buzakalászt tart, melyen kis madár ül; sisakdisz: a kar; takarók: vörös-ezüst kék-arany. (NIf. I/275.)

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[384][385]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[386]

 • Külső hivatkozások:

árdai Balogh[szerkesztés]

Balogh, született Anyóss Éva címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763
Ch→


Kempelen:

Balogh (árdai).
Czímeres nemeslevelet 1699. decz. 18. B. Mihály, szentmihályi lakos s felesége Koncz Zsófiától szül. gyermekei: János és István I. Lipóttól kaptak. (LR. erd. II/401.) – Czímer: kék paizsban zöld halmon szarvas áll futásra készen, agancsai között csillaggal; sisakdisz: a szarvas növekvően; takarók: vörös-ezüst, kék-arany (NIf. I/275.) – Petri V/34.

MCK:

Balogh de Árda. 61. T. 7. B. Mihály szentmihályi lakos s felesége Koncz Zsófia s fiai: János és István 1699. XII. 18. Lipóttól nyertek c. n. l. – Erd. Kk. II. 401. – Kempelen I. 311.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[387]

 • Külső hivatkozások:köröspataki Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (köröspataki).
A XVII. században Háromszékmegyében élt család. (Pálmay: Háromszék 37.)


 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[388]

 • Külső hivatkozások:merenyi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (merenyi).
A XVII. században Sopronmegyében élt család.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[389]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1701. 4. 22.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1701. ápr. 22. B. András s gyermekei: Zsigmond, Mihály, András, Katalin, Anna és Erzsébet kaptak (Biharm. lt.) Kihirdette Biharm.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[390]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1701. 10. 15.[szerkesztés]

Ch→


Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1661. [helyesen: 1701] okt. 15. B. István s gyermekei: Mihály, István és Judit nyertek. Kihirdette 1702. jul. 5. Abaujmegye. – Czímer: kék paizsban zöld halmon griff jobbjában lángpengéjü pallost, baljában szerecsenfejet tart; sisakdisz: a griff; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Csoma 75.)

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1701. okt. 15. B. István s felesége, Vattay Annától szül. gyermekei: Mihály, István és Judit kaptak (LR. XXV/509. és Abaujm. lt.) – Czímer: kék paizsban hármas halmon griff lángoló kardot, baljában szerecsenfejet tart; sisakdisz: a griff; takarók: kék-arany, vörös-ezüst (Siebm. 33.)

Siebmacher:

Wappen: In B. auf gr. Dreiberge ein g. Greif, in der erhobenen Rechten ein flammendes Schwert mit g. Kreuzesgriffe, in der Linken einen Mohrenkopf bei der Wolle haltend. – Kleinod: Der Greif wachsend. – Decken: bg. – rs.

Adele- u. Wappenbrief v. König Leopold I. d. d. Wien, 15. Oktober 1701 (kundgemacht: Kaschau, 5. Juli 1702) für Stefan Balogh als Haupterwerber sowie für seine Ehefrau Anna Vattay n. für ihre Kinder: Michael, Stefan u. Judith als Nebenerwerber.

(Orig. Ctt. A. Abauj-Torna).

MCK:

Balogh. 60. T. 7. B. István s neje Vattay Anna s gykei: Mihály, István és Judith 1701. X. 15. Lipóttól kaptak c. n. l. – Kihird: Kassa 1702. VII. 5. – Eredeti n. l. Abauj vm. lt.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[391]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[392]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[393]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[394][395]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1703[szerkesztés]

Ch→


Siebmacher:

Wappen: Geviertet. I. IV.: Lilie. II. III.: Hufeisen (oder Sporn?). Kleinod: Wachs. kroat. Krieger hält Hufeisen in der Rechten.

(Siegel des Balthas. Balogh, Stuhlrichters der Agramer Komitates, von 1703 im kroat. L. Arch.) In L. v. Gaj’s Wappensammlung in der Universitätsbibliothek in Agram sind die Tinkturen dieses Wappens folgende: Von R. u. B. geviertet, Lilien s., Hufeisen g., Kleinod roth gekleidet. (Mit Vorsicht aufzunehmen).

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Kroatien und Slavonien. [396]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1705[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1705. jan. 9. B. György kapott (LR. XXVII/61. és Győrm. lt.)

MCK:

Balogh. 1705. I. 9. B. György nyert c. n. l. – Kk. XXVII. 61. és Gyõr vm. lt.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[397]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[398][399]

 • Külső hivatkozások:Balog 1713[szerkesztés]

Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet nyert 1713. (váczi kpt. lt)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[400]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1715[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Szabolcsmegyében több izben fordult elő a B.-család. – 1715. ezen megye bizonyitványával igazolja nemességét István dadai lakos. (Orosz 18.) – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Szabolcsmegyében fordulnak elő az igazolt nemesek között 3 János, 3 Mihály, Zsigmond, Márton, László, Miklós, István, Péter, Ádám, Sándor és Ferencz. – 1828. szept. 22. B. István és János, 1834. szept. 9. János s id. és ifj. Mihály Szabolcsmegye bizonyitványával igazolják nemességüket Hajdumegyében. – 1836. máj. 2. Szabolcsmegye ad ki nemesi bizonyitványt István és Bálint részére. (Bold 86., 91., 106.) – Melyik B.-családhoz tartoznak ? – nem tudjuk.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[401]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Borbély[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Borbély).
Kőrösmegyei család. – Genealógiája 1716: LR. XXXI/120.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[402]

