Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Zajkás címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Zajkás (olv. Sajkás ?) család címerével foglalkozik.


Zajkás másként Pap[szerkesztés]

Magyar fordítás: Mi, Apafi Mihály, Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország részeinek ura és a székelyek ispánja emlékezetül adjuk jelen oklevelünk tartalmával mindenkinek, akit illet, hogy mi némely hű tanácsos uraink előttünk tett közbenjárására, valamint figyelembe véve és megfontolva a tiszteletreméltó Zajkás másként Pap Demeternek, a nagyszegi oláh templom lelkészének hűségét és hűséges szolgálatait, melyeket ő nekünk és ezen Erdélyországunknak hitének minden rá bízott dolgában és ügyében hűségesen tett és tanúsított, és amelyeket hiszünk, hogy a jövőben is tenni és tanúsítani fog, őt tehát, Zajkás Demetert és általa Zajkás másként Pap Gergelyt és Györgyöt, eddig született és ezután születendő fiait Erdélyországunk és Magyarország hozzá csatolt részei igaz és kétségtelen nemeseinek körébe és számába beszámítani, bevenni, felvenni és beírni parancsoltuk, sőt beszámítjuk, bevesszük, felvesszük és beírjuk, kifejezetten elrendelvén, hogy az ezután következő minden időkben őket, Zajkás másként Pap Demetert, Gergelyt és Györgyöt, valamint mindkét nembeli örököseiket és utódaikat igaz és kétségtelen nemeseknek tartsák és mondják, amely igaz és tökéletes nemességük jeléül ezt a címert vagy nemesi jelvényt, tudniillik kék katonai pajzsot, melynek mezejében vagy területén zöld dombon más emberek között, mintegy harcra vezetve és lelkesítve őket, egy fekete lovon ülő, feketébe öltözött ember látszik jobbjában kivont kardot, baljával lovának kantárát tartva, a pajzs felett zárt katonai sisak helyezkedik el, melyet ékkövekkel és gyöngyökkel díszített királyi korona fed, a sisak csúcsából leomló különböző színű szalagok és foszladékok pedig szépen körülfogják és ékesítik a pajzs széleit vagy szegélyét, amint mindez jelen oklevelünk tetején vagy kezdetén a festő tanult keze és művészete által világosabban is megfestve és ábrázolva látszik, szabad lélekkel és biztos tudásunk, valamint fejedelmi szabadságunk által az említett Zajkás másként Pap Demeternek, Gergelynek és Györgynek, valamint mindkét nembeli örököseiknek és utódaiknak kegyelmesen adtuk, adományoztuk és rájuk ruháztuk, megengedve és beleegyezve, hogy ők az említett címert vagy nemesi jelet a többi igaz, született, kétségtelen, kitüntetett és címerviselő nemesekhez hasonlóan mindenhol, csatákban, lándzsatöréseken, tornákon, párbajokban, párviadalokban és más, bárminemű katonai és nemesi gyakorlatokban, valamint pecséteken, zászlókon, függönyökön, faliszőnyegeken, gyűrűkön, házakon, sátrakon, síremlékeken, pajzsokon, általában pedig mindenfajta dolgokon és hadjáratokban a tiszta és tökéletes nemesség címén (mellyel hogy őket minden egyes ember, bármi fajta állapotú, állású, rangú, tisztségű, rendű, hivatalú, méltóságú, kiválóságú és beosztású is legyen, felruházottnak mondja, tartsa, nevezze és gondolja, akarjuk) hordják és viseljék, valamint mindazon tisztséget, kegyet, kiváltságot, engedélyt, szabadságot, mentességet és előjogot, mellyel Erdélyországunk és Magyarország hozzá csatolt részei más igaz, született és kétségtelen nemesei és katonaemberei bármi módon, jog vagy ősi szokás szerint használnak, élveznek és örvendenek neki, örökösen használhassák, élvezhessék és örvendhessenek neki. Hasonlóképpen nagyobb kegyelmünknek és fejedelmi bőkezűségünknek az említett Zajkás másként Pap Demeter, Gergely és György iránti kifejezéseként házukat, mely egyik oldalról a néhai előrelátó Kis Lukács telke, a másik oldalról az előrelátó Gurzó András lakóháza szomszédságában van, továbbá paraszti örökségüket, amelyet korábban az említett Zajkás másként Pap Demeter apja birtokolt telekként az említett, Közép-Szolnok vármegyében létező Nagyszeg birtok területén, minden rendes és rendkívüli adónk, illetékünk és díjunk, rovásadónk és kamaránk haszna befizetése, bárminemű jobbágyszolgáltatás teljesítése és más bármilyen adózás és beszednivalók megfizetése, vendégek érkezése és abba a házba való kötelező befogadása alól, továbbá szőlőiket, gazdaságaikat, birtokaikat, vetéseiket és más bárminemű örökségeiket és termőföldjeiket, amelyek Nagyszeg birtok igaz határain belül találhatók és az említett házhoz jog szerint és régtől fogva tartoznak, minden tized-, kilenced, ötöd-, negyed-, takarmány-, hegyvám- és hegyadófizetés és más bármilyen adózás és beszednivalók megfizetése alól kegyelmesen örök időkre kivettük, kiemeltük, felszabadítottuk és megnemesítettük, sőt kivesszük, kiemeljük, felszabadítjuk és megnemesítjük jelen oklevelünk által, amiért is híveinknek, a tekinteteseknek, nagyságosoknak, nemzeteseknek, vitézlőknek és nemeseknek, minden vármegye, különösen pedig Közép-Szolnok vármegye fő- és alispánjainak, szolgabíráinak, alszolgabíráinak és esküdtjeinek, a fő- és aladóbérlőknek, az adószedőknek, a kincstári jószágigazgatóknak, továbbá a tizedszedőknek, a kilencedszedőknek és a többi összes adók és bérek beszedőinek, a vendégek elosztóinak és helyetteseiknek, valamint az említett Nagyszeg birtok bíráinak és esküdtjeinek, továbbá tudniillik mindazoknak, akiket érint vagy érinteni fog és ezt az oklevelünket látják, jelen sorok által szilárdan megparancsoljuk, hogy tőlük, az említett Zajkás másként Pap Demetertől és fiaitól, Gergelytől és Györgytől, valamint mindkét nembeli minden örökösüktől és utóduktól az elkövetkezendő minden időkben fent írt házuk és említett paraszti örökségük tekintetében semmilyen rendes és rendkívüli adónk, illetékünk és díjunk, rovásadónk és kamaránk haszna befizetését, semmilyen jobbágyszolgáltatás teljesítését, vendégek érkezését és abba a házba való kötelező befogadását, a tized, kilenced, ötöd, negyed, a takarmányadó és más bármilyen adózás és beszednivalók megfizetését, illetve a hegyvám- és hegyadófizetést kierőszakolni vagy kikényszeríteni, vagy őket személyükben, dolgaikban és javaikban gátolni, zavarni, zaklatni vagy bármi módon sérteni a legkevésbé se bátorkodjatok, és azt a házat annak minden tartozékával mentesnek és nemesnek tartani és tartatni tartozzatok, és másképp ne cselekedjetek. Jelen oklevél olvasás után adassék vissza a felmutatónak. Amely dolog emlékezetére és örök szilárdságára jelen, függő és hiteles pecsétünk erejével megerősített oklevelünket az említett Zajkás másként Pap Demeternek, Gergelynek és Györgynek, valamint fiaiknak és mindkét nembeli minden örökösüknek és utóduknak más jogának sérelme nélkül adni és adományozni parancsoltuk. Kelt Gyulafehérvár városunkban december hónap harmincadik napján, az Úr ezerhatszázhetvenharmadik évében.

Az eredeti latin szöveg: Nos Michael Apafi Dei gratia princeps Transylvaniae, partium regni Hungariae dominus et siculorum comes memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, quod nos cum ad nonnullorum fidelium dominorum consiliariorum nostrorum nobis propterea factam intercessionem, tum vero attentis et consideratis fidelitate fidelibusque servitiis honorabilis Demetrii Zajkas alias Pap, ministri ecclesiae Valachicae in possessione Nagy Szegh, quae ipse nobis et huic regno nostro Transylvaniae in omnibus rebus et negotiis fidei ipsius concreditis et commissis fideliter exhibuit et impendit, ac in futurum quoque exhibiturum et impensurum ipsum confidimus, eundem igitur Demetrium Zajkas ac per eum Gregorium et Georgium Zajkas alias Pap filios suos iam natos et imposterum nascituros in coetum et numerum verorum et indubitatorum huius regni nostri Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum nobilium annumerandos, aggregandos, cooptandos et adscribendos duximus, pro ut annumeramus, aggregamus, cooptamus et adscribimus, decernentes expresse, ut a modo deinceps successivis semper temporibus iidem Demetrius, Gregorius et Georgius Zajkas alias Pap, haeredesque et posteritates ipsorum utriusque sexus universae pro veris et indubitatis nobilibus habeantur et reputentur, in signum autem huiusmodi verae et perfectae nobilitatis eorum haec arma sive nobilitatis insignia, scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area super cespite quodam viridi homo quidam equo sub nigro insidens inter quosdam homines nigro indutus amictu instar eos regentis et animantis ad bellum, dextra manuum ensem evaginatum tenere sinistra vero habenas equi dirigere visitur, supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus decenter exornatum, ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant, pro ut haec omnia in capite sive principio praesentium literarum nostrarum docta manu et arte pictoris clarius expressa et depicta esse cernuntur, animo deliberato et ex certa scientia liberalitateque nostra principali praefatis Demetrio, Gregorioque et Georgio Zajkas alias Pap ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis gratiose dedimus, donavimus et contulimus, annuentes et concedentes, ut ipsi praescripta arma sive nobilitatis insignia more aliorum verorum, natorum, indubitatorumque et insignitorum nobilium armis utentium ubique in praeliis, hastiludiis, torneamentis, duellis, monomachiis ac aliis quibusvis exercitiis militaribus et nobilitaribus, nec non sigillis, vexillis, velis, auleis, annulis, domibus, tentoriis, sepulchris, clypeis, generaliter vero quarumlibet rerum et expeditionum generibus sub merae et perfectae nobilitatis titulo, quo eos ab universis et singulis cuiuscunque status, conditionis, gradus, honoris, ordinis, officii, dignitatis, prae[eminentiae] et functionis homines existant insignitos dici, teneri, nominari et reputari volumus ferre et gestare, omnibusque et singulis iis honoribus, gratiis, privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus ac praerogativis, quibus ceteri veri, nati et indubitati regni nostri Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum nobiles et militares homines quomodocunque de iure et ab antiqua consuetudine utuntur, fruuntur et gaudent, perpetuo uti, frui et gaudere valeant atque possint, et nihilominus pro ampliori gratiae et munificentiae nostrae principalis erga praefatos Demetrio, Gregorio et Georgio Zajkas alias Pap declaratione, domum ipsorum in vicinitatibus ab una fundi quondam Lucae Kis, ab altera vero partibus Andreae Gurzo providorum domus habitabilis, item haereditatem illam ruralem, quam antea etiam pater dicti Demetrii Zajkas alias Pap ad fundum suum possedisse dignoscitur in territorio dictae possessionis Nagy Szegh, comitatuque Szolnok mediocris existentis habitas ab omni censuum, taxarum et contributionum nostrarum tam ordinariarum, quam extraordinariarum, subsidiique et lucri camerae nostrae solutione, servitiorum quorumlibet plebe<o>rum exhibitione ac aliarum quarumvis datiarum, collectane<a>rum pensione, hospitum condescensione et in eam domum receptione, vineas item agricolationes, allodiaturas, seminaturas ac alias quasvis haereditates et terras arabiles intra veras metas territorii dictae possessionis Nagy Szegh, ad eandem domum de iure et ab antiquo tentas et possessas ac bono modo comparatas ab omni decimarum, nonarum, quintarum, quartarum, capetiarum iurisque et census montani solutione ac aliarum quarumlibet datiarum, collectanearum pensione clementer imperpetuum eximendum, supportandum, libertandum et nobilitandum esse duximus, pro ut eximimus, supportamus, libertamus et nobilitamus per praesentes, quocirca fidelibus nostris spectabilibus, magnificis, generosis, egregiis et nobilibus, supremis et vicecomitibus, iudicibus, viceiudicibus nobiliumque et iuratis assessoribus quorumcunque comitatuum, signanter vero comitatus Szolnok mediocris supremis et vice arendatoribus et earum perceptoribus, bonorum fiscalium praefectis, nec non decimatoribus, nonatoribus ac aliarum quarumlibet contributionum, arendarum exactoribus, hospitiorum distributoribus et eorum vices gerentibus, providis item iudicibus et iuratis praefatae possessionis Nagy Szegh, cunctis etiam aliis quorum videlicet interest vel interit praesentes nostras visuris harum serie committimus et mandamus firmiter, quatenus eos quoque a modo imposterum successivis semper temporibus annotatum Demetrium, Gregorium ac Georgium Zajkas alias Pap filios, ipsorumque haeredes et posteritates utriusque sexus universas ratione praescriptae domus et praetactae haereditatis ruralis ad nullam omnino censuum, taxarum et contributionum nostrarum tam ordinariarum, quam extraordinariarum, subsidiique et lucri camerae nostrae solutionem, servitiorum quorumlibet plebeorum exhibitionem, hospitum condescensionem et in eam domum receptionem, decimarum, nonarum, quintarum, quartarum, capetiarum ac aliarum quarumlibet datiarum et collectanearum pensionem, iurisque et census montani solutionem cogere et compellere, aut eosdem propterea in personis rebusque et bonis quibuslibet impedire, turbare, molestare seu quovis modo damnificare praesumatis vel sitis ausi modo aliquali, sed eandem domum universasque eiusdem appertinentias pro exemptis, supportatis et nobilitatis habere debeatis et teneamini, secus non facturi, praesentibus perlectis exhibenti restitutis. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras pendentis et authentici sigilli nostri munimine roboratas memoratis Demetrio, Gregorio ac Georgio Zajkas alias Pap filiis ipsorumque, haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis salvo iure alieno dandas duximus et concedendas. Datum in civitate nostra Alba Iulia die tricesima mensis Decembris anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo.

Siebmacher:

Zajkas alias Pap de Nagy Szegh. (Taf. 188). Wappen: In B. auf # Ross Reiter vor mehreren # gekleideten Männern, selbe zum Kampfe aneiternd, in der Rechten Säbel. - Kleinod: Keines verlieben. - Decken: One Farbenangabe. Adels- und Wappenbrief von Michael Apafi d. d. Gyulafejérvár, 13. Dezember 1673 für Demeter Zajkas und Söhne Gregor und Georg.

(O. Dipl. R. A. BPest. - C. A. Nr. 1).

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs