Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Vállyi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vállyi család címerével foglalkozik.


nagykéri Vállyi[szerkesztés]

A Vállyi család, nevezetesen István és Sámuel, továbbá néhai Ferencz maradéka János és másik István nemességük igazolására felmutatták Szabolcs vármegyének 1715. évi márcz. 26-án kelt testimoniumát, melynek bizonysága szerint őseik, II. Ferdinánd király 1627. évi donatiója alapján birtokos nemesek voltak, de adománylevelük elégett. A felsorolt nemesek között találjuk a Mihálydiban lakó Vályi és Nagykálló városában lakó Valy aliter Pap családot. Nagykéri ifju aliter Pap Gergely, felesége Anna, leánya Erzsébet, valamint testvérei Pap János és Balázs "ex status et conditione curali et ignobilis." Rudolf király 1582. febr. 19-én nemességre emelte. Ezekből kilátszik, hegy e két család egy és ugyanaz. Ezt a nemes-levelet kihirdették Nyitra vármegyében 1582-ben, 1616-ben és 1642-ben Verebély széknek Bicskén tartott gyűlésén. A Vály név eredetéről semmi felvilágosítást nem találunk, azonban a nagykéri Pap atyafiak és nagykéri Valy Pap János feljegyzéséből teljes bizonysággal csak az állapítható meg, hogy atyját Györgynek, nagyatyját Benedeknek hívták, s mindkettő a Vértesalján lakott, maga pedig a Vály nevet viselte és Kállóban úgy látszik - tanácsbeli, de mindenesetre prókátor-féle ember volt, a kit a város ügyes bajos dolgaiban Pozsonyba, Bécsbe küldözgettek. Nemességét a felmutatott okmányok alapján Szabolcs vármegye 1725-ben igazolta és ezt a helytartó-tanács is jóváhagyta. Benedek, Szabolcs vármegyében hosszabb ideig szolgabíró volt és nagy vagyont szerzett, György fiától származott unokái Zsigmond, László, György és Sándor mindnyájan táblabírák, előkelő, tekintélyes birtokosok voltak. Zsigmond krasznavármegyei birtokára költözvén, Szabolcs vármegyétől 1810 jún. 28-án nemesi bizonyítványt kapott. Vályi Pap Zsigmond kraszna vármegyei kir. pénztáros. - Másik Zsig mond, 1810-11. országgyűlési követ, - Károly, 1826-ban Krasznavármegye aljegyzője, 1831-ben táblabíró, 1861. évben pénztáros. - Lajos, 1840. Szatmár vármegye főjegyzője. - János, 1860. országgyűlési képviselő, ref. egyházmegyei gondnok, majd egyházkerületi főgondnok. - Árpád, 1887-1892. szilágysomlyói és keczeli kerületek országgyűlési képviselője. Birtokaik: Szatmár vármegyében Majtis, Kisszekeres, Nagyszekeres, Darnó, Csaholcz, Penyige.

Czímer: kék pajzsban sziklán könyöklő vörös ruhás kar, félhold és csillag között görbe kardot tart. Zárt sisak, melynek dísze a kardot tartó kar nyíllal átlőve. Sisaktakaró jobbról aranykék, balról ezüstvörös.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs