Címerhatározó/Szegedy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szegedi, Szegedy családok címerével foglalkozik.


mezőszegedi Szegedy alias Kalmár[szerkesztés]

Szegedy-Késmárky Hermán 043.jpg
Szegedy Róza siremléke a sümegi temetőben

Mezőszegedi Szegedy.PNG

"A mező­sze­gedi Sze­ge­diek ere­de­ti­leg való­ban Sze­ge­den éltek és keres­ke­de­lem­mel fog­lal­koz­tak (első­sor­ban az ország fő import­cikke, a posztó beho­za­ta­lá­val), ennek meg­fe­lelően a Kal­már nevet visel­ték. Sze­ged 1552-es vissza­fog­la­lási kísér­lete, illetve az azt követő török meg­tor­lás ide­jén kény­sze­rül­tek távozni. Több átmenti telep­hely után végül Kecs­ke­mé­ten álla­pod­tak meg, ahol mind­járt a város leg­elő­kelőbb réte­gébe kerül­tek. Innen is tovább­áll­tak Nagy­szom­batba, majd Kas­sára. Köz­ben 1579-ben nemes­sé­get sze­rez­tek, később bir­to­ko­kat is vásá­rol­tak, de a keres­ke­del­met ezután is foly­tat­ták.[62] [Rei­szig Ede: A mező­sze­gedi Szegedy-család ősei. Turul 36–39(1918–1921) 20–31., J. Újváry Zsu­zsanna: Egy keres­kedő­csa­lád meta­mor­fó­zisa (A mező­sze­gedi Sze­gedi csa­lád). In: Óra, szab­lya, nyo­szo­lya. Élet­mód és anyagi kul­túra Magyar­or­szá­gon a 17–18. szá­zad­ban. Szerk. Zimá­nyi Vera. Buda­pest, 1994. (Tár­sa­da­lom– és művelő­dés­tör­té­neti tanul­má­nyok 9.) 33–85., Uő: Egy haj­dan­volt mező­vá­rosi pol­gár­csa­lád, a mező­sze­gedi Sze­gedi csa­lád házassági-társadalmi kap­cso­la­tai a 16–17. szá­zad­ban. In: Mező­vá­ros, refor­má­ció, iro­da­lom. Szerk. Szabó And­rás. Buda­pest, 2005. (His­to­ria Lit­ter­aria 18.) 99–112., Sza­kály Ferenc: Sze­gedi diasz­pórák a XVI. szá­zadi Magyar­or­szá­gon. In: Uő: Mező­vá­ros és refor­má­ció. Buda­pest, 1995. (Huma­niz­mus és refor­má­ció 23.) 196–204. Vö. még J. Újváry Zsu­zsanna: Kassa város pol­gár­sága a 16. szá­zad végén és a 17. szá­zad első felé­ben. Tör­té­nelmi Szemle 22(1979) 577–591., Uő: Pol­gár vagy nemes? A kas­sai patrícius-polgárok házassági-társadalmi kap­cso­la­tai a XVII. szá­zad­ban. In: Ezred­for­duló — szá­zad­for­duló — het­ve­ne­dik évfor­duló. Ünnepi tanul­má­nyok Zimá­nyi Vera tisz­te­le­tére. Szerk. J. Újváry Zsu­zsanna. Pilis­csaba, 2001. 395–426.]" (Glück László: Az önállóság csúcsától a járadékosság küszöbéig. Egy vál­lal­ko­zó­csa­lád útja a 16–17. szá­zad for­du­ló­já­nak Magyarországán. Maramarossziget.info 2010. 9. 16 [1])

Szegedy-Ensch báró[szerkesztés]

Szegedy-Ensch (Mező-Szegedi báró).jpg

Szegedről származik. A jelenleg virágzó nemzedék egyenes őse, a kitől a leszármazás szakadatlan, Tamás volt, a ki 1550-ben Szegeden született s közös törzsből ered János fiaival: Mártonnal és Andrással, a kik 1579-ben nemességújító czímerlevelet, 1596-ban pedig Bolyár és Mikla soltvármegyei birtokokra királyi adományt nyertek. Midőn 1552-ben Tóth Mihály hajduvezér, a város menekült főbírája, az 1542-ben török kézre került szegedi várat rohammal visszaszerezni igyekezett, vállalata nem sikerült és a család őseinek is menekülniök kellett Szegedről. János még 1552-ben Makóra, majd onnan Beregszászra költözött, hol egyik fia, András is született. De nem sokáig maradt itt, hanem innen sok hányattatás után Kecskeméten telepedett meg, hol 1581-ben elhalálozott; fiai: Márton és András ellenben Kassán telepedtek le. Valószínűleg az ő hívásukra jött Kassára rokonuk, alkalmasint János testvérének fia, Tamás is, a ki 1576-ban, 26 éves korában, Kassán polgárjogot nyert. Miután nőül vette Török Katalint, 1597-ben Agárdon, Zemplén vármegyében, birtokot vásárolt, hol még az 1598-99. évi adóösszeírások szerint is birtokos volt. Fia, Ferencz, 1608-ban Györgyiben (Abauj-Torna várm.) egy udvarházat és egy pusztai részt szerez zálogban. Neje, Alsó-Baksai Dédesy Erzsébet volt, a kivel 1607 előtt kelt egybe. Fia, II. Ferencz, 1632-ben egyezkedik nővérével, Katalinnal, az atyjuk után rájuk maradt mádi szőlőből és a kassai házból álló örökségen. II. Ferencz kassai hadbíró 1639-ben Pázmány, Asszonyberke és Nagyfüged részbirtokokat nyerte III. Ferdinánd királytól adományul Heves vármegyében, majd 1655-ben Eleczkén egy nemesi udvarházat és Nyitrában Surány helységet. 1646 ápr. 27-én királyi biztosító levelet nyert egy 8000 frt értékű jószágra, melynek fejében fia, Pál (1687-1710), Vas, Zala és Somogy vármegyék alispánja, az Inkei Loránth család magszakadása következtében a koronára szállott több somogyi birtokra nyert adományt. Pál ez adomány alapján még a XVII. század végén birtokába vette Inke, Sand, Lepled helységet és pusztákat. Az adománylevelet azonban, miután az Inkey család is igényt tartott e helységekre, csak 1727 szept. 12-én állíttatják ki fiai: Antal, László, később a kőszegi kerületi tábla ülnöke és Ferencz Veszprém vármegye alispánja. A fenti Pálnak Telekesi Török Katalintól született fia, Ferencz, terjesztette tovább a családot. Ennek fia Mihály, a ki 1764-ben osztozik testvéreivel. Fia, Károly (szül. 1779 decz. 7, Gór Vasmegye, † 1858 szept. 3, Hermán) cs. és kir. kamarás Imre (szül. 1812 jún. 26, † 1879 febr. 17) cs. kir. kamarás, az orosz Szent-András-rend vitéze, 1874 júl. 31-én osztrák bárói rangot nyert. Károly legidősebb fia Sándor, Somogy vármegye főjegyzője (1844-1848) és országgyűlési követe (1847-48) volt. Imre fiai: Károly (szül. 1847, † 1913) a hermáni hitbizomány haszonélvezője és Sándor (szül. 1859, † 1912) m. kir. honvédhuszárkapitány, kinek özvegye Inkén birtokos. Fia Sándor, a hermáni hitbizomány jelenlegi haszonélvezője. A család czímerét a Vas vármegyét tárgyaló kötetben közöltük (Reiszig Ede dr. adatai). (Borovszky)

  • Irodalom:

Reiszig Ede: A mezőszegedi Szegedy-család ősei. Turul, 1918-21. 20-31.

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0018/15.html

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:mezőszegedi Szegedi[szerkesztés]

Ugyanolyan előnevű, de az előzőtől különböző család. Innen származott Szegedi János, híres nagyszombati jezsuita.


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Szegedy 1579[szerkesztés]

A mezőszegedi Szegedy alias Kalmár család eredeti ága.

Szegedy 1579.png Szegedy Márton.JPG

Szegedy Márton 1579. december 15., Prága I. Rudolf nemesség megerősítése és címer általa: felesége Zsófia, gyermekei Mihály, Gáspár, Anna, testvére András

R 64


Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum, linea per medium transversim ducta, superne in rubeum, inferne vero in aureum campos divisum, cuius imam partem viridis campus occupat, super quem lupus integer naturali suo colore depictus, ore patulo, lingua exserta ac cauda sursum erecta, posterioribus pedibus innixus, erectus stare, anterioribus vero laevo in dextrum scuti latus protenso, dextro vero elevato, sagittam per medium comprehensam ceu minitabundus tenere cernitur. Scuto superimpositam galeam militarem clausam, regia corona dimidium lupum, priori per omnia similem, proferente ornatam. A summitate vero seu cono galeae laciniis seu taeniis aurei ac rubei colorum, in utrumque scuti latus defluentibus, illudque decenter exornantibus.

- Van címerfestmény - - ép -

Címerszőnyeg: arany keret, fekete, arannyal damaszkolt háttér

Pajzs: - reneszánsz pajzs - vörössel és arany-nyal vágott - - nincs - Nincs - Nincs
Címerkép: pázsit
Címerkép: farkas
Címerkép: nyílvessző
Sisak: csőrsisak - korona
Sisakdísz elem: farkas
Sisakdísz elem: nyílvessző
Sisaktakaró: vörös-arany [2]


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


szigeti Szegedi[szerkesztés]

Máramarosszigetről származó család. Legismertebb tagja Szegedi Zsigmond, akinek a naplójában egy rovásírásos ABC is fennmaradt.

Szegedi Zsigmond naplójának rovásírásos ABC-je, 1655 k. (MNL OL, P 568, 45. tétel, D 5. No. 17.; p. 94r) Zsupos 2015. 74.
Szegedi Zsigmond rovásABC,1655 k.jpg
Szegedi Zsigmond naplójának címerleírásai, 1658 k. (MNL OL, P 568, 45. tétel, D 5. No. 17.; p. 94r)

szigeti Szegedi Zsigmond (Máramarossziget? 1616 k.–1681. 7. 13.), naplóíró. Apja Szegedi János ( -1639. a Húshagyó kedd előtti hétfőn), anyja Thuri Zsófia ( -1647. 8. 31.). 1644. január 13-án vette feleségül nagybányai Nyírő István leányát, Annát ( -1666. 2. 10.). Gyermekeik: Sámuel (1645. 4. 16.- ), Ferenc (1648. 9. 26.-1653. 3. 29), Erzsébet (1650. 5. 24.-1651. 3. 13.), Zsigmond (1652. 1. 30- ; 1699-ben adószedőként szerepel), József (1654. 7. 5.- ; 1670-ben a fejedelmi táblán a kisebb kancellária írnoka), Sára (1656. 1. 17.-Huszt vára, 1657. 7. 2. - a lengyelek előli menekülés közben halt meg), Ferenc (1657. 9. 20.-1659. 5. 10.), Panda (1660. 4. 2.-1660. 8. 31.), János (1662. 1. 15.- ), Zsófia (1664. 8. 28.-1664. 9. 1.). A 10 gyermek közül csak Sámuel, Zsigmond, József és János érte meg a felnőtt kort.

Iskolai tanulmányait a sárospataki református kollégiumban végezte, ahol 1643. 1. 15-én jegyezték be a diákok közé. 1651-ben egy hónapig súlyos beteg volt, majd a felesége is hasonló betegségbe esett. 1652. 12. 19-én egy okiraton mint máramarosi jegyző szerepel (Jurat. Notar. Comitatus Maramar.). 1654. 1. 29-én megjelent a gyulafehérvári káptalan előtt, ahol apja, János és annak testvérei, László és Dávid, valamint felesége, Turi Zsófia nevében bemutatta armálisát. A nemessége igazolására azért volt szükség, mert Máramaros vármegye nemesei felmentést kértek II. Rákóczi György fejedelemtől a nemesi felkelés alól. A megye részéről ez ügyben a fejedelemhez küldött egyik követ Szegedi Zsigmond volt (a másik bőlsei Budai Zsigmond), és az Erdélyi Királyi Könyvek 1654. 8. 26-án Gyulafehérváron kelt bejegyzése szerint a felmentést meg is kapták, mivel bemutatták I. Rákóczi Gyögy 1637. 12. 2-án kelt adománylevelét, melyben 50 forintot ad Máramaros vármegye azon nemeseinek, akik részt vettek a lengyel hadjáratban, illetve a jövőben mentességet kaptak minden hadi cselekményben való részvétel alól. 1659-ben a leleszi konvent előtt a vármegye jegyzője számára átírás végett bemutatott egy, a Zsigmond király rendelete alapján 1405. 11. 6-án Visegrádon kelt oklevelet.

Tíz évig állt gróf iktári Bethlen István (1582-1648), korábbi erdélyi fejedelem (1630. 9. 28.-1630. 11. 26.), Bethlen Gábor öccsének szolgálatában, egészen annak haláláig (Ecsed, 1648. 1. 10.). 1665-ben Máramaros vármegye alispánja volt.

1665. 11. 21-én Zsigmond fiát az enyedi iskolába vitte. 1666-ban meghalt a felesége, amikor ő Fogarason volt az országgyűlésen. 1667. 5. 10-én küldte Sámuel nevű fiát a fejedelem udvarába. 1667 decemberében újra nősült, feleségül vette nemzetes Pankotay Mihály özvegyét, Szénási Ilonát (akinek Erzsébet nevű lányát is ő nevelte fel, majd 1675-ben ifjabb Szegedi Zsigmond felesége lett: nekik 4 gyermekük született). 1669. 2. 2-án az enyedi iskolába vitte József fiát. 1670-ben, mint a megye főjegyzője készíti el Hunyadi János 1453. 6. 1-jén Hátszegen kelt oklevelének másolatát.

A felesége Nyírő Anna, akinek lánytestvére, Erzsébet a férjével Nagybányán lakott és azok közé tartoztak, akik anyagilag támogatták a külföldi akadémiákon (Wittenberg, Heidelberg, Franeker) tanuló református ifjakat, akárcsak Szegedi Zsigmond a feleségével.

Az 1655–1681 közt vezetett naplójára (melyet a fia, Zsigmond 1675–1738 közt folytatott) 2015-ben Zsupos Zoltán, az OL munkatársa bukkant rá a levéltár anyagában. Ennek az első oldalán egy nagyon jelentős forrásnak számító rovásírásos ABC látható. Megtaláljuk benne a családjára vonatkozó genealógiai feljegyzéseket, a gyógynövények felhasználásával kapcsolatos tudnivalókat, tanácsokat, egy égi jegy alatt található néhány ország és főváros, valamint néhány ország címerének a leírását is (melyeket talán egy korabeli kalendáriumból másolt ki). A naplóban található címerleírások a magyar nyelvű heraldikai nevezéktan és címerleírás szempontjából már önmagában becses emlékké teszik a naplót. (Számomra ennél csak egyetlen korábbi adat ismert, a csökmői Karácsony család 1606-os címeres levelének 1620-as magyar nyelvű átirata a Váradi Káptalan jegyzőkönyvében.) A fő értéke azonban a benne található rovásírásos ABC.

A napló korábban Szilágyi István (1819-1897), a máramarosszigeti főiskola hittani tanszéke tanárának, majd igazgatójának, az MTA levelező tagjának a tulajdonában volt, (ugyanebből a városból származott a Szegedi család is), majd tőle a Radvánszky családon keresztül került az Országos Levéltárba. A naplót 1850-ben Szilágyi köttette újra, amikor a rovásírásos ABC-t a pergamenborítóról a könyv belsejébe helyezte át, amivel azt megóvta a megsemmisüléstől.

  • Irodalom:

Zsupos Zoltán: A székely írásról. Budapest, 2015. 29-50.


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Szegedi 1623[szerkesztés]

Szegedi István.JPG

Szegedi István 1623. július 29., Gyulafehérvár Bethlen Gábor nemesség és címer általa: fia István

F 21 Armales Div. Nr. 10

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[4]Szegedi 1687[szerkesztés]

Szegedy 1687 varm-szatmar-196-5.jpg

Szabolcs vármegyéből származik, honnan egyik ága a múlt század első felében Szatmár vármegyében is elterjedt, a hol Sályi, Kisnamény, Csaholcz, Penyige és Darnó községekben volt birtokos és ez utóbbi helyen ma is az. Márton, Ferencz és István, továbbá László és másik István 1687-ben nyertek czímeres nemes-levelet I. Lipóttól, melyet egy évvel később hirdettek ki Szabolcsban, a hol a család Apagy, Gyulaj, Ajak, Balkány, Petneháza és Lövőpetri községekben volt birtokos. A család a mezőszegedi előnevet viselő Szegedyekkel egy törzsből valónak tartja magát. Tagjai közül István († 1877), Szabolcs vármegye főszolgabírája. - Antal († 1902), a fehérgyarmati járásnak 18 éven át főszolgabírája és a szatmári ref. egyházmegye főgondnoka. - II. István, az első magy. ált. biztosító társaság becslőbiztosa. - II. Antal, darnói birtokos.

Czímer: kékben, zöld alapon ágaskodó kétfarku aranyoroszlán, jobbjában aranymarkolatu egyenes tőrt tart. Sisakdísz: vörösmezű könyöklö kar, a tőrrel. Takarók: kékarany, vörösezüst.[5]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Szegedi 1697[szerkesztés]

Coa Hungary Family Szegedi János (1697).svg

Szegedi János, nagyszombati egyetemi hallgató címere, 1697

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Stop hand.svg Ezen kép(ek) és/vagy dokumentum(ok) nem GFDL licencű(ek), kereskedelmi célokra nem használható(k) fel.

A jelen sablonnal ellátott képek, dokumentumok magántulajdonban vannak. Kereskedelmi felhasználásukat jogszabályok tiltják. Bármely módú felhasználásukra a jogtulajdonos írásbeli engedélye szükséges!

The image(s) and/or document(s) on this page are not licensed under the GFDL. These are under a non-commercial-use only license.

Images under this license are in private property. The commercial use of these documents is prohibited by law. Every use needs a prior written permission of the copyright owners!