 • Külső hivatkozások:Balog 1718[szerkesztés]

Ch→Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet 1718. szept. 2. B. András, felesége Benus Erzsébettől szül. fiai: János és Mihály s B. János és ennek felesége, Fegyverneky Zsuzsannától szül. fia: Ferencz és társai kaptak (LR. XXXII/110. és Barsm. lt.) Kihirdette Barsmegye. – Czímer: kék paizsban zöld halmon követ tartó daru; sisakdisz: kiterjesztett szárnyú galamb csőrében zöld ággal; takarók: vörös-ezüst, kékarany. – Barsmegye nemesi bizonyítványa 1740. Hevesmegyében hirdettetett ki. – Vö. Orosz 18.; NIf. II/86.; NI . I/144.; Siebm. 33.; horv. 10.

Siebmacher - Mo.:

Wappen: In B. auf gr. Boden ein n. Kranich, in der erhobenen Rechten einen Stein haltend. – Kleinod: Flugbereite w. Taube, im Schnabel einen gr. belaubten Zweig aufrecht haltend. – Decken: rs. – bg.

Adels- u. Wappenbrief v. König Karl III. d. d. 1718 für Johann u. Andreas Balog als Haupterwerber sowie für Stefan Motyowai u. Stefan u. Johann Molnár als Nebenerwerber.

(L. R.)

Siebmacher - Horvo.:

Wappen: In B. auf gr. Boden nat. Kranich, mit erhobenem rechten Fusse g. Kugel haltend. Kleinod: Flugbereite w. Taube, im Schnabel gr. Zweig haltend. Decken: rs. – bg.

Adels- und Wappenbrief von König Karl III. d. d. Wien, 2. Sept. 1718 für Andreas Balogh, dessen Frau Elisabeth Benus und Kinder Johann u. Michael; ferner für Johann Balogh, dessen Frau Susanna Fegjverneki und Sohn Franz; für Stefan Motyovay, dessen Frau Susanna Molnar und Kinder Elisabeth u. Sarah; für Stefan Molnar, dessen Frau Elisabeth Binnyei u. Söhne Andreas u. Michael; endlich für Johann Molnar, dessen Frau Elisabeth Szabó u. Sohn Stefan.

(Legal. Copie im kroat. Landesarchive in Agram.)

MCK:

Balogh. 60. T. 8. B. András és János; B. Andrásné Benus Erzsébet s fiai: János és Mihály, továbbá Jánosné Fegyverneki Zsuzsanan 1718. IX. 2. Károly királytól nyertek c. n. l. – Kk. XXXII. 110. – Kempelen I. 312. – Orosz, „Heves vm. N. Cs.” 18. l.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[403]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[404]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Kroatien und Slavonien. [405]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[406][407]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


tolnai Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (tolnai).
A családból Zsigmond 1725. Abaujmegyében igazolta nemességét. – Vö. Csoma 73–4.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[408]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1725[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Somogymegyei (Vid) család; Mihály fia: Márton Pécsre költözvén, 1725. Somogymegyétől kapott nemesi bizonyitványt; fia István 1754. Baranyamegyében vétetett fel a kétségtelen nemesek közé. Nemessége 1758. jun. 5. legfelsőbb helyen is megerősittetett. (Andr. 10.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[409]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1726[szerkesztés]

Ch→Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1726. jun. 23. B. János és Mihály III. Károlytól kaptak (LR. XXXV/501.) Kihirdette 1727. Nógrádmegye. – Czímer: kék paizsban zöld halmon vörös ruhás, fekete czobolyprémes s három (ezüst-fekete-arany) strucztollal kalpagos vitéz jobbjában kardot, baljában levágott törökfejet tart; sisakdisz: vörös ruhás kar kardot tart, ennek hegyén törökfej; takarók: vörös-ezüst. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeirásban Nógrádmegyében Ádám és Mihály fordulnak elő. A család 1784., 1825. és 1830. Hevesmegyében is kihirdette nemességét. – Vö. Orosz 18.; NI . I/145.; NIf. II/134.; Siebm. 33.

Siebmacher:

Wappen: In S. auf gr. Boden ein ganz in R. gekleidetar Ungar mit g. Gürtel woran eine # Säbelscheide befestiget erscheint, r. Kucsma mit Pelzbesatz sammt drei w#g. Straussenfedern u. hohen g. Stiefeln, in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend, die Linke in die Hüfte gestützt. – Kleinod: R. bekleideter gebogener Arm, in der Faust einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend – Decken: rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Karl III. d. d. 23. Juni 1726 für Johann u. Michael Balog.

Aufnahme in d. Adelskataster des Neograder Comitates, d. d. 1755 für Michael v. Balog.

(L. R.)

MCK:

Balogh. 60. T. 9. B. János és Mihály s utóbbinak leánya Julianna 1726. VI. 23. Károly királytól kaptak c. n. l. – Kihird: 1727. Nógrád vm. – Kk. XXXIV. 501. – Orosz. „Heves vm. N. Cs.” 18. l.

Borovszky - Heves:

Balogh. Az armalist, melyet III. Károly 1726 június 23-án adott B. János és Mihály részére, Nógrád vármegye hirdette. 1784-ben György és Pál besenyőteleki lakosok, az előbbi fia János hevesi, unokája János alattyáni lakos.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[410]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[411]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[412][413]

HEVES VÁRMEGYE CSALÁDAI. Irta Orosz Ernő. Bevezető részszel ellátta ifj. Reiszig Ede dr. In: Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai. 645-[414]

 • Külső hivatkozások:Balogh ákosi[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (ákosi).
Szilágymegyében élt 1731. (Petri V/80.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[415]

 • Külső hivatkozások:Balogh árkosi[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (árkosi).
Krasznamegyében 1731. Gergely tett hódolati esküt. (Petri V/80.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[416]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1732[szerkesztés]

Ch→

Siebmacher:

Wappen: Greif. – Kleinod: Zwei schräg- (bezw. Schräglinks) gestellte bestengelte, bebl. Rosen. (Siegel d. d. Csabay, 1732 mit Init. Des Johann Balogh).

Kempelen:

Balogh.
Czímer: a paizsban griff; sisakdisz: két rózsa. (Siebm. pk. 12.)

MCK:

Balogh B. János 1732. évi c. p. – Siebm. W. Suppl. 7. – Címer: növekvõ griff. Sisakdisz: 2 rózsa.

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn (Supplementband.) [417]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[418]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[419][420]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


zilahi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (zilahi).
1733. Dávid Szilágymegyében él. (Petri V/80.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[421]

 • Külső hivatkozások:Ballogh 1734[szerkesztés]

Ch→

Siebmacher - Horvo.:

Wappen: Greif hält 3 Beeren. Kleinod: Derselbe wachsend.

(Siegel des Jak. Ballogh, Vicestuhlrichters des Warasdiner Komitates, von 1734 in der Sammlung des Emil Laszowsky in Agram.)

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Kroatien und Slavonien. [422]

 • Külső hivatkozások:Balog 1740[szerkesztés]

Ch→MCK:

Balogh. 61. T. 1. B. István szilágysomlyói lakos, felesége Medve Erzsébet s fiai: András és Mihály 1749. XI. 17. Mária Teréziától nyertek 37c. n. l. – Erd. Kk. IX. 854. – Kempelen I. 313.

Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet Mária Teréziától 1740. nov. 17. B. István szilágysomlyói lakos s felesége. Medve Erzsébettől szül. fiai: András és Mihály kaptak (LR. erd. IX/854.) – Czímer: kék paizsban vörös selyem párnán egyenes kardot tartó kar, a kardra korona, szív és emberi fej van szúrva; zárt sisak: sisakdisz: a kar; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. – András kémeri haminczados volt, utóbb somlyói jegyző. Harminczadosi hivatalát ekkor öccse, Mihály vette át. – Vö. NIf. II/138.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[423][424]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[425]

 • Külső hivatkozások:panyiti Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (panyiti).
Szilágymegyében 1741. Ferencz tett homagiális esküt. (Petri V/79.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[426]

 • Külső hivatkozások:Balog 1742[szerkesztés]

Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet 1742. nyert (leleszi conv. lt.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[427]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


bábonyi Balogh[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh (bábonyi).
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeirásban Pestmegyében előfordulnak István, Márton, Sándor. – Czímerpecsét Pestmegye levéltárában. (Kősz. 22.)

MCK:

Balogh de Bábony. B. Ádámnak 1746. évben használt c. p. – Borsod vm. lt. Nemesi iratok 463. d. d. 1746. – Címer: kerek paizsban kétfarku oroszlán jobb elsõ lábában török fejet tart.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[428]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[429][430]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1748[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Egy 1748. évi czímerpecsét: a paizsban kétfarku oroszlán mellső lábaiban csillagot tart; sisakdísz: növekvő egyszarvu. (Siebm. pk. 12.)

Siebmacher:

Wappen: Doppelschw. Löwe, zwischen d. Vorderpranken einen sechsstraligen Stern haltend. – Kleinod: Einhorn wachsend.

(Siegel d. d. Csász, 1748 des Adam Balogh).

MCK:

Balogh. B. Ádámnak 1748. évben használt c. p. Siebm. W. Suppl. 7. t. – Címer: kétfarku oroszlán elsõ lábaival hat águ csillagot tart. Sisakdisz: növekvõ egyszarvu.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[431]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn (Supplementband.) [432]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[433][434]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1748+[szerkesztés]

Ch→

Siebmacher:

Wappen: Auf Krone Pelikan mit 4 Jungen. Kleinod: Flugbereite Taube hält Zweig im Schnabel.

(Siegel des Adam v. Balogh, Judex Nobilium des Agramer Komitates, von 1748 im kroat. Land. Archive in Agram.)

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Kroatien und Slavonien. [435]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1750[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Ugocsamegyei család; 1750. Péterfalván nyert nádori uj adományt. A család Farkasfalván, Veléten, Dabolczban és Forgolányban élt. (NI . I/145–6)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[436]

 • Külső hivatkozások:tordai Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (tordai).
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Máramarosmegyében Márton fordul elő az igazolt nemesek között. – A család Szatmármegyében Nagybányán is lakott. ( Gorzó 10.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[437]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1754[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Borsodmegyében Ferencz, 5 György, 3 István, 2 János, Márton, 2 Mihály, Pál és Péter éltek. A család Hevesmegyébe is átszármazott. – Vö. Orosz 18–19.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[438]

 • Külső hivatkozások:Tatay másképen Balog[szerkesztés]

Kempelen:

Tatay (másképen Balog).
Az 1754–55. évi orsz. nemesi összeiráskor Biharm.-ben Ferenc él.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[439]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Csögley[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Csögley).
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Komárommegyében István igazolta nemességét.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[440]

 • Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh alias Kocsy[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Kocsy).
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Vasmegyében Tamás, János és Ferencz fordulnak elő a kétségtelen nemesek között.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[441]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Salgovjech[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Salgovjech).
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Hontmegyében Pál igazolta nemességét.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[442]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Trombitás[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Trombitás).
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Ungmegyében Pál vétgetett fel a nemesek közé.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[443]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1755[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh. B. Imrének biharmegyei esküdtnek 1755. évben használt c. p. – Címer: növekvõ oroszlán. – Bihar vm. lt. Act. Nob. 555.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[444][445]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1793[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeirásban Szatmármegye részéről felvéve vannak 2 György, János, 2 Pál, 5 István, Mihály, László fia. – A családból János, István és Samu Szatmármegye bizonyítványa alapján 1793. Bácsmegyében vétettek fel a nemesek közé. – 1799. Gábor fiával: Istvánnal Nemesmiliticsen fordul elő. (Dudás 66.) – Egy B.-család ugyancsak Szatmár- és Beregmegyéből 1804. legfelsőbb helyen is igazolta nemességét. (LR. LXI/245.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[446]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh-családbeliek[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh-családbeliek.
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Abaujmegyében Sámuel, Bácsmegyében Ferencz, Imre, Baranyamegyében Dániel, István, 2 János, József, Péter, Barsmegyében Gáspár, István, másik István özv., János, József, Mátyás, Baloghné Bory Anna, Beregmegyében László özv. Bégányi Anna, Ferencz, Mihály, László, Biharmegyében Ádám, 2 András, 2 Ferencz, 2 Gáspár, 2 Imre, 2 István, László, Mihály, Miklós, Pál, Sámuel, Zsigmond, Csongrádmegyében András, Fejérmegyében Mihály, Győrmegyében Ádám, Imre, 2 János, Ferencz. Hevesmegyében Sándor, 4 Mihály, 2 Pál, Gergely, Farkas, Demeter, Béla, András, György, 2 Menyhért, Imre, Hontmegyében 2 János, István, Komárommegyében 2 János, Mihály, Gergely, Ádám, György, István, Máramarosmegyében József, Nyitramegyében Sándor, 3 János, Pál, Ferencz, István, Pestmegyében 2 Zsigmond, Dániel, Gábor örök., István, Ádám, Somogymegyében László, Tolnamegyében Ádám, István, Sándor, János, Farkas özv., Tornamegyében László, Turóczmegyében Mihály, Ugocsamegyében Zsigmond, Dávid, István, Pál, Vasmegyében 3 Ádám, Ferencz, Gábor, György, György fiai, János, 2 József, 2 László, Mihály, Péter, Zsigmond, Veszprémmegyében Sándor, István, János, Gergely, Mihály, Ferencz, Zalamegyében Ádám, Farkas 2 Ferenmcz, Gergely, 4 György, István, 3 János, Márton, Mihály, 2 Pál, végre Zemplénmegyében 3 István, András, György, Zsigmond, 3 János, Sándor és 3 Ferencz fordulnak elő az igazolt nemesek között. – Kapcsolatukat a fennebb tárgyalt B.-családokkal – nem ismerjük.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[447]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1772[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Csomafalva. 62. T. 1. B. Istvánnak 1772. évben használt c. p. – Udvarhely vm. lt. 1772. évi 109. csomag.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[448][449]

 • Külső hivatkozások:kovásznai Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Kovászna. B. Józsefnek 1781. évben használt c. p. – Címer: csücskös talpu paizsban két hegyével felfelé álló kard keresztbe téve. Sisakdisz: balra fordult növekvõ oroszlán. – Gróf Teleki lt. 1781. homg. 34. l.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[450][451]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1801[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Pozsonymegyében 2 István és Sándor élnek. – Ily nevü család Pozsonymegyéből nemességét 1801. legfelsőbb helyen is igazolta. (LR. LX/481., 904.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[452]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1807[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Aradmegyében Ferencz vétetett fel az igazolt nemesek közé. 1807. Bácsmegyében István fordul elő. – Vö. Márki II/178.; Lendvai I/20–1.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[453]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1758[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1758. jun. 5. Mária Teréziától B. István, a bellei uradalom számtisztje kapott (LR. XLIV/625.) – Czímer: vágott paizs; az alsó ezüst mezőben hármas zöld halom középsőjéből rózsatő emelkedik ki három piros rózsával; a felső kék mezőben lépkedő oroszlán jobbjában hegyes tőrt tart; sisakdísz: növekvő pánczélos és sisakos vitéz jobbjában hegyes tőrt, baljában három rózsatőt tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Vö. NI . I/144.; Siebm. 34.; NIf. II/187.; T. VI/142.

Siebmacher:

Wappen: Getheilt; oben in B. ein g. Löwe, schreitend, in der erhobenen Rechten ein Schwert mit g. Kreuzesgriffe haltend, unten in S. aus der Mitte eines gr. Dreiberges wachsend, drei fünfblättrige g. besaamte r. Rosen an gr. Stengeln – Kleinod: Geharnischter Ritter mit Helm wachsend, in der erhobenen Rechten ein Schwert mit g. Kreuzesgriffe in der erhoben Linken drei r. Rosen mit gr. Blättern an gr. Stengel haltend. – Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappeobrief v. König Maria Theresia d. d. 1758 für Stephan Balogh. (L. R. Nr. 44 s. 625).

MCK:

Balogh. 61. T. 2. B. István 1758. VI. 5. Mária Teréziától nyert c. n. l. – Kk. XLIV. 625. Kempelen I. 313.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[454]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[455]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[456][457]

 • Külső hivatkozások:toldi Balog[szerkesztés]

Kempelen:

Balog (toldi).
Czímeres nemeslevelet nyert. 1758. (váradi kpt. lt.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[458]

 • Külső hivatkozások:szőkefalvi Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Szőkefalva. B. Józsefnek 1760. évben használt c. p. – Címer: kerek paizsban kar karddal. – Gróf Teleki lt. Simén oszt.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[459][460]

 • Külső hivatkozások:marosszentimrei Balog[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh (marosszentimrei).
Czímeres nemeslevelet 1761. jan. 26. B. Sándor marosszéki lófőszékhely s felesége, selyei nemes Katsó Máriától szül. gyermekei: Ferencz, József, Mihály, Erzsébet, Sára és Zsuzsánna Mária Teréziától nyertek (LR. erd. X/733.) – Czímer: vörös paizsban csúcsaival egymásnak fordított három ekevas egy-egy háromszöget alkotva, az ekevasak között egy-egy búzakalász; sisakdisz: vörös ruhás, arany öves, vörös fityegős, menyétbőr-kucsmás növekvő vitéz jobbjában a koronába tüzött arany dárdát, baljában három búzakalászt tart; takarók: vörös-arany, vörös-ezüst. – Vö. NI . I/145.; Csoma 75.; NIf. II/189.; Siebm. 34.

Siebmacher:

Wappen: In R. eine geöffnete wb. Kornblume, die winkeln basteckt, mit je einer g. Weizenähre. – Kleinod: R. gekleideter Ungar mit g. Gürtel, das Haupt bedeckt. mit einem # Kalpag mit r. Sacke. in der erhobenen Rechten den Schaft einer g. Lanze rnit r. Wimpel, in d. Linken drei g. Weizenähren haltend. – Decken: rg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief, d. d. 1761 (Adami, Scut. Gent).

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[461]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[462]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1763[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
A családból János, György, István, Ferencz és György (Vasm.) 1763. legfelsőbb helyen igazolták nemességüket. (LR. XLVI/454–456.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[463]

 • Külső hivatkozások:Balog 1769[szerkesztés]

Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet nyert 1769. (váradi kpt. lt.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[464]

 • Külső hivatkozások:csegői Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (csegői).
Czímerpecsétje 1770-ből a gróf Teleki-család marosvásárhelyi levéltárában.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[465]

 • Külső hivatkozások:deési Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (deési).
B.-Szolnokmegyében 1770/73. István igazolta nemességét. (Szolnok-Dobokam. monogr. VII/269., 389.) – Vö. NI . I/138.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[466]

 • Külső hivatkozások:debreczeni Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (debreczeni).
Szilágymegyében fordul elő 1771. (Petri V/80–1.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[467]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1773[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Pozsonymegye 1773. nov. 13. kelt nemesi bizonyitványa alapján 1784. nov. 22. Ferencz Csongrádmegyében hirdette ki nemességét. Ugyanezen nemeis bizonyitvány alapján 1774. márcz. 21. Csongrádmegyében Ferencz, József és Gábor hirdettetnek ki.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[468]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balog 1774[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet 1774. okt. 1. B. György s felesége, Edelényi Juliannától szül. gyermekei: György, Juliánna, Katalin és Mária kaptak Mária Teréziától (LR. erd. XI/490.) – Czímer: vágott, felső részében hasított paizs; a jobboldali kék mezőben arany félsas, a jobb felső szögletben az egész paizsot besugárzó nap; a baloldali vörös mezőben fehér sziklás hegy; az alsó ezüst mezőben bibor nyakörves fekete kutya rubinos arany gyűrűt tart szájában; sisakdisz: két fekete sasszárny között a kutya; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – B.-ot a gr. Telekiek szabadították fel s különösen azzal szerzett nagy érdemeket, hogy a Bihar- és Szatmármegyékben garázdálkodó hires haramiát, Czara Zahariát elfogta és a biróság kezére adta. – Vö. NIf. II/244.

MCK:

Balogh. 61. T. 3. B. György s felesége Erdélyi Juliannától szül. gykei: György, Julianna, Katalin és Mária 1774. X. 1. Mária Teréziától kaptak c. n. l. – Kk. Erd. XI. 490. – Kempelen I. 313.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[469]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[470][471]

 • Külső hivatkozások:nagymoni Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balog (nagymoni).
Szilágymegyében 1774. Benjámin élt. (Petri V/80.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[472]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1777[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemes család; nemeslevelet II. Ferdinándtól nyert. Elveszett. Nemesi bizonyitványt kapott Biharmegyétől 1777. jul. 8. és 1780. decz. 23. – Bemutatott iratok: rcsk.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[473]

 • Külső hivatkozások:almási Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Almás. B. Istvánnak 1780. és 1781. évben használt és egyezõ c. p. – Gróf Teleki lt. Simén. Oszt. Miss. 1780. – Címer: vértezett vitéz vágtató lovon jobbjában zászlót tart. Sisakdísz: páncélos vitéz növekvõn, jobbjában zászlóval.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[474][475]

 • Külső hivatkozások:kercsedi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balog (kercsedi).
Nemességüket 1784. István és Márton (Aranyosszék) legfelsőbb helyen igazolták. (LR. LIII/110.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[476]

 • Külső hivatkozások:barátosi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balog (barátosi).
Nemességüket 1786. Elek, Pál, Gábor, Sándor, József, László, Ferencz, Sámuel és István (Háromszék) legfelsőbb helyen igazolták. (LR. LIII/477.) – Vö. NI . I/138.; Pálmay: Háromszék 36.; Petri V/81.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[477]

 • Külső hivatkozások:ikafalvai Balogh[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh (ikafalvai).
Nemességét Zsigmond (Hunyadm.) 1786. legfelsőbb helyen is igazolta. (LR. LIII/477.) – Vö. Szolnok-Dobokam. monogr. II/529.

MCK:

Balogh de Ikafalva. B. Áronnak 1825. évben használt c. p. – Pálmay lt. XIX. 6. – Címer: balra fordult kar karddal, utóbbi hegyén török fej.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[478]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[479][480]

 • Külső hivatkozások:somlyói Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (somlyói).
A családból András (Krasznam.) 1786. legfelsőbb helyen igazolta nemességét. (LR. LIII/477.) – Vö. Petri V/79.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[481]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1786[szerkesztés]

Kempelen:

Balog.
Nemességüket 1786. József és László (Torda) legfelsőbb helyen igazolták. (LR LIII/477.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[482]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1790[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh. 61. T. 4. B. Péter tolnamegyei esküdtnek 1790. IV. 24. használt c. p. – Nyitra vm. lt. Nob. IX. 625.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[483][484]

 • Külső hivatkozások:alpestesi Balogh[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh (alpestesi).
Kihalt hunyadmegyei család. Leszármazását l. Böjthe 80–1. – Vö. NI . I/138., pk. 57.

MCK:

Balogh de Alpestes. C. p. Hunyad vm. lt. 1791. évi homg. 39. l. Balogh Jánosnak címere: koronán nyugvó páncélos kar karddal.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[485]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[486][487]

 • Külső hivatkozások:kendői Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Kendő. B. Miklós, Mátyás, József és Ábelnek 1791. évben használt s megegyező c. p. – Címer: kerek talpu paizsban páncélos 39kar karddal. Sisakdisz: a paizsalak. – Marostorda vm. lt. 1791. évi homg. 289. és 292. l.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[488][489]

 • Külső hivatkozások:nagyernyei Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Nagyernye. B. Sándornak 1791. évben használt c. p. – Címer: kar karddal. – Marostorda vm. lt. 1791. évi homg. 8. l.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[490][491]

 • Külső hivatkozások:kebelei Balogh[szerkesztés]

Ch→
kebelei Balogh (kihalt)


MCK:

Balogh de Kebele. 63. T. 3. B. Józsefnek 1791. évben használt c. p. – Marostorda vm. lt. 1791. évi homg. 14. l.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[492][493]

 • Külső hivatkozások:csikfalvi Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Csikfalva. B. Dánielnek (assessor) 1792. évben használt c. p. – Marostorda vm. lt. 1792. évi homg. 12. l. – Címer: kerek paizsban kar karddal. Sisakdisz: a paizsalak.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[494][495]

 • Külső hivatkozások:czégényi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (czégényi).
Szatmármegyei család. – 1793. Köz.-Szolnokmegyében igazolta nemességét. (LR. XIII/75.) – Vö. Gorzó 14.; Petri V/81.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[496]

 • Külső hivatkozások:Balog 1793[szerkesztés]

Ch→ Ch→


Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet I. Ferencztől B. Mihály, Szerémmegye alpénztárnoka s felesége, Blaskovics Teréztől zsül. fia, Tóbiás kaptak 1793. aug. 16. (LR. LVII/272. és vukovári m. lt.) – Czímer: kék paizsban két jobbharánt ezüst pólya felett oroszlán lépdel, a jobb felső sarokban csillag, a bal sarokban három (2 + 1) arany-ezüst-réz pénzdarab; sisakdisz: növekvő oroszlán hegyével felfelé álló kék nyilvesszőt tart; takarók: kék-arany, kék-ezüst. (NIf. III/63.) – Vö. NI . I/145.; Siebm. 34.; horv. 10.

Siebmacher - Mo.:

Wappen: In B. zwei gewellte s. Schrägbalken, der obere beseitet v. einem aufsteigenden g. Löwen, welcher begleitet wird, in der obern rechten Schildesecke v. einem sechseckigen g. Sterne in der obern linken Ecke von drei (2, 1) Münzstücken v. welchen die beiden obern g. das unter s. sind. – Kleinod: G. Löwe wachsend, in der erhobenen Rechten einen b. geflitschten # Pfeil, mit der Spitze nach aufwärts haltend. – Decken: bg. – bs.

Adels- u. Wappenbrief d. d. 1793 für Michael Balogh.

(L. R.)

Siebmacher - Horvo.:

Wappen: In B. zwei gewellte s. Schrägbalken, der obere beseitet v. einem aufsteigenden g. Löwen, welcher begleitet wird in der obern rechten Schildesecke v. einem sechseckigen g. Sterne, in der obern linken Ecke von drei (2, 1) Müzstücken, v. welchen die beiden obern g., das untere s. sind. Kleinod: G. Löwe wachsend, in der erhobenen Rechten einen b. geflitschten # Pfeil, mit der Spitze nach aufwärts haltend. Decken: bg. – bs.

Adels- und Wappenbrief von König Franz II. d. d. Wien 16. Aug. 1793 für Michael Balogh, particularis perceptor et tabul. judic. comitatus Syrmiensis assessor, dessen Gemahlin Theresie Blaskovics und Sohn Thobias.

Publicirt im Syrm. Comitate 3. Februar 1794.

(Original im Comitatsarchive in Vukovar.)

MCK:

Balogh. 61. T. 5. B. Mihály Szerémmegye alpénztárnoka s feleségétõl Blaskovics Teréziától szül. fia Tóbiás, Ferencz királytól 1793. VIII. 16. nyertek c. n l. – Kk. LVII. 272. – Kempelen I. 314.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[497]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[498]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Kroatien und Slavonien. [499]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[500][501]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1797[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Egy ily nevü család 1797. legfelsőbb helyen igazolta nemességét. (LR. LIX/774.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[502]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1800[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
A családból 1800. Abaujmegyében András, Mátyás és György legfelsőbb helyen is igazolták nemességüket. (LR. LX/189.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[503]

 • Külső hivatkozások:

alsószőcsi Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Alsó-Szőcs. B. György nótáriusnak 1800. évben használt c. p. – Pálmay lt. XVIII. 1832. – Címer: növekvõ oroszlán jobbjában tőrrel. Sisakdisz: kar karddal.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[504][505]

 • Külső hivatkozások:

Balogh 1804[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Nyitramegyében is élt ily nevü család s 1804. Veszprémmegyében József igazolta ebből a családból nemességét.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[506]

 • Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1808[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Nemességét Győrmegyéből 1808. legfelsőbb helyen igazolta. (LR. LXII/318.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[507]

 • Külső hivatkozások:váradi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (váradi).
A XVIII. században B.-Szolnokmegyében élt család. – Vö. Szolnok-Dobokam. monogr. II/74., 75., 164.; Petri V/77.; Gf. V/69–70.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[508]

 • Külső hivatkozások:s.-ujlaki Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (s.-ujlaki).
A XVIII. század elején Szilágymegyében élt Sámuel. (Petri V/79.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[509]

 • Külső hivatkozások:Balogh aranyosi[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (aranyosi).
Czímerpecsétjét 1811-ből l. Pestmegye lt.-ban. (Kősz. 22.)

MCK:

Balogh de Aranyos. C. p. Pest vm. lt. Acta Nob. ex 1811. Nr. 1230. – Kõszeghi.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[510]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[511][512]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1817[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh. B. Zsigmond nyitramegyei esküdtnek 1817. évben használt c. p. – Címer: kék paizsban görbe kardot tartó oroszlán. Sisakdisz a paizsalak. – Bihar vm. lt. kgy. 1818. VII. 8.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[513][514]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Hansen[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh (alias Hansen).
Czímeres nemeslevelet 1818. jul. 31-én I. Ferencztől B. József, győrmegyei főorvos s felesége Riz Jozéfától szül. gyermekei: István, Kornél, Mária, Kálmán és Éva kaptak (LR. LXIV/137. és Győrm. lt.) – Czímer: négyelt paizs; az 1. és 4. kék mezőben három (2 + 1) ezüst kagyló; a 2. és 3. arany mezőben fél fekete sas; sisakdisz: szemközt álló arany bagoly csőrében balfelé gyógynövényt tart; takarók: kék-ezüst, fekete-arany. (NIf. III/166.)

MCK:

Balogh alias Hansen. B. József győrmegyei főorvos s felesége Riz Jozefától szül. gykei: István, Kornél, Mária, Kálmán és Éva 1818. VII. 31. Ferenc királytól nyertek c. n. l. – Címer: négyelt paizs, az 1. és 4. kék mezõben 3 (2 + 1) ezüst kagyló; a 2. és 3. aranymezőben félfekete sas. – Sisakdisz: szemközt álló arany bagoly csőrében gyógynövényt tart. – Takarók: kék-ezüst, fekete-arany. – Kk. LXIV. 137. – Kempelen I. 314.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[515]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[516][517]

 • Külső hivatkozások:deményházi Balogh[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Balogh (deményházi).
Czímerpecsétjét 1820-ból l. a gr. Teleki-levéltárban Marosvásárhelyt.

MCK:

Balogh de Deménháza. B. Andrásnak 1838. évben használt c. p. – Marostorda vm. lt. 1838. évi homg. 38. l. – Címer: kar, kezében tőrrel.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[518]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[519][520]

 • Külső hivatkozások:Balogh alias Szabó[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Szabó).
A családból Benjámin, némedi lakos s fiai József és Mihály Nyitramegye bizonyítványa alapján 1822. Pestmegyében hirdettetnek ki. (Kősz. 23.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[521]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1825[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Biharmegyei család; nemességét 1825. és 1830. legfelsőbb helyen is igazolta. (LR. LXV/96.574.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[522]

 • Külső hivatkozások:Balogh 1827[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh. B. Ádám veszprémmegyei esküdtnek 1827. évben használt c. p. – Címer: a paizs közepén egymás mellett álló két oszlop, azoktól oldalt 1–1 növekvõ oroszlán karddal. Sisakdisz: 3 structoll. – Nyitra vm. lt. Nob. 630.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[523][524]

 • Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


kecseti Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Kecset. B. Lászlónak 1827. évben használt c. p. – Pálmay lt. XIX. 302. – Címer: kerek paizsban koronán nyugvó kar karddal.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[525][526]

 • Külső hivatkozások:bányai Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Bánya. Balogh Jánosnak 1838. évben használt c. p. – Városi lt. Marosvásárhelyt 1838. évi homg. 27. l. – Címer: kék paizsban kar karddal.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[527][528]

 • Külső hivatkozások:károlyvári Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Károlyvár. B. Eleknek 1838. évben használt c. p. Marostorda vm. lt. 1838. évi homg. 18. l. – Címer: kerek paizs kék mezejében hegyes karók között álló férfi jobbjában görbe karddal, balját csipõjén tartja.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[529][530]

 • Külső hivatkozások:jobbágytelki Balogh[szerkesztés]

Ch→

MCK:

Balogh de Jobbágytelke. B. Ferencznek 1838. évben használt c. p. – Marostorda vm. lt. 1838. évi homg. 39. l. – Címer: kerek talpu paizsban kar görbe karddal. Sisakdisz: a paizsalak.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[531][532]

 • Külső hivatkozások:Balogh bábolnai[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (bábolnai).
Nagy Iván szerint (I/138.) veszprémmegyei nemes család.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[533]

 • Külső hivatkozások:böszörményi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (böszörményi).
Szatmármegyei család. ( Gorzó 14.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[534]

 • Külső hivatkozások:gyalukutai Balog[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (gyalukutai).
Nagy Iván szerint (I/140.) vasmegyei család.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[535]

 • Külső hivatkozások:homoródkarácsonfalvi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balog (homoródkarácsonfalvi).
Kihalt székely család. – Vö. Pálmay: Udvarhely 17.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[536]

 • Külső hivatkozások:jáni Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balog (jáni).
Czímerpecsétje Pestmegye levéltárában. (Kősz. 22.)

MCK:

Balogh de Ján. C. p. Pest vm. lt. Szabó ügyv. iratok fasc. 19. – Kõszeghi.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[537]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[538][539]

 • Külső hivatkozások:komlódtótfalusi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (komlódtótfalusi).
Szatmármegyei család. ( Gorzó 14.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[540]

 • Külső hivatkozások:tyukodi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (tyukodi).
Szatmármegyei család. ( Gorzó 14.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[541]

 • Külső hivatkozások:mindszenti Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balog (mindszenti).
Krasznamegyei család. (Petri V/80.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[542]

 • Külső hivatkozások:porcsalmai Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (porcsalmai).
Szatmármegyei család. ( Gorzó 14.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[543]

 • Külső hivatkozások:ramocsaházi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (ramocsaházi).
Zemplénmegyei család. (NI . I/143–4.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[544]

 • Külső hivatkozások:szovátai Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (szovátai).
Czímeres nemeslevelét l. a váradi kpt. levéltárában.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[545]

 • Külső hivatkozások:vérvölgyi Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balog (vérvölgyi).
Szatmármegyében igazolta nemességét. (Gorzó 10.) – Vö. Petri V/78.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[546]

 • Külső hivatkozások:vitkai Balogh[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (vitkai).
Szatmármegyei család. (Gorzó 14.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[547]

 • Külső hivatkozások:Balogh NI. I/143.[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh.
Kihalt erdélyi család. (NI . I/143.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[548]

 • Külső hivatkozások:malontai Balogh[szerkesztés]

MCK:

Balogh de Malonta. Hamisitvány a címertárból törlendõ. – Dr. Komáromy és Pettkó „Nagy Iván Értesitõ” III. évf. 159. l.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[549][550]

 • Külső hivatkozások:Vö. Címerhatározó

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs