Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Isák címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Isák, Isaák (olv. Izsák) családok címerével foglalkozik.


Isák család a zöld puskások között[szerkesztés]

A zöld puskások közé tartozó családok (első és második címeres levél):

Fejér György, Boda Zakariás, Pap Péter, Marton Illés, Varga Mihály, Bretan Zakariás, Koncz István, Lukács Péter, Vlaik János, Ravasz Máté, Illyei Pál, Marján Farkas, Péter István, Marián Márk, Flora Tódor, György János, Illyes Tódor, Sztoján Tamás, Sztoján Pál, Marian János, Boda Dániel.

Keldi Farkas Illés, Prekup Kosztin, Mány András, Haragos László, disznópataki Boda György, Antal Miklós, josipláposi Balázs András, Batuza Gergely és János, Román Lukács, Pap János, Hordó István, tordavilmai Géczy János, oláhláposi Pinte György, Isák János, Joszif Demeter, Páska Tivadar, peteritei Frakas Dániel, Bohoczel Konstantin, Lázár Gábor, sósmezői Prekup Farkas, Boér Mihály, bojérfalvai Rogozan Simon (zöld puskások)

1658. augusztus 1. Tasnád II. Rákóczi György nemesség és címer

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Vö. Puskások címere

Rövidítések


kis- és nagydobronyi Isaák[szerkesztés]

Régi nemes család, mely Bereg vármegyéből származik és innen szakadt Szatmár vármegyébe. Tagjai közül Gáspár, 1796-ban Szatmár vármegye szolgabírája, - Sámuel, 1790-ben Szatmár vármegye főjegyzője, 1825-27-ig első alispán, kir. tanácsos, 1827-ben országgyűlési követ és a határvizsgáló bizottmány tagja. - Dezső 1872. évben főszolgabíró, - Elemér, rozsályi birtokos, - Dezső, nagyszekeresi birtokos. A család: Nagyar, Nagy- és Kisszekeres, Rozsály, Darnó és Vámosoroszi helységekben birtokos.

Czímer: Kékben, zöld alapból kiemelkedő öt szikla közül kinövő természetes farkas. Sisakdísz: szárnyas aranygriff növekvően. Takarók: kék-ezüst, vörös-arany.[2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

Izsák 1635[szerkesztés]

Izsák, nagymartoni zsidóbíró pecsétje, 1635

1635. március 27. Nagymarton (Märtterstorff). Izsák nagymartoni zsidóbíró levele Batthyány Adámhoz, melyben ötezer vödör bor vétele tárgyában ír, melyet Schlesinger Jakab bécsi udvari zsidó óhajtana megvásárolni, ámde a bort Bissentz-ig Morvaországba kellene szállítani. Kéri, hogy a húsvéti ünnepekben küldjön kocsit, hogy Jakab udvari zsidóval együtt megjelenhessen és az üzletet nyélbe üthessék.

OL. Batthyány-levéltár, Missiles. Gyűrűs zárópecséttel, melynek címerpajzsában két fekvő hal, fölötte a levélíró héber nevének kezdőbetűi, a negyedik betű olvasása kétséges:

  • Irodalom:

Dercsényi M. - Horváth A. T. - Iványi B. szerk.: Magyar-Zsidó Oklevéltár - Monumenta Hungariae Judaica. Tomus V. Pars I. (Supplementum) 1096-1700. Budapest, 1959. 294-295.[3]

  • Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs