Heraldikai lexikon/Rövidítések

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Az ismert rövidítések mellett a Heraldikai lexikon a gyakran ismétlődő fogalmakat és könyvcímeket rövidítésekkel adja meg.

A nyelvek rövidítése[szerkesztés]

A Heraldikai lexikonban a nyelveket a Wikipédiában használt rövidítésekkel adjuk meg. Néhány fontosabb rövidítés alább látható. A többi nyelv rövidítésére az ISO 639 szabvány szerinti két vagy három betűs rövidítések használatosak, ezen a listán megtalálhatod őket.

 • cs – cseh
 • da – dán
 • de – német
 • en – angol
 • es – spanyol
 • fr – francia
 • hu – magyar
 • hu.de – magyarországi német
 • hu.la – magyarországi latin
 • it – olasz
 • la – latin
 • nl – holland
 • pl – lengyel
 • pt – portugál
 • r.hu – régi magyar
 • r.de – régi német
 • ru – orosz
 • sk – szlovák
 • sv – svéd

Általános és speciális rövidítések[szerkesztés]

 • † – meghalt (életrajzi adatoknál)
 • A – A szekció (OL Budapest, a Magyar Kancellária Levéltára)
 • Aa. – acta
 • Bp. – Budapest
 • br. – báró
 • C – C szekció (OL Budapest, a Helytartótanácsi Levéltár fondjai; a nemességi ügyeket tartalmazó Acta nobilium: C 30)
 • c., cca – circa
 • Cat. – catalogus
 • cs. – család
 • DL – diplomatikai levéltár (OL, Budapest) (Mohács előtti gyűjtemény)
 • e. – előtt
 • é. n. – év nélkül
 • évf. – évfolyam
 • F – F szekció (OL Budapest, az erdélyi országos kormányhatóságok anyaga)
 • fasc. – fasciculus, -i
 • fej. – fejedelem
 • fol. – folio
 • gr. – gróf
 • h. n. – hely nélkül
 • hg. – herceg
 • i. h. – idézett helyen (loco citato)
 • i. m. – idézett műben
 • k. – körül (circa)
 • kir. – király
 • l. – lap (pagina)
 • ld. – lásd
 • lt. – levéltár
 • megj. – megjegyzés
 • nfej. – nagyfejedelem
 • nhg. – nagyherceg, nagyhercegség
 • no., nr. – numerus
 • nob. – nobilis
 • o. – oldal
 • okl. – oklevél
 • OL – Magyar Országos Levéltár, Budapest
 • olv. – olvasd
 • P – P szekció (OL Budapest, családok, testületek és intézmények levéltára)
 • p. – pagina
 • pag. – pagus
 • pl. – például
 • r – recto (a kódex pergamenlapjának előoldala)
 • R – R szekció (OL Budapest, az 1526 utáni gyűjtemény)
 • Rep. – repertórium
 • sz. – szám
 • sz. – született (életrajzi adatoknál)
 • u. – után
 • uo. – ugyanott
 • v – verso (a kódex pergamenlapjának hátoldala)
 • vö. – vesd össze (confer)

Könyvek és folyóiratok rövidítése[szerkesztés]

Rövidítés Teljes címleírás
Alapi Alapi Gyula: Komáromvármegye nemes családai. Komárom: Spitzer. 1911.  
Áldásy 1923 Áldásy Antal: Címertan. Budapest: Magyar Történelmi Társulat. 1923.  
Angyel 1994 Angyel Miklós: Udvard nevezetességei. Pozsony: Madách-Posonium. 1994. ISBN 8070892218 Elektronikus megjelenítés: ÖKOEK Szerkesztőség, 2008  
Anjoukori okmánytár Anjoukori okmánytár. Szerk. Nagy Imre, Tasnádi Nagy Gyula et al. Budapest: MTA. 1878–1920.  
Apor Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae, azaz Erdélynek változása. Budapest: (kiadó nélkül). 1987. Eredeti kiadás: 1736  
Baán, 1940 Baán Kálmán: Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása. (Birtokos és egytelkes nemesek). Magyar Családtörténeti Szemle, VI. évf. 5. sz. (1940) 972–40. o.
Bárczay Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve müszótárral. Budapest: MTA. 1897.  
Barna-Sümeghy Barna János – Sümeghy Dezső: Nemes családok Csanádvármegyében. Repr. kiad. Budapest: Heraldika. 1998. ISBN 9638585323 Eredeti kiadása: Makó: Gaál Ny., 1913  
Balogh, 1884 Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családjai. Szombathely: (kiadó nélkül). 1884.  
Balogh 1894 Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családjai. 2. kiad. pótlékkal. Szombathely: (kiadó nélkül). 1894.  
Baross Baross Károly: Magyarország földbirtokosai: Az összes 100 holdnál többet bíró magyar birtokosok névsora a tulajdonukban levö földterületek mívelési ágak szerinti feltüntetésével. Budapest: Hungária. 1893.  
Bedingfeld Henry Bedingfeld – Peter Gwynn-Jones: Címertan. Budapest: Maecenas. 1994. ISBN 9638469099  
Benke A magyar bányászat évezredes története. III. kötet. Főszerk. Benke István. Budapest: Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. 2001. ISBN 9639038148  
Bertényi, 1993 Bertényi Iván: Új magyar címertan. Budapest: Maecenas. 1993.  
Bp. enc. Budapest enciklopédia. Főszerk. Tóth Endréné. Budapest: Corvina. 1981. ISBN 9631312488  
Bev. tört. Kávássy Sándor: Bevezetés a történettudományba. Egyetemi jegyzet. 5., változatlan kiad. Budapest: Tankönyvk. 1988.  
Borovszky Borovszky Samu, szerk: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monográfiája. Budapest: (kiadó nélkül). 1896–1913.  
CNH Ladislaus Réthy: Corpus nummorum Hungariae. Eingeleitet und übersetzt von Günther Probszt. Graz: Akad. Druck- und Verlagsanst. 1958.  
Csánki Csánki Dezső: Magyarország földrajza a Hunyadiak korában. Budapest: (kiadó nélkül). 1890–1897.  
Fényes Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. I-II. Pest, 1851
Feiszt 1986 Feiszt György: Rövid magyar címertan és pecséttan. Budapest, Tankönyvkiadó, 1986
Forgon Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai. I-II. Kolozsvár 1909. reprint: Méry ratio, Somorja, 1997
GH-Hlas Genealogicko-heraldický hlas. A Szlovák Genealógiai és Heraldikai Társaság folyóirata. Pozsony, 1. évfolyam, 1991
Gömbös Gömbös Tamás: A szerzetes és lovagrendek címerei és viseletei. Budapest, 1993
Gravett Christopher Gravett: A középkori lovagok. [Budapest] é. n. [2000 k.]
Gudenus Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Bp., I. 1990
Hefner Hefner, Otto Titan von: Handbuch der theoretischen und praktischen Heraldik. Görlizt, 1887
Illéssy-Pettkó Illésy János-Pettkó Béla: Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás. Budapest, 1902
Ipolyi Ipolyi Arnold: Magyar mythologia. Pest, 1854
Karácsonyi 1896 Karácsonyi János: Békésvármegye története. Gyula, 1896
Karácsonyi Karácsonyi, János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Budapest, 1900-1901
Kempelen Kempelen Béla: Magyar nemes családok. Budapest, 1911-1932
Kőszeghi Kőszeghi Sándor: Nemes családok Pestvármegyében. Budapest, 1899
Kristó, Anjou Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi. Budapest, 1988
Lánghy Eschenburg Joachim János: (Encyclopedia vagyis) A' tudományok' esméretére tanító könyv. Németből fordította Lánghy István, Pest, 1827 [1]
Lendvai Lendvai Miklós: Temes vármegye nemes családjai. Budapest, I-III, 1905
LexVoc Gyula Zolnai-Istvan Szamota: Lexicon Vocabulorum Hungaricorum. [1906] Charleston, 2009
Madar Madar Ilona: Fejezetek Zoboralja társadalomnéprajzához. Folklór és etnográfia, 51. szerk. Újváry Zoltán. Debrecen, 1989
Maksay Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. Budapest, 1990
Mika, 1893 Mika Sándor: Erdélyi hadizászlók 1601-ből (1893) (In: Ódon Erdély. Művelődéstörténeti tanulmányok. Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette, az előszót írta és a jegyzeteket készítette Sas Péter. Budapest : Neumann Kht., 2004)
M. kat lex. Magyar katolikus lexikon
M.N.Zs.K. Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. Kiadja a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, Budapest; I.Rész: Főrangú csalások (1888); II. Rész: Nemes Családok (1905)
M. nyelvtört. Magyar nyelvtörténeti szótár. szerk. Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond, Bp., I. (A-I) 1890
Mocsáry Mocsáry A.: Nemes Nógrád vármegyének históriai, geographiai és statistikai esmertetése. IV. Pest, 1826
Nagy Iván Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. I-XII és pótlék kötet, Pest 1857-1868. (I. 1857, II. 1858, III. 1858, IV. 1858, V. 1859, VI. 1860, VII. 1860, VIII. 1861, IX. 1862, X. 1863)
Nagy László, Erős Nagy László: Az erős fekete bég. Nádasdy Ferenc. Bp., 1987
Neubecker Neubecker, Ottfried: Heraldik – Ihr Ursprung, Sinn und Wert. Frankfurt am Main, 1977
Novák, rodov. Novák, Jozef: Rodové erby na Slovensku. Bratislava I. 1980, uo. II. 1986
NSz Az MTA Nelvtudományi Intézetében levő akadémiai nagyszótár kézirata. (lásd TESz I. 64.)
Nyáry Nyáry Albert: A heraldika vezérfonala. Budapest, 1886
NySz Magyar nyelvtörténeti szótár. Szerk. Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond. Bp., I. (A-I) 1890
Orosz Ernő Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906
Oswald Oswald, Gert: Lexikon der Heraldik. Lipcse, 1984
Pálffy Géza Szt. Korona PÁLFFY GÉZA: A Szent Korona és a koronaláda balesete 1638-ban. In: „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Főszerkesztő: JANKOVICS József. MTA Irodalomtudományi Intézet

Budapest, 2007 [1]

Pápai/Bod Dictionarium Latino-Hungaricum... a Francisco Páriz-Pápai... intentione ac labure Petri Bod de F. Tsernaton V. D. Ministri M. Igeniensis. Tomus I. Posonii et Cibini, 1801. (Pápai Páriz Ferenc szótárának Bod Péter általi bővített kiadása.)
Pauly PSz. Pauly Károly: Polgári és pörös szótár. Buda, 1827.
Pesty Pesty Frigyes: Az eltünt régi vármegék. Budapest I-II. 1880
Püspöki Nagy, Rozsnyó Püspöki Nagy Péter: Rozsnyó város címere. Pozsony, 1973
Rédei-Elek Rédei Ferencz-Elek Emil: A Magyar földbirtok 1903. Magyarország 100 holdon felüli földbirtokosainak és haszonbérlöinek czímtára a mezögazdasági ingatlan becsértékének és a munkásviszonyok ismertetésével. Budapest, Pátria, 1903
RMK Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. I-III/1-2. Bp. 1879-1898
Schneider, 1935 Schneider Miklós: Fejérmegyei nemes családok. Székesfehérvár, 1935
Schneider, 1940 Schneider Miklós: Vas vármegye 1726/27. évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1940
Schneider, 1939/1754 Schneider Miklós: Vas vármegye 1754. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1939
Schneider, 1939 Schneider Miklós: Vas vármegye 1835. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1939
Schneider, 1941 Schneider Miklós: Vas vármegye nemesi összeírásai 1781. Szombathely, 1941
Segner Segner, Felix Ladislaus von: Der ungarische Adel. Grafenau, 1969
Siebmacher Nagy Iván, Csergheö Géza, szerk.: Der Adel von Ungarn samt den Nebenländern der St. Stephanskrone. Nürnberg, 1885-1893. Reprint. Neustadt an der Aisch: Bauer & Raspe. Inhaber Gerhard Gessner, 1982
Spener Spener, Philipp Jakob: Operis heraldici pars generalis & specialis. Frankfurt [Main], 1717 (Spener, Insignium Theoria Seu Operis Heraldici Pars Generalis. Frankfurt [Main], 1717 című művének első kiadása, Uo. 1690. A Historia insignium illustrium című speciális rész 1680-ban jelent meg Frankfurtban, melyet az Insignium theoria című általános résszel együtt is kiadtak Opus heraldicum címmel.)
SRH Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Ebendo operi praefuit Emericus Szentpétery. I-II. Budapestini, 1937-1938
Szabó L. 1910 bártfai Szabó László: A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách család története. Esztergom, 1910
Száz., Századok Századok A Magyar Történelmi Társulat folyóirata. Budapest,1867-
Szilágyi A magyar nemzet története. Szerkeszti Szilágyi Sándor, Budapest, 1896
Tardy Lajos Dernschwam, Hans: Erdély, Besztercebánya, Törökországi útinapló. Közreadja: Tardy Lajos, Budapest, 1984.
TESz A magyar nyelv történeti etimológiai-szótára. Bp., I-III. 1967-1976
Tört fog. Magyar történelmi fogalomtár. szerk. Bán Péter. Pozsony, I-II. 1989
Tört. segéd. A történelem segédtudományai. Szerk. Kállay István. Bp., 1986
Turul Turul A Magyar Történelmi Társulat, a Magyaor Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönye. Budapest, 1883-1950, 1992-
Új tájsz., ÚMT Új magyar tájszótár. főszerk. B. Lőrinczy Éva. Bp., I. 1979
VU Vasárnapi Ujság
WAU Wappenbuch des Adels von Ungarn (Siebmacher, J. - Csergheő G.)
Zolnay Zolnay László: Kincses Magyarország. Bp., 1977