Címerhatározó/Pap címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
< Címerhatározó(Pap címer szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Pap, Papp családok címerével foglalkozik.


nagykéri Pap[szerkesztés]

A Vállyi család, nevezetesen István és Sámuel, továbbá néhai Ferencz maradéka János és másik István nemességük igazolására felmutatták Szabolcs vármegyének 1715. évi márcz. 26-án kelt testimoniumát, melynek bizonysága szerint őseik, II. Ferdinánd király 1627. évi donatiója alapján birtokos nemesek voltak, de adománylevelük elégett. A felsorolt nemesek között találjuk a Mihálydiban lakó Vályi és Nagykálló városában lakó Valy aliter Pap családot. Nagykéri ifju aliter Pap Gergely, felesége Anna, leánya Erzsébet, valamint testvérei Pap János és Balázs "ex status et conditione curali et ignobilis." Rudolf király 1582. febr. 19-én nemességre emelte. Ezekből kilátszik, hegy e két család egy és ugyanaz. Ezt a nemes-levelet kihirdették Nyitra vármegyében 1582-ben, 1616-ben és 1642-ben Verebély széknek Bicskén tartott gyűlésén. A Vály név eredetéről semmi felvilágosítást nem találunk, azonban a nagykéri Pap atyafiak és nagykéri Valy Pap János feljegyzéséből teljes bizonysággal csak az állapítható meg, hogy atyját Györgynek, nagyatyját Benedeknek hívták, s mindkettő a Vértesalján lakott, maga pedig a Vály nevet viselte és Kállóban úgy látszik - tanácsbeli, de mindenesetre prókátor-féle ember volt, a kit a város ügyes bajos dolgaiban Pozsonyba, Bécsbe küldözgettek. Nemességét a felmutatott okmányok alapján Szabolcs vármegye 1725-ben igazolta és ezt a helytartó-tanács is jóváhagyta. Benedek, Szabolcs vármegyében hosszabb ideig szolgabíró volt és nagy vagyont szerzett, György fiától származott unokái Zsigmond, László, György és Sándor mindnyájan táblabírák, előkelő, tekintélyes birtokosok voltak. Zsigmond krasznavármegyei birtokára költözvén, Szabolcs vármegyétől 1810 jún. 28-án nemesi bizonyítványt kapott. Vályi Pap Zsigmond kraszna vármegyei kir. pénztáros. - Másik Zsig mond, 1810-11. országgyűlési követ, - Károly, 1826-ban Krasznavármegye aljegyzője, 1831-ben táblabíró, 1861. évben pénztáros. - Lajos, 1840. Szatmár vármegye főjegyzője. - János, 1860. országgyűlési képviselő, ref. egyházmegyei gondnok, majd egyházkerületi főgondnok. - Árpád, 1887-1892. szilágysomlyói és keczeli kerületek országgyűlési képviselője. Birtokaik: Szatmár vármegyében Majtis, Kisszekeres, Nagyszekeres, Darnó, Csaholcz, Penyige.

Czímer: kék pajzsban sziklán könyöklő vörös ruhás kar, félhold és csillag között görbe kardot tart. Zárt sisak, melynek dísze a kardot tartó kar nyíllal átlőve. Sisaktakaró jobbról aranykék, balról ezüstvörös.[1]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Bodó aliter Pap[szerkesztés]

Bodó aliter Pap.jpg

Bodó, másként Pap címer

Czímeres levele kelt 1585. (A család tulajd.) – Utóbb 1697. febr. 1. újból címeres levelet nyer a család. (Pestm. lt.; OL.: 270-1902.) (Kempelen)

B. József s felesége Rósa Annától szül. gykei: János, István és Mihály 1697. Február elsején I. Habsburg Lipóttól nyertek c. n. l. – Kihird: Pest vm. 1697. – Pestvm. lt. – Nemesi Iratok B. 28 .

Wappen: In R. auf gr. Boden unter gr. belaubter Zerreiche ein r. gewaffneter linksgekehrter Storch, im Schnabel eine sich krümmende Schlange haltend. – Kleinod: R. gewaffneter flugbereiter Sperber, in d. erhobenen Rechten einen r. Apfel haltend. – Decken: bg. – rs. Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold I. d. d. Wien, 1. Februar 1697 (Kundgemacht: Pesth. Pesther Comitat, 25. Februar 1697) für Josef Bodó aliter Pap als Haupterwerber u. für seine Ehefrau Anna sowie für seine Söhne: Johann, Stefan u. Michael als Nebenerwerber. (Orig. Ctt. A. Pesth).

(Siebmacher's Wappenbuch)

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) 118. T. 6.

Kempelen Béla: Magyar nemes családok 1. kötet

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:turi Pap[szerkesztés]

A szoboszlói kiváltságlevél címerképe (1606) forrás: Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló

Címerszerzők: Halasi Fekete (Fekete de Halas) Péter, századosai: Halasi Beödy (Beody de Halas) Mátyás, Abádi Médi (Medi de Abad) István, Maklári Kis (Kis de Maklar) Pál, Sarudi Rácz (Rácz de Sarad) Farkas, Turi Pap (Pap de Turii) István, Csiffi Haty János, Rábéi Makkos (Makkos de Rabe) Ferenc és hajdúi.

Bocskai István, Kassa, 1606. szeptember 2. Kihirdetése: 1607. február 5. ..., Szabolcs vármegye közgyűlése. Jelzet: MUO 80.

Lovashajdúk címere

 • Irodalom:

Boldisár Kálmán: A szoboszlai lovas hajduk czimeres nemeslevele 1606-ból. Turul. 1906. 3. 116–122.


Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

fejéregyházi és kápolnokmonostori Pap[szerkesztés]

Pap. (Fejéregyházi és Kápolnokmonostori) varm-szatmar-194-3.jpg

Szolnokdoboka vármegye, Kápolnokmonostor községéből származik, mely községre, már mint fejéregyházi donatárius nemesek, 1623-ban nova donatiót kaptak. Ezenkívül még Nyárfás (Ploppis), Szurdukkápolnok és Révkápolnok községekben volt birtokos. Szatmár vármegyében csak az újabb korban telepedett le. - György, István, János és Lukács testvérek, mint régi nemesek, 1623-ban kaptak czímeres levelet Bethlen Gábor fejedelemtől. Tagjai közül György és Lukács, kik nova donatiót kaptak, Vád, Laczkonya, Kovács kápolna, Kápolnokmonostori és és Ploppis vajdái. György már 1501-ben, Demeter és fia György, 1505-ben említtetnek, mint kápolnok-monostori nemesi birtokosok. - István, 1616-ban Bethlen Gábortól három nemesi telekre kap adományt. - László (megh. 1852.), 1848 előtt a Kővárvidék főpénztárosa. - Zsigmond 1861-65-ig, a Kővárvidék főispánja. - Terentius, Mária Terézia alatt gárdista. - László (megh. 1901.), rimaszombati pénzügyigazgató. - Sándor, 1875-81 között orsz. képviselő, jelenleg ny. kir. táblai bíró.

Czímer: kékben, zöld alapon nyugvó, leveles koronából növő természetes szarvas, előlábai között egyenes kardot tart. Sisakdísz: a pajzsalak növekvően. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.[2]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


ónodi Pap[szerkesztés]

Ónodi Pap.JPG

Ónodi Pap Márton 1630. május 10., Pozsony II. Ferdinánd nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Pap 1630[szerkesztés]

MNL OL:

II. Ferdinánd magyar király, Bécs, 1630. 3. 6., címer, magyar nemesség Balog Mihály (a keresztnév hamisított), a felesége, Ilona, valamint a fivérei, Pap András (hamisított név) és Pap György (hamisított név) részére. Kihirdetése: Szabolcs vármegye, Gyulaháza, 1631. 8. 8.

HU-MNL-BAZML-XV.78. [4]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1630. márcz. 6. B. Mihály, András és György testvérek kaptak. (Borsodm. lt.)

MCK:

Balogh. 59. T. 5. B. Mihály és felesége Ilona 1630. III. 6. Ferdinándtól nyertek a Pap-családdal közös c. n. l. – Kihird: Szabolcs vm. 1631. VIII. 8. – Borsod vm. lt. Armales 9. (Eredeti n. l.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[5]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[6][7]

 • Külső hivatkozások:Gyarmathy másképpen Pap[szerkesztés]

Gyarmathy másképpen Pap.JPG

Gyarmathy másképpen Pap Mihály, György 1637. május 4., Bécs III. Ferdinánd címer

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[8]


Rövidítésekványai Pap[szerkesztés]

„IIIdik Ferdinánd osztrák császár és Magyarország királya nemesi rangra emeli Vaniay Pap Jánost – a korona és király iránti hőséges szolgálataiért – ő általa nemessé teszi fiát Istvánt, valamint az ő testvéreit Mihályt, Pált, Gergelyt és Istvánt … Kelt Regensburgban 1653. október 2-án. Kihirdettetett Gömör megyében Rozsnyóbányán (Rozsnyón) 1654. május 5-én.”* [* Az oklevél hátuljára ragasztott papírlapon szerepel az armális magyar nyelvű kivonata a család utolsó tagjának kézírásával. MUO 169. Régi jelzet: „Debreczen Sz. Kir. Város Museuma. Ltsz. 143/1943. „Ezen nemes levelet a debreczeni Muzeumnak ajándékozta Vaniai Pap család utolsó egyedüli leszármazottja. Debreczen, 1922. november 15. Ványay Gizella”]

Nemeslevelükön* [* 600x695/105/140x125 mm.] III. Ferdinánd és egy mára olvashatatlanságig elmosódott hitelesítő kézjegy látszik.

Az oklevélen vörös-kék-sárga-fehér zsinóron természetes színű viaszágyba foglalt töredezett vörös pecsét függ.

Nagyrészt lekopott arany keretben lila szőnyegen felül jobbra Magyarország, középen császári kétfejű sas, balra Csehország, alul jobbra Dalmácia, balra Horvátország címere látszik. A lila mezőn ovális zöld babérkoszorú által övezett lilásrózsaszín damaszkolt szőnyeget festettek. A fent idézett feljegyzés szerint a király: „Nekik a következő cimert adományozza: kék pajzsban zöld pázsiton koronát tartó arany griff, látható növekvőleg. Foszlányaik: kék-arany, vörös-ezüst.” Amennyire megállapítható, valóban ez a címerleírásnál nagyon elmosódott eredeti szöveg rövidített kivonata, amihez még: „másik griff, a lentebbivel mindenben megegyező”* [* „alium gryphum, inferiori per omnia conformem…”] mint sisakdísz társul.

A család Debrecenben élt, Ványai Sára 1841. évi végrendelete ismert,* [* Református kollégium kézirattára. R. 999.] a fiágon kihalt család utolsó tagja az armálist a városnak adományozó Ványay Gizella.[9]

 • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 90-91. (PhD értekezés) [10]


 • Külső hivatkozások:Pap család a zöld puskások között[szerkesztés]

A zöld puskások közé tartozó családok (első és második címeres levél):

Fejér György, Boda Zakariás, Pap Péter, Marton Illés, Varga Mihály, Bretan Zakariás, Koncz István, Lukács Péter, Vlaik János, Ravasz Máté, Illyei Pál, Marján Farkas, Péter István, Marián Márk, Flora Tódor, György János, Illyes Tódor, Sztoján Tamás, Sztoján Pál, Marian János, Boda Dániel.

Keldi Farkas Illés, Prekup Kosztin, Mány András, Haragos László, disznópataki Boda György, Antal Miklós, josipláposi Balázs András, Batuza Gergely és János, Román Lukács, Pap János, Hordó István, tordavilmai Géczy János, oláhláposi Pinte György, Isák János, Joszif Demeter, Páska Tivadar, peteritei Frakas Dániel, Bohoczel Konstantin, Lázár Gábor, sósmezői Prekup Farkas, Boér Mihály, bojérfalvai Rogozan Simon (zöld puskások)

1658. augusztus 1. Tasnád II. Rákóczi György nemesség és címer

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[11]

Vö. Puskások címere

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Fogarasy másképpen Pap[szerkesztés]

Fogarasy.JPG

Fogarasy Mihály 1662. szeptember 5., Pozsony I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Oláh Margit, atyafiai Fogarasy másképpen Pap András, György, János, Gergely

P 773 Lad. RRR 83/21

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[12]


Rövidítések


berei Papp-Ragány[szerkesztés]

Ragányi névjegy 1940 k.png

Kempelen:

Pap-Ragány (berei).
Czímeres levelet I. Lipóttól P. János nyert 1665. jun. 9. Kihirdette 1666. ápr. 14. Szatmármegye. – Czímer: kék paizsban zöld földön leopárd jobbjában kardot tart; sisakdisz: növekvő vörösruhás, süveges vitéz jobbjában buzogányt tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. A P.-R. nevet a nemességszerző fia, György vette fel feleségének (Ragány N.) családneve után. A család Szabolcsmegyében élt.

Vö. Hellebronth. Családtörténeti jegyzetek I-108.; rcsk.

Pap-Ragány családfa.jpg

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 8. kötet[13]

 • Külső hivatkozások:

Pap másképpen Privigyey[szerkesztés]

Nemesi és czimerlevelét I. Lipóttól kapta Pap, máskép Privigyey Miklós, 1667-ben. Kihirdettetett Gönczön 1667. julius 4-én.

Czimere: Kék mezőben zöld alapon, fehér lovon ülő férfi, vörös dolmányban, fehér nadrágban, magasszáru arany csizmában, fekete tollas vörös kucsmával; emelt jobbjában egyenes kardot, baljában kantárt tartva. Sisakdísz a férfi növekvőn. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.[14]


 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Pap 1668[szerkesztés]

Baraczy címer, 1668.pngMNL OL:

HU-MNL-OL-R 64, 1.-542.[15]

I. Lipót, magyar király, Bécs, 1668. 1. 10., címer, magyar nemesség Baraczy Balázs, valamint a felesége: Dese Zsuzsanna, az unokatestvére: Pap János, és a fogadott fiai: Baraczy István, Dese István részére. Kihirdetése: Pest, Pilis és Solt vm., Fülek, 1668. 11. 14.

Címerleírás: Scutum videlicet militare [erectum] caerulei coloris, fundum illius stagnante aqua interocc[upante], ex cuius medio petra inter duos virides monticulos, quorum sinistri verticem [uva] fructifera, dextro vero triticeus manipulus [...] in altum assurgere, eidemque integrum [gruem] vigilanti similem [stantem] sinistro insistere, dextra autem lapillum fortiter comprehensum tenere, inque dextram scuti oram conversa esse cernuntur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, candidam columbam quasi a longe revolanti similem, ac rostro viridem ramum olivae gestantem, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc flavis et caeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus.

Címerszőnyeg: arany keret, lila háttér, olajágak, kísérőcímerek: császári kiscímer az Aranygyapjas Renddel, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország. Narratio nem formuláris. A narratio az adományos két örökbefogadott fiának fogságból történt kiváltásáról szól, ezért nem a szokott helyen, hanem a fiúk említése után található.


 • Irodalom:

Áldásy I. No. CCCLXXXII.

Nyulásziné No. 1062

 • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[16]


turczi Papp[szerkesztés]

Papp. (Turczi). varm-szatmar-194-2.jpg

Ugocsa vármegye, Turcz községből származik és 1700 körül származott át Szatmár vármegyébe is, a hol Udvari, Borhid és Apa községekben volt birtokos. István és neje Turonk Katalin, továbbá fia Jakab és ennek neje Tamás Mária, 1689-ben kaptak czímeres nemeslevelet Lipót királytól, mely Ugocsa vármegyében hirdettetett ki. Tagjai közül a czímerszerző, turczi gör. kath. esperes. - György, 1848-49-ben nemzetőr, később főszolgabíró, majd törvényszéki bíró. - Ferencz, 1848-49-ben huszárkapitány. - Gyula és fia Árpád, jelenleg udvari birtokosok.

Czímer: Kékben, zöld alapon álló és passió-kereszttel megrakott aranykehely. Sisakdísz: fészkében ülő és kisdedeit a saját vérével tápláló pelikán. Takarók: kék-ezüst, kék-arany.[17]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Pap 1670[szerkesztés]

Bágyoni Gál.JPG

Bágyoni Gál Mihály, Jakó György, Pap János 1670. február 26., Gyulafehérvár Apafi Mihály nemesség és címer

F 21 Armales I nr. 5

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[18]


Rövidítések


zalaknai Pap[szerkesztés]

Zalaknai Pap.JPG

Zalaknai Pap János, György 1680. július 10., Gyulafehérvár Apafi Mihály nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[19]


Rövidítések


kézdivásárhelyi Pap[szerkesztés]

Pap. (Kézdivásárhelyi). varm-szatmar-194-5.jpg

Erdélyből, Háromszékből származik, de idővel Szilágy és a legújabb korban Szatmár vármegyébe is átterjedt. Alsóvárczára és Illyésfalvára adományt nyert és ez utóbbi helyen most is birtokos. - István és testvérei János, András és Sámuel, már mint régi nemesek, 1682-ben Apaffy Mihály fejedelemtől czímereslevelet nyernek. Tagjai közül Mihály, (szül. 1784) Vilmos, Károly és Lajos fiaival, negyedmagával részt vett az 1848-49-iki szabadságharczban. - Péter, (1735 körül) Szilágy vármegye alispánja. - András, Simonyi óbester ezredében huszár főhadnagy volt. - II. Lajos, (1861) Háromszék tb. főjegyzője. - Gergely, (megh. 1901) püspöki helyettes. - Mihály, jelenleg ny. honvédszázados. - Sándor, ny. kir. táblai bíró. - Zsigmond, orvostudor, zsibói körorvos. - Sándor, szilágycsehi ügyvéd. - Imre, zsibói ügyvéd. - Viktor, jelenleg nagybányai ügyvéd.

Czímer: kékben, zöld alapon, féllábon ágaskodó daru, felemelt jobbjában kavicsot tart. Sisakdísz: hiányzik. Takarók: kékarany, vörösezüst.[20]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Pap 1687[szerkesztés]

I. Lipót magyar király címeres nemesi levele Pap Ferencnek Pozsony, 1687. november 14.

Pap Ferenc címere, 1687.jpg

 • Irodalom:A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.Külső hivatkozások:Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Pap 1689[szerkesztés]

Pap István.JPG

Pap István 1689. november 15., -- I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Tursuk Katalin, fia Jakab, annak felesége Ioma Mária, másik fia Illés, valamint László, János, annak felesége Zsófia és fiai Miklós, János

P 773 Lad. RRR 83/46

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[21]


Rövidítések


Pap 1698[szerkesztés]

Pap János.JPG

Pap János 1698. május 27., Laxenburg I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Horváth Anna, fiai Gergely, Jónás

P 773 Lad. RRR 83/44

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[22]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Pap, 1698[szerkesztés]

Pap János 1698 október 1.JPG

Pap János 1698. október 1., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: testvére János

P 773 Lad. RRR 83/45

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[23]


Rövidítések


Pap 1700[szerkesztés]

Pap János 1700.JPG

Pap János 1700. július 10., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Margit, gyermekei Gergely, Dávid, atyafia Konstantin, ennek fiai János, Tivadar, Tamás, ez utóbbi fia András

F 7 Armales No. 42

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[24]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


felsősuki Pap, berendi Pap[szerkesztés]

Felsősuki Pap.JPG

Felsősuki Pap másképpen Timándy István, Berendi Pap másképpen Timándy János és György 1723. április 19., Bécs III. Károly nemesség és címer általuk: fiaik Tivadar, János, Farkas

F 21 Armales T nr. 13

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[25]


Rövidítések


Pap másképpen Mari[szerkesztés]

Pap másképpen Mari.JPG

Pap másképpen Mari János 1727. december 20., Bécs III. Károly nemesség és címer

F 21 Armales Div. Nr. 5

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[26]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Pap János[szerkesztés]

Pap János címer.jpg

III. Károly (1685 - 1740) magyar király címeres nemesi adományleve Pap Jánosnak


 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Papp[szerkesztés]

Erdélyi család, mely előbb Bihar vármegyébe, majd a múlt század derekán Szatmár megyébe is átszármazott. Tagjai közül József (megh. 1890-ben) Szatmár vármegye főmérnöke, majd Nagykároly város tanácsnoka. Fia Béla, előbb nagykárolyi ügyvéd, az ottani függetlenségi párt elnöke, majd orsz. képviselő, később szatmári kir. ügyész, jelenleg ismét a nagykárolyi választó kerületet képviseli az országgyűlésen.[27]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


szathmári Pap[szerkesztés]

Szathmári Pap Krisztina, Incze Mihályné halotti címere, 1835
 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[28]


RövidítésekVö. Muntyán Pap címer

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs