Heraldikai lexikon/Flotta

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Osztrák-magyar hajóraj látogatása Málta szigetének angol tengerészeti támaszpontján (1900)
A tengerészeti hatóság épütlete Fiuméban


Névváltozatok: USZATÁBOR, (usza-tábor) ösz. fn. Hajók és naszádok, majd talpak különzött és együttes nagy száma, különösen valamely hatalmasság összes hajói. (Flotté. Kenessey A.). (Czuczor-Fogarasi VI/3. 597. [4]), flotta: vizi, hadi ſereg (Pápai/Bod 667.), 1606: vízi hadak (Honismeret 1999/4. 4.), hajóhad

tengeri igazgató <admirális>, rettore marino (Kassics Ignác, 1840. 300.), USZATÁBORNAGY, (usza-tábor-nagy) ösz. fa. Minden tengeri méltóság legfőbbje. (GroszAdmiral)., USZATÁBORNOK, (usza-tábornok) ösz. fn. Uszatábor parancsnoka. (Admiral der Flotte). (Czuczor-Fogarasi VI/3. 598. [5])

kerep 1248/1421: „Concedimus etiam ut de navi quae kerep dicitur ultra Morisium secatur” [OklSz.] (TESz. II. 455.), 1355-1491: „nautarum nostrorum wlgariter Saytias (!) dictorum” [MNy. 10: 327.], 1525: „Certas naues sayka” [OklSz.] (TESz. III. 472), gálya 1241/1323: „Cum duabus nauibus que wlgariter Galia et Seycia uocantur teneantur deseruire” [OlkSz.], 1538: galliakrol [PestiN. Q3] 'nagy evezős vitorlás hajó' (TESz. I. 1023.), gálya: triremis, quadriremis (NySz. I. 1058.), naszád 1522 k.: „Nazados Saykas picem pulueres” [OklsSz.] 'kicsiny könnyű folyami hadihajó', náva 1577: „naúa: classis” [KolGl.: NyF. 45. sz. 43.], 1585: „biremis: Náua, két rend euezeoiẃ haio” [Cal. 132.], 1633-4: návé [Alv.: Post. 1: 279: NySz.] (TESz. II. 1002.), kapitány 1585: 'hajóhad parancsnoka, hajó parancsnoka' [Cal. 690.] (TESz. II. 359.), gállyai hadnagy: trierarchus [MA], schiffscapitain [PPB.] (NySz. I. 1058.), hajós-gazda, hajó gazda: navarchus, schiffscapitain (NySz. I. 1071.), trierarchus: hajónak fejedelme, tengeri kapitány (Pápai/Bod 627.), abſolvere navem: a' hajót meg-indítani, aquæ navem abſorbeat: el-süllyed a' hajó (Pápai/Bod 6.), acceſſus maris, & receſſus: Tenger' járása (Pápai/Bod 9.), adnavigo: reá-evezek (uo. 21.), adornare naves, adornare mare elaſſibus: kéſzíteni a' tengeri hajókat, adremigo: valamelly-felé igyekezni hajóval, adremigare portui (Flor.): a' part-felé tartani (uo. 22.), advehere per mare, trans mare: a' tengeren általhozni (uo. 23.), advolare de navibus: a' hajókból ſietve ki-rohanni (uo. 25.), ædificare claſſem: hajó ſereget kéſzíteni, ædificare navem: hajót tsinálni (uo. 26.), æquoreus: tengerhez-való (uo. 28.), naves tempeſtas afflictabat: háborúban valának a' hajók, navis afflicta ad ſcopulos: kö́-ſziklákba ütközött romlott hajó (uo. 31.), agea: út a' hajóban, mellyben a' hajósok fel 's alá járnak (uo. 32.), agilis claſſis: jól fordúló hajó-sereg (uo. 33.), allabuntur naves: érkeznek a' hajók (Pápai/Bod 38.), ambulare maria: tengeren, jegen járni, navis ambulat: mengedel a' hajó (uo. 42.), amuſium: szél esmértetö́ tábla a' hajóban (uo. 45.), annavigo: hozzá oda hajokázom (uo. 49.), anquina: hajó kötél (Pápai/Bod 50.), antenna: vitorla-fa, antennis subnectere velum: a' vitorla-fára fel-vonni a' váſznat, antennam demittere: le-botsátani a' vitorlát (uo. 51.), apluſtre, apluſtria vel apluſtra: hajó záſzlója, ki tetſzö́ ékeſsége, tzimere (uo. 53.), appellationes navium: a' tengeri hajóknak neveik, navis appulſa eſt: a' parthoz érkezett a' hajó (uo. 54.), applicare naves ad terram: a' partra ki-evezni, kikötni (uo. 55.), archithalaſſus: tengeri hajós kapitány (Pápai/Bod 59.), artemon: hajó vitorlája (uo. 63.), attribuere alicui navem, legionem: valakire hajó, vagy ſereg kapitányságot bízni, attribuere milites claſſi (Caes[ar]): a' vitézeket hajókra rakni (uo. 72.), belle navigavit: jó ſzele vólt (80.), claſſiarius: tengeren hadakozó vitéz, claſsicula: hajó ſeregetske <flotilla>, claſſici: evezö́ legények, bella claſſica: vizen való hartz, viadal, claſſis: sereg hajó <flotta>, emberi rend, claſſis Romana: Rómaiaknak tengeri hadok (uo. 117.), ductor claſſis: tengeri kapitány (uo. 222.), nauticus equiſo: hajós-legény (uo. 237.), exponere in terram copias: a' ſzázazra hadi ſereget a' hajókból tenni (uo. 255.), prælium navale: tengeri hartz, viadal, socii navales: tengeri-vitézek, diſciplina navalis: hajóban-való rend-tartás, navarchis: tengeri kapitány' hajója, navarchus: hajó ſereg, kapitányja, hajó' ura, nauclerius ornatus: hajós ö́ltözet, nauclerus: hajós meſter, hajós úr, navicularia: hajó-meſterség, navicularius: hajós-meſter, navigabilis: evezhetö́, hajóval meg-járható, navigatio: hajózás, hajón-járás, navigator: hajókázó, naumachia: vizen-való hadakozás (uo. 407.), nauta: hajós, révéſz, caſtra nautica: hajó ſereg (uo. 408.), portiſculus: hajós pallér, ki a' hajós legényeket kénſzergeti, nógatja (uo. 478.), navis prætoria: tengeri fö́-kapitány hajója <zászlóshajó> (uo. 490.)

„Csekterek, kiket deákul triremiseknek neveznek, magyarul penig tengeri lapátos-gályáknak híjnak” [Monumenta: Írók. XV. 526.], „hali pasa is, az vízi kapitán, az nap indula meg az Fekete tengeren hadakozó gályákkal” [Tört. J.2 I. 639.], „Ki látta az útra bocsátott vitorlás gállyának, geombeolyeg hajónak hirtelen meg-állhatását” [Serm. Fren. 87.], „Két hatvan ágyus hajókat és két fregattát” [Mikes Kelemen: Mulatságos napok. (Franciából átdolgozva) 1745. 30. Kiadta Abafi L.] (M. nyelvtört. 27.), „Két hajót az vízen öszve csatlata, hajón felül Sándor sátort vonyata” [RMK IV. 152.] (NySz. I. 387.), „A hajó sereg, kinec az eo eleiben rendelt gondviseleoje, avagy tengeri fejedelme eleotte vagyon: classis navis, cui praefectus ejus, seu archithalassus praeest” [Comenius: Jan. 146.] (NySz. I. 961.), „Egy nap az gal'iaba be il'uen io zeleok leuen, menenek az tengeoreon egy uarasba” [Kazinczy kódex. 1526, 1529, 1541 (Nyelvemléktár VI.) 161.], „Galliakon, haiokon allanak vala” [Csoma kódex. 16. sz. közepe (MTA kézirattár) 34.], „A venencések jüvének 17 gályával” [Monumenta: Írók III. 16.], „Sárközyt gályára vetik egy falkáig, oztán öneki csalának szabdságot” [Uo. 103.], „A tengerre szerze sok nágy gályákat és minden gályákba főhadnagyokat” [RMK IV. 84., 85.], „Gályájokat, vízi eszközöket Komárom felé kezdé felvonni az Dunán” [Monumenta: Írók. VII. 13.] (NySz. I. 1058.), „eOreg-atyádnak nagy-attya gállyás úr vólt, sokaknak parantsolt a széles tengeren” [Faludi:nemes Ember. 13., 123., 211.], „Visszajövet néztük meg az öreg gályákat, melyeket ugyan akkor próbáltak, az gályásokat tanították vonni” [Tört. Tár. 2 III. 351.] (NySz. I. 1058.), „A tenger tulsó részeireol az hajós gazdánac avagy hajóbeli kapitánnac segedelmével, valamiket akarván hozni az hajosoc, a tengerben hajókáznac” [Comenius: Jan. 88.] (NySz. I. 1071.)

Littorale hungaricum, magyar tengermellék (mejék) (Latin-magyar törvénykezési műszótár. Kiadja Tilsch János könyvárus. Kolozsvár, 1843. 61)


Rövidítések:

Raguza címere
Raguza Szent Balázst ábrázoló zászlója
Raguza 1667-ben
Nagy Lajos címere Szent Simeon ezüstből készült zárai ereklyetartóján. Francesco da Sesto milanoi ötvös munkája. Készíttette Erzsébet királyné, Nagy-Lajos neje, 1380-ban. A bal keskenyebb oldalon jobbra dőlő pajzsban a magyar-Anjou címer látható, koronás sisakkal, melynek oromdíszét a patkót harapó strucc képezi, két oldalán koronás L(udovicus) R(ex) betükkel.
Gálya a 14. századból, árbocain a vörös-ezüst vágásos magyar tengeri lobogóval. A Nagy Lajos címere alatti jelenet a zárai Szent Simeon ereklyetartón.
Nagy Lajos bevonul Zárába. Jelenet Szent Simeon zárai ereklyetartójáról, 1380. A hajón érkezők két első zászlóján a vörös-ezüst sávos magyar (hadi) tenger(észet)i lobogó látható, akárcsak a zászlók fölötti hajó árbocán, az utolsó, nagyobb zászlón pedig az Anjou-magyar (liliomos-sávos) hasított lobogó tűnik fel.
Nagy Lajos bevonul Zárába, a Szent Simeon ereklyetartó részlete, 1380.
Rövid pengéjű tengerészkardok és kalóz- vagy tötökfej a mohorai Vidffy család 1418-as címerében
Tengeri kereskedelmi hajó a jánosréti főoltárról, 1476 körül
Visegrád és a Dunaknyar látképe, Petrarca és Dante műveit tartalmazó Corvina, Firenze, 1476. A hajótörést okozó szelet fúvó arc a Boreas szél, a hajóról megmenekülő, babérfába kapaszkodó alak maga a költő, Petrarca.
15. századi hadihajó
Magyar naszádosok a 16. században, Joris Hoefnagel rajza nyomán
Magyar naszád, 16. század - rekonstrukció
Zrínyi Miklós: Adriai tengernek Syrenaia - címlap (Bécs 1651). A metszeten vitorlás hajót kormányzó Zrínyi Miklós páncélos alakja, a kezében állítólag hajós hadvezéri pálca van, noha ő maradt a Muraközben, míg az öccse, Péter kapta a tengermelléki földeket. A hajó fecskefarkas árboczászlóval (mint a korabeli huszárok lándzsazászlói), a tengeren két szirén.
Zrínyi művének horvát fordítása és kiadása az öccse, Zrínyi Péter által (Velence, 1660)
Bárka (moles navalis seu triremis) a Venetysi Olasz család 1676-os címerében
Tengeri gálya (moles navalis seu triremis) az Olasz másképpen Venczel család 1697-es címerében
Szeverin vármegye címere, 1778., a magyar tengeri kereskedelmi lobogó leírásával és ábrázolásával
Magyar tengeri kereskedelmi lobogó 1776-1786
Magyar tengeri kereskedelmi árbocszalag 1776-1786
Az Ostende Társaság koncessziója Banquibazarban, 1730 k.
Az 1872-1874-es osztrák–magyar északi sarki expedíció térképe[1]
Karácsony 1874-ben a Ferenc József földön, Karl Weyprecht festménye, Vasárnapi Ujság 1874/52. szám[2]
Budapest partvédő hajó
Hajóterv az osztrák-magyar kereskedelmi zászlóval
A tiencsini koncessziós zónák
A nyolc nemzet szövetségének tengerészeti egységei (olasz, amerikai, francia, osztrák-magyar, japán, német, orosz, brit) a haditengerészeti zászlóikkal 1900-ban, a bokszerlázadás idején. Egykorú japán nyomtatvány.
A nyolc nemzet szövetségének katonái a bokszerlázadás alatt. Ballról jobbra haladva: Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Oroszország, Brit-India, Németország, Franciaország, Osztrák-Magyar Monarchia, Olaszország, Japán
A nyolc nemzet szövetségének katonái a bokszerlázadás alatt.jpg
Hugo von Acurt, az osztrák-magyar haditengerészet parancsnoka Tiencsinben, 1903-ban
A monarchia tiencsini haditengerészei különítménye
Az 1906-ban átadott Hajho folyón átívelő vashíd. A háttérben jobbra az Osztrák-Magyar Monarchia főkonzulátusi épületei
A tiencsini Ferenc József utca az olasz koncessziós területről
A tiencsini Ferenc József utca az olasz koncessziós területről nézve, 1909
A tiencsini osztrák-magyar koncesszió Csin-Tang hídja a Pejho (napjainkban Hajho) folyó fölött (képeslap, 1910 körül)
Jüan Si-kaj (1859-1916), kínai tábornok, hadúr, önjelölt császár, miniszterelnök, az első kínai elnök, Kína „erős emberének” villája az osztrák-magyar koncesszió területén (épült 1908-1918-ban). Osztrák-magyar állampolgárságáról azután sem mondott le, hogy 1915-ben császárrá kiáltatta ki magát.
Az egykori tiencsini Budapest utcában kínai hadurak által épített villák napjainkban
Az egykori Osztrák-Magyar Monarchia tiencsini gyarmatának főkonzulátusi épülete napjainkban
Az Osztrák-Magyar Monarchia egykori tiencsini tiszti kaszinója napjainkban
A Császári és Királyi Haditengerészet címere
Osztrák tengeri és kereskedelmi (1786-1869) és osztrák-magyar haditengerészeti (1869-1915) lobogó
Az osztrák-magyar tengeri és kereskedelmi zászló a hivatalos koronákkal, 1869-1918
Az osztrák-magyar tengeri és kereskedelmi zászló egyszerűsített koronákkal, 1869-1918
Osztrák-Magyar és liechtensteini tengerkereskedelmi és haditengerészeti zászlók 1894-ig
Osztrák-Magyar nemzeti és tengerészeti zászlók 1894-1915
A Novara gyorscirkáló, Horthy sorhajókapitány zászlóshajója
Az otrantói ütközetben súlyosan megsérült Horthy a Novara cirkáló fedélzetén, 1917
A Szent István vízre bocsátása 1914 januárjában, a Ganz-Danubius fiumei dokkjában
A Szent István csatahajó
A Szent István oldalnézeti rajza. Háromlöveges ágyútornyokat először a világon a Szent István csatahajón alkalmaztak.
Matrózok a Szent István fedélzetén
Rizzo korvettkapitány MAS torpedócsónakja elmenekül a helyszínről, a Szent István elleni sikeres támadás után
Osztrák-magyar tengeralattjáró-támadás az Adrián
Ancona ostroma 1915. május 24.
Velence ostroma, propagandalap
A torpedótalálat után megdőlt és menetképtelenné vált Szent István csatahajó
A Szent István a teljes átfordulása és elsüllyedése előtt
Az osztrák-magyar hadiflotta Tegetthoff-osztályú csatahajói menetben
Tegetthoff-osztályú csatahajók a pólai (Pula) hadikikötőben
A Szent István testvérhajója, a Prinz Eugen is a Tegetthoff-osztály tagja volt
Horthy Miklós ellentengernagy, osztrák-magyar flottaparancsnok
A Magyar Királyi Honvéd Folyamerők hadilobogója 1939. január 15. és 1945. május 8. között
A Magyar Királyi Folyamőrség parancsnokának lobogója 1921 és 1939. január 15. között
A Magyar Királyi Honvéd Folyamerők parancsnokának lobogója 1939. január 15. és 1945. május 8. között
Magyarország hajókíséreti lobogója 1925. július 18. és 1946 között
Magyarország hajókíséreti lobogója 1924. március 1. és 1925. július 18. között. Folyamrendészeti lobogó a Magyar Királyi Folyamőrség hajói és csónakjai részére 1925. március 24. és 1946 között.
A Magyar Királyi Folyamőrség és (1939. január 15-től) a Magyar Királyi Honvéd Folyami Erők árbocszalagja 1921 és 1945 között
A Honvéd Folyamőrség és (1950. áprilisától) a Honvéd Folyami Flottilla árbocszalagja 1948. március 15. és 1991 között
FIAV 001000.svg3:4 arányú hadi zászló. 1990 M. (mintájú) csapatzászló a Magyar Honvédség minden dandárja, ezrede, önálló zászlóalja (osztálya), az 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, valamint az előbb felsoroltakkal azonos jogállású katonai szervezet részére. A csapatzászló 1991. március 15. óta van használatban.
FIAV 000001.svg3:4 arányú haditengerészeti zászló. A Honvéd Folyami Flottilla és (2001. július 1-jétől) a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred hadilobogója kishajók és parancsnoki motorcsónakok részére. A lobogó méretei: 60 X 80 centiméter (kishajóknak) és 30 X 40 centiméter (motorcsónakoknak).
A Lajta monitor (SMS Leitha) 1872-ben
Kőrös monitor az I. világháborúban
Temes monitor az I. világháborúban
A Kassa Duna-tengerjáró
A Kassa a romániai Duna-delta Sulinai-ágában hajózik 1941-ben, orrán a már háborús szolgálathoz felszerelt légvédelmi lövegállással
A Kassa a háború után Debrecen néven hajózott a MAHART tengeri flottájában. Az egyetlen Duna-tengerjárónk, amely ma felújítva és részben átalakítva múzeumhajóként maradt fenn.
Az Ungvár Duna-tengerjáró 1941-ben
Az Ungvár alámerül a hullámsírba
Az Ungvár pusztulását megörökítő festmény
Milassin Lajos kapitány (középen), az Ungvár parancsnoka
Az Ungvár horgonya mint emlékmű a pesti korzón
A Tisza Duna-tengerjáró
Folyami naszád a Néphadseregben
Magyar AN-2 naszád modellje
AM-32 aknamentesítő hajó
A 106-os számú őrnaszád
Jelzőmatróz egy AN-2-es aknásznaszád fedélzetén, 1965

Flotta a (kereskedelmi vagy hadi) hajóhad megnevezése. A magyar hadiflotta tengeri, folyami és balatoni flottára osztható. Jelentős szerepet játszott a nagy folyók mellett fekvő várak (Nándorfehérvár, Pozsony, Buda) ostromakor az utánpótlás szállításában valamint az idegen flották elleni tervszerű hadműveletekben. A dunai flotta valószínűleg már Szent István korában is létezett, a tengeri flotta Horvátország annektálása utáni évszázadokban jött létre.

A magyar hajózás kezdetei[szerkesztés]

A magyar hajózás kezdetei a folyami közlekedéshez köthetők, de ezt hamarosan a tengerhajózás is követte. Szent László 1091-ben elfoglalta Horvátországot (átmenetileg valószínűleg egészen Dalmáciáig), majd 1102-1105-ben Könyves Kálmán Dalmáciát is megszerezte, miáltal Magyarország kijutott a tengerre. A part szó átvétele az olaszól (it: porto, port 'rév, tengeri, tavi, folyami kikötő') a 12. század közepére vagy második felére tehető, amikor főként a velencei köztársasággal kialakult kereskedelmi kapcsolatok fellendülése nyomán, több olasz közlekedési, áruszállítási, pénzgazdálkodási kifejezést is átvettünk (rév, bárka, gálya, sajka).

Kálmán 1096-ban egészen a tengerpartig nyomult előre és Bielogradot (Zara vecchiát) és más kikötőket is elfoglalt. Dalmácia névleg még mindig a bizánci császár fennhatósága alatt állt, de a hatalmát képtelen volt érvényesíteni. A szárazföld belseje horvát zsupánok uralma alatt volt, a tengerpart városai pedig kis köztársaságokká alakultak, melyek egymás között vetélkedve többnyire a velencei köztársaság fennhatósága alá kerültek, de ennek zsarnokságát nehezen tűrték. A 11. század elején Apuliában letelepedett normannok is sűrűn támadták a dalmáciai városokat, ami miatt ellentétben kerültek Velencével. Kálmán ezen városokat azok szabadságának és alkotmányának meghagyásával, adó- és vámmentességük biztosításával nyerte meg. Ezért amikor 1105-ben ismét haddal jött Dalmáciába, alig ütközött ellenállásba. Először Zára hódolt meg, majd követte Trau, Spalato, és a szigetek: Cherso, Veglia, Brazza, Arbe stb. Ezzel már 1105-ben egész Dalmácia ténylegesen is magyar uralom alatt állt. Kálmán életében Velence minden törekvése sikertelen volt ezen uralom megrendítésére, Bizánc tiltakozásával pedig már senki sem törődött. Kálmán halálával kiújult a harc Magyarország, Velence és Bizánc között Dalmáciáért, melynek uralkodója, I. Manuel újra világhatalmi szerepre tört, de a magyar pozíciókat Dalmáciában háromszáz évig senki sem tudta megingatni. [6]

Ebben a korszakban jött létre a tengermelléki bánság is. Amikor ugyanis III. Béla király visszaszerezte egész Dalmáciát, ennek a tengermelléki résznek a védelmére egy külön, csakis e célra szolgáló parancsnokot állított, akinek a feladata csak fenyegető veszély idejére terjedt ki. A hivatala Kun Lászlóig csak ideiglenes volt. A «tengermelléki bán» azonban a rendes bán alá volt rendelve, a (horvát-)dalmát bán helyettese volt. A tengermelléki bánnak szárazföldi és tengeri hadereje is volt. A tengermelléki bánságot Kun László állandósította, elkülönítette a szlavóniai bánságtól és létrehozta a horvát-dalmát bánságot. Ettől kezdve mindig külön horvát-dalmát és szlavóniai bánok szerepelnek. III. Endre a horvát-dalmát báni méltóságot a brebiri grófoknak (a Zrínyi család régi neve) örökös joggal adományozta.

A magyar tengeri haderő kiépítésére először II. Endre tett kísérletet. Minthogy az Adria keleti partjának városai Velence kereskedelmi és tengeri hatalmának túlsúlyától szenvedtek, az ottani városok szívesebben vették a magyar királyok uralmát, akiktől a városaik számos kiváltságot, önkormányzatot, valamint védelmet és szabadabb kereskedelmi viszonyokat nyertek. A 13. század második felében Spalato, Sebenico és Trau képezték a magyar király haditengeri és kereskedelmi erejének zömét, míg Zára velencei uralom alatt állt. Az illír kalózok fő fészke Dél-Dalmáciában, a Narenta folyó torkolatánál volt, melyről narentaiaknak is nevezték magukat. A 13. század elején II. Endre, megtorlásul amiatt, hogy Velence elfoglalta Jadrát (Zárát), Almissa városában támogatni kezdte a narentai kalózokat, mely Magyarország legfontosabb tengeri támaszpontjává vált. A város élén eleinte a király hű embere, Domald gróf, majd a brebiri grófok álltak. Mellette emelkedett Clissa vára, előbb a templomosok, majd a brebiri grófok parancsnoksága alatt. Mivel azonban a kalózkodást túlzásba vitték és számos bogumil volt köztük, a 13. század második felében a magyar királyok is megvonták tőlük a támogatást és a város jelentősége lehanyatlott. [7]

Velence a keresztesek szentföldi tengeri szállításából, és onnan az értékes, Nyugat-Európában korábban ismeretlen fogyasztási cikkek (drága szövetek, szőnyegek, fűszerek, gyógyszerek, ritkaságok stb.) behozatalából rendkívüli módon meggazdagodott, hatalmas flottát épített ki és veszedelmes ellenfele lett Magyarországnak. Dalmácia megszerzése számukra élet-halál kérdése volt, a hajóépítéshez szükséges sűrű erdői és a kizárólag onnan toborzott hajóslegényei és zsoldosai miatt. Az Adrián legnagyobb ellenfele Zára volt, mely virágzó kereskedelemmel, nagy hajóhaddal rendelkezett és a magyar tengerparti hatalom legerősebb támaszpontja volt. Lakói jól tudták, hogy a magyar uralom alatt fényes jövő vár rájuk. A 12. század folyamán Velence folytonosan sikertelenül támadta Zárát. A negyedik keresztes hadjárat során ezért Velence a kereszteseket bérelte fel Zára meghódítására. 1202-ben minden hadüzenet nélkül francia lovagokkal támadták meg a felkészületlen várost, az erődítéseit lerombolták, a hajóit elkobozták, majd tovább hajóztak Bizánc felé, ahol azt 1204-ben el is foglalták, megalapították a bizánci latin császárságot, az országot pedig a velenceiek és a keresztesek egymás között osztották fel. [8]

II. Endre 1205-ös trónra kerülésével a pápa sürgetni kezdte, hogy teljesítse az apja, III. Béla fogadalmát egy keresztes hadjárat indítását illetően a Szentföldre. Endre már Imre királysága alatt Horvát- és Dalmátország kormányzója volt, jól ismerte az ottani viszonyokat és így a trónralépése után külön gondot fordított a Tengermellék fejlesztésére. Zára ugyan a keresztesek elvonulása után azonnal lerázta a velencei jármot, de Imre és Endre trónviszálya miatt hiába fordult segítségért Magyarországhoz, ezért 1204-ben ismét önként meghódoltak Velencének. Zára ellensúlyozására Almissa fejlesztét kezdte meg, mely könnyen védhető helyen állt, és az ókortól fogva híres volt a kalózairól. Egy 1207-ből való privilégium Almissénak külön kiváltságokat adományozott és a többi dalmét várossal azonos rangra emelte. Lakói hamar vissza is tértek régi mesterségükhöz, a kalózkodáshoz, melyet a velenceiek ellen most már a király jóváhagyásával űzhettek. ennek nyomán a város nagy virágzásnak indult. hasonló kiváltságot kapott Nona, Spalato kiváltságait pedig kibővítette. Endre a szentföldi hadjáratra csak az után gondolhatott, hogy a tengerpart helyzetét ilyen módon megerősítette. III. Ince és III. Honorius pápa unszolására 1217-ben az ígéretét végül be kellett teljesítenie. [9]

II. Endre, amikor a Szentföldre ment, Della Croce Pontiust, a templomosok magyarországi nagymesterét nevezte ki Horvátország és Dalmácia királyi helytartójává. Első neje, Gertrúd meggyilkolása után 1215-ben Courtenay Jolánnal, Courtenay Péter leányával kötött házasságot, aki rokonságban volt a flandriai házzal, melynek egyik tagja, Henrik mint latin császár ült a konstantinápolyi trónon. Mivel pedig Henrik gyermektelen volt, Péter tartott igényt a császári trónra. Henrik 1216-ban meghalt és Péter valóban fellépett trónkövetelőként. A latin császárság főurainak egy része azonban vele szemben a vejét, II. Endrét választotta császárrá. A magyar király ennek elfogadását a pápa jóváhagyásától tette függővé, aki azonban Péter javára döntött és őt koronázta császárrá, talán a magyar hatalom túlzott kiterjedésétől félve vagy attól, hogy ez Endrét ismét eltántorítja a keresztes hadjárattól. Péter Franciaországban hajóra szállt és Durazzóban kötött ki. Innen indult szárazföldön Konstantinápolyba. Theodoros epiruszi despota azonban fogságba vetette. Ezzel Endrének újra lehetősége nyílt a császári címre, de ehhez a pápa jóváhagyását kérte. Mivel a szárazföldi út lezárult előtte, a Szentföldre Spalatoból Ciprus érintésével jutott el. Akkon városát elérve felvette a „Jeruzsálem királya” címet. A tengeri szállítás fejében Velence javára lemondott Záráról. a pápa felhívása Péter kiszabadítására már elkésve ért hozzá, útban a Szentföldre. [10]

II. Endre Spalatót jelölte meg a gyülekezés helyszíneként, 1217. júliusa időponttal. A templomosokon és a johannitákon kívül csatlakozott hozzá VI. Lipót osztrák herceg, Egbert bambergi püspök, Ottó merani herceg, a münsteri és utrechti püspök, a henenbergi és öttingeni grófok és sokan mások nagy kísérettel. A keresztesek átszállításához valamennyi uralma alatt álló tengeri város hajóit Spalatoba rendelte. Mivel azonban ez sem volt elegendő, Velencétől kért segítséget. Megbízottjai (a johanniták magyarországi perjele és Sándor erdélyi nagyprépost) 1217 elején kezdték meg a tárgyalásokat. Az alkudozások elhúzódtak, mert a signoria nagyon magas díjat követelt, előre kifizetve. Végül a megállapodás úgy szólt, hogy Velence tíz teljesen felszerelt gályát bocsát rendelkezésre, mindegyik legalább 3000 mázsa teherképességgel és 50 hajóslegénnyel. A király előre fizet 5500 ezüst márkát, vámmentességet biztosít a legfontosabb áruk bevitelének Magyarországon, és lemond minden jogigényéről Zárára. Mivel még ezen hajók sem bizonyultak elégségesnek, a megbízottai nagyobb számú hajót szereztek Zárától és Anconától. Az összes kibérelt hajónak július 27-ig kellett Spalatoban lenni. Keresztes serege tízezer lovasból és "számtalan sok közönséges népből" állt (az utóbbi hamar szétfutott). Az élükön indult el Zágráb, majd Spalato felé. A magyar főurak közül vele tartott Dénes újvári ispán és tárnokmester, Csák Ugrin kancellár, Kán László lovászmester, Lőrinc pohárnokmester (Oguz országbíró fia), Csák Demeter asztalnokmester, Péter győri, Tamás egri püspök, Uriás pannonhalmi apát, Smaragd pozsonyi, Borz Miklós soproni ispán, Hontpázmány nembeli Sebes, a Moys és a Ratold nemzetség egy-egy tagja stb. Endre augusztus 23-án érkezett Spalatoba, ahol már nagyszámú erdélyi szász keresztes várt rá. Kiderült, hogy a rendelkezésre álló hajók nem elégségesek az egész sereg számára, emiatt Endre itt több ideig vesztegelt. A türelmetlenebb osztrák herceg azonnal elhajózott Ciprusra. A magyarok közül sokan megunták a várakozást és hazatértek. [11]

Szeptember közepén II. Endre is hajóra szállt, annyi vitézzel, amennyi a hajókban elfért. Innen Ciprusra ment, csatlakozott hozzá az ország királya és együtt Akkonba hajóztak, ahol már várt rá Menincourt Rudolf jeruzsálemi pátriárka, az osztrák herceg és a német urak. Endre elutazása után fordulat állt be a tengermellék viszonyaiban. István szerb fejedelem a pápa és a velenceiek támogatásával igényt támasztott a magyar tengerpartra. III. Honorius pápa őt meg is koronázta, mint "Rascia, Dioclea, Trebunia, Dalmatia és Zachlumia" királyát. A belpolitikai helyzet is rosszabbra fordult, ezért 1218. januárjának elején a szárazföldön a kíséretével hazafelé indult. A hajók Acconban még a rendelkezésére álltak, és a hadjárat során fel is használta azokat, hogy onnan Tripoliba menjen, de a téli időszakban már nem vállalta a több hetes hajóutat. [12]

1241-ben a tatárok elől menekülő IV. Béla király 1242. februárjában Spalato városától követelt gályát a további meneküléshez, de ők ezzel nem rendelkeztek, ezért március elején a szomszédos Trauba ment, majd a feleségét, fiát és kincseit bérelt hajókra szállíttatta, ő maga pedig egy csónakban a part mentén hajózva figyelte az ellenség mozgását. Portorénál (Kraljevica) kelt át Veglia szigetére és a hagyomány szerint ettől kezdve hívták portus regiusnak, azaz a király kikötőjének (aminek egyébként a város horvát neve is megfelel). A tatárok végül 1242 tavaszán elhagyták Magyarországot. IV. Béla gályája, az első ismert magyar tengeri hadihajó, Márki Sándor, Pauler Gyula és Wertner Mór kutatásai szerint nagy, magas fedélzetű, mély járású és háromevezős, ún. háromevezősoros gálya volt. Több, 1243-ban kiállított oklevél szerint a magyar király tulajdonát képező gályát IV. Béla a tartárjárás után a trauiak őrizetére bízta, akik azt a szomszédos Spalatóval folytatott háborúskodásuk során többször is használták. Dezsényi Miklós és Hernády Ferenc, A magyar hajózás története című könyvükben nem említik meg a hajó, sem a kapitánya nevét. Juba Ferenc, A magyar tengerészet nagyjai című munkájában azt írja, hogy a király hajójának „parancsnoka volt Marinus, később magyar gróf, a legrégebbi ismert magyar haditengerésztiszt." Hámori Péter, A magyar hajózás képes története című kötetében annyit közöl, hogy IV. Béla „1242-ben az őt befogadó Trau városától bérbe vette s saját szolgálatába állított egy gályát, melynek kapitányát - minden bizonnyal az első magyar szolgálatú hajóstisztet - egy adománylevélből név szerint is ismerjük: Cernotai Balázsnak hívták." Nagy Miklós Mihály, Boldog békeidők haditengerészei című könyve szerint pedig „A történetírás ismeri e hajó kapitányát is, Cernotai Balázs fia Marinus nevű traui polgárt, aki később IV. Béla királytól jelentős birtokadományokat kapott." Talán a legjobbnak mondható irodalmi feldolgozásban Miklós Zoltán, A magyar király tengeri hajóhada a középkorban (1934) című művében, többek között a következőt olvashatjuk: „Ennek a gályának a kapitánya Cernotai Balázs fia Marinus trau polgár és később comes volt, aki valószínűleg a magyar király legrégibb névszerit ismert tengerésztisztje." Merényi-Metzger Gábor (IV. Béla király hajóskapitánya. Honismeret, 2008/5. 47-48.) ezen adatokat kiegészítette az 1242-ban, más vélemények szerint 1250-ben kiállított oklevél Marino de Biasio Cernota névalakjával, valamint több 1243-ban kelt okirat adatával, ahol Marino de Biagio, illetve Marinus Blasius, mint Trau város bírája („iudicum Traguriensium") és egyben, mint IV. Béla király követe szerepel, tehát a IV. Béla király szolgálatban álló hajóskapitány neve Marinus Blasius, vagy Marinus de Blasius, azaz magyarul Balázs Marinus, vagy Balázsi Marinus volt.[13] 1294-ben Sondinus (helyesebben Godinus) esztergomi kereskedő Apuliából hajón exportál 2000 mérő gabonát Magyarország (Dalmácia) felé. (Tört. földr. II. 261.)

Károly Róbert a hatalomra kerülését jelentős mértékben a tengermelléki városoknak és nemeseknek köszönhette. ezért őket később is igyekezett megjutalmazni. Ezért adományozta a korbáviai grófságot a Gussics családnak, Spalato városát pedig teljes adó és vámmentességgel ruházta fel a hajózás és a kereskedelem terén. A tengerparton a király képviseletének ürügyén, tengermelléki báni méltóságában egyre nagyobb hatalomhoz jutott Brebiri Mladen gróf. Egyik birtokán, Almissa városában a bátyja, György az egyre nagyobbá váló poglizziai kalózhad élére állt. 1310-ben Velence összetűzésbe került a pápával. Emiatt a köztársaság hajóit és áruit egész Európában lefoglalták, hajósait és kereskedőit bebörtönözték vagy kiutasították. Eközben Velencében is véres polgárháború tört ki. Ezt a helyzetet kihasználva Brebiri Mladen 1311-ben szárazföldön elsőként Zára (Jadra) városát támadta meg, míg bátyja, György a kalózok élén tengeri blokád alá vette. A velencei uralommal elégedetlen záraiak fellázadtak, a velencei őrséget lekaszabolták, Mladen apját, majd az ő halála után magát Mladent grófukká választották és küldöttséget küldtek a magyar királyhoz a város kiváltságainak megerősítésére. Velence erre hatalmas hajóhadat küldött Zára visszafoglalására. Egy éjjeli rajtaütéssel azonban a zárai hajóknak és az almissai kalózoknak sikerült ezt megsemmisíteniük, két nagy ellenséges gályát, közte a tengernagyi hajót is elfogták. Noha a hajóik sokkal kisebbek voltak, de több tapasztalattal rendelkeztek a hajózás terén. A dalmátok és előttük az illírek a a hajóépítés és a hajózás terén az ókortól fogva sokkal nagyobb jártasságot szereztek, mint a velenceiek, sőt a tengeri hatalmuk is a dalmát partokon vette kezdetét. Az ókor magas fokú tengerészeti és hajóépítési technikái a római birodalom bukása után feledésbe mentek és csak az olyan félreeső helyeken maradtak fenn, mint Dalmácia. A velenceiek a hajóépítéshez szükséges fát és a hajók legénységét is Dalmáciából szerezte. A velencei gályákon ezen kívül nagyrészt rabok szolgáltak a dalmát hajókon meg szabad emberek.[14]

Velence egy még hatalmasabb hajóhadat küldött, de ez sem jutott eredményre, ezért 1312-ben olyan kompromisszumos megállapodás született, hogy a város a magyar király névleges uralma alatt marad, de annak grófja velencei lesz. Mladen ezután traura akarta kiterjeszteni a hatalmát, mire az Sebenicóval lépett szövetségre, majd Mladen zsarnoksága miatt együtt Velencéhez fordultak segítségért. Draskovich Paulin, scardonai püspök megölése miatt Károly Róbert türelme is elfogyott, Mladent letette báni méltóságáról és helyébe Babinics Jánost nevezte ki. Az új bán Mladen morlák zsoldosait szétverte, őt Clissáig űzte, a spalatoi, sebenicoi és traui hajók, néhány velencei hajóval kiegészítve Almissát és Scardonát bevették. Károly Róbert Knionben táborozott le, Mladent maga elé idézte, vasra verette és Zágrábban börtönbe vetette. Brebiri György azonban még ezt követően is jelentős befolyással bírt a tengermelléken. 1323-ban Spalato ellen vonult, hogy Almissa miatt bosszút álljon. Az új bán, Kont Miklós kun sereg élén felmentette Spalatot az ostrom alól, majd György hatalmának is vége szakadt. A tengermelléken azonban továbbra is fejetlenség uralkodott, a király figyelmét pedig más ügyek kötötték le. Emiatt 1325-1333 között a zilált viszonyokat megelégelő Zára, Spalato, Sebenico, Trau, Nona stb. sorra hódolt meg Velencének, de ennek ellenére is megtarthatták önállóságukat, mem olvadtak be a velencei köztársaságba, mint annak görög gyarmatai. [15]

1333-ban Károly Róbert Zenggből, Frangepán hajókon utazott Nápolyba, hogy kisebbik fiát, Endrét oda vigye, mint Johanna jegyesét. Ekkor tapasztalta meg a magyar tengermellék sanyarú helyzetét. A király tárgyalások útján igyekezett javítani a helyzeten, de 1342-ben elhúnyt és fia, Nagy Lajos követte a trónon. 1343-ban a király Zára város tanácsához küldött levelében arra kéri őket, hogy Zenggbe két jól felszerelt gályát küldjenek, mert az özvegy királyné azokkal akar Nápolyba utazni, hogy előkészítse a fia, Endre herceg házasságát Johannával. Mivel a város névlegesen kettős, magyar-velencei fennhatóság alatt állt, a záraiak tanácsot kértek Velencétől, hogy miként cselekedjenek. Velence erre azt írta a magyar királynak, hogy megtiszteltetésnek veszik, hogy Erzsébet királyné velencei gályákkal akar Nápolyba utazni és a két legpazarabb pompával feldíszített és a legnagyobb kényelemmel ellátott gályájukat küldték Zenggbe, hogy a királyné rendelkezésére álljanak. Lajos az ajánlatot el is fogadta és Erzsébet egész kíséretével 1343. június 8-án velencei hajára szállt, mely őket Manfredoniába vitte, majd onnan egy év múlva, nápolyi és római időzése után vissza is hozták Zenggbe. Nagy Lajos azonban nem hagyhatta szó nélkül, hogy Zára az utasítását nem teljesítette, hanem Velencéhez fordult. belátta, hogy a tengermelléki kényurak hatalmát meg kell törni, mert enélkül a tengerparti városok Velencéhez húznak. A tengermelléki dinasztiákat arra utasította, hogy váraikat adják át a királynak. ennek fejében magyarországi birtokok adományozásával bőséges kárpótlást nyújtott. Az erélyes Szécsi Miklóst nevezte ki tengermelléki bánná, aki 4000 fős vértezett seregével indult körútjára, hogy a várakat átvegye és őrséggel lássa el. Mivel Szécsi bizonyos ellenállásba ütközött, Lajos személyesen szállt hadba és 20000 páncélos vitézzel Bihácsba vonult, ami egy csapásra véget vetett az ellenállásnak, sőt még a záraiak is küldöttséget menesztettek hozzá, de ez meg Velencének nem tetszett. Közben 1345-ben Aversában a koronázása előtt meggyilkolták Endre herceget. Az alkalmat kihasználva, hogy Lajos figyelmét Nápoly kötötte le, 1345 őszén öt velencei gálya jelent meg Zára előtt. A signoria parancsára Spalato, Trau, Arbe és Ragusa hadihajói is csatlakoztak hozzájuk. Erre a záraiak küldöttséget menesztettek a magyar királyhoz, aki 1345. Szilveszter napján elfogadta a záraiak hódolatát, zászlót ajándékozott nekik és megígérte, hogy felszabadítja őket a velencei zsarnokság alól. Ezenkívül a záraiak a genovaiakhoz, és Anconához is menesztettek küldöttséget, hogy küldjenek gályákat Zárába a velenceiek ellen. Velence erre hajókon 27000 embert küldött az ostromra, a gályák számát pedig 30-re emelte, valamint hatalmas flotta ellenőrizte az Adriát, hogy a genovaiakat elrettentse, az anconaiakkal pedig sikerült megalkudniuk. Mivel Lajos Nápoly ellen készült, a tengeri összeköttetés biztosítása érdekében szüksége volt a tengerparti városokra. Ezért Szécsi Miklós szlavón és Kotromanics István boszniai bán parancsnoksága alatt nagy sereget küldött Zára felmentésére. Ők azonban késlekedtek a Zála alá történő vonulással, ezért a király ezt meghallva 1346. húsvétján táborba szállva 100 ezer harcos élén maga vonult Zárához. Azonban ő oinkább már Nápolyra tekintett és a hosszadalmas ostrom végét ki nem várva visszatért Magyarországba. 1347-48-ban a nápolyi hadhjáratot sikeresen véghez is vitte és 1348-ban Nápolyból hajón tért vissza. Alighogy hazatért Budára, a velenceiek követeket menesztettek hozzá azzal, hogy a tengeri városokra vonatkozó igényéről nagy pénz fejében mondjon le vagy Dalmáciát mint magyar hűbért adományozza nekik. Nagy Lajosnak azonban nem állt szándékában lemondani a tengerparti városokról, de kész volt fegyverszünetet kötni. 1349-ben a ragusaiak menesztettek hozzá küldöttséget, miszerint a velencei fennmatóságot a magyarral szeretnék felváltani. Lajos nekik is meígérte, hogy a nyolc évi fegyverszünet után őket is fel fogja szabadítani.[16]

Nem sokkal ez után Lajos ismét a nápolyi ügyekkel volt kénytelen foglalkozni. Apor István helytartó védekezni kényszerült a Johanna-párti lázadókkal szemben. A király ezúttal a tengeri utat választotta az átkeléshez. Minthogy azonban a dalmát városok a velenceiek hatalmában voltak, a fegyverszünet alatt nem számíthatott a szívességükre. Ezért kénytelen volt azokat a hajókat igénybe venni, melyek éppen rendelkezésre álltak. A johanniták (a vránai perjelség), Frangepán zenggi gróf és a brebiri grófok csekély számban fennmaradt hajóit Zenggbe rendelte és hajóra szállt, de a hatalmas sereg számára ezek nem bizonyultak elegendőnek, mely csak lassan gyűlt össze. Lajos ennek ellenére csekély kísérettel áthajózott Manfredoniába és ott várta be a derékhad érkezésélt. A korabeli krónikások szerint az átkelés oly elhamarkodottan, elszórva és rendetlenül ment végbe, hogy Johanna nápolyi hajóhada könnyen megakadályozhatta, sőt megsemmisíthette volna, de erre szerencsére mégsem került sor. A király 1350-ben a szárazföldön tért haza.[17]

Ezt követően Lajos a lengyel trón megszerzésére és a tengermellék kérdésre összpontosította a figyelmét. Öccsét, Istvánt hercegi címmel kinevezte horvát-szlavon-dalmát kormányzóvá. Ugyanakkor Apor István szlavón, Ugali Pál horvát bán lett. Miután István herceg már 1355-ben (vagy 54-ben)meghalt, a hercegi címet kiskorú fiára, Jánosra ruházta, a kormányt pedig a maga kezébe vette. Elérkezettnek látta az időt arra, hogy a fegyverszünetet Velencével felmondja, arra hivatkozva, hogy a signoria nem teljesíti azon vállalását, miszerint a fel nem fegyverzett magyar kereskedelmi hajókat megvédi a kalózok támadásaitól. Több olyan eset is előfordult azonban, hogy egy magyar hajót szicíliai gályák koboztak el. Ezért Lajos a genovaiakhoz fordult, hogy a vegyék kezükbe az adriai rendőri felügyeletet, mivel Velence ezen kötelességének nem akar vagy nem tud. Raguzával is újra kapcsolatba lépett. Erre a signoria 1355-ben követséget küldött Budára, újabb békeajánlattal, de a király követelései olyanok voltak, amit a signoria nem fogadhatott el: Velence magát Magyarország hűbéresének nyilvánítsa, ennek jeleként évente egy fehér mént küldjön ajándékba, hódolatát évente újítsa meg, hajóhadát bocsássa a király rendelkezésére, ha seregét bármikor Nápolyba akarná küldeni. ezen feltételek mellett hajlandó Dalmáciát továbbra is a kezükben hagyni. Nagy Lajos a csapatait két részre osztotta. 1356. júniusában a szövetségeseivel Friaulon át maga vonult Velence városa ellen, míg a másik sereg Chuz János parancsnoksága alatt a dalmát városok elfoglalására indult. A velenceiek a várak őrségét kénytelenek voltak a fővárosuk védelmére visszahívni, így Dalmácia megtartására csak a hajóhaduk maradt. Miközben Lajos Trevisio városát ostromolta, Chuz a tengerparti városokat körülzárta, a tengeren pedig újra megjelentek az almissai és narentai kalózok, akiről már régebben senki sem hallott. Ezzel a városok élelmezésért a tenger felől megakadályozták és hűségük Velence iránt megingott. Trevisio és Castelfranco ellenállt Lajos ostromának, a tél miatt pedig a király visszatért Magyarországra, de az ostrom folytatását Kont Miklósra, Monoszlói Tamásra és Kapol Benedekre bízta. Velence megújította békeajánlatát és Zára kivételével hajlandó volt lemondani a dalmát városokról. A harc így 1357-ben is folytatódott. Lajos személyesen most Dalmáciába ment le. Elsőként Sebenico állt át a magyar oldalra, miután lefegyverezte a velencei őrséget és kinyitotta a kapukat a magyarok elől. A példájukat követte Spalato és Trau. Zára ismét makacsul ellenállt. A papok azonban a király oldalán álltak. Egy este a magyarokat és Carrarai Ferenc német zsoldosait kötéllel és létrával segítették fel a bástyákra. Így 1357. szeptember 17-én heves utcai harc után a város a magyaroké lett. A legkeményebb ellenállást Nona tanúsította, ahol Giustiniani parancsnok minden rohamot visszavert, élelemhiány miatt azonban kénytelen volt magát megadni. Mivel Trevisio eleste is küszöbön állt, a signoria végül békéért folyamodott. Lajos Zárában fogadta a követséget. [[18]

A béketárgyalás 1358. januárjának végéig elhúzódott. A zárai béke (1358. febr. 18-25.) fő pontjai a következők voltak: Velence örökre, kárpótlás nélkül lemond Dalmáciáról, a Kvarneri-öböltől Durazzóig és a doge eddig viselt dalmát és horvát hercegi címéről. Az egész 50 mérföld hosszú tengerpart: Novi Zengg, Nona, Zára, Scardona, Sebenico, Trau, Spalato, Almissa és Ragusa városával, továbbá Cherso, Veglia, Arbe, Pago, Brazza, Lesina és Curzola szigetekkel mind magyar terület, melyen velencei állampolgár ingatlannal nem bírhat. A tengeri kereskedelem a magyar és velencei kikötőkben, partokon mind a két állam polgárai által szabadon folyhat, a király és a signoria egyaránt kötelezik magukat, hogy a szabad hajózást kölcsönösen védelmezik és a kalózkodást nem tűrik el. Az olasz Terra Firmán és Isztriában tett magyar hódítások visszakerülnek a Köztársasághoz. A köztársaság kötelezi magát, hogy a magyar király kívánságára bármikor 24 gályát bocsájt a rendelkezésére, minden kárpótlás nélkül, a gályák felszerelése és a legénység ellátása azonban a királyt terhelik. (Ezt a vállalását Velence sohasem teljesítette.) A hajók parancsnokait és az egész hajóhad vezérét a király nevezi ki. A tengernagyi tisztségre Lajos egy zárai főnemest Cessanoi Jakabot, tengermelléki bánná pedig Chuz Jánost nevezte ki.[19]

Nagy Lajos idején a magyar királyi hadiflotta Zárában állomásozott. A magyar király tengernagya a forrásokban 1358-tól a dalmát tengerpart Zsigmond király alatti elvesztéséig szerepel. 1358. május 21-én Raguza város képviselői Visegrádon a királlyal megkötött szerződésben megfogadták, hogy szárazföldön és tengeren a király jelvényeit és zászlóit fogják viselni. A magyar hajóhad nagy részét a dalmát tengerpart városai állították ki (a legtöbbet Raguza), de a király maga is épített és vásárolt hajókat. A korabeli rövid, széles törzsű, lapos fenekű hajók a sekély vízben is könnyen tudtak manőverezni. 1-2 árbocuk volt, általában ún. latin vitorlával. A ladikhajókon ebben a korban már ágyúkat is használtak.

Nagy Lajos király Raguza részére az Árpád-ház vörössel és ezüsttel hétszer vágott címerét adományozta. Ezt tekinthetjük a magyar tengeri lobogónak is. (Ez a vörös-ezüst hétszer vágott címer szerepel az 1915-18-as osztrák-magyar haditengerészeti lobogón is.) A raguzaiak 1359-ben Velencéből rendeltek zászlókat, melyek a magyar címert tartalmazták, majd 1362-ben Szent Balázst ábrázoló zászlókat is rendeltek. A magyar címer használata különféle külpolitikai körülményektől függött, ezért elrendelték, hogy a hajóskapitányok ne tűzzenek ki semmilyen más zászlót, csakis a Szent Balázst (a köztársaságot) ábrázolót és a magyar királyság zászlóját. A vörös-ezüst címert a városban széles körben elfogadták, amely azután is a címerük maradt, hogy a Raguzai Köztársaság független lett Magyarországtól. Ettől fogva a raguzai függetlenség jelképeként tekintettek rá. Giacomo Di Pietro Luccari a raguzai választásokat és szabályokat leíró 1605-ös művében (Copioso ristretto degli annali di Rausa. Velence, 1605. 155.) leírja a szavazóurnákon látható raguzai címert (négy fehér sáv vörös pajzson), melyet Magyarország címereként nevez meg.[20] Ez a címer egészen 1808-ig, a köztársaság megszűnéséig volt használatban.

Velence vereségének hatására több más város is, mint Ancona és Trieszt igyekezett szabadulni a velencei fennhatóság alól. Ez utóbbi az osztrák hercegek hathatós támogatását élvezte, miáltal az osztrákok is kijutottak a tengerre. Genova, mint a másik fő tengeri hatalom, mindig is Magyarország szövetségese volt, mellyel Zára élénk kereskedelmi kapcsolatot tartott fenn. Lajos Sebenico területét hét faluval megnagyobbította, a bánt évente csak egyszer kellett megvendégelniük, a magyar őrség számát ők határozhatták meg. Zengg élénk kereskedelmet folytatott és kiterjedt területén a hajóépítéshez szükséges kiterjedt fenyő- és bükkerdőkkel rendelkezett, ezért kapitányság rangjára emelte s ezt oly fénnyel ruházta fel, hogy még a bánok is törekedtek a Zengg kapitánya címre. Fiume városát ekkoriban a Frangepánok a Duinói vagy Tybein grófoknak zálogosította el, de továbbra is a magyar koronához tartozott. A kalózok visszaszorítása miatt a hajózás és a kereskedelem rendkívüli módon megélénkült a 14. század második felében. A legnagyobb Zára tengeri kereskedelme volt, mely valamennyi dalmát város közül a legnagyobb, legnépesebb és leggazdagabb. Zára nagyhírű tengertárral (arzenál) és sok gályával és kereskedelmi hajóval rendelkezett. Elsősorban a Földközi-tenger nyugati patrjain kereskedett, főként Genovával, a liguriai városokkal, Szardíniával, Spanyolországgal (Katalóniával), Barcelonával. A kivitel nagyrészét fa, marha, hal, bor, olaj, élelmiszerek tették ki. A behozatal iparcikkekből, vas és fémáruból állt. Raguza kereskedelme főként a Földközi-tenger keleti partvidékét érintette: Görögország, Levante (Kis-Ázsia, Szíria, Egyiptom), de kiterjedt a fekete-tengerre is. Fő profiljuk a gabonakereskedelem volt, valamint a keleti áruk (fűszerek, balzsamok, illatszerek, drágakövek, finom szövetek stb.). Ezáltal kapcsolatba kerültek a törökökkel és igyekeztek velük jó kapcsolatot kialakítani. Amikor Murád szultán 1365-ben székhelyét Európába, Drinápolyba tette át, a törököknek önként ugyanannyi évi adót, 500 aranyat ajánlottak fel, mint a magyar királynak, amivel a szabad kereskedelmet az egész török birodalomban biztosították maguknak. Ezen kívül Spalato, Sebenico, Trau és Zengg városának voltak élénk kereskedelmi kapcsolatai, elsősorban az Adrián, Felső-Olaszországban (Ferrara, Padova), az apuliai és albán partokon. Fő kereskedelmi cikkük a só volt, melynek kereskedelmét Lajos királyi jognak nyilvánított. Az országbíró, a dalmát bán és több magyar főpapból álló bizottság által a többi királyi jövedelmet is összeíratta, ezek közé a vámokat is felvette és két királyi kamarát állított fel, mely a tengervidék pénzügyi rendezését és közigazgatását vette kézbe. Ezen kamarák egy általános új dalmát adórendszert dolgozott ki. Az adók ellenére a kereskedelem soha nem látott mértékben fellendült. Almissa és Poglizza viszont hanyatlásnak indult, melynek kalózai az ellenintézkedések hatására, nem tudtak többé a zavarosban halászni. A magyar tengerpart legdélibb pontján, Cattaro város biztonsága érdekében, melyet a bosnyákok veszélyeztettek, új várat, Castelnuovót építette fel.[21]

1367-ben Lajos (a zárai béke értelmében) Velencéhez fordult, azzal a kéréssel, hogy a velencei arzenálban és a velencei gályák mintájára a saját hadiköltségén 5 hadihajót építhessen. A signoria kérdésére, hogy miért van ezekre szüksége, azt válaszolta, hogy a törökök ellen készül. A signoria azt válaszolta, hogy az 5 gályát a rendelkezésére bocsátják, de a hajók építését megtagadták, majd a hajók kölcsönadását is lemondták, azon ürügy alatt, hogy megtudták, nem a törökök, hanem a görögök ellen készül és nem támogathatja a szövetséges görögök megtámadását. talán azért fordult a velencei és nem a dalmát arzenálokhoz, mert ott már megkezdték a hajóknak ágyúkkal való felszerelését. Saját flottával a johanniták vránai perjelsége is rendelkezett, de ez ekkoriban nagyrészt már keleten, a törökök elleni harcban volt lekötve, akinek a központja Rhodosz szigetén volt. A zárai békekötés után a johanniták gályái a ciprusi királlyal és a velenceiekkel együtt az Alexandria elleni hadjáratban volt lekötve. [22]

A zárai béke továbbra sem oldotta meg az Adria feletti uralom kérdését. Nagy Lajos ezért ezt is meg akarta oldani. Dalmácia elvesztése Velence számára is létkérdés volt, nélküle életképtelennek bizonyult. Ezért folytonossá váltak a provokációk, melyek célja az volt, hogy a magyar király megsértse a békét. Tilalmat vetettek ki a magyar sóbevitelre és sókereskedésre. Azt követelték, hogy minden magyar hajó ejtse útba Velencét és fizessen horgonypénzt és vámot; minden magyar hajótulajdonos váltson ki velencei szabadalomlevelet; majd rendelettel tiltották ki a magyarokat az Adriának a Capo d'Istriától a Riminiig húzott vonaltól északra eső részéről. Visszautasították Lajos hajóépítési kívánságát, megtagadták az öt gálya felszerelését. Mivel azonban Lajos 1370-ben elnyerte a lengyel koronát, kevesebb ideje maradt a tengermelléki ügyekre és 1378-ban újra aktuális lett a nápolyi kérdés is. Durazzói Károly herceget (a későbbi Kis Károly magyar királyt), akinek nagybátyját Lajos 1348-ban Aversában kivégeztette, Dalmáciában neveltette és 1373-ban Horvát- és dalmátország bánjává nevezte ki. Megígérte neki, hogy hozzásegíti a nápolyi trónhoz, megeskette, hogy a magyar korára soha nem fog törekedni és leányai örökösödési jogát a magyar és lengyel trónra tiszteletben tartja. 1378-ban szövetkezett a genovai köztársasággal, Carrara Ferebccel és Marquard aquileiai pátriárkával Velence megsemmisítésére. Velence a veszély láttán igyekezett békülni, de Lajos most már teljes alávetést követelt, ezért a háború kitört. A háború három évig, 1381-ig folyt szárazföldön és tengeren. A harc Velence városának a genovaiak általi ostromával, az ún. Chioggiai háborúval kulminált, de végül Velence győzelmével végződött. A háború végül egy velencei-genovai tengeri párviadallá vált, melyben Magyarország a szárazföldön a háttérbe lépett. Élete vége felé már Lajos harci kedve is visszaszorult. Hadai a Terra Firmán Durazzói Károly, Apor István és Horváthy János vezetésével több fontos győzelmet arattak, de a harc súlypontja a tengerre tevődött át. A dalmát kikötők a genovai flottának kiváló hadműveleti bázist biztosítottak. 1379 május 7-én a Pola melletti tengeri csatában a velencei flotta súlyos vereséget szenvedett az egyesült magyar-genovai hajóhadtól. A magyar tengeri flotta azonban a pólai tengeri csatában és Velence ostromában csak korlátozottan vett részt, mert a hajók többségét Durazzói Károly nápolyi hadműveletéhez vették igénybe. Emiatt a dalmáciai városok védtelenül maradtak és Velence Arbe, Sebenico és Cattaro városát elfoglalta. Zára sikeresen védekezett. Trau, amely a genovai flotta főhadiszállása volt és ahol a genovaiak nagyszabású erődítési munkálatokat végeztek, Szécsi Miklós parancsnoksága alatt több támadást is visszavert. Végül Velencének 1381-ben Torinóban sikerült előnyös békét kötnie. Kötelezte ugyan magát Sebenico, Cattaro és Arbe szigetének visszaadására, hadikárpótlásul évi 7000 aranyat fizetett és több dalmát kikötőtől magát távol tartotta, de érvényesítette azon akaratát, hogy a magyarok a Capo d'Istria-Rimini vonaltól északra ki legyenek tiltva, hogy felhagyjanak a sókereskedéssel, és a magyar király lemondjon pago szigetéről Velence javára, a zárai béke 24 gályára vonatkozó rendelkezését pedig elhagyták. Idő közben Durazzói Károly 1381-ben Nápolyt meghódította, a pápa megkoronázta és Johannát a negyedik férjével, Braunschweigi Ottóval együtt fogságba vetette. Mivel Károlyt Nápolyban a Johanna által kijelölt trónkövetelő, Anjou Lajos veszélyeztette, a nápolyi király Nagy Lajoshoz fordult segítségért. A nápolyi követség megérkezésekor a király már nagybeteg volt és érezte a halála közeledtét. A nevében Erzsébet királyné írt Zára, Raguza, Trau, Sebenico, Spalato és Cattaro rectoraihoz, Lesina, Brazza, Arbe és Cherso szigetek bíráihoz, hogy minden alkalmas gályát, brigantine-t és más hadi célra alkalmas hajót szereljenek fel, lássák el bőven legénységgel, fegyverrel, élelemmel és bocsássák Bebek Imre dalmát bán rendelkezésére, aki az e célra kinevezett tengernagyként az ármádiát Nápolyba fogja vinni, Károly király segítségére. A rendeletet Lajos király utólagosan jóvá hagyta és a magyar hajóhad négy éven át Károly szolgálatában maradt.[23]

A velenceiek hatalma alól szabadulni igyekvő Trieszt 1382-ben az osztrák hercegek fennhatósága alá helyezte magát, miáltal az osztrákok is kijutottak a tengerre.

Nagy Lajos halála (1382. szept. 12.) után a 12 éves Mária nevében eleinte az anyja, Erzsébet királyné gyakorolta a hatalmat. Erzsébet unokaöccsének, Tvartkó boszniai bánnak sikerült magát Szerbia királyává koronáztatnia és elérkezettnek látta az időt arra is, hogy felvegye a Bosznia királya címet. Igyekezett az uralmát egészen a tengerig kiterjeszteni, Dalmáciát, Horvátországot és Szlavóniát is az uralma alá vonni. Már Nagy Lajos életében is Cattaro és Raguza elfoglalását tervezte. felismerte azonban, hogy hajók nélkül a célját nem érheti el, ezért folyamatosan ostromolta Velencét, hogy onnan néhány hajót vásárolhasson. A kattarói öbölben egy erősséget épített, a későbbi Novit, melyet Szent Istvánnak nevezett, hogy az Raguza vetélytársa legyen a dalmát só- és borkereskedelemben. Nagy Lajos halála után küldötteket menesztett a dalmát városokhoz és a horvát főurakhoz, hogy azok pártoljanak el a magyar koronától, de csak Palisnai János vránai perjelt tudta magának megnyerni. Erzsébet királyné Besenyei János veszprémi ispánt küldte királyi biztosként Zára, Sebenico, Trau, Spalato, Nona és más városokba, akik újra letették hűségesküjüket a magyar királynénak. Megerősítette Raguza régi szabadságait is, és elkobzás terhe alatt megtiltotta, hogy bárki bort és sót áruljon Tvartkó új várában. 1383-ban a királyné követséget küldött Velencébe, a torinói béke megerősítésére és egy esetleges szövetség megkötésére. Közben Velencében Tvartkó is diplomáciai sikereket ért el. A signoria megengedte, hogy egyik polgára, Baseio Miklós elfogadja Rác- és Bosnyákország tengernagyi tisztségét, akinek egy velencei gályát is eladott. Egyúttal, mivel Tvartkó szándékai nem voltak világosak, Dandolo Saracenót küldték követségbe Magyarországra, hogy ott a királyné is esküdjön meg a torinói békére és tisztázzák a 10 évre javasolt szövetségkötés feltételeit, melynek pontjai a következők lehetnének: A velencei-magyar szövetkezés célja a magyar és velencei birtok védelme az adriai tenger mellékén Raguzától felfelé. A velencei köztársaság Dalmácia védelmére annyi gályát tartozik kiállítani, amennyit Magyarország ugyanezen célra kiállít. Magyarország annyi gályát szerelhet fel Velencében amennyit akar. Ha a velencei birtokot támadnák meg, Magyarország fele annyi gályát (de ötnél nem többet) állít ki, mint Velence. Az utasítás 1383. július 6-án kelt, de már három hét múlva, július 26-án gyorsfutárt küldtek Dandolo után, hogy a szövetséget ne hozza szóba, hapedig magyar részről felvetnék ódzkodjon tőle és térjen vissza. Közben ugyanis, július 30-án Tvartkót, Rácország, Bosznia és a Tengermellék királyát, valamint gyermekeit és örököseit újra beírták a velencei polgáok aranykönyvébe, mint olyat, aki a velencei köztársaság javát buzgón előmozdítja, amiért megengedték neki, hogy két gályát építhet magának Velencében. Velence megértette, hogy miután Tvartkó a címeibe felvette a Tengermellék királya címet, a dalmáciai városokat akarja nyugtalanítani és elfoglalni, ami Velence terveibe bele illett. Tudták, hogy a dalmát városokat, melyeket a magyar tengermelléki bán nem mindig tudott megvédeni, a szlávok zaklatásai taszították Velence karjaiba és most is erre számítottak.[24]

A szövetség kérdését Garai nádor valóban szóba hozta, amire a doge válasza az volt, hogy ő békét akar a királynékkal, a javukat akarja, de külön szövetséget nem akar. A magyar kormány szemrehányást tett Velencének, hogy Tvartkónak két gályát engedélyezett, melyekkel megtámadhatja a magyar alattvalókat. Az inkább kárörvendő, mint mentegetőző válasz erre az volt, hogy Velencében valóban építenek két gályát a rác királynak, de azokat nem ők fogják felszerelni, csak a kapitányuk lesz velencei polgár, akinek meg fogják hagyni, hogy a magyar királynő alattvalóival és híveivel barátságosan, édesdeden és kegyesen bánjék. Dalmáciából és Horvátországból mind zavarosabb hírek érkeztek. Erzsébet királynő ezért Bebek Imrét, hozzá mindig hű emberét felmentette horvát-dalmát báni tisztségéből és helyette Lackfi Istvánt nevezte ki, akinek a hűsége már nem volt olyan szilárd. Lackfi augusztus 1-jén érkezett meg Zárába. a zavargások lecsillapítására a királynék elhatározták, hogy személyesen utaznak le a tengerpartra. Mikor már Zágrábban tartózkodtak, Palisnai János perjel kitűzte a lázadás zászlaját a vránai vár fokára, de azt Erzsébet csapatai hamar visszafoglalták, Palisnait pedig letették méltóságáról. Lackfi helyébe Szentgyörgyi Tamást nevezték ki bánnak, aki 1384. május 15-én érkezett meg Zárába.[25]

Közben pedig Tvartkó hívei egyre szaporodtak a Délvidéken és a belpolitikai helyzet is rosszabbra fordult. Garai Miklós nádor azt javasolta, hogy egyezzenek ki Tvartkóval. 1385 tavaszán Garai el is utazott Szutiszkóba, a bosnyák király székvárosába, aki az egyezség fejében Cattaro városát akarta. Ezt Erzsébet el is fogadta, mire a szövetség létrejött. Augusztus 23-án maga Tvartkó értesíti Velencét, hogy Cattarót a magyar királynétól megkapta. [26]

A lázadóknak hamarosan elegük lett az özvegy királyné önkényes intézkedéseiből, az ország területének csorbulásából. A kiutat a magyar neveltetésben részesült III. Károly nápolyi királyban látták. Úgy vélhették, Dél-Itália Magyarországgal egyesül, az egyesült dalmát-nápolyi gályák fognak uralkodni az Adrián és a bosnyák bán tervei is meghiúsulnak, sőt Velence is magyar uralom alá kerül. Horváti Pál zágrábi püspök és Kanizsai Miklós későbbi tárnokmester többedmagával 1385. augusztusának közepén Nápolyban járt III. Károly királynál.[27]

Durazzói Károly király 1385. szeptember 14-én este ment a nápolyi kikötő kis mólójára, ahol három gályája egyikére szállt fel, de csak a következő napon indult Castellamare, Sorrento és Manfredonia felé. Itt vetet fel a hozzá csatlakozó nápolyi nemeseket. A magyar követséggel együtt mindnyájan felfértek a négy kis hajóra, melyeket 1385-ben neki még Nagy Lajos adott. Magyarország felé október 23-án hajóztak ki. A gályák Zenggben kötöttek ki, ahol nagy örömmel fogadták Károlyt. Innen Zágrábba mentek, ahol decemberig Pál püspök vendégei voltak.[28]

Durazzói III. Károly nápolyi király az 1373-1379 közt viselt bánsága óta nagy népszerűségnek örvendett a tengermelléken. Az udvarát Zárában tartotta. A Horváthy párt segítségével, melyhez az 1381-ben vránai perjellé kinevezett Palisnai János is csatlakozott, fegyveres kíséretével Budára ment, Máriát lemondásra kényszerítette, majd Székesfehérvárott megkoronáztatta magát. Azonban nem, sokáig uralkodhatott, mert 1386. február 7-én merényletben meghalt, amit véres polgárháború követett. A Délvidékre induló királynékat 1386-ban elfogták. [29]

Palisnai János vránai perjel a királynék fogságra vetése után azonnal Apuliába hajózott, Kis Károly özvegyéhez, Margit királynéhoz. Magával vitte a merénylők: Garai és Forgács levágott fejét is, valamint segítséget kért, hogy Károly kiskorú fiát, Lászlót ültethessék a magyar trónra. Mögötte állt a tengermellék egész Durazzó-pártja is. Margit a két magyar királyné kiadását kérte, akiket ezért a tengerparti Novigrád várába szállították át, de az Adrián cirkáló velencei gályák ezt megakadályozták. A királynék fogságra vetése Magyarországon óriási felháborodást keltett, ezért 1387-ben a rendek elfogadták Zsigmond királyságát, március 31-én Székesfehérvárott meg is koronázták, és sok délvidéki főúr is csatlakozott hozzá (ifj. Garai Miklós, Frangepán János, Kanizsay istván, Maróthy János stb.). Sorra ostromolták meg a Horváthyak várait. Novigrád ostromakor, 1387. januárjában Palisnai Erzsébet királynét megfojtatta. Palisnai végül szabad elvonulás fejében 1387. június 4-én Novigrád várát és Mária királynét átadta Barbadigo János velencei tengernagynak, aki őt a hajóján Zenggbe vitte, sőt Velence példátlan módon levelekben szólította fel a dalmát városokat, hogy a magyar korona iránt örök hűséggel legyenek. IV. Orbán pápa a kiszabadulását üdvözlő levelében arra hívta fel a királynő figyelmét, hogy legyen hálás Velencének, mert nekik köszönheti a kiszabadulását. [30]

A délvidéki lázadás egyelőre még nem ért véget. Fő fészke Vrána, a johanniták perjelsége volt. Zsigmond ezért Palisnait felségárulónak nyilvánította és Nagymihályi Albertet nevezte ki vránai perjelnek, őt azonban a johanniták csak csekély része fogadta el, akik nagyrésze ekkor már magyar és horvát nemesekből került ki. Ehelyett saját maguk szavaztak az új perjel személyét illetően. Egy részük a Horváthy család egy tagját, Grabórai Beriszló Jánost választotta meg, más részük pedig Laczkóffy Apor Albertet (István volt erdélyi vajda fiát), akik mindketten a lázadókhoz tartoztak. Mivel ekkor a Novigráédban ostrom alatt álló Palisnai is tovább viselte a címet, Vránának egy időben négy perjele is volt, majd 1389-ben Palisnai visszatért Vránába és székét harmadszor is elfoglalta. Amikor Vránát 1389 végén Zsigmond csapatai ostromolták, Tvartkó személyesen vonult a vár felszabadítására. Palisnai 1392-ben természetes halállal múlt ki a világból. [31]

Tvartkó a johannitákkal szövetkezve és velence támogatását élvezve szabályos tengeri hadjáratot kezdett a tengerparti dalmát városok meghódítására. Ostrommal vette be Clissa, Almissa és Ostrivica várait, a tengerpartot pedig a Velencétől szerzett gályáival nyugtalanította. Raguzát elkerülte, mert annak erős hajóhadával még a velenceiek sem mertek meggondolatlanul hadba szállni. Zárát csak nyugtalanította, de annál komolyabb támadást intézett Spalato, Trau, Sebenico és Scardona városok, valamint Lesina és Brazza szigetek ellen. A városok hiába fordultak ismételten segítségért a török ügyekkel elfoglalt Zsigmondhoz, aki Velencének is a lekötelezettje volt azért, amiért a követük, Pantaleone Barbo eszközölte ki, hogy a magyar főurak őt királlyá koronázzák. Ezért a dalmát városok véd- és dacszövetséget kötöttek egymással, de nem sok kedvük volt Tvartkó mindinkább növekvő hatalmával szembeszállni és 1390-ben békét kötöttek vele és elismerték a fennhatóságát. [32]

Tvartkó hamarosan, 1392. március 23-án meghalt, Palisnai pedig ugyanezen év január 16-án hunyt el az ostrom alatt álló Vránában. Ezzel a tengermellék ügye is Velence javára vett fordulatot. A vránai perjelségben a tényleges hatalmat Palisnai rokona, Beriszló János vette át, aki buzgón munkálkodott azon, hogy a megölt Kis Károly helyett annak fia László üljön a magyar trónra. Beriszló még ez évben egy horvát nemes fogságába került és a további sorsa ismeretlen. Utóda a perjelségben és a Horváthy-párt vezetésében Bebek Imre lett, aki 1383-ban tengermelléki bánként a magyar hajóhad admirálisaként ment Nápolyba Erzsébet királyné segélyhadával Károlyhoz. A vránai johanniták többsége tehát még mindig a nápolyi örökség mellett állt.[33]

Ezzel együtt a vránai perjelség további sorsa is szorosan összekapcsolódott a nápolyi kérdéssel. Bebek Imre, vránai perjel 1401. 4. 28-án egyik vezetője volt a Zsigmondot elfogó főúri csoportnak. A király fogsága idején horvát bán is volt, a trónigénylő osztrák Albertet, majd Nápolyi Lászlót támogatta, akinek az 1403. 8. 5-i zárai koronázásán jelen is volt, de nem sokáig tartott tündöklése. Maróthy János, macsói bán Bebek seregét Szlavóniában szétverte, majd 10. 29-én Zsigmondtól kegyelmet kapott, s megtarthatta birtokait is. Mivel azonban nem szakított a nápolyi párttal, 1405. 11. 28-án a király a perjelségtől megfosztotta. Miután nem maradt jelentős magyarországi bázisa, 1409-ben Nápolyi László Dalmáciára való jogát s a birtokában levő Zárát, Vránát, Novit és Pagot 100.000 aranyért eladta Velencének, akik 1415–16-ban kijavíttatták a vránai vár falait. A johannita nagymester kérte visszaadását a rendnek, de ezt Velence a vásárlásra hivatkozva mindig elutasította. A vránai perjel címet megkapó Tallóczyak közül János 1440-ben a Jagellók trónigényét támogatta. I. Ulászló nándorfehérvári vár kapitányává nevezte ki, amit II. Murád szultán csapatainak 7 havi ostroma ellen megvédett. Thallóczy János perjel és utóda a Hunyadiak híve. Amikor Korvin János kiegyezett II. Ulászlóval, Beriszló Bertalan vránai perjel is részt vett a koronázáson, s 1491. 11. 7-én a pozsonyi békét ő is aláírta. 1522-ben a johanniták elvesztették Rodoszt, s Máltára költöztek, a rend Magyarországon is pusztulásnak indult. Mohács után házaik elpusztultak, birtokaik idegen kézre kerültek. 1526 tavasza óta Tahi János, Szapolyai híve lett a perjelség gubernátora. Mikor megtudta, hogy I. Ferdinánd megfosztotta őt a gubernátorságtól s azt 8000 forintért elzálogosította, a perjelség összes birtokát 12 000 forintért zálogba adta Zrínyi Miklós grófnak. Amikor 1534-ben Tahi I. Ferdinánd pártjára állott, lemondott a perjelségről. Enyingi Török Bálint gubernátorsága alatt a török elfoglalta a johanniták 2 fő várát, az Una melletti Dubicát s Vránát, amit a velencei Vittorio Soranzo 2 napi ostrom után szabad elvonulással föladott, s 2000 katonájával Zárába menekült. Vránát Szolimán Atlagics bég, majd családja uralta 1647-ig. Dubicát 1539-ben a Zrínyiek visszavívták, melyet a zágrábi káptalan kapott meg, kanonokai, mint dubicai várkapitányok hadakoztak a törökkel. Vránát 1647-ben Velence visszafoglalta a töröktől, majd 1752-ben a Borelli családnak adományozta, akik azóta a vránai grófok címet használták. Az vránai perjel címét 1629 óta a mindenkori zágrábi nagyprépost kapta. Egykori óriási birtokaiból 1778-ig Gora várát és javait birtokolták, amikor azt kárpótlás ellenében a katonai határőrvidékhez csatolták.

Engel, Feszler, Katona, Kassics és más történetírók szerint Zsigmond király Raguzában egy Resti nevű olaszt nevezett ki "tengeri igazgatóvá", a magyar flotta admirálisává (Rettore Marino Resti), akit 1396-ban aranysarkantyús lovaggá avatott. Arany sarkantyúkkal és arany lánccal adományozta meg.[1] Remellay szerint ez karácsony napján történt, amikor Zsigmond "az Idvezitő izzadási kendője egy darabját nyerte ajándékul a raguzai tanácstól, hálája jeléül a város rettoreját Resti Marinót aranysarkantyus vitézzé tette. S azt rendelte, hogy e disz átszálljon Resti Marino minden hivatalbeli utódjára is."[2] Ennek alapján a magyar tengernagyok hivatali jelvényének az a szivacs tekinthető, amelyet ecettel itattak át, és egy bot végére tűzve tartották oda a kereszten szomjazó Jézus szájához.

1388. febr. 8-án Velence követet küld Magyarországba egy zárai hajó letartóztatása, a zágrábi püspök elfogatása ügyében. Február 21-én Budán Zsigmond király Sebeniconak adja azt a hajót, amelyet Losonczi Albert auranai perjel a város védelmére rendelt ki. Július 14-én Velence elrendeli egy dalmát áruval megrakott anconai hajó kiadását. Augusztus 25-én Velence engedélyt ad szlavóniai kereskedők posztójának hajón való szállítására. Október 11-én Velence elrendeli, hogy egy lefoglalt hajó rakományát vissza kell adni a dalmátoknak. 1390. júl. 8-án Velence ír a bosnyák királyhoz: követe átszállítására hajót rendel Sebenicoba, Trauba vagy Spalatoba. 1393. ápr. 26-án Velence elhatározza, hogy Zsigmond kérésére a szentföldre menő Vencel pomerániat hercegnek egy hajót bocsát rendelkezésére. Április 29-én Velence elutasítja János vegliai comes, dalmát bán tervét, hogy a törökök ellen Zsigmonddal szövetséget kössön és kérését, hogy a záraiak ellen három hajót bocsásson rendelkezésére. 1394. febr. 27-én Velence utasítást ad János bánhoz küldött megbízottjának a szentföldről velencei hajón hazatérő francia és flamand nemesek kiszabadítása érdekében. Egy 1395. márc. 10-i oklevélben Velence megállapítja, hogy a török elleni hadjáratban hajóival mily mértékben vész részt. Nov. 5-én Velence közbenjár egy elfogott spalatoi hajó szabadonbocsátása érdekében. 1396. febr. 27-én Velence elrendeli, hogy a görög császárnak Magyarországról visszatérő követét velencei hajó szállítsa haza. Márc. 1-én Velence elhatározza, hogy felhagy a görög császár és Bajazid közti békeközvetítéssel, mivel Zsigmond a hadseregével júniusban már Konstantinápolyban akar lenni s a császárral saját költségén tíz hajót szereltet fel. Április 11-én Velence tudatja a magyar követtel, hogy négy hajót kész a török ellen Zsigmond rendelkezésére bocsátani, pénzsegélyt azonban nem ad. Május 18-án Velence megállapítja a török elleni hadjáratban részt vevő négy hajója feladatait. Július 20-án Velence kiegészítő utasítást ad a török ellen rendelt négy hajója számára. Okt. 28-án Velence a török hadjáratról érkezett hírek hatása alatt elhatározza két megbízott kiküldését. Másnap utasítást küld Konstantinápoly körül levő hajóhada számára. Október 29-én Velence megengedi Ossero és Cherso urának, Szaracén Jánosnak, hogy a kalózok ellen hajót vásároljon és szereljen fel. December 16-án Velence értesíti a magyar főurakat és Ausztria hercegét, hogy Zsigmond a kíséretével több hajón az Adriai tengerre érkezett. 1397. jan. 5-én Velence hajót küld ki annak magállapítására, hogy Zsigmond oda akar-e menni. 1401. november 28-án a curzolaiak írnak Spalatohoz: A velencei kapitánynak csak annyit jelentettek ki, hogy nem akarnak tovább Balsa György vikáriusának hatalma alatt állani, hanem a magyar király fennhatóságát ismerik el.

1381. december 1-én, nápolyi koronázásának előzményeként III. Károly király (a Későbbi II. vagy Kis Károly magyar király [1385-1386]) a nápolyi Csomórend és a magyar Szent György Rend mintájára (melynek ő maga is tagja volt) létrehozta a Hajórendet, talán visszaemlékezve azon (hajózásban is bővelkedő) időkre, amikor Nagy Lajos szolgálatában a király hercegi címmel Szlavónia, Horvátország és Dalmácia kormányzójává (1371-1379) nevezte ki. 1392. nov. 8-án László nápolyi király a velencei dogétól hajói számára, amelyekkel Apuliaból Zengbe indul, szabad út engedélyezését kéri. 1401. október 18-án Ragusa ír Hervoja nagyvajdához. Mivel az ő és Zsigmond ereje elég arra, hogy Almissa elfoglalóját, Markulj comest megfékezze, nem teljesítheti kérését, hogy a tengeren segítséget küldjön számára.

1402. január 25-én Veseli-ben Zsigmond biztosítja a soproni polgárokat, hogy bárhol az országban Zengig, sőt a tengeren túl is kereskedhetnek. 1402. április 9-én Velence elhatározza, hogy szabadon bocsáttatja a Ragusaban járt török követet, akit az alessiumi provisor a tengeren elfogatott. 1402. jún. 1-én Velence elrendeli, hogy a László nápolyi király szolgálatában járó két katalán gályát szívesen kell fogadni. Július 30-án Velence elrendeli, hogy László nápolyi királynak a zárai vizeken tartózkodó öt gályájával barátságosan kell bánni. Augusztus 31-én Velence sajnálkozását fejezi ki a zengi comes követei előtt, hogy László nápolyi király gályái károkat okoznak. Április 20-án Velence megengedi a ragusaiaknak, hogy használhassák hajóit kereskedelmi útjaikon, amelyeket László király gályái veszélyeztetnek. Ugyanazon a napon a velenceiek elhatározták, hogy nem akadályozza gabonának Dulcignoba szállítását, bár ott Balsa György alattvalói ragusai kereskedőnek szokták azt eladni. 1402-ben a trónkövetelő Nápolyi László (Kis Károly fia) a dalmáciai Sibenik városának ad kiváltságot arra, hogy 25 éven át szállíthatnak sót külföldre tengeri úton, minden harmincad és datium megfizetése nélkül és a jövedelmet a város megerősítésére fordíthatják. 1402. június 17-én Nápolyban László nápolyi király Loysius de Aldemarisco tengernagyot Magyarország, Dalmácia, Horvátország és Szlavónia élére teljhatalmú helyetteséül állítja. December 20-án (ladre in domibus regalibus nostre habitationis ante sanctam Anastasiam, die XX. Dec.) Loysius de Aldemarisco de Neapoli regius miles, reg ni Sicilie mariscallus galearum regalium capitaneus, László magyar, jeruzsálemi és szicíliai királynak in regnis Hungarie, Dalmatie et Crohatie, Sclauonie et aliis eis annexis vicarius generalis-a Milaz István és Maffey István nemesek, civitas Sibenici követei kérésére átírva László király 1402 jún. 17. oklevelét (1721. sz.), ebben nyert elhatalmazása alapján megerősíti és jóváhagyja a városnak és communitas-ának a magyar királyoktól, Lajostól és elődjeitől, majd Hostoia-tól, Bozna királyától és Cheruoius voiuoda totius regni Bozne-tól nyert valamennyi kiváltságát; megengedi, hogy de Sibenico vei eius territorio 25 éven át évenként duo miliaria modiorum salis ad mensuram Sibinici vihessenek ki a tengeren minden harmincad és datium fizetése nélkül és a jövedelmet a város megerősítésére fordíthassák. 1403. január 3-án Zárában Loysius de Aldemarisco, László nápolyi király magyar-, dalmát- és horvátországi helytartója és hajóhadának kapitánya megerősíti a spalatoi polgároknak egymással kötött egyezségét.

1403. jan. 11-én Ragusa városa írt Osztoja bosnyák királynak, mely szerint hozzájárulnak, hogy ragusai hajókon vigyenek gabonát Almissaba. 1403. márc. 15-én Dobrossalich Bogoe és Draxinovich Bogdán ragusai ácsok két hajó felépítéséhez szükséges fát eladnak 130 perperért. 1403. ápr. 20-án Velence megengedi a ragusaiaknak, hogy használhassák hajóit kereskedelmi útjaikon, amelyeket László király [nápolyi trónkövetelő] gályái veszélyeztetnek. 1403. nov. 15-én Perettus de Andreis nápolyi tábornagy megengedi Sebeniconak, hogy otthon tarthassa a hajót, amellyel László királyt kellett volna elkísérnie. December 23-án Ragusa ír a Cattaroi-öböl kapitányához: Akadályozza meg főleg sónak az ellenséghez szállítását.

1404. június 16-án Velence ír Fiúméhoz, hogy adasson elégtételt egy Zengbe tartó hajójának kifosztásáért. Valószínűleg 1404. uug. 21-én Ragusa ír Gyurasevics Györgyhöz és Elekhez, miszerint hozzájárul, hogy fegyvereseiket az ő hajói szállítsák át közös ellenségük, Sandalj vajda területére. 1404. novemberében Bazilevics Franko, ragusai rector ír Mincsetics Lovrenchez: Spalatoban követelje vissza a szövetet, amelyet egy velencei hajón Palermoi Petriza, Hervoja embere lefoglalt, majd folytassa útját Trauba, Sebenicoba és Zaraba.

1405. márc. 4-én a Varino család Zrnini Mariora bízza egy hajóját a tiszta haszon ötödrészének ellenében. 1405. márc. 23-án Ragusa ír Raup comeshez: s spalatoiak, akik hatásköre alá tartoznak, jogtalanul kutatják át a hajókat ragusai aruk után. 1405. márc. 28-án Ragusa hozzájárul, hogy Velence visszakapja Lagostanál szerencsétlenül járt hajóját. 1405. ápr. 13-án Velence megtiltja, hogy a Ragusai Raticus hajóján bárki árut szállítson Keletre. 1405. aug. 3-án Velence közli Zsigmond követeivel, hogy Dalmácia elfoglalásához nem ad neki hajókat és nem köt vele szövetséget. 1405. okt. 5-én Ragusa ír Zsigmond követéhez, a corbaviai ferences gvárdiánhoz. A tengeren minden erejével kész Zsigmondot szolgálni.1405. okt. 21-én Ragusa ír Tvartko bosnyák királyhoz: a velencei hajón lefoglalt és Zaraba vitetett árukat adassa vissza.

1406. nov. 26-án Ragusa ír Sandalj nagyvajdához: a hajó készen áll, hogy Osztoja királyt Bobovacból a városba hozza. 1406. nov. 27-én Ragusa ír Hervoja herceghez: a hajó készen áll Osztoja király átszállításához. Eszközölje ki a zárai kapitánynál egy velencei hajón lefoglalt 300 dukát értékű árui, úm. viasz, bőr stb. visszaadását.

1411. febr. 18-án Trau város utasítja a Zsigmondhoz küldött követét: jelentse, hogy a zárai de Gregoriis Fülöp admirálist választották comes-szé és kérje megerősítését. Velence akadályozza élelmiszer- és fegyverbehozatalát, a közlekedést Spalatóval, és támadásra készül; ha Trau elesik, vele elvész Dalmácia hátralévő része. A Hervoia elől elmenekült spalatóiakat Zs. utasítására kiutasította, majd Péter sebenicói királyi kapitány kívánságára visszafogadta, most azonban Civithco spalatói comes Hervoia nevében megint kiűzésüket követeli. Ezt külön futárral jelentette Zs.-nak, a futártól azonban Sandalj fegyveresei a levelet elvették. Május 28-án Velence elrendeli, hogy a sok költséget okozó és eredménnyel nem biztató sebenicói vállalkozás körülményeit vizsgálja meg az öböl kapitánya, a török szultánhoz küldött követ, a sebenicói provisor, valamint az ottani csapatok kapitánya, s ugyanők tegyék meg a most elhatározott intézkedéseket. Április 17-én Velence megengedi négy ragusai kereskedőnek, hogy a tengeren kárt szenvedett posztót, barchetet és fátyolt visszahozzák, s miután azokat rendbe hozatták, vám nélkül ismét kivihessék. Június 4-én Steno Mihály velencei dogé utasítása Lauredano Péterhez, az öböl kapitányához. Trivisano Jakabbal, a török szultánhoz küldött követtel együtt siettesse a zárai építkezéseket, a Sebenico alól visszavonásra kerülő fegyveresekkel pótoltassa a zárai és nonai őrség hiányait, a lovasokat küldesse Auranába, ahol addig maradjanak, amíg Zs. seregének előnyomulása szükségessé teszi, Sebenicónál pedig ellenőrizze a tornyok megerősítését és a bástya lerombolását. Július 30-án Velence, a legszigorúbb titoktartást rendelve el, megtárgyalja a javaslatot, milyen intézkedéseket lehetne tenni Zárában, ismerve Zsigmond szándékát és sok zárai érzelmét, a Sebenico alól átirányított, valamint a Szíriába és Egyiptomba menő gályák beérkezése előtt a megbízhatatlanok ártalmatlanná tételére. Szeptember 1-én Velence ír a zárai comes-hez és kapitányhoz. A hírre, hogy a sebenicói tornyok ellen támadás várható, a tengeren pedig készülődés folyik, Pólából 30 fegyverest küldetett Sebenicóba. A tornyok két hónapra el vannak látva élelemmel és fegyverekkel. Az auranai várnagyot éberségre kell inteni, a tornyokban több hónap óta szolgálatot teljesítő zárai gyalogosokat pedig fel kell váltani. Szeptember 1-én Velence Sebenicónál álló hajóit az öböl kapitányának megérkezéséig Dandulo Jakab sebenicói provisor alá rendeli. Ugyanazon a napon az öböl kapitányát arra utasítják, hogy gályáival Korfuból vonuljon Sebenico felé, s ha az el nem foglalt dalmáciai területeken olyan felfegyverzett hajókra talál, amelyek a közlekedést veszélyeztetik, azokat semmisítse meg, egyébként pedig Sebenicónál foglaljon állást. Október 29-én Ragusa egy vagy több hajót küld Levantéba gabona vásárlására. Ugyanazon a napon Velence elhatározza, hogy a sebenicói tornyok védelmének erősítésére, és mert a sebenicóiak égnek a vágytól visszafoglalni kikötőjüket, felszólítja pólai és piranói podesta-it, küldjenek 30 fegyverest három hónapi zsolddal Zárába, ahol a rector-ok majd intézkednek a továbbiak felől. Ugyanazon a napon Velence ír a zárai comes-hez és kapitányhoz: A hírre, hogy a sebenicói tornyok ellen támadás várható, a tengeren pedig készülődés folyik, Pólából 30 fegyverest küldetett Sebenicóba. A tornyok két hónapra el vannak látva élelemmel és fegyverekkel. Az auranai várnagyot éberségre kell inteni, a tornyokban több hónap óta szolgálatot teljesítő zárai gyalogosokat pedig fel kell váltani. Okt. 2-án Velence ír a zárai rectorokhoz. Megütközéssel értesült, hogy utasítását, amelyet a magyarországi összeköttetéssel rendelkezők eltávolítása ügyében hozott, nem hajtották végre, amíg az Alexandriába menő gályák ott voltak. Most már várjanak, amíg az öböl kapitánya gályáival megérkezik. A Nonába küldött zárai nemeseket hívják vissza, s közülük a gyanúsakat szintén vitessék Velencébe, megnyugtatva őket, hogy csak jöjjenek nyugodtan, jóindulatú fogadtatásra számíthatnak. A Zára felé tartó magyarok ellen Páduából Zárába száz zsoldost kell átküldeni. Október 24-én Velence ír a zárai comes-hez és kapitányhoz, az öböl kapitányához és Trivisano Jakab zárai provisor-hoz. A Contareno István supracomitus parancsnoksága alatt Szicíliába tartó gályát visszatarthatják, amíg a gyanús záraiak Velencébe szállítása be nem fejeződik. A két krétai gálya náluk maradhat az öböl kapitányának gályáival együtt, ha szükségesnek tartják. A sebenicói tornyok védelmére egy gályát ki kell rendelni. November 19-án Velence válaszolva az öböl kapitányának levelére — amelyben, mivel Zára és a sebenicói tornyok helyzetét biztosítottnak látta, két gálya visszahívását javasolta — utasítja, hogy a leszerelésre kerülő gályán hozza magával a zárai nemeseket.

1412. február 12-én Zsigmond király Budáról szólítja fel Sebenico városát, hogy a kikötőben levő gályákat a többi hajóval együtt haladéktalanul hozzák használható állapotba, mivel a hadseregével rövidesen Dalmáciába szándékozik vonulni. Ugyanezen a napon a Hanza-városokat eltiltja a Velencével való kereskedéstől, ha pedig a kapcsolat megszakítását valamelyikük károsnak tartja, küldjenek hozzá alkalmas kereskedőket, hogy egy másik útvonal felől határozhasson. Március 8-án Ragusa ír a velencei doge-hoz: gabonát szállító két hajóját, amelyeket a kalózoktól visszaváltott, egy velencei gálya Szicília vizein elfogta és lefoglalta. Március 15-én Velence utasítja az öböl kapitányát, hogy gályáival vonuljon Zára és a sebenicói tornyok védelmére, a most Sebenicónál levő gályát pedig a Krétából beérkezők egyikével váltsa fel. Március 18-án Ragusa a velencei dogé előtt megismétli panaszát, amiért a Contarini István parancsnoksága alatt álló gálya lefoglalta két hajóját. A levelet a hajók tulajdonosa viszi Velencébe. Március 18-án Velence utasítja a pápánál tartózkodó követeit, hogy Zsigmonddal a fegyverszünetet minél hosszabb időre, de legalább öt évre oly feltétellel kössék meg, hogy Dalmáciában megtartja a kezében levő területeket, a Trevisóban, Cenetensóban, Feltrében és Bellunóban elfoglaltakat pedig visszakapja. Április 22-én Velence utasítja az öböl kapitányát, hogy a Trauban újonnan felszerelt [magyar] gályát, ha útnak indul, igyekezzék megsemmisíteni. Október 12-én Ragusa ír Sandalj nagyvajdához: nem tud neki hajókat eladni. Október 18-án Velence közli Miklós zenggi comes követével, hogy a Quarnerói öböl őrzésére rendelt hajókat saját kárára nem rendelheti vissza a Zsigmond javára űzött kereskedés miatt, a comes számára azonban hajlandó engedményeket tenni. November 15-én Bihácsból Zsigmond ír a trauiakhoz: Gondoskodni kíván arról, hogy városuk mint az ország tagja, mentesülve Péter bán törekvéseitől, boldoguljon. A genovai Ugolino Doria-t admirálisukká kinevezte, feladatává téve, hogy comes-ükkel, a ragusai Pasqualinus de Restis-szel együtt őrködjék szabadságuk felett. Hervoia spalatói herceget utasította, hogy szálljon szembe a velenceiekkel. December 15-én Ragusa ír Sandalj nagyvajdához. Polgárai, a bán özvegyének követei a tengeren sok kárt szenvedtek Velencéből visszatértük alkalmával. Július 21-én Steno Mihály velencei dogé ír két gálya parancsnokaihoz: akadályozzák meg a zenggi öbölnél a kereskedelmet, az engedély nélkül oda tartó hajókat irányítsák Velencébe, kivéve a genovai, katalán és rhodosi hajókat. A zenggi comes alattvalóinak sem szárazon, sem vízen kárt ne okozzanak, hacsak arra okot nem szolgáltatnak, a comes hajói azonban áruval nem hagyhatják el Zengget, sem oda nem mehetnek. Amint Capello György beérkezik gályájával, egyikük menjen át Isztria védelmére. Szeptember 12-én Velence elhatározza, hogy Ragusának visszaadja kalózoktól zsákmányolt, gabonát szállító hajóját a rakománnyal együtt, ha megfizeti a 850 dukátot, amelyet ezért a hajóért és egy másikért a kalózoknak kész volt adni.

1413. Január 5-én a ragusai Bunić Marin két pásztora panaszt tesz, hogy a kandiai Barbadicho Miklós, útban nyugat felé gályájával, kiszállott Olipa szigeten, s embereivel huszonegy juhot és kecskét elragadott tőlük, őket pedig megverette. Január 10-én Velence utasítja az öböl kapitányát, hogy két gályát hátrahagyva a traui hajók üldözésére és megsemmisítésére térjen haza és szereljen le. Január 25-én Velence elhatározza, hogy a hajói számára oly fontos, Zsigmond által pusztítani szándékolt Isztria védelmére Raspurch vár kapitányának rendelkezésére száz számszeríjászt küld. Január 25-én Trau város előtt Ser Michael Nicole Victuri traui polgár elismeri, hogy genuai Hugolinus de Auria dalmáciai tengernagytól nyolcvanöt márka hétnyolcad uncia ezüstöt, márkáját öt és fél dukáttal számítva, továbbá nyolcvanegy aranydukátot és tizenhat solidust, összesen 550 dukátot átvett; kötelezi magát, hogy az összeg fejében egy hónapig szolgálja fegyveres gályájával a tengernagyot a velenceiek és alattvalóik ellen, a zsákmány harmadát pedig átengedi neki. Április 2-án Velence elrendeli, hogy a Latisanánál levő követek, Mocenigo Tamás és Contareno Antal a fegyverszünet megkötése esetén a két gályát küldjék vissza leszerelésre. Április 18-án Steno Mihály velencei doge ír a trevisói kapitányhoz és a provisor-hoz. Tegnap öt évre fegyverszünetet kötött Zs.-dal. Mivel remélhetően hamarosan békekötésre kerül sor, későbbre maradhat, hogy harangozással és tűzgyújtással adjanak kifejezést örömüknek. Június 15-én a firenzei Richi János gyógyszerész hajót bérelve megbízza a (ragusai) Bogojevic Rastisát, hogy havi tizenöt perper fizetéssel vásároljon a Levantében hatvan perperért gesztenyét, s ezt szállítsa Pesaróba vagy Riminibe, innen pedig fáért menjen Fiúméba vagy Zenggbe. Augusztus 25-én Velence meghallgatva Hervoja követének előterjesztését, amely szerint ura velencei polgár, s velencei rábeszélésre békült ki Zsigmonddal, ez pedig most elvette tőle Spalatót és további birtokai elvételére törekszik, az öt évre kötött fegyverszünetre hivatkozva elutasítja kérését, hogy gályáival segítse Spalato visszaszerzésében. Augusztus 31-én Ragusa megtiltja a Korfuból jövő Luca-i Jánosnak a városba lépést, ha a hajó tulajdonosa pestisben meghalt, vagy a matrózok megbetegedtek. Szeptember 6-án Velence dalmáciai provisor-aihoz. Zára javasolt megerősítése sokáig tartana, holott sürgős és olcsó megoldásra volna szükség. Ilyen lehetne a vár külső falának felhúzása és a közöknek kitöltése agyaggal vagy földdel. Miután körültekintően, két gályát készen tartva, a gyanúsakat Velencébe küldték, hazatérhetnek. Szeptember 21-én Churból Spalato követei, köztük Duimus érsek ír a városhoz. Az öt kiváltságlevélért összesen 260 aranyforintot fizettek. Kevesebbért nem sikerült. Hervoja és a magyar előkelők naponta küldik leveleiket és követeiket, Zs. azonban csak reájuk hagyatkozik. A király utasította a bárókat és Sandalj-t Hervoja megtámadására, tőlük pedig azt kívánta, hogy ne távozzanak el, amíg el nem dől, hogy lesz-e háború László nápolyi királlyal. Amikor hivatkoztak pénztelenségükre, így felelt: Mindent megosztok veletek. Brazza szigetért háború esetén két gályával való szolgálatot ígértek, de Zs. inkább pénzt kíván. Mint mondotta, a szigeteket Ragusának adta, de szívesebben bízná reájuk. November 18-án Velence kitérőleg válaszol Hervojának követe útján tett közlésére, hogy a török szultán hatvan főnyi követséget küldött hozzá, és harmincezer főnyi segítséget ígért; elutasítja javaslatát, hogy Dalmácia elfoglalására az ő nevében küldje ki gályáit, feleslegesnek találja, hogy követtel vagy írásban bizonyítsa Zs. előtt ellenségeskedéseikben a király melletti részvételét, s csak azt ígéri, hogy Sandaljtól kérni fogja, ne okozzon kárt neki.

1414. jan. 31-én Ragusa egy rhodosi hajó tulajdonosának ezer font kétszersült megvásárlását engedélyezi. Szeptember 2-án Frankfurt Rense városában tartózkodó követei a kancelláriával megegyeztek a városi kiváltságlevelek megerősítéséről; a levelük írásakor Zsigmond király éppen a hajóján ebédelt. Június 26-án Mocenigo Tamás velencei doge utasítása a Dalmáciába küldött provisor-ok, Miani Vitális, Capello Lőrinc és Lauredano Péter számára. Zárában a comes-szel és a kapitánnyal együtt állapítsák meg, kik a gyanúsak, s azokat jószerével eltávolítva, küldjék Velencébe; döntsék el, megmaradjon-e a citadella, gondoskodjanak, hogy a lovas és gyalogos katonák együtt legyenek elszállásolva, általában csökkentsék a kiadásokat, és növeljék a bevételeket. Pagóban vizsgálják meg különösen a sóelszámolásokat, mivel itt minden haszon a sóból van, mint általában egész Dalmáciában. Sebenicóban magyarázzák meg, méltányos volna, hogy a tengeren át kivitt só vámja ugyanannyi legyen, mint Zárában és Pagóban, s ez nem is hátrányos, mert csaknem az egész kivitel a szárazföldön bonyolódik le. Nonában, ha Zára védelmére szükségesnek találják, állapítsák meg, milyen kiadásokkal lehetne védelmét biztosítani; mibe kerülne, mivel a levegő egészségtelen, a folyó más mederbe vezetése, s erre elég volna-e négyszáz dukát. Mivel bizalmas közlés szerint Zárában a Zs.-tól visszatért két spalatói követ sokat mesél, amiből kár származhat, ha gyanúsaknak látszanak, biztos őrizet alatt küldjék őket Velencébe, ha nem, Július 15-én Ragusa intézkedéseket téve a három szigetnek a törökök elleni megvédésére, biztosítja a tengerparti ragusaiaknak, hogy állataikkal együtt Stagnóba húzódhassanak, a török elől menekülő szlávok azonban nem fogadhatók be. Ezek Stagnón keresztül a tengeren jöhetnek állataikkal a városba.azonnal utasítsák ki őket. Zárában vizsgálják ki a másolatban közölt feljelentés állításait és intézkedjenek.

1415. január 6-án Zsigmond a külföldre induló Cseh Péter királyi főmarsall és tanácsos (magne curie nostre suppremus marscalcus et consiliarius) részére megbízólevelet (mandatum) ad, melyben az alattvalóit felszólítja, az idegeneket pedig arra kéri, hogy őt területükön, szárazon, vízen és tengeren minden akadály nélkül engedjék át, és ha arra szüksége van, élelemmel és biztos kísérettel saját költségére lássák el, hogy szándékát sikeresen végrehajthassa. Június 11-én Velence ír Lesinához: Egy polgárának hajójára, amikor az egyik kikötőben tartózkodott, lesinaiak hat bárkával rátámadtak és 1150 aranydukát kárt okoztak. Adjon elégtételt. Július 30-án Velence válaszolva Lesina sziget lakói mentegetőzésére - egy velencei hajó kifosztása a krajnaiakat terheli, s amennyiben abban saját polgárai vétkesek, ezeket elfogatta, a náluk talált értékeket pedig átadta Ragusának - elégtételt követel. Július 19-én Trau város ír Spalatóhoz: Az Almissa vártól kiindult ellenséges hajókkal kész felvenni a harcot, értesítést kér azonban, hogy hol egyesülhetnének hajóik a közös támadásra. Július 26-án Velencei gálya zarándokokkal Jeruzsálemből hazatérőben Ragusába érkezik. Augusztus 30-án Velence ír a francia, angol, aragóniai királyokhoz, Ernő osztrák herceghez, a savoyai grófhoz, a bajor herceghez, a rajnai palotagrófhoz, a narbonne-i érsekhez, mint avignoni vikáriushoz. Zsigmond azzal rágalmazza őket, hogy a mostani török sereget, amely Magyarország és Illíria határait pusztítja, ő ösztönözte a kereszténység ellen, mintha nem régóta szenvedne országa a betörésektől. Zs.-ot, amidőn bolyongva és remegve Bizánc felé tartott, s elöl-hátul veszélytől félve menekült, az ellenség torkából hajóhadának kapitánya ragadta ki sok prelátussal és báróval s vitte Bizáncba, majd Dalmáciába. A török az ő szemében a legkártékonyabb és legnagyobb ellenség. Szeptember 24-én Ragusa megengedi, hogy egy Alexandriába menő hajó utasai Ragusába hozhassanak, s innen az Adriai-tenger mellékére kivihessenek vám nélkül olajat, cukrot, diót és más gyümölcsöt. Október 5-én Velence válasza (Miklós) zenggi comes-nek követe, a vegliai püspök által előterjesztett kéréseire. A törökökkel szembeni magatartásra csak azt a tanácsot tudja adni, hogy mint jó keresztény járjon el; segítséget a szárazföldön nem nyújthat, mivel ereje a tengeren van. Az árukivitelt már korábban szabaddá tette számára, ennél többet nem adhat. Hervoját barátságos magatartásra fogja figyelmeztetni. Közbenjárására János vegliai presbitert a konstantinápolyi patriarcha szabadon bocsátotta. Brunorus della Scalanak és testvéreinek kész Krétán tartózkodást biztosítani. November 6-án Ragusa ír Zsigmondhoz. A curzolaiak, amikor a törökök betörése fenyegetett, s ő a veszély elhárítására gályáját felszerelte, szemben a Iesinaiakkal és brazzaiakkal, vonakodtak a védelemre felkészülni, a kenézségeket pedig, amelyek Hervoia idejéig a mindenkori birtokost illették, saját javukra használják, sőt a birtokoknak ezt a nevét határozatilag eltörölték. November 29-én a ragusai Péter mester phisicus kéri a tolvaj Spiron Raynaldus hajójának elkobzását. December 10-én Ragusa elárverezteti 800 perperért Spiron Raynaldus elkobzott hajóját.

1415. szeptember 5-én Narbonne-ből Matia des Púig és Pere de Falchs ír Ferdinánd aragón királyhoz. Zsigmond szívesebben utazik szárazon, mint tengeren. Tervük, hogy ha nem akar tengerre szállni, valamennyi hajó elvonul kifeszített vitorlákkal, jól felszerelt katonákkal, nagy trombitaharsogással, sortüzet adva előtte, majordomus-a, Ottobonus és Jakcs előtt. Narbonne-ban ünnepélyesen fogadták, a céhek kivonultak eléje, az utat sorfalat állva szabadon hagyták számára. Nagy barna lován félelem nélkül lépkedett. Címere, amelyet ki szokott tűzni szálláshelyén, nagy fekete sas arany mezőben, a sasnak csak egy feje van és koronát visel rajta. Zsigmond angliai kíséretében volt Kusalyi Jakcs László, udvari lovag, aki 1416. szeptemberében Calais-ban tartózkodott a királlyal. Itt bízta meg Zsigmond, hogy béreljen hajóácsokat, mivel lenyűgözték őt a La Manche-csatorna és a flandriai-németalföldi parti vizeken közlekedő angol és flamand hajók. (Ő maga is hajóval utazott Calais-ból Dordrechtig). Kusalyi feladata az volt, hogy egy törökellenes háború céljára hadiflottát állítson fel az Adrián. Ezért kinevezték a szigetek (Brazza, Curzola és Faro) comesévé, kormányzójává (comissarius Dalmatie et insularum gubernator ac dominus comes in Farra), a flottaépítési költségek fedezésére teljes egészében megkapta Lesina városát, a király rendeletére pedig helyet kaphatott Raguza tanácsában is. Raguza környékén ekkoriban pestis dúlt, ezért nem tudtak hajóácsokat hozni Szicíliából vagy Dél-Itáliából. (1416. dec. 16-án Zsigmond Aachenből értesíti Raguzát, hogy Kusalyi Jakcs László milest és tanácsost teljes felhatalmazással küldi hozzájuk, aki közölni fogja, mit kell tenniük főleg a szigetek ügyében.[ZsOklt. V. 670: 2511.]) A calais-i táborban tartózkodott László bátyja, Kusalyi Jakcs Mihály is, aki az egyik legtapasztaltabb és legtöbbet foglalkoztatott diplomatája volt Zsigmondnak. Ő készíti elő a király aragóniai utazását, 1415. szeptember 5-én hajókat bérel Nizzában.

1416. február 24-én egy ragusai ács kötelezi magát, hogy a kandiai Donato Zanino-nak Valonában hajót készít havi hat dukátért. Március 31-én Velence elrendeli, hogy azok, akik ragusai hajókkal elkövetett kalózkodás károsultjai lettek, a lefoglalt pénzből nyerjenek elégtételt. Április 6-án Velence ír a sebenicói comes-hez. Igyekezzék Almissa várat megszerezni, amelyet, mint a várnagy jelezte, a ragusaiak két gálya és egy galeota küldésével törekednek birtokukba venni. Április 6-án Ragusa ír a narentaiakhoz. Hajóikkal húzódjanak biztos helyre a törökök elől. Április 7-én Párizsból Zsigmond ír Trau városhoz. Készíttessen a közelében egy arzenált, ahol a királyi gályák biztonságban lehetnek. Május 7-én Velencében Mocenigo Tamás velencei doge felhatalmazza a zárai comes-t és az ottani kapitányt, hogy a közlekedés biztosítására a hadi naszádot felfegyverezhessék és bárkákat is igénybe vehessenek. Július 23-án a kölni egyetemhez követei Konstanzból írják: Magyarországból az a hír érkezett, hogy a magyarok nagy győzelmet arattak a törökök felett, a velenceiek pedig, mint a doge közölte, hat török gályát és sok galiota-t elfogtak. Augusztus 3-án Ragusa ír János horvát bánhoz. Hervoja herceg alatt az almissaiakkal jó volt kapcsolata, a hercegné idejében azonban polgárait kifosztották, elégtételt pedig nem kapott, most júniusban pedig egy hajóját érte hasonló sors, amiért két kalózt fel is akasztatott. Gondoskodjék, hogy ily esetek ne forduljanak elő. Augusztus 29-én Velence ír a sebenicói comes-hez. Mivel megígérte a sebenicóiaknak, hogy városukban várat nem emel, ennek építéséhez feltétel a polgárok hozzájárulása. Az építkezésre 600 dukátot küld. A város biztosítására két gályát, Zárából pedig száz gyalogost rendelt ki. Szeptember 17-én Zsigmond Calais-ből ír Lesina városhoz. Szinte egész életét a törökök elleni harcban töltve el, elhatározta, hogy a tengeren is szembeszáll velük s ezért Magyarországon minél több gályát, galeotát, hadinaszádot készíttet. Hozzáértő mesterembereket és ácsokat minél nagyobb számban fogadjanak fel s küldjék őket Ozorai Pipo temesi ispánhoz, aki majd fizetésükről is gondoskodik. Szeptember 21-én Kefaloniai Leonard megbízásából Maiorica-i Ferer Raynaldus elad egy hajót 300 dukátért öt ragusai testvérnek. Október 8-án Ser Nalchus de Georgio meghatározva az útirányt, ragusai hajót bérel só vagy gabona szállítására. A szerződés 1420. júl. végén érvényét veszítette. December 8-án Velence elhatározza, hogy a lesinaiakat figyelmezteti, ha hajója (cochina) kifosztásáért febr. közepéig nem adnak teljes kártérítést, mivel a visszaszolgáltatott tárgyak értéke mindössze 46 dukát, hajóhadával és dalmáciai rectoraival szerez magának elégtételt.

Amikor Candale-i Anna, későbbi királyné, Magyarországra tartva 1502. augusztus 1-én megérkezett Velence városába, majd átszállt a dózse Busentore nevű hajójára [Bucentoro vagy Bucentaurus, a dózse díszhajója], Pierre Choque leírása említést tesz számos hadizászlóról is: "A Bucentaurus körül 1500 kisebb és nagyobb hajó úszott... Mind a város uraságaival és nemes hölgyeivel volt tele, akik a dózse kíséreteként érkeztek, s közöttük 12 nagyúr, ahogy azt alább elmondjuk, akik közelebb hajóztak a Bucentaurus-hoz, hogy a mondott hölgyet üdvözöljék. Az első hajó egy galeasz [gálya?] volt, amelyen a szerelemisten állt egy zöld levelekkel borított oszlopon, s aki az ujjával a mondott hölgy felé mutatott, és azt mondta: „Légy szerelmes!”... Ezen a bárkán volt hat zöld szaténzászló, rajtuk címerekkel: vágott, ezüst és kék pajzs, liliomokkal mindkét vágáson, ahogy az alább látható.

Egy könnyű hadihajóhoz hasonló bárkán volt egy félbevágott gömbhöz hasonló kerek baldachin, amely alatt állt hat, arcukon elöl-hátul álarcot viselő személy, hosszú sapkákban, mindegyiknél bot, amelyekkel a trombiták zenéjére játszottak. És volt ott hat hadilobogó, rajta a következő címerekkel: hasított, arany és kék pajzs, rajta vörös lépő oroszlán. Majd jött egy hosszú, kétsorevezős gálya, tatfedélzetén egy elefánton ülő töröknek öltözött férfival, kezében olyanfajta kampós dárdával, amivel a tőkehalat és a bálnát ölik meg, mellette pedig török ruhába öltözött mór nők tartottak hat zászlót, s mindegyik lobogón címer, nevezetesen: hasított, ezüst és kék pajzs, ellentétes színű szarufával. A gálya előtt egy másik, brigantinhoz hasonló kétárbocos könnyű hadihajó úszott, amelynek a tatján három, koronás királyné állt, mindegyik karddal a kezében. A hölgyek összecsaptak három törökkel, és elkergették őket, így szimbolizálva Franciaországot, Magyarországot és a Signoriát, akik megverték a törököket. Aztán jött egy francia ruhába öltözött hölgy, akit a királynők üdvözöltek, majd koronát helyeztek a fejére és együtt táncoltak. És a bárkán volt hat, címeres lobogó, ahogy itt látszik: ezüst pajzs, fekete kereszttel négyelve, a négy mezőben fekete sassal."

Pierre Choque leírása szerint Candale-i Anna itteni időzése során tiszteletére a velenceiek augusztus 2-án evezősversenyt (cymbularum) tartottak, amelyen a férfiak előtt a nők is megküzdöttek egymással. Ezt követően – számára ugyancsak meglepetésként ható – új típusú vízi párviadalra került sor. Kardokkal, illetve pajzsokkal és dárdákkal felfegyverzett férfiak küzdöttek meg egymással a hajók tatjára helyezett deszkapallókon, s aki elvesztette az egyensúlyát, az a vízbe esett. Augusztus harmadikán a későbbi királyné eljutott a velencei Arzenálba is. Augusztus 22-én a lovasság szárazföldön, a királyné és szűkebb kísérete pedig este a tengeren indult el Magyarországra, 14 velencei gályán. Augusztus 23-án értek Zenggbe, az ekkor egyedüli, magyar kézen levő dalmáciai kikötőbe.

Az indiai partoknál az 1509-es Diui csatában a portugálok ellenében a gudzsaráti szultán, az egyiptomi burdzsi mamlúk szultanátus, a kálikurti zamorin, az Ottomán Birodalom és a Velencei Köztársaság oldalán a Raguzai Köztársaság egységei is részt vettek. A portugálok győzelmével végződő tengeri ütközet az India és Európa közti fűszerkereskedelem ellenőrzéséért folyt. Az ottomán, velencei és raguzai gályákat a velencei hajóépítők Alexandriában szétszerelték, majd a szárazföldön átszállították a Vörös-tengerhez, ahol újra összerakták. Raguza ekkor még Magyarország névleges hatalma alatt állt. (1502-ből való II. Ulászló király nyugtája 500 forint védpénzről Raguza városától.[http://www.bibl.u-szeged.hu/porta/szint/egyeb/katalog/tudtar/html/190.htm Tudománytár repertórium 1837. Új f. 1. évf.]) A török szultán isztambuli udvarának dalmáciai származású tengernagya volt Piali pasa (1515-1578), aki fiatalon fogolyként került Törökországba, majd ott felvette az iszlám hitet és felküzdötte magát a hivatali ranglétrán.

A horvátországi Bakarban (régi magyar nevén Szádréven) a 17. században tengerészeti akadémia létesült, mely egészen a 20. századig fennállt. [34] --- Bakar címere damaszkolt vörös tarpajzs volt. 1225-ben II. András király Vinodolt Bakarral együtt a Frangepánok őseinek a Vegliai hercegeknek adta. A 15. század végén a sorozatos török támadások meghiúsították a város szárazföldi és tengeri kereskedelmét. Frangepán III. István 1557-ben bekövetkezett halálakor Bakar testvérének házassága révén a Zrínyiek birtoka lett. Uralmuk alatt a kereskedelem újra fellendült, de az uszkókok miatt összetűzésre került sor Velencével. Az uszkókok eredményes kalóztámadásokat hajtottak végre a török hajók ellen, de a török előrenyomulás miatt Klissza vidékéről egyre északabbra, Zengg környékére szorultak vissza. A Zrínyiek és a Frangepánok nem akartak fellépni velük szemben, de amikor már a velencei és osztrák hajókat is fosztogatták, Velence és Bécs összefogott ellenük. Velence 1598-ban, 1613-ban és 1615-ben is nagyarányú támadást intézett ellenük, mely során a flottájukat is felégették. Két évvel később Madridban elhatározták az uszkókok Károlyváros környékére történő áttelepítését, de a békétlenséget a Frangepánoknak csak a 17. század közepe előtt sikerült lecsendesíteni.

Az 1524-ben, Frangepán Bernát által kiadott bakari urbáriumot 1605-ben a Zrínyiek a hajók kereskedelmi tarifáinak rendezésével és néhány jogi előírással egészítették ki. A Zrínyiek, különösen a várost 1649-től igazgató Zrínyi Péter szabadabb kereskedelmi politikájának hatására Bakar egész Horvátország területének legjelentősebb tengeri kikötője lett. 1550-1670 között, Zrínyi Péter kivégzéséig Szádrév néven Zrínyi birtok volt. A 17. század folyamán elhúzódó viszály és kereskedelmi háború alakult ki a közeli riválisával Fiumével, mely megpróbálta akadályozni Bakar kereskedelmi forgalmát. 1692-ben a magyar királyi kamara Bakart Vinodollal együtt az osztrák császári kamarának adta át. III. Károly újra szabaddá tette tengeri és a helyi kereskedelmet, mely a török támadások megszűnésével megújult és kiszélesedett. Portorét 1729-ben látogatta meg és hadi kikötővé építette ki. A Punto d'Ostron állt a portoréi világító torony, mely 12 tengeri mérföldre világított.

De la Vergne, Franciaország trieszti konzulja 1760 táján készítette el jelentését, A császárnő birtokában lévő adriai Tengerpart leírása… címmel melyben leírja a korabeli állapotokat. Leszögezi, hogy a Bécsi Udvar ez ideig elhanyagolta a Mediterráneumbeli tengerpartjában rejlő gazdasági lehetőségeit, noha egy évtizednél kevesebb idő alatt komoly vetélytársává válna Velencének, sőt idővel az elsőbbségét is megszüntethetné, és fontos szerepet játszhatna a Fölközi-tenger kereskedelmében. A terv sikerére Magyarország önmagában is garanciát jelentene, hiszen e királyság kincsei kimeríthetetlenek, mezőgazdasági adottságai révén Európa egyharmadának élelmiszerszükségletét képes megtermelni. Maga a Tengerpart Magyarország nélkül azonban nem sokat jelent. A meglévő kikötők az ő idejében siralmas állapotban voltak. IV. Károly alatt egyedül Porto Ré fejlesztését kezdték meg, ám a létezéséről szinte alig néhányan tudnak Bécsben. Ha tovább folytatták volna a munkálatokat, az udvari körök közömbössége ellenére is megindult volna a kereskedelem fejlődése, főleg ha kiépült volna a kikötőt Magyarországgal összekötő úthálózat. Mégis inkább Triesztre fordítottak nagyobb figyelmet. De la Vergne szerint ennek két oka volt. Egyfelől az osztrák tartományokat, Stájerországot és Karinthiát akarták meggazdagítani, holott kiviteli kapacitásuk sokkal kisebb, mint Magyarországé. Porto Ré mindkét területet ki tudta volna szolgálni, de Magyarországtól még a közös kereskedelmi lehetőséget is elvonták. Másfelől Trieszt fejlesztésével nem sértik a velencei kereskedelem érdekeit. A két város közelsége révén Velence tisztában van a trieszti kereskedelmi forgalommal, részt vehet a kikötő építésében, így gyakorlatilag ellenőrizni tudja Trieszt kereskedelmét és amennyiben veszély jelent számára, úgy hamar tönkre tudja azt tenni. A császárnő erőfeszítései, kétmillió forintnyi fejlesztései ellenére Trieszt tíz év óta mind népességét, mind forgalmát illetően stagnál. Mikor VI. Károly a tengeri kereskedelem fejlesztésére vonatkozó határozatait meghozta, Fiúménak sok híve volt. Ugyanúgy szabad kikötőnek nyilvánították, mint Triesztet, de a nagyobb támogatást Triesztnek juttatták pusztán azért, mert Kinsky gróf, volt kereskedelmi miniszter már sok pénzt áldozott a jövő nélküli kikötőre. Fiume helyzete valamivel előnyösebb, de ugyanúgy alkalmatlan kikötő létesítésére, mint Trieszt. A tenger sekély, a kis kikötő, amit építettek állandóan elhomokosodik. Igen hosszú mólót kellene építeni. A hajók jelenleg egy mérföldnyire horgonyozhatnak le. Az öböl jól védett, de komoly kikötő létesítésére alkalmatlan. Fiume egyetlen előnye, hogy jó a vize. Triesztben alig van víz, az is gyatra, a levegő meg kifejezetten rossz, egészségtelen. De la Vergne ezért nem érti, miért nem Porto Rét választották. Zengg az utolsó kikötő a Tengerparton. Az állandóan változó széljárás miatt veszélyes, mégis itt van a legnagyobb forgalom, amit a helybeliek bonyolítanak le, idegen hajó csak kevés jön. A helybelieknek harminchat nagy hajójuk van. A város fekvése szörnyű, kocsin meg sem lehet közelíteni. A római út nyomvonala megvan ugyan, de gyakorlatilag használhatatlan. A császárnő közömbössége ez ország és Horvátország iránt csak politikai okokkal magyarázható, pedig a lakosság bebizonyította, hogy szükség esetén igenis lehet rá számítani, sőt ravaszok, bátrak, és hajlamosak a kalózkodásra is! Csak sóval és dohánnyal kereskednek, naponta legalább 2 000 ló érkezik rakományával Zenggbe. A sót és a dohányt a Nápolyi Királyságba csempészik. A lakosok bátrak és intelligensek, többnyire kalózok, vagy matrózok.

Ezt követően de la Vergne áttekinti a kereskedelem fejlesztését leginkább akadályozó tényezőket. A korlátlan szabad kereskedelem híveként kemény kritikával illeti az 1758-as kereskedelmi rendeletet, amely számos árucikk adásvételi jogát az uralkodó számára monopolizálta. Első helyen a hamuzsír (a szappan- és üveggyártáshoz szükséges kálium-karbonát, melyet fahamuból készítettek) monopóliumát emeli ki, rámutatva, hogy a hamuzsír az angol, a holland piacok egyik legkeresettebb árucikke. Ez a tény önmagában véve megkövetelte volna, hogy támogassák a magyar hamuzsír exportját. Ehelyett monopóliumot létesítettek, ami úgy tűnik a trieszti kereskedelem halálát jelentheti. Hangsúlyozza, hogy a magyar hamuzsír jobb, mint az orosz, a dantzigi, a königsbergi, a hamburgi és a brémai és a legkiválóbbnak tartott rajnai fehér hamuzsír. Ehhez képest a magyar hamuzsír mindenek felett olcsó, jó minőségű és közel 30%-kal alá tudna menni az 1758-as világpiaci, pontosabban holland áraknak. A termelés könnyen fenntartható, mert sok az erdő, amelyet ily módon lehet hasznosítani. Tehát a császárnő alattvalói könnyen magukhoz ragadhatnák a hamuzsír árának érdekük szerint való szabályozását. Ezután a vas monopóliumát említi. Szerinte tény, hogy a stájer vas jobb minőségű mint a svéd, ám roppant drága. Szabad forgalom esetén azonban a termelés növekedése révén csökkenthető az ár. Hasonló a helyzet a rézzel. A magyar réz olcsó, de itt a fő probléma, hogy a réz monopolára túl magas, nem tudják felvásárolni feldolgozás végett, ezért a nyers rezet exportálják, míg a kész réztermékeket Nürnbergből szerzik be – igen drágán. Hasonló a helyzet a cseh és az alsó-sziléziai vászonnal, melyet itáliai és spanyol piacok felé lehetne továbbítani, csakhogy a császárnő – monopóliuma révén – mintegy 300 000 Fl. értékben halmozott fel vásznat triesti raktáraiban. Szintén a világpiaci tendenciákkal szemben „dolgozik” a cukormonopólium. Az osztrák birodalomban igen jelentős a cukorfogyasztás, Fiuméban fel is állítottak egy gyenge minőségű végterméket produkáló cukorfinomítót, és erre való tekintettel megtiltották a cukor behozatalát. Ezzel egy deficites vállalkozást monopolizáltak.

Jelentése külön figyelmet fordít Magyarországra, amely a maga 8 milliós lélekszámával komoly gazdasági tényezővé válhatna. Azt boncolgatja, hogy ez az ország miként tudna az európai gazdaság, és ezzel a világgazdaság cselevő részesévé válni. Az is izgatja, hogyan lehetne e közel nyolcmilliós felvevő piacot francia szemszögből kihasználni. E szerint Franciaország főképp posztót, selymet különféle fűszereket cukrot, kávét és drogériai termékeket, valamint halat szállítana Magyarországra, amely viszont elsősorban a gabona, a zab, a sózott hús, a fa, a kender, a gyapjú, a vas, a réz, az ólom, a bádog, a timsó, a hamuzsír, a dohány, a méz, a viasz és a durva vászon (toiles grosses) révén jelenhetne meg az európai piacon. Mindehhez szerinte első lépésként a vízi úton történő olcsó szállítást feltételeit kellene megteremteni, mivel a szárazföldi úton szállítás sokba kerülne. Dunán egyrészt egészen Zimonyig le lehetne jutni, másrészt ez az útvonal Ausztria és a német területek felé történő beszállításnak is záloga. Ehhez kapcsolva a Tisza és Száva mentét elérhetővé válnának a bánáti területek, a bánsági részek, valamint hosszabb távon Erdély is. Mindehhez igen alapos útvonaltervezeteket dolgozott ki. Úgy látta, hogy Tengerpart révén a magyar búza Mediterráneumbeli piacon történő megjelenése érzékeny veszteségeket okozna az angoloknak (a franciák fő riválisának), hiszen Zimonyig a jó minőségű magyar búza ára az angol gabonakereskedők kínálta ár egyharmada. A fő probléma, hogy Zimonytól a Tengerpartig viszont nagyon magas. Ennek a kiküszöbölése végett javasolja, hogy Brodtól Fiuméig ki kell építeni egy olyan utat, amelyen málháslovak helyett ökrösszekerek szállítanák az árut a Tengerpartig. Leginkább arra koncentrál, hogy a vízi úton történő szállítás együttesében a német területek és az örökös tartományok gazdasági ereje – beleértve Magyarországot is – aktív résztvevőként jelenhessen meg a világgazdaság porondján.

Ennek érdekében de la Vergne konkrét javaslatot is készített, mely szerint a francia és az osztrák kormány kétoldali kölcsönös kereskedelmi szerződést kötne. Ennek lényege, hogy a szerződő felek mindenekelőtt egymás árucikkeit vásárolnák, a vámokat kétoldalúan csökkentenék, illetve a többi országgal szemben a vámtarifákat felemelnék. Franciaország így tudna függetlenedni az angol kereskedelemtől, miközben megszerezné a Habsburg Monarchiát, mint egy nagy egységes felvevőpiacot. Ennek fejében Franciaország átvenné a magyarországi búzát, az osztrák fél ellenben a cukrot, a kávét, a különféle fűszereket és a luxuscikkeket. Mindennek kulcsa a Tengerpart egyfajta szabad kereskedelmi övezetté történő felfejlesztése lenne. Ennek kulcsfontosságú kikötője Trieszt lenne. Mindez mintegy első lépése lehetne annak a folyamatnak, amelynek végkifejletében Franciaország és a Habsburg Monarchia megszerezhetné az európai gazdasági hegemóniát az angolokkal szemben. Egy ilyesfajta hosszú távú gazdasági együttműködés szerinte feltétlenül ér annyit, mint egy-két tartomány kétes távlatú meghódítása.[35]

Mária Terézia később már nagyobb súlyt fektetett a kereskedelemre és az ipar fejlesztésére. Mária Terézia Fiumét közvetlenül a magyar koronához csatolta, melynek kikötőjét egyszerű halászkikötőből a magyarok építették ki forgalmas kereskedelmi és hadi kikötővé. 1778. május 13-án kiadott rendeletében Bakart szabad királyi várossá emelte, kikötőjét szabad kikötővé nyilvánította. A bakari, hreljini és tersattói kapitányságokból megalapította a bakari municípiumot, 1779. április 23-i rendeletével pedig Bakarnak szabad királyi városként címert és önkormányzatot adott. A 18. század végére Bakar Horvátország legnagyobb városa lett. 1849-ben tengerészeti iskola nyílt, 1875-ben itt alapították meg a Horvát Hajózási Társaságot.

Mária Terézia Királynő 1776. augusztus 9-én létrehozta a Magyar tengermelléket, melyet a magyar koronához csatolt, de olyan területként, mint ami felett csak a Horvát Királyságon keresztül gyakorolhat felügyeletet. A magyar tengermellék jogi helyzetének a rendezése a horvát és a magyar érdekek ütközése miatt (egészen 1918-ig) nem jutott nyugvópontra. 1776-ban Fiume városát a Magyar Királyi Kancellária alá rendelik, s Majláth József gróf irányítása alatt létrehozzák a Fiumei Kormányzóságot. Ezután a királynő a Horvátországba bekebelezett Fiume várost is magába foglaló új vármegye szervezését rendeli el. Fiumén kívül Buccari és Porto-Ré (Portus Regius) is különös figyelemben részesülnek, mint a víz felől nehezen megközelíthető sziklás tengerpart kikötői. 1779. április 23-án Fiumét szabadkereskedelmi városi rangra emelte és közvetlenül Magyarország fennhatósága alá rendelte. Fiume városát minden területi fennhatóság alól felmenti, Magyarország Szent Koronájához csatolt külön testté nyilvánítja, s megparancsolja, hogy semmi módon ne kevertessék össze a másik, buccarii kerülettel, amelyet már megelőzően a horvát királysághoz tartozónak minősített.

Fiume által Magyarországnak 1918-ig nemcsak közvetetten, a horvát melléktartományon keresztül volt tengerpartja, hanem közvetlenül is. A Magyar tengermellék, Fiuméval, Szádrévvel, Hreljinnel, Vinodollal és a környező településekkel együtt 1776-1809, 1822-1849, 1868-1918 között tartozott Magyarországhoz. A területe jelentősen csak az 1868-as a magyar–horvát kiegyezéskor változott, mely értelmében csak Fiume és szűk környezete került vissza Magyarországhoz, cserébe azért, hogy Szerém, Verőce és Pozsega vármegyék Horvátországhoz kerültek. Fiume a monarchia idején Magyarország legnagyobb tengeri kikötője volt. A várost egyszerű halászkikötőből a magyarok fejlesztették forgalmas tengeri kikötővé. Más körülmények között talán még a keleti fűszerkereskedelembe bekapcsolódó kelet-indiai társaság székhelyévé is válhatott volna, a szomszédos Trieszthez hasonlóan. Forgalma a 15. században még jelentősebb volt, mint Trieszté. Mária Terézia 1778. április 10-én a tengeri kereskedelem elősegítésére megalapította a rövid életű Szeverin vármegyét. A „magyar nemzet érdekén őrködő” és a kereskedelem addigi kikötőkben szűkölködő állapotán változtatni kívánó uralkodónő módosítva a fennálló helyzeten, a környező területekből létrehozza az új Szeverin vármegyét, szabályozza annak jogi helyzetét és megállapítja (a Királyi Könyvbe is befestett) címeres pecsétjét. A címer alsó mezőjében a Királyi Könyv címerábráján a magas szikláktól határolt kis öböl kikötőjének a vizén ringatózó kétárbocos kereskedelmi hajó vitorlái vörösre, ezüstre és zöldre vannak festve, a hajó tatján felségjelvényként szereplő lobogó pedig egyértelműen a magyar címer sávozott mezejének vörös-fehér (ezüst) vágásait és kettős keresztjét tünteti fel. Ezt annak ellenére kijelenthetjük, hogy a királynői oklevél címerleírása kettős kereszt helyett csak keresztet említ és nem szerepel a hármas halom. Ezen hajózászló alapján tehát egyértelműen kijelenthetjük, hogy a piros-fehér-zöld, a három magyar nemzeti szín együttes használata, azaz a magyar trikolór kialakulása megelőzi a francia vörös-fehérkék színek, a francia trikolór kialakulását, amely Magyarországot és a magyarságot szimbolizálta, s hosszú ideig nem hordozott Habsburg-ellenes tudattartalmat. Szeverin vármegye címerének ábrázolásán a keret mögött nemcsak a zöld-fehér-piros árboclobogót és a szállítmányt takaró (véletlenül vagy szándékosan) fehér, zöld és vörös színű ponyva érdekes, hanem a címerben szereplőnél nagyobbnak festett, s így jobban szemügyre vehető hajó is. A 18. század végén – magyar lobogó alatt is – ilyen típusú hajók járták a tengereket, szállították a külföldre, többek közt a cukrot, dohányt, gyapjút, besózott húst, kukoricát, búzát – és tértek vissza rizzsel, olajjal, kávéval, nyersgyapottal és egyéb árukkal. (1779. november 1-jétől 1780. október 31-ig 1953 hajó érkezett be a magyar kikötőkbe és 1964 indult el onnan – persze nem mind magyar lobogó alatt). Szeverin vármegye első főispánja gróf Majláth József lett. II. József a kerületi rendszer kialakításával minden addigi igazgatásszervezeti állapotot felülírt, s feloszlatta Szeverin vármegyét is. Halála után Fiume és a tengermellék közjogi helyzete még vitásabbá vált. 1791-ben a horvát tartománygyűlés Horvátországhoz csatolását kérte azzal az indoklással, hogy Fiumét Horvátországon keresztül kell Magyarországhoz tartozónak tekinteni. Ráadásul a környező szigeteket birtokló osztrákok is igényt tartottak rá. Végül a kérdést az 1807. évi IV. tc. hozta egy időre nyugvópontra azzal, hogy kimondta: a város Magyarországhoz tartozik.(Turul 2012/3. 101-104.)

Úgy tűnik, hogy magyar kereskedelmi hajók magyar lobogó alatt egészen a 18. század végéig hajóztak Fiumei kiindulási ponttal, amire konkrét adataink is vannak. 1792-ben kitört a háború a franciák és az osztrákok között. A franciák azt remélve, hogy sikerül egy osztrákellenes magyar felkelés kitöréséhez a magyarokat megnyerni, Jean de Lacoste, francia tengerészeti miniszter ebben az évben átiratban indítványozta a francia belügyminiszter számára, hogy a francia hatóságok (miután néhány osztrák hajót feltartóztattak) biztosítsák a magyar lobogót viselő kereskedelmi hajók számára a szabad hajózást. A Földközi-tenger partján elterülő francia megyék hatósági szervei az utasítás kézhez vétele után haladéktalanul intézkedtek, s július elejétől már ügyeltek arra, hogy a Magyarország királyának alattvalóihoz tartozó [azaz a magyar lobogó alatt közlekedő] hajókat ne háborgassák a megyéjükhöz tartozó partszakaszon. A magyarországi Fiuméből még a francia háború kitörése után is szállítottak gabonát Spanyolországba és az olasz területekre az ottani Bienfeld, Candellari és Scarpa cégek, melyek ekkoriban gazdagodtak meg (bár spanyolországi és itáliai érdekeltségeik mellett jelentős forgalmat bonyolítottak le Törökországgal is). II. József uralma alatt egymás után öt hajókereskedelmi társaság is alakult, és ezek Triesztből és Fiuméból egyaránt indítottak hajókat itáliai, spanyolországi és amerikai úti céllal. Mivel a Földközi-tenger déli partjain tanyázó tuniszi kalózok korszakunkban komoly veszélyt jelentettek a kereskedelemre, ezért a Gibraltár irányában haladó hajók inkább az északi part közelében hajóztak. Persze 1788-ban a magyar tengerparton megforduló 4.804 hajónak csak kisebb része volt hosszabb tengeri utakra alkalmas. Legtöbbjük úti célja csak a közeli Trieszt volt. Amikor Mária Terézia 1778. április 10-i oklevelével megalapította Szeverin vármegyét, az erről szóló okmány leírja és lefestve is elénk tárja a vármegye címerét, amelyben többek közt egy „tengeri kereskedelmi hajó látszik, fehér, zöld és vörös, magyar színűre festett vitorlákkal, a hajó bal szélére tűzött kis vörös lobogóval, amely a keresztet és a négy magyar folyót mutatja”. (commercialis maritima navis, expansis velis, albo, viridi et rubro coloribus Ungaricis tinctis, extremitati navis sinistrae infixo minuto vexillo rubeo, crucem et quaternos fluvios Hungaricos referente) Ez a lobogó különbözik attól, amelyet 1786. március 20-án II. József elfogadott és amely alatt az 1860-as évek végéig az osztrák hajók járták a tengereket. 1797-ben a Fiumét megszálló francia csapatok igen barátságosan viselkedtek a helyi lakossággal, és rövid ott tartózkodásuk alatt semmi alkalmatlanságot sem okoztak, miközben Triesztben komoly hadisarcot vetettek ki.(Turul 2105/4. 147-150.)

A kiegyezés után a magyar kormánypolitika fontos célja volt Fiume tengeri kikötőjének fejlesztése, az osztrák Trieszttel szemben. Az első ismert működőképes, önálló hajtású torpedó egy fiumei osztrák–magyar haditengerészeti tiszt, Giovanni Luppis (Luppis János) találmánya volt, aki Robert Whitehead angol fiumei gyárossal, mérnökkel együtt fejlesztette ki az első működőképes, ma is használt torpedótípusokat.

1883-tól Baross Gábor közlekedési miniszter fellépésével új fejezet nyílt a magyar hajózásban. A vasútépítés mellett megkezdődött a magyar tengeri kikötő, Fiume fejlesztése is. 1905-ben a Ganz és Társa-Danubius Villamossági-, Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. néven, hadihajók építésére üzemet létesített Fiumében, amely 1918-ig 61 hadihajót gyártott le. 1914-ben itt készült Magyarország legnagyobb csatahajója, a Szent István. Legnevezetesebb üzeme az 1875-ben alapított torpedógyár. A várost magyar kormányzó irányította.

Gyarmatosítási kísérletek[szerkesztés]

A hajók tették lehetővé a 18-20. század szórványos osztrák és osztrák-magyar gyarmatosítási kísérleteit is. A keleti kereskedelem céljából több társaság jött létre: az Ostende Társaság (1722-1731; nl: Oostendse Compagnie, vagy Generale Indische Compagnie, fr: Compagnie d'Ostende, de: Kaiserliche Ostender Kompanie; vagy teljes nevén Compagnie générale établie dans les Pays-Bas Autrichiens pour le Commerce et la Navigation aux Indes, de: Kaiserliche Indische Compagnie), majd a kevésbé sikeres osztrák kelet-indiai társaságok (1775-1785).

IV. Károly császár (III. Károly magyar király) több spanyol tanácsadót hívott Bécsbe, akik nagyobb gyarmati tapasztalatokkal rendelkeztek. Mivel az Északi-tengerbe ömlő Scheldt folyó torkolatát 1648. a harmincéves háború vége óta az (észak-)holland tartományok ellenőrizték, a folyón fekvő Antwerpent nem lehetett igénybe venni a kereskedelmi célú hajózásra. Ezért a spanyol tanácsadók azt javasolták, hogy ennek kiinduló pontja Oostende legyen, a mai Belgiumban, melyet a spanyolok (1556–1714), majd a Habsburgok (1714–1794) ellenőriztek és az Osztrák Németalföld egyetlen elfogadható kikötőjével rendelkezett. A Habsburgok az uralmuk alatt álló belga (flamand) területekről már 1717-ben két hajót küldtek Indiába, amelyek jelentős haszonnal tértek vissza.

1719-ben IV. Károly ennek ellenére elsőként mégis Triesztben alapította meg az Osztrák Keleti Társaságot (Österreichische Ostindische Kompanie). 1719-ben koncesszióval rendelkeztek a Gangesz deltájában található Banquizabarbban (ma Icsapur, Kalkutta mellett), ahonnan jelentős mennyiségű teát, selymet és gyapotot szereztek be. Az Adriai-tenger azonban némileg kiesett a fő kereskedelmi útvonalból. Ezért 1722-ben 6 millió gulden alaptőkével, amely 6000 részvényes között oszlott meg (mindegyikük részvénye 1000 guldent tett ki), Oostende városában létrehozta az Osztrák Kelet-Indiai Társaságot, más néven az Ostende Társaságot, ahol a helyi kereskedők már 1715-től elindították a kereskedelmet (1723-ig 34 hajóval) Mokka, India, Bengál, Malabár, Koromandel, Szúrat és Kína irányába. A társaság 1722-től, miután a császár is a pártfogásába vette őket, bekapcsolódott a jövedelmező kínai teakereskedelembe is. A társaság részvényeivel 1723. augusztus 11-én kezdtek kereskedni az antwerpeni tőzsdén. A részvények többségét antwerpeni és ghenti kereskedők vásárolták meg. Az 54 legnagyobb antwerpeni befektető 3 037 részvénnyel, több mint 50 százalékos többséggel rendelkezett. A társaság elnökei is közülük kerültek ki: Jacques De Pret, Louis-François de Coninck és Pietro Proli Antwerpenből, Jacques Maelcamp, Paulo De Kimp és Jacques Baut Ghentből, valamint Thomas Ray, ír kereskedő. Az egyik legnagyobb részvényes Leopold Philip Arenberg herceg volt. Noha a hajói Oostende városából hajóztak ki, Antwerpenben székhellyel működött. Az osztrák Habsburgok gyarmatosítási törekvéseinek komolyságát jól jelzi, hogy VI. Károly 1723 augusztusában az Ostend Társaság számára kiállított pátenslevélben magát Kelet- és Nyugat-India, a Kanári-szigetek és más területek királyának nevezte, illetve felhatalmazta a társaságot, hogy szabadon kereskedjen Kelet- és Nyugat-Indiában, valamint az afrikai partokon. (Talán ezért található meg Magyarország teljes címerében India címere is, melyet Gatterer közölt.)

Az Ostend Társaság rendkívül gyors fejlődésen ment keresztül. Két gyarmatot is alapított Indiában. Az egyik a délkeleti, madrászi partvidéken elterülő Coblom vagy Covelong (Koblom, Cabelong, Kovelong, ma Covelong) település, a brit Madras és a holland Sadras település között, a másik pedig a Hugli-partvidéken a már említett Banquibazar (Bankipur vagy Banky-bazaar, ma Ichapore), az angol Kalkutta és a holland Chinsura között. 1724-1732 között 21 vitorlásuk járt Európából főként Kanton és Bengál irányába. Az Ostend Társaság súlyát jól jelzi, hogy az 1725–26-ban az európai teaimport több mint a felét birtokolta. 1719-1728 között 7 millió font teát szállítottak Kínából (az európai fogyasztás felét, csaknem annyit, amennyit a Brit Kelet-Indiai Társaság). Ez, és a partnereiknek nyújtott kedvezőbb kereskedelmi feltételek éles konkurenciát jelentettek az angol holland és francia kereskedelmi érdekekkel szemben.

A társaság részvényei kiemelkedő, 15 százalékos nyereséget hoztak. 1726-ban 33 százalékos osztalékot fizettek ki. Indiában a fő telep Bankipurban volt. 1722-23-ban egymillió fontnál kevesebb befektetéssel két telepet hoztak létre. A telepek kereskedői az Ostend Társaságba tömörülve az uralkodótól monopóliumot kaptak a tengerentúli kereskedelemre. A társaság olyan sikeres volt, hogy az addig egymással vetélkedő holland, brit és francia gyarmatosító társaságokat is összefogásra ösztönözte ellene. Embargót léptettek életbe a társaság ellen, elfogták és elkobozták a hajóikat, megtiltották, hogy a társaság hajóin angol és holland hajósok munkát vállalhassanak, hogy angol hajóépítő műhelyekből vásárolhassanak hajókat, vagy éppen Indiában lehetetlenítették el a társaság kereskedőit. A britek, franciák és hollandok már 1717. január 4-én szövetséget kötöttek egymással, ennek ellenére a kereskedelmi társaságaik rivalizálása megmaradt.

A brit és holland nyomás oda vezetett, hogy VI. Károly 1727-ben megállapodott az európai tengeri hatalmakkal és az év május 31-től hét évre felfüggesztette a tevékenységét, majd 1731. március 16-án (a jövedelmezőségük ellenére) a második Bécsi Egyezmény megkötésekor hivatalosan is felszámolta azt, hogy cserébe megkapja a britek, franciák és hollandok támogatását a pragmatica sanctio elismeréséhez, hogy leánya, Mária Terézia – az akkori szokásjoggal ellentétben – örökölhesse a birodalmát, ami a Bécsi egyezmény megkötésének egyik angol előfeltétele volt. Más vélemények szerint az örökösödési törvény elismerésének feltételekhez szabása csak egy kifogás volt, mivel a britek és a hollandok fontosabbnak tartották a spanyol–osztrák szövetség megakadályozását, így ugyanis az osztrákok anyagi bázisával egy olyan tengeri hatalom jöhetett volna létre, teljesen felborította volna az akkori geopolitikai egyensúlyt, amellyel a britek, hollandok, franciák még közösen sem bírtak volna megbirkózni. Az Ostend Társaság felszámolásával így egy világméretű konfliktust akadályoztak meg a szövetségesek. Valószínűleg ezért igyekeztek később is az osztrák Habsburgok bárminemű gyarmatosítási törekvését megakadályozni, illetve azt, hogy komolyabb tengeri haderővel bírjanak.

Ennek ellenére az Indiával való minimális kereskedés lehetősége (valószínűleg évi két hajó kiküldése) továbbra is fennmaradt. Mindez azonban hiábavalónak bizonyult, mert később az Osztrák örökösödési háborúban (1740-1748) Ausztria ellenségei (a poroszok, bajorok, franciák) mégis megtámadták Mária Terézia királynőt. Miután 1727-ben IV. Károly 7 évre felfüggesztette a társaság működését, a két kolónia közvetlen császári tulajdonba került, de 1731-től kezdve, az egyezmény értelmében az Osztrák Kelet-Indiai Társaság már csak névlegesen (illegálisan) működhetett, néhány magánkereskedő közreműködése által. A Bankipurban található kereskedelmi állomás azonban még 1733-ban is létezett, amikor a közelben található Hugli város muszlim katonai kormányzója – az európai kereskedelmi társaságok (angolok és hollandok) biztatására – támadást indított ellene. A kemény harcot követően a helyőrség 14 főnyi túlélője feladta a gyarmatot és visszatért Európába. A társaság hivatalosan 1734. febr. 16-án szüntette be a kereskedést és 1737. febr. 16-án számolták fel. A császári tulajdonban álló banquibazari telep egyes vélemények szerint egészen az 1740-es évekig működött. A Habsburgokat hamarosan a svédek, majd az egymással rivalizáló angol és francia kelet-indiai társaság váltotta fel, míg a britek mindenkit ki nem szorítottak a környékről. A részvényesek titokban egészen 1774-ig folytatták a kereskedést. Egy részük befektetője lett a Svéd Kelet-Indiai Társaságnak is. A bankipuri területek végül 1784-ben mentek csődbe és 1793-ban szűntek meg.

Az Ostende Társaság hajói nagyrészt középméretű, 200-600 tonnás hajók voltak: L'Impératrice Élisabeth (avagy Impératrice; 28-ágyús vitorlás, angol személyzettel), Espérance (20-ágyús sorhajó), Ville-de-Vienne (korábban a Brit Kelet-Indiai Társaság Heathcote hajója), Maison-d'Austriche, Flandria, Saint-Joseph, Prince-Eugène, Aigle (26-ágyús fregatt), Sainte-Élisabeth, (22-ágyús fregatt), Saint-Charles (korábban Saint-François-Xavier, 26-ágyús vitorlás), Charles VI (26-ágyús sorhajó), Paix (28-ágyús fregatt), Marquis-de-Prié (28-ágyús fregatt, 1727-1728 között Willem Philips de Brouwer kínai szolgálatában), Tigre (28-ágyús fregatt), Lion (22-ágyús fregatt), Concorde (30-ágyús sorhajó), Keizerinne (1725-1726 között Willem Philips de Brouwer kínai szolgálatában).

Az osztrák örökösödési háború és a poroszokkal fennálló ellenségeskedés miatt a politikai helyzet csak az 1760-as évekre tette újra lehetővé a külkereskedelmi törekvések felélesztését, ami II. József főherceg befolyásának növekedésével együtt erősödött, aki 1765-ben lett az anyja, Mária Terézia társuralkodója. Az angol, francia és holland sikerek hatására jóval nagyobb szabású tervek születtek, Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg (1711-1794) vezetésével. Megerősítették Trieszt szabad kikötővárosi státuszát, ahol 1776-tól kezdve bármilyen nemzet kereskedhetett. A fellendülést látva Mária Terézia bátorította a tengerentúli kereskedelmet, főként az Indiai-óceánon, ahol 1763-ra több birodalmi kereskedőhajó tevékenykedett. A haszon annyira nagy volt, hogy 1775. június 5-én a királynő létrehozta a Trieszti Kelet-Indiai Társaságot, amely 1785-ig működött.

Az 1770-es években tehát az udvar újra bekapcsolódott a keleti kereskedelembe, kihasználva a britek, franciák és hollandok között fennálló háborús helyzetet. A kifinomult Habsburg diplomácia egyik célpontja Londonra irányult. 1770. március 10-től gróf Ludovico Luigi Carlo Maria di Barbiano di Belgiojoso (1728-1801) volt a londoni osztrák nagykövet. 1774-ben találkozóra hívta a kor egyik leghíresebb korabeli vállalkozóját, William Bolts (Amsterdam, ker. 1739. 2. 21.-1808) kapitányt, aki éppen támogatókat és befektetőket keresett a nagyszabású terveihez, hiszen a vagyona és a részvényei nagy része Bengálban maradt, miután (a társaságban uralkodó korrupció és illegális kereskedelem miatt) ellentétbe került a Brit Kelet-Indiai Társasággal, amely őt 1769-ben letartóztatta és visszatoloncolta Angliába. Bolts tisztában volt az osztrák kézen lévő kikötők, Trieszt (a birodalom fő kikötője) és az 1737 óta birtokolt Livorno jelentőségével (mely a hajózás szempontjából nagyobb biztonságot nyújtott az észak-afrikai berber kalózok támadásaival szemben). Bolts már az első találkozón lenyűgözte Belgiojoso nagykövetet az ötleteivel és a nagyszabású terveivel, aki 1774. november 1-jén írt Bécsbe. A beszámoló megérkezése után Kaunitz kancellár a kormánytat különböző testületei, elsősorban Leopold von Kollowrath-Krakowski (1727–1809), a kereskedelmi kamara elnöke számára vitára bocsátotta Bolts terveit. A londoni nagykövet a második találkozóról írt beszámolóját 1774. december 27-én küldte meg Bécsbe. Bolts ígértetei méginkább felketették az udvar érdekőlédését. Belgiojoso 1775. március 6-án megküldte Bécsbe Bolts részletes tervét, Expedition nach Ostindien címmel, a indiai és kínai kereskedelemre vonatkozóan, Trieszt kiindulóponttal. A javaslat Bécsben meglepetést okozott, mert ők az Adriai kikötővel nem számoltak a keleti kereskedelmet illetően, noha a 18. században jelentősen fejlesztették a kikötői mólókat.

Nem mindenki volt azonban elragadtatva a tervtől. II. József kétségeit fejezte ki annak nyereségességét illetően, és az aggodalmait a tanácsadója, Karl von Zinzendorf (1739-1813) gróf, a Habsburg birodalom egyik fő gazdasági teoretikusa is osztotta. II. József mindig kitartott azon nézete mellett (akkor is, amikor a kereskedelmi társaságok már bizonyos eredményeket is elértek), hogy a működést külső befektetők által kell biztosítani és elvetette, hogy ahhoz Bécs anyagilag járuljon hozzá. Mária Terézia azonban a Kereskedelmi kamarát utasította a terv részletes kiértékelésére. A terv riválisainak, elsősorban a poroszoknak a kiiktatására (ahol 1751-1765 között szintén működött a rövid életű Emdeni Kelet-Ázsiai Kereskedelmi Társaság [Emder Ostasiatische Handelskompanie]) Boltsot azonnal Bécsbe rendelték. Az inkognitója megőrzése érdekében az utazása során portugál kereskedőnek kellett öltöznie, ami nem jelentett számára gondot, mert folyékonyan beszélt ezen a nyelven is. Bolts 1775. májusának elején érkezett meg Bécsbe. Az első megbeszélést május 13-án tartották, Kollowrath, valamint Bender és Franz Anton von Raab (1722-1783), udvari tanácsosok részvételével, akikre Bolts nagyon jó benyomást tett. Két hajóval Malabárba akart utazni, ahol minden nemzet szabadon kereskedhetett. Vas, acél, puskák, ágyúk, üveg, üvegáruk, ezüst és ezüstáruk, valamint az Osztrák Németalföldről szövetek, vitorlaáruk, hajókötelek kivitelét javasolta. Azt azonban eltitkolta, hogy 60 000 fontértékű vagyont volt kénytelen hátrahagyni Bengálban. A terv az udvarban hamar jóváhagyást nyert és gyors ütemben láttak hozzá annak megvalósításához. Bolts tapasztalt kereskedőként kiváltságlevelet szándékozott magának kieszközölni az Ausztria és India, valamint az Indiai-óceán közti kereskedelem monopóliumára. Az osztrák diplomácia további információkat gyűjtött be Boltsról, báró Franz von Reischach (1732-1808), németalföldi nagykövet és Peter Philipp von Herbert-Rathkeal (1735-1802), brüsszeli udvari tanácsos által. Kollowrath hercegnek a nagykövettel 1775. nyarán folytatott levelezése alapvető fontosságú volt. Herbert-Rathkealt azzal bízták meg, hogy az Osztrák Németalföldön kísérje figyelemmel Bolts minden lépését, egészen az 1776-ra tervezett elindulásáig.

Bolts javaslatát (az ekkor már özvegy) Mária Terézia (akinek a legmagasabb címe Magyarország királynője volt, amit a kereskedelmi zászlóján a kétfejű sas fölött a magyar Szentkorona fejezett ki) elfogadta, azok ellenvetéseivel szemben is, akik tartottak attól, hogy a társaság sérteni fogja a brit intézmények érdekeit, ami konfliktusokat okozhat a két birodalom között. 1775. május 15-én Bolts letette az esküt a Habsburg monarchiára és jóváhagyták kérelmét a kiváltságlevél kiállítására, melyet Mária Terézia június 5-én írt alá. Ez 15 paragrafusból állt, ami a korabeli viszonyokhoz képest meglehetősen rövid volt Bécs kötelességeit és Bolts jövendőbeli felhatalmazását illetően. Tíz évre szóló kiváltságot kapott, hogy a császári udvar adriai kikötői, valamint Perzsia, India, Kína és Afrika, továbbá Afrika és Madagaszkár, valamint Amerika között kereskedjen. A társaságot felhatalmazta, hogy a nevében gyarmatot alapítson, kereskedjen Kínában, Indiában és Afrikában, sőt engedélyt adott afrikai és madagaszkári rabszolgák amerikai eladására is.

A kiváltságlevél aláírása után az udvar 1775. szeptemberében létrehozta a Trieszti és Antwerpeni Társaságot (Société impériale asiatique de Trieste et Anvers, avagy Société asiatique de Trieste), Oostende és Trirszt székhellyel. Bolts Charles Proli (1723-1786), antwerpeni bankár vezetésével befektetőket vont be a társaságba, akinek apja, Pierre de Proli még a régi Oostende társaság egyik igazgatója volt a 18. század elején. A kettejük kapcsolata azonban már a kezdeteknél sem volt felhőtlen. Proli, mint a fő befektető a döntések terén a fő részt magának kívánta, Bolt viszont a teljes ellenőrzést magának akarta megtartani. Proli Bolts támogatása nélkül megkísérelte megnyerni magának a bécsi kormányzatot. Kaunitz hercegnek és más főtisztviselőknek az 1775. november 2-án írt beszámolójában hangsúlyozta a családja hozzájárulását Ausztria ügyeihez az Oostende Társaság idején. 1776-ban jó kapcsolatokat igyekezett kiépíteni Lipót toszkánai herceggel, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy Livorno fontos szerepet fog kapni az expedícióban.

1775. őszén Bolts és társa, Ryan folytatták az előkészületeket. Október 20-án Bolts felújította a 20 évvel korábbi lisszaboni kapcsolatait, amelyeknek fontos szerepet szánt az indiai expedíció logisztikájában. Ezért kapcsolatba lépett báró Adam von Lebzeltern (1735-1818), lisszaboni osztrák nagykövettel. Ebben az időben Bolts logisztikai hálózata élénk kommunikációt folytatott London, Lisszabon és Livorno között. 1776. január 25-én Herbert-Rathkeal az Osztrák Németalföldről számol be Hadik András (1710-1790) tábornagynak és más érdekelt bécsi vezetőknek arról, hogy Bolts fokozatosan nyerte el az antwerpeni jó házak („des bonnes maisons d'Anvers“) bizalmát. 1775. szeptemberében Bolts Londonban megvásárolta a Brit Kelet-Indiai Társaság korábbi hajóját, az Earl of Lincoln-t, melyet a Joseph und Theresa névre keresztelt át, hódolatául az uralkodócsalád és a riválisok felé, hogy a Habsburg birodalom szilárdan áll a vállalásai mögött. Ezt követően a hajóval még mindig a brit zászló alatt, és nagyrészt brit legénységgel Lisszabonba hajózott, ahol azonban 1776 tavaszán váratlanul hosszú ideig kellett maradniuk, különféle adminisztratív okok miatt. Ennek hátterében a Bolts ellen Londonból, a Brit Kelet-Indiai Társaság és Nagy Britannia által irányított akció állt, melynek Portugália a szövetségese volt. Sok vesződség és az lisszaboni osztrák nagykövet energikus fellépése után Bolts folytathatta útját Livorno felé, de a britek biztosították arról, hogy titkos kereskedelmi küldetése nem titok többé, amit számos híradás is jelzett különféle európai újságokban, már az indulás előtt.

Miután a puskákat és ágyúkat felrakodták, valamint Bolts és Proli kapcsolatai tovább komplikálódtak, Bolts 1776. szept. 24-én hajózott ki a császári lobogó alatt Livorno kikötőjéből India felé, a királynő fiatalabb fiának, Lipót toszkán nagyhercegnek a területéről, a Giuseppe e Teresa hajó fedélzetén (mely Joseph et Thérèse vagy Joseph und Theresia néven is ismert), 152 fős legénységgel a fedélzetén. Az első útja végül öt évig tartott.

A következő években Bolts több gyarmatot is alapított a malabári partvidéken, a kelet-afrikai Delagoa-öbölben és a Nikobar-szigeteken. Amikor 1776-ban először érkezett Indiába, Szurátba, a Brit Kelet-Indiai Társaság heves ellenállásába ütközött. Kapcsolatba lépett Hájder Alival (1720 k.-1782), Májszúr navábjával (szultánjával), az angol terjeszkedés legfőbb ellenfelével. Engedélyt kapott arra, hogy az uralkodó területén kereskedőtelepeket hozzon létre a malabári partvidéken, Mangalorban, Kárvárban és Baliapatamban (Valapattanam). A Brit Kelet-Indiai Társaság arra utasította a tisztviselőit, hogy minden lehetséges eszközt használjanak fel Bolts terveinek meghiúsítására. Ő azonban sikerrel használta ki Ausztria semleges helyzetét a britek és a franciák, valamint a spanyolok és a hollandok közti háborúban, ami része volt az 1778-1783 közti amerikai függetlenségi háborúnak is. A londoni osztrák nagykövet tiltakozásának köszönhetően a Kelet Indiai Társaságot Londonból arra utasították, hogy a tisztviselőik ne támadják tovább a császár alattvalóit. Az indiai telepek végül 1781-ig maradtak fenn.

1777-ben Bolts új telepet alapított a kelet-afrikai Delagoa-öbölben, a nyugat-indiai partvidék és a kelet-afrikai kereskedelem céljával. Bolts a Delagoa-öbölben két erődöt és kereskedelmi állomást épített. A kereskedés folytatásához három hajót állított szolgálatba. A brazíliai Rio de Janeiro kikötőjében sikerült bíbortetű rovarokra szert tennie, majd ezeket a Delagoa-öbölbe vitte át, hogy később Bengálban skarlát- és kárminvörös festékeket készítsen általuk. A portugálok azonban nem nézték jó szemmel a telepesek jelenlétét és Goából egy 40-ágyús fregattot küldtek ki, 500 katonával a fedélzetén, akik 1781 áprilisában távozásra kényszerítették Bolts embereit. Más források szerint 1785-ben űzték el őket, a telepet pedig elpusztították. Később a területről II. József hivatalosan is lemondott a portugálok javára, akik itt alapították meg Lourenço Marques-t, a mai Maputót, Mozambik fővárosát.

1778. júniusában (más források szerint áprilisában), miközben Bolts Seringapatamban tartózkodott, a Joseph und Theresia hajót Bennet kapitány parancsnoksága alatt a Nikobár-szigetekre (Nicobar-, Fredrick-, Nagobarim-szigetek) küldte, aki július 12-én vette birtokba a területet, melyet a dánok malária (vagy más betegség) miatt nem sokkal korábban hagytak el. A dánok 1753-ban határozták el, majd 1755-ben hajtották végre a szigetek elfoglalását, de az új gyarmat (Nancowry) kereskedői és telepesei valamilyen lázban mind elpusztultak. Ezután a Dán Kelet Indiai Társaság misszionáriusokat (evangélikus Moráviai Testvérek avagy Herrnhuti testvérgyülekezet) hívott a gyarmatra a helyiek keresztény hitre térítésére, akik a dánok indiai Tranquebar gyarmatáról utaztak oda. A dánok 1769-ben újra gyarmatot alapítottak a szigeteken, de 1771-re a misszionáriusok, az őket védő katonák és a telepesek jelentős része ismét valamilyen betegségben életét vesztette. Ezek után a dánok kivonultak a szigetekről, de annak birtokjogáról nem mondtak le, és a dán misszionáriusok 1783-ig maradtak.

Bolts megbízásából, aki tévesen azt gondolta, hogy a dánok lemondtak a szigetekről, a bennszülöttekkel 1778. július 12-én aláírt (három kereszttel ellenjegyzett) egyezmény értelmében Nancowry, Kamorta, Trinket és Katchal szigete osztrák tulajdonba ment át. Bolts Nancowery szigetén Gottfried Stahl vezetésével egy kisebb kereskedelmi állomást hozott létre. A dánok erősen tiltakoztak az osztrák jelenlét ellen. 1781-ben a telepesek az ivóvíz és a táplálék hiányára panaszkodtak, de a bécsi udvar erről nem vett tudomást és a sorsára hagyta a gyarmatot. 1783-ban a telep vezetője elhunyt és ezzel a gyarmat sorsa is megpecsételődött, a sziget elnéptelenedett. Bár a gyarmat jelentős hasznot hozott (a korábbi eredménytelen portugál kísérletek után az osztrák kereskedők jelentős mennyiségű elefántcsontot vásároltak fel a területen és szállítottak az európai piacra), a Birodalomtól való nagy távolság, az utánpótlás nehézsége és a vállalkozó kedvű telepesek hiánya miatt megszűnt. Miután az osztrákok nem voltak képesek fenntartani jelenlétüket, a dánok 1783-ban egy hadihajót küldtek a visszafoglalására. (Az osztrákok 1858-ban és 1866-ban ismét megpróbálták megszerezni a Nicobar-szigeteket, sikertelenül.)

Számos eredménye ellenére Bolts szerzeményei veszteségesek maradtak, ami miatt ellentét támadt közte és Proli között (aki kizárólag a kínai kereskedelemre kívánt összpontosítani, míg Bolts hangsúlyozta az indiai szerzemények fontosságát is). Ez a szakításukhoz vezetett. Az 1781. júl. 28-i brüsszeli kihallgatásukon II. József császár előtt egyetértettek abban, hogy a társaságot részvésztársasággá alakítják, majd augusztusban Bolts lemondott a kiváltságairól az újonnan alapított Trieszti és Antwerpeni Társaság (Société Impériale pour le Commerce Asiatique de Trieste et d’Anvers) részére.

A társaság számára Ritter von Borrekens és Dominick Nagels épített hajókat Angliában, amelyeket aztán európai kikötőkből (Ostend, Leghorn, Trieszt stb.) indítottak Kínába, Indiába, Brazíliába és Kelet-Afrikába. A társaság hat hajót küldött Kínába és Indiába, kettőt Kelet-Afrikába és Mauríciuszra, és hármat a déli bálnavadászat céljára. Azonban a társaság túl gyorsan kezdett növekedni, majd 1782–83-ban a túlköltekezés miatt csőd közeli állapotba került, amit alig élt túl. A társaságot csempészettel és különböző más „bűncselekményekkel” is megvádolták az indiai és kínai kereskedelmet kizárólag maguknak akaró britek (idegen zászló alatt való hajózás, különböző törvények kijátszása a profitnövelés érdekében stb.).

A társaság már a kezdetektől fogva alulfinanszírozott volt. Az 1781 augusztusában kibocsájtott részvényekből nem folyt be elegendő tőke és a társaság megörökölte a régi társaság adósságait is. Ezért rövidtávú, 30-35 százalékos kamatozású kölcsönök felvételére kényszerült. 1781-73 között, az amerikai függetlenségi háború alatti francia haditengerészeti tevékenység miatt csak nagyon kevés (angol) hajó érkezett vissza Kínából, ami miatt a tea ára soha nem látott magasságokba emelkedett. Ebben a helyzetben a Proli-csoport 1783-ban öt hajót küldött Kantonba (Croate, Kollowrath, Zinzendorff, Archiduc Maximilien, Autrichien). A kínálkozó lehetőség kihasználásával azonban megkéstek, mert januárban aláírták a tűzszünetet, ami miatt az egykori ellenségek már biztonságban el tudták küldeni a hajóikat Kantonba. Mire a hajók 1784. júliusában visszatértek Oostende kikötőjébe, a drágán megvett teát a túlkínálat miatt nyomott áron kellett eladniuk. Egy kantonba tartó, ezüsttel megrakott hatodik hajó, a Belgioioso 1783. márciusában viharban süllyed el az Ír-tengeren, röviddel azután, hogy kifutott Liverpool kikötőjéből. Az adósságok ellenére a társaság egy kilencedik hajó, a hatalmas, 1100 tonnás Kaiserliche Adler (avagy Aigle Impériale) megépítését is finanszírozta, melyet a fiumei hajógyárban bocsátottak vízre, 1784. márciusában.

A Társaság a Malabar-szigetek használati jogának megvásárlásáról is tárgyalt a Mysore-i szultánnal, sőt Kínában is sikeresen terjeszkedett. Az egyre eredményesebb tengeri kereskedelem és az aktív osztrák hódítási kísérletek azonban felkeltették a gyarmati államok figyelmét, és ismét összefogtak az osztrákok ellen, akik képtelenek voltak kisméretű gyarmataikat megvédeni. Ezért II. József, aki egyébként is ellenszenvvel viseltetett a Társaság irányába, 1785-ben megszűntette a társaságot és összes gyarmati igényét feladta. A társaság végül 1785. januárjában jelentett csődöt. Proli öngyilkosságot követett el. A társaság hajóit (Zinderdorf [sic], Kollowrath, Kaunitz, Maximilian, Austrian) 1786. május 25-én egy dublini árverésen adták el, a cég összes felszerelésével (ágyúkkal, raktárakkal) együtt.

A csőd után a Bolts által javasolt kelet-indiai kereskedelmet 1785. februárjától belga és angol kereskedők egy csoportja folytatta tovább, Edouard de Walckiers őrgróf vezetése mellett, akinek a családja már az Ostende Társaságban is szerepet vállalt. 1787-től több hajót küldtek Indiába Oostende kikötőjéből (St. Joseph, Concordia, Prudencia, Belgioioso, Ville de Vienne, Henriette, Comtesse de Trautmannsdorff), mivel a kínai piac zárva volt a császári zászló alatt hajózók számára mindaddig, amíg a császári társaság által felhalmozott kantoni adósságokat és az évi 12% kamatokat ki nem egyenlítették. A mintegy tucatnyi hajójuk így csak India és Mauríciusz irányában kereskedhetett, mígnem a francia forradalom (1789) az 1790-es évek közepén véget nem vetett a tevékenységüknek.

Idő közben alkalom nyílt egy dél-afrikai gyarmat létrehozására is, amikor a fokföldi búr telepesek elégedetlenkedni kezdtek az Egyesült Kelet-Indiai Társaság (Vereinigten Ostindischen Kompanie) uralmával szemben. A vezetőjük, Jakob van Reenen (1757-1815) több utat is tett Európába. Ennek eredményeképpen a mai Durban környékén, távol a gyűlölt amszterdami társaság területétől, egy új gyarmat jött létre, mintegy 250 osztrák katona védelme alatt. A tervnek 1782-ben herceg Anton Wenzel Kaunitz, államkancellár (1753-1792) volt a legfontosabb szószólója, mígnem II. József császár (1780-1790) be nem szüntette a támogatását.

A Habsburg uralkodókat több esetben keresték meg olyan „vállalkozó” személyek, akik a birodalom nevében gyarmatosítottak volna. Bár több olyan terv is született, ezekből az uralkodói támogatás hiányában végül semmi sem valósult meg. Az egyik ilyen megkeresés gróf Benyovszky Mórictól érkezett 1783-ban, aki azzal a kéréssel fordult II. Józsefhez, hogy engedélyezze számára egy madagaszkári gyarmat létrehozását. Azonban ő sem nyerte el az uralkodóház támogatását terve megvalósításához, így az csalódottan Angliába majd Amerikába utazott, hogy a tervének megvalósításához anyagi támogatást szerezzen. Bár képes volt expedíciót indítani a szigetre, ott alulmaradt a franciákkal vívott harcban, így a szigetet végül ők gyarmatosították. A sikertelen gyarmatosítási kísérletek bukását főként az okozta, hogy Mária Terézia óvatos flottafejlesztését a fia, II. József nem folytatta. A következő közel egy évszázadban bár több felfedezésben is részt vettek a birodalom polgárai, kormányzati támogatás hiányában az Afrika gyarmatosításáért folyó „versenyfutásban” nem vett részt a Birodalom.

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0007/31.html

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0007/21.html

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0007/30.html

1802-ben Bécsben egy újabb kereskedelmi társaság jött létre, Osztrák Nyugat-Afrikai Tengerkereskedelmi Társaság (Österreichisch-Westafrikanische Seehandelsgesellschaft) néven, melyet II. Ferenc császár 25 évre szóló kereskedelmi privilégiummal ruházta fel. 1803-ban egy hajót küldtek ki Triestből, azzal a céllal, hogy derítse fel Nyugat-Afrika partvidékét kereskedelmi telepek és egy gyarmat létrehozásának céljából. A terv továbbvitelét azonban a napóleoni háborúk megakadályozták.

1829-ban sikeres osztrák tengeri hadjáratra került sor Marokkó ellen. Az 1797-es Campo Formio-i béke értelmében Ausztria annektálta a Velencei Köztársaságot, amivel jelentős mértékben megnövekedett a tengeri hadereje. Annak érdekében, hogy Velence megóvja magát a marokkói kalózok támadásától, 1765 óta jelentős váltságdíjat fizetett Marokkónak, amit Ausztria beszüntetett. 1803-tól ezért a marokkói kalózok elkezdték elrabolni az osztrák kereskedelmi hajókat. Charles-Marie Mogniat de Pouilly, osztrák nagykövet azonban 1805 novemberében sikeresen újította meg a két ország barátsági és kereskedelmi szerződését Szulejmán marokkói szultánnal. Az 1827-es osztrák-brazil kereskedelmi szerződés felélénkítette a forgalmat Triest és Rio de Janeiro között. 1828 nyarán, a Veloce nevű osztrák kereskedelmi brigantint Cádiz előtt elfogta a marokkói Rabia-el-Gheir brigg és Rabatba térítette el. Erre válaszul Franz Bandiera korvettkapitány parancsnoksága alatt négy hajóból álló raj indult Gibraltárba (Carolina korvett 26 ágyúval, Adria korvett 20 ágyúval, Veneto brigg és Enrichetta skúner). A rossz időjárási viszonyok miatt a küldetésüket 1829. januárjáig nem tudták teljesíteni. A diplomáciai tárgyalások és a marokkói fél sűrű bocsánatkérései közepette sikerült elérni a 13 tagú legénység szabadon bocsátását, de a hajó visszaadását és a kártérítés kifizetését megtagadták. Ezért Bandiera megkezdte a marokkói kikötők blokádját. 1829. június 3-án a Carolina, Adria és Veneto megkezdte Larache bombázását és egy 136 tagú különítmény Paul Zimburg von Reinerz vezetésével megszállta a város kikötőjét, ahol elsüllyesztett két ott horgonyzó marokkói brigget. Védelem nélküli marokkói hajókat Congreve-rakétákkal könnyen lángra lehetett gyújtani. Az osztrák veszteségek 22 halottat és 14 sebesültet, a marokkóiak kb. 150 halottat számláltak. Asilah és Tetuán bombázására is sor került. 1830 januárjában a felek megkötötték az ideiglenes békeszerződést, majd március 19-én az 1783-as és 1805-ös béke- és kereskedelmi szerződést is megújították, valamint a Veloce brigantint is visszaadaták. Ennek a hadjáratnak nem volt gyarmatosítási célja, noha világosan megmutatkozott Marokkó katonai erejének a gyengesége. Franciaország pedig az 1830-as évek elejétől (majd Spanyolország) egyre erősebb érdeklődést mutatott Marokkó gyarmatosítása iránt.

Ezt követően a 19. században is számos példa volt további osztrák gyarmatszerzési kísérletekre. A Földközi-tengeri kereskedelemben a Habsburg birodalom is részt vett, ezért Alexandriában 1763 óta létezett a tiszteletbeli konzul, majd 1825-től a kereskedelmi konzul hivatala. Az egyiptomi katolikus és kopt keresztény egyház fölötti védnökséget a monarchia kiemelt presztízskérdésnek tekintette, továbbá az Österreichischer Lloyd, valamint a k.k. Post részvételével folyamatosan növekedett az osztrák kereskedelem volumene is a térségben. Az Osztrák Lloyd hajótársaságot 1833-ban alapították. Az alapítók között ott volt Karl Ludwig von Bruck (1798-1860) is. A konzulátusi képviseleteknek ezért gyakran kellett a gyarmati törekvések előmozdításával is foglalkozniuk. Kartúmban 1850-től Johann Wilhelm von Müller báró szolgált tiszteletbeli konzulként, aki javaslatot tett egy osztrák gyarmat létrehozására Szudánban, majd Eduard Ferdinand von Callot (1792-1855) báró, k.k., majd egyiptomi katonatiszt vetette fel egy gyarmat létrehozását a Vörös-tengernél és Kelet-Szudánban.

Az osztrák kormányzat támogatásával indult Dél-Szudánban 1846-ban egy osztrák jezsuitákból álló misszió, melynek egyik feladata a francia befolyás csökkentése volt a régióban, illetve egyes osztrák körök szerettek volna gyarmatot létrehozni Kelet-Afrikában (Abesszínia, Etiópia, Darfur területén), amihez a katolikus missziót akarták igénybe venni. A kormányzat még az évben Khartoumban egy konzuli beosztást rendszeresített, ahová 1850-ben a híres tudóst és felfedezőt, Johann Wilhelm von Müller bárót nevezték ki, aki Dél-Szudánban egy büntető telep létrehozását javasolta a koronának. Őt alig egy év múlva Theodor von Heuglin váltotta, majd 1852-ben Constantin Reitz került a posztra, akinek feladatkörébe a kereskedelmi és diplomáciai kapcsolattartás mellett az esetleges gyarmatosítási lehetőségek felkutatása is beletartozott.

Ezen tervek összhangban voltak Karl von Bruck pénzügyminiszter 1857-es gyarmati elképzeléseivel is, melyeket két közgazdász, Lorenz von Stein és Karl von Scherzer véleménye is támogatott. A gyarmati törekvések központjaként Új-Guineát jelölték meg. A kelet-ázsiai tengeri útvonalon kulcsszerepet játszott a Szuezi-csatorna, melynek tervezésében az osztrákok vezető szerepet játszottak. Az útvonal mentén egy sor támaszpont létrehozására törekedtek. A haditengerészet vezetői úgy gondolták, hogy a Szuezi-csatorna megépítése jó lehetőséget nyújtana a kelet-ázsiai kereskedelem kiépítéséhez is, ezért vasútvonalat építettek Bécs és Trieszt között, sőt részesedést szereztek a Szuezi csatornában is. Felmerült a Nicobar-szigetek ismételt gyarmatosítása, illetve egy kínai kikötő megszerezése, kereskedelmi és elosztó központ céljára. Tudományos álcaként a Novara fregatt majd három éves kutatóútja (1857–1859) szolgált.

A terv részeként 1857-58-ban Ferdinánd Miksa József főherceg, a későbbi I. Miksa mexikói császár vezetésével Triesztben felvetődött Szokotra szigetének megszerzése. Végül az egész terv megbukott a vesztes 1859-es piemonti háború miatt. A terület megvásárlására szánt 100 ezer tallér nem állt rendelkezésre, ezért az osztrákok kénytelenek voltak a Szuezi-csatornában meglévő részesedésüket átadni a briteknek, akik megszerezték a csatorna működtetését végző társaság többségi tulajdonjogát.

A szigetre a portugálok után 1834-ben a Brit Kelet-Indiai Társaság tette rá a kezét, de a szipojlázadás (1857-58) után a társaságot feloszlatták (1874) és ezzel a gyarmat is feledésbe merült, majd az angolok csak 1886-ban nyilvánították az Adeni Kormányzóság részének.

A sziget jelentőségére Wilhelm von Tegetthoff hívta fel a figyelmet, aki a krími háború (1853–1856) után azt a feladatot kapta, hogy a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben keressen az osztrák kelet-ázsiai kereskedelmi, valamint a birodalom hadihajói számára megfelelő kikötőhelyeket, esetlegesen állandó bázist. Tegethoff Theodor von Heuglin segítségével részletesen átkutatta és feltérképezte a területet, így jutott el Szokotra szigetére is, amelynek a megszerzésére Ő tett először javaslatot a haditengerészet vezetőinek, sőt azt indítványozta, hogy a szigetet bázisként használva kezdjenek gyarmatokat létrehozni az akkor még „szabad területnek” számító Kelet-Afrikában.

A fiatal Tegetthoff 1858. február 3-a, majd 9-e és 13-a között a szokotrai Hadibo (Hadibu) városában többször tárgyalt a brit (adeni) protektorátustól veszélyeztetett (fiatal) Saad, mahrai szultánnal, aki megfelelő pénzösszeg ellenében hajlandónak mutatkozott a sziget eladására. A tárgyalást azonban egy fiatal, a diplomáciai ügyekben még tapasztalatlan tengerésztiszt folytatta, ezért ez a kísérlet ilyen rövid idő alatt nem is vezethetett sikerre. Egy ideig, Egyiptomtól Adenig vele tartott Theodor von Heuglin (1824-1876), Khartumi konzul, neves Afrika kutató is, ő azonban egy szomáliföldi támadásban, Kap Guardafui mellett fogságba került és lándzsadöféstől sérülést szerzett a gégéjén, ami miatt Adenben kellett maradnia. Tegetthoff sikertelensége ellenére Ferdinánd Miksa József főherceg továbbra is napirenden tartotta Szokotra megvásárlását, de a piemonti, amjd hét év múlva a porosz háború megakadályozta ezen törekvés megvalósítást.

Egy kereskedelmi és flottatámaszpontot Afrika szarvánál, nagyjából a mai eritreai Massua (ma Massawa) környékén is terveztek, mely büntetőgyarmatként is szolgált volna. Bruck tervét a fiatal Ferdinánd Miksa József főherceg, a haditengerészet főparancsnoka és Lombardia főkormányzója is felkarolta, aki 1855-ben maga is ellátogatott Egyiptomba. 1857-58-ben Wilhelm von Tegetthoff korvettkapitányt (1866-tól, lissai győzelme után altengernagy) a Vörös-tenger és Szokotra szigetének felderítésével. Végül azonban Szokotra megszerzésének tervével együtt ez a szándék is meghiúsult.

1858-ban felvetődött a Nikobár-szigetek újbóli megszerzése is. A területet 1 millió guldenből akarták megvásárolni, illetve betelepíteni. 1857-ben Ferdinánd Miksa József főherceg a Novara fregattot világ körüli tudományos útra küldte, melynek a feladatai közé tartozott esetleges büntetőgyarmatok helyének a felkutatása is. Az expedíció 1858. februárjában érkezett a Nikobár-szigetekre. Körülhajózták Nancowry és Kamorta szigetét, de nem tettek kísérletet a megszállásukra. Az angolok a Brit Kelet-Indiai Társaság felszámolásával egy időben a szigeteket Brit-India részévé nyilvánították, de már 1858-ban ide internálták a szipojlázadásban részt vett indiai katonák egy részét. 1886-ban az osztrák-magyar Aurora fregatt horgonyzott le Nancowry kikötőjében, 1869-től azonban a szigetek már brit tulajdonban voltak. Ezen gyarmatosítási elképzelések csak rövid ideig léteztek és nem illettek bele Buol gróf, külügyminiszter, majd az utóda, Rechberg gróf külpolitikai elképzeléseibe sem. 1860-ban Bruck egy állítólagos vesztegetési ügy miatt öngyilkos lett, Miksa főherceg pedig 1863-ban Mexikó császári trónjára került. A Szuezi-csatorna megnyitásával (1869) és francia, majd angol ellenőrzésével egyidejűleg az efféle tervek elveszítették a realitásukat.

Ennek ellenére 1872-től többször is felvetődött a dél-szomáliai területszerzés, valamint a kelet-afrikai terjeszkedés gondolata. Hertzka Tivadar (1845-1924) az 1890-es évektől utópisztikus tervet dolgozott ki Szabadföld (Freiland) elnevezéssel kolóniák létrehozására a kenyai felföldön, ami nyomán számos egyesület jött létre, de az angolok a „Szabadföld”-expedíció letelepedését megakadályozták. Ugyanilyen utópisztikus elképzelés volt Herzl Tivadar 1903-as elképzelése is, mely szerint a zsidó államot nem Palesztínában, hanem Ugandában kell létrehozni.

Az Osztrák–Magyar Monarchia egyes vezetői úgy vélték, hogy a távol-keleti területeket nemcsak a Szuezi-csatornán keresztül lehetne megközelíteni, hanem az akkor még mindig ismeretlen észak-keleti átjárón is. Ezért 1871–1874 között komoly állami támogatással Johann Wilczek gróf vezetésével expedíciót indítottak az Északi-sarkvidékre. Az 1872-74-es Osztrák-Magyar Északi Sarki Expedíció Wilczek, gróf Zichy Ödön és az uralkodó, Ferenc József anyagi támogatásával kelt útra. A „főexpedíció” előkészítéseként Karl Weyprecht és Julius Prayer már 1871-ben (Isbjörn expedíció) elutazott Novaja Zemljahoz, hogy a későbbi utazáshoz feltérképezzék a területet, illetve élelmiszerkészleteket hozzanak létre. Bár az expedíciót a híres sarkkutató August Petermann javaslatára hivatalosan magánszemélyek indították, a Monarchia is jelentős összegeket biztosított, sőt a legénység tagjainak egy részét is a hadsereg, a hadiflotta adta, vagy korábban ott szolgáltak több éven keresztül.

A jégbe fagyott hajójukról 1873. augusztusának végén pillantották meg egy szárazföld körvonalait, de csak októberben sodródtak a part közelébe, majd 1874. márciusában egy kisebb csoport szállt partra a szigeteken, melyeket egy hónap alatt a 82. szélességi fokig térképeztek fel. A lakatlan szigetvilágot Ferenc József-földnek nevezték el és egy kő alá elhelyezték a szigetek osztrák-magyar birtokbavételének dokumentumait. Noha hivatalosan a tulajdonjog sohasem lett a Monarchiáé, a szigetek formálisan az I. világháborút lezáró békeszerződések után is osztrák és magyar tulajdonban maradtak, de a területet senki sem használta, ezért az 1920-as évekig a senki földjének számított. Ezt a Szovjetunió kihasználva ott 1921-től rádióállomást létesített, majd 1926-ban a szigeteket hivatalosan is annektálta. A terület csak a hideg háború idején értékelődött fel, majd a közelében jelentős kőolaj- és földgáz-mezőket fedeztek fel, az orosz haderő ezért kiépítette a Nagurszkoja katonai bázist és repülőteret a szigetcsoporton.

Az osztrák-magyar kezdeményezésre meghirdetett 1882-83-as első Nemzetközi sarki év keretén belül egy osztrák-magyar északi sarki expedíció egy évet töltött Jan Mayen szigetén. Az expedíció megszervezését már 1880-ban elindították, Karl Weyprecht vezetésével. Az expedíció tagjai 1882–83-ben tartózkodtak a szigeten. A Monarchia Pola nevű hadihajója az expedíció tagjaival 1882. április 2-án futott ki Pola (Pula) kikötőjéből. A hajó közel 200 tonna felszerelést szállított, amelyben az előre gyártott „elemekből” álló kutatóállomás is helyet kapott. A hajó a Maria Musch öbölben kötött ki, és ott állították fel a rádióállomást, amely 1883. augusztus 6-ig működött. Az osztrák–magyar expedíció tagjai voltak az elsők, akik részletesen feltérképezték a területet és egy sarki megfigyelő bázist is létrehoztak a szigeten. Bár a területnek nem volt birtokosa, a Monarchia mégsem jelentett be rá igényt, noha az expedíció és a rádióállomás létrehozása akár a terület birtokba vételéhez is elegendő jogalapot jelenthetett volna, hiszen a bálnavadászok által használt, majd az 1640-50-es évekre elnéptelenedett szigetre a Norvégok annak alapján formáltak jogot, majd annektálták (1922, 1929, 1930), hogy ott 1921-ben meteorológiai állomást létesítettek és ezáltal a szigetet birtokba vették. Ugyanezen az alapon vették birtokba és annektálták 1928-ban a déli sarkvidéken a Bouvet-szigetet, miután norvég tengerészek 1927-ben néhány hónapig táboroztak rajta, acélból, hogy Norvégia jogot formálhasson a területre. Minden esetre, a Norvégiához tartozó Svalbard Egyezményhez való 1927-es csatlakozásunk ma is lehetővé teszi számunkra, hogy gazdasági tevékenységet (tengerészeti, ipari tevékenységet, bányászatot, halászatot, vadászatot) folytathassunk a Spitzbergákon.

1873-tól volt példa egy magánkezdeményezésű osztrák-magyar gyarmatosítási kísérletre is, amikor Joseph William Torrey (1828-1885) egy hong-kongi amerikai kereskedő Észak-Borneóra (a mai Sabahra) vonatkozó, 10 évre szóló gyarmatosítási jogát 15 ezer dollárért eladta báró Gustav von Overbeck (1830-1894), az Osztrák-Magyar Monarchia hong-kongi konzulja részére. Overbeck a bruneji temenggunggal (régi maláj nemesi cím) 10 évre megújította a bérleti jogot, majd 1877. dec. 22-én az Abdul Momin (1788 e.-1885), bruneji szultánnal megkötött egyezmény értelmében megkapta a Sabah maharadzsája, valamint a Gaya és Sandakan rádzsája címet. 1878. jan. 22-én egy másik egyezményt is kötött Jamalalulazam, Sulu szultánjával, melyben megkapta a Sandakan dato bendaharája és rádzsája rangot (dato: maláj tiszteletbeli cím, bendahara: a vezírnek megfelelő maláj cím). A báró egy kereskedelmi telep létrehozását tervezte, és ehhez a Monarchia vezetőinek a támogatását kérte.

1874-ben sikerült meggyőznie a haditengerészet vezetőit és a Monarchia külügyminiszterét, Gróf Andrássy Gyulát is, akik anyagilag is támogatták volna Sabah megvásárlását vagy tartós bérbevételét. Azonban ez a támogatás nem volt elegendő egy gyarmat létrehozásához. A haditengerészet csak az alig 250 fős állománnyal rendelkező Erzherzog Friedrich korvettet küldte ki a a helyzet felmérésére és a terület birtokba vételére. A hadihajó 1874-76-ben Tobias von Österreicher kapitány vezetése alatt indult egy földkörüli útra. A kapitány utasításba kapta a hajón szolgáló tengerésztiszt-jelöltek kiképzését (az ugyanis a tengerészet kiképzőhajójaként is szolgált), próbáljon gyarmatot létrehozni Borneó szigetén, illetve végezzen tudományos kutatásokat a Vénusz átvonulásáról a Nap előtt. Ezen eseményt 1874. december 8-án Yokohamában figyelték meg. 1875. június 7-én jutottak el Borneóra, de miután a Siboku folyó torkolata mentén (egyes források szerint) 1874. május 7-én a dajakok megtámadták a partraszállókat, akik közül két tengerész életét vesztette, kettő pedig súlyosan megsebesült, a hajó elhagyta a szigetet. Ezzel az érdekélődés is hamar megszűnt a terület megszerzése iránt.

Mivel az osztrák-magyar kormánytól Overbeck hiába várt további anyagi támogatást, magánbefektetőket próbált keresni. Közös vállalkozásba kezdett Alfred Dent (1844-1927), brit kereskedővel, mégsem tudott elegendő anyagi forrást biztosítani grandiózus tervei megvalósításához. Ezért a koncessziót tovább akarta adni az olaszoknak, akik a gyarmaton büntető telepet szándékoztak ott létrehozni, de nem sikerült megállapodásra jutniuk. Végül 1880-ban a részesedését átengedte Dent részére. Szulu szultánja a területet már 1878-ban tovább adta egy brit kereskedelmi társaságnak és az 1881-ben a borneói angol gyarmat része lett. Talán innen származik a „Borneó és Celebesz, magyar volt és magyar lesz” rigmusocska is. (Overbeck szerződései képezik még ma is a történeti és jogi hátterét az időnként felszínre kerülő északkelet-borneói függetlenségi törekvéseknek.)

Noha az Osztrák–Magyar Monarchia ténylegesen nem rendelkezett gyarmatokkal, európai nagyhatalomként mégis meghívták az 1884–1885-ös Berlini Konferenciára (Kongó Konferencia), mely Afrika felosztásáról határozott, de ezt az alkalmat - a nagyhatalmak közül egyedüliként - nem használta fel a gyarmatszerzésre. Noha a Monarchia nem vett részt közvetlenül Afrika felosztásában, az osztrák és a magyar felfedezők mégis jelentős módon hozzájárultak az új földrajzi felfedezésekhez az alakulóban lévő Kongó Szabadállam és Kelet-Afrika területén (Friedrich Julius Bieber, Oscar Baumann, Friedrich Welwitsch, Anton Lux, Emil Holub, Teleki Sámuel). Ezen felfedezők tevékenysége nyomán a Monarchia több gyarmati területet is megszerezhetett volna, mint például az Eduard Glaser által a mai Jemenben felfedezett és a kormányzatnak gyarmatosításra felajánlott Ofír városát (mely a Bibliából is ismert), de a kormányzat csak néhánnyal volt hajlandó érdemben foglalkozni, de egyszer sem tett tevőleges lépéseket. Ezek után nem meglepő, hogy több osztrák és magyar felfedező a szolgálatait és felfedezéseit más gyarmatosító országoknak (Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Portugália és Belgium) ajánlotta fel.

Monarchia vezetői azonban továbbra sem tettek le a gyarmatosításról. 1895–96-ban a Bécsi Tudományos Társaság egy újabb expedíciót szervezett a Salamon-szigetekre, ahol a Monarchia számára fontos nyersanyagokat és gyarmatosításra alkalmas területeket kerestek. Az expedíció egyik támogatója a német Krupp cég ausztriai (Berndorf) vállalata volt, amely nikkel után kutatott a világ minden tájékán. 1895-96-ban szóba került a Salamon-szigetek egy részének megvásárlása a spanyoloktól, itt azonban a németek megelőztek bennünket. Az Albatros vitorla- és gőzhajtású ágyúnaszádot 1895-ben indították Polából a Salamon-szigetekre, Heinrich Freiherr Foullon de Norbeeck vezetésével, a Saida és a Fasana gőzfregattok Új-Hebridákon és a Salamon-szigeteken végzett kutatásainak a folytatására és esetleges nikkel lelőhelyek feltárására. A hajó 1896. augusztus 6-án érkezett meg Guadalcanal szigetére, ahol egy kisebb csoport felfedező útra indult, azonban egy szent hegy megmászása miatt a helyi bennszülöttek 1896. augusztus 10-én megtámadták a hajó legénységét, akik közül öt osztrákot – köztük Foullon de Norbeecket – és egy helyi kísérőt meggyilkoltak. Az osztrákok a halottaikat hátrahagyva menekültek el a szigetről. Bár a holttesteket néhány nap múlva megpróbálták visszaszerezni, sohasem találták meg azokat.

1892-ben a Saida korvettel fiatal tengerészként Horthy Miklós is eljutott a Salamon-szigetekre. Emlékirataiban azt írta, hogy egyes szigeteket teljesen saját birtokba is szerettek volna venni. A Monarchia szerinte komolyan érdeklődött a terület iránt, ahol geológiai kutatásokat végzett, sőt találtak nikkelt és aranyat. Horthy egyértelműen leírja, hogy a Monarchia gyarmatosító törekvéseinek egyik vezető személye Wilhelm von Tegetthof tengernagy, a hadiflotta parancsnoka volt, és rajta kívül ezt több kormányzati pozícióban lévő személy is támogatta. Az osztrákok még közel egy évig folytatták a kutatóutat, sőt egy újabb kutatóút tervét is bejelentették, ami ellen a Salamon-szigeteken gyarmatokkal rendelkező britek hivatalosan tiltakoztak, sőt az osztrákokat megfenyegették, hogy a brit HMS Rapid hadihajót bevetik ellenük. A fegyveres összetűzést a Monarchia nem kockáztatta, így újabb expedícióra végül nem került sor.

A századfordulón felvetődött annak lehetősége, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia közvetítőként vegyen részt az angol-búr háborúban (1899-1902) és ennek fejében jutalomként kapja meg Portugál Kelet-Afrikát (a mai Mozambikot), ahol a 18. században már létezett egy osztrák gyarmat. A folyamatos gyarmatszerzési törekvések miatt ebben az időszakban a távol-keleti vizeken a Monarchia haditengerészete – az állam kereskedelmi érdekei miatt – igyekezett folyamatos jelenlétet fenntartani, kikötőket szerezni. 1894-ben a németek által alapított hasonló társaság mintájára hozták létre az Osztrák–Magyar Gyarmatosító Társaságot (Österreich-ungarische Kolonial-Gesellschaft). Fő célja tengerentúli területek szerzése, a gazdaság élénkítése volt. Tagjai között több jelentős politikai befolyással rendelkező személy volt megtalálható, mint például Stanislaus Schanzer, Ernst Franz Weisl, Eduard Lippmann, Friedrich J. Bieber, Emeric Boyer von Berghof, vagy Jacques Jaeger. A Társaság adta ki az Österreich-ungarische Kolonialzeitungot, melyben minden olyan kérdés megvitatásra került, mely a „gyarmatosítás kérdéseivel” összefüggésben állt: migráció, az osztrák-magyar haditengerészet státusza, kereskedelempolitikai kérdések, és konkrétan a tengeren túli területek megszerzésének kérdésköre. A Társaság fennállása óta többször is megváltoztatta álláspontját a központi kérdésekben, amivel mindig a fennálló politikai viszonyokhoz igazodott. Az alapítás idején a Társaság programját még a Monarchia gyarmatosító szándéka hívta életre. Ez az 1890-es évek végére változott meg: egyre inkább képbe került a kivándorlás, s ezzel egy időben egyre kevesebb jelentőséget kapott a gyarmatosítás. A Kolonialzeitung egyik 1915-ös számában egy jubileumi írás jelent meg a Társaság történetