Címerhatározó/Somosi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Somosi család címerével foglalkozik.


somosi Somosy[szerkesztés]

Az Aba nemzetségből származó család.


Sáros vármegye ősrégi kihalt családa, mely nevét azon megyei Somos helységről vette, és mely az Aba nemzetségből ered. A család törzse Péter gróf vagy Ispán (Comes) kitől a családfa a közös vérségű Budaméri kihalt ággal együtt, következőleg Wagner Tab. geneal. tab. II. – Budai is emlékezik a Somosiak-ról Polgári lex. III. köt. Megjegyzendő, hogy Wagnernél Ivánka és János két ízben mint testvérek fordulnak elő. Budai Ivánkát és Jánost egy személynek tekinté.* jött le:

Somosi családfa, Nagy Iván.jpg

Péter Comes.; Comes György 1280. de Somos; Folyt. a köv. lapon.; Mihály mizslei prépost egri kanon. 1297.; Tamás †; Miklós; János; Andronik.; Dénes.; Egyed 1330. de Bodomér; Miklós 1357. de Bodomér; Kayl 1332.; Tamás.; Demeter.; István.; Konya 1373. de Bodomér.; János 1370.; Demeter 1337.; Péter 1375. de Somos.; Péter 1394. de Bodomér (Ilona özvegye); Erzse (Zuhai István); Magich (Tergenyei Péter)

Comes György, 1280., ki az előbbi lapon. de Somos.; Péter 1300. Abauji főisp.; Ivánka a tatárok megölték.; János 1319. (Köbölkúti Erzse); Egyed 1336.; Bora (Buthkai Miklós) özvegye 1343.; Ivánka 1343.; János.; Anna (Solymosi Domokos özvegye 1401); János; Péter 1375.; Péter (özvegye Dobó Pálné 1393.; Pál de Somos.; Ivánka mislei prépost.; Péter 1343. 47. (Nádasdy Klára); László; János (Apagyi Erzse özv.) 1391.; István.; György (Libercsei Torepus Tamás leánya); Miklós 1343.; István 1400. Kajal nevű (Tarkői Verona); Elek 1361.; Kata.; Jakab. 1420.; Erzse (Butkai Pálné); Jusztina (Dobi János); János de Somos; László de Somos alias de Kewszegh; György 1430. de Somos; János de Somos.; Elek de Kőszeg (Margonyai Kata 1437.); György de Kőszeg alias Somos (1. Butkai Kata 2. N. Ilona özv. 1466.); Zsófia.; András de Somos; Anna 1402.; János de Budamér (N. Margit özv. 1462.); Anna (Berzeviczi István); Tamás de Budamér; László; György † Porkoláb de Budamér (Lápispataki Kata † 1503.); Anna 1471.

Somosi családfa 2, Nagy Iván.jpg

I. Györgynek fia Péter 1278-ban részt vett és jelesűl viselte magát az Otokár cseh király elleni hadban, 1285-ben testvérével Ivánkával a Sáros megyébe beütött tatárok ellen harczolt, hol nevezett testvére el is esett. Péter 1300-ban Abauj megye főispánja volt. Fejér. Cod. Dipl. tomo V. vol. 3. p. 279.*

Somosi Györgynek fia János Abauj megyében birta Zsidópataka falut, melynek részére 1317-ben I. Károly királytól vásárjogot nyert. Fejér, Cod. Dipl. tomo VIII. vol. 2. p. 57.* Ugyan ő, noha némely kihágásai miatt Bereg megyei Keralpopa helységet elvesztette, de később érdemeiért, melyeket a cseh Venczel és utóbb Trencséni Csák Máté elleni hadakban a királyhozi hűsége által szerzett, azt vissza nyerte I. Károly király adomány levélében Fejér, Cod. Dipl. tomo VIII. vol. 2. p. 204.*

1343-ban Somosi György fiának Jánosnak fiai Péter és Miklós Keresztes-Komlósi jószágukhoz tartozó jogaik kölcsönös megvédésére és ki szerzésére nézve a Landeki keresztesek konventjével egyezségre lépnek az egri káptalan előtt. Fejér, Cod. Dipl. tomo IX. vol. 1. p. 130.*

1343-ban Somosi György fiának Jánosnak leánya Somosi Borbála Butkai Miklósnak özvegye és ennek fia Butkai Pál, testvérével és illetőleg nagybátyjával Somosi Ivánkával a nevezett Borbálának járó leány-negyed iránt, mely pénzben fizettetett ki, megegyeztek. Fejér, Cod. Dipl. tomo IX. vol. 1. p. 132.*

1347-ben Somosi Jánosnak fia Péter mester, és más részről Somosi Egyednek fiai Péter és Miklós a stopotnycha patakon túli föld iránt támasztott perben Sáros vármegye előtt egyezségre léptek. Fejér, Cod. Dipl. tomo IX. vol. 1. p. 549.*

1348-ban a följebbi egyezségről kelt levelet a szepesi káptalan is átirta ugyan azok részére. Fejér, Cod. Dipl. tomo IX. vol. 1. p. 611.*

1388-ban Somosi János a Terebesi vár kapitánya volt. Ezen János Péternek fia, Jánosnak és Köbölkúti Erzsének unokája volt.

Miután a Budaméri nevet viselt ág Péternek leányaiban kihalt, azon nevet Somosi András, Miklósnak fia vette fel, illetőleg utódai vették fel.

A Somosi család a XV. század közepe táján kihalt.

(Nagy Iván)

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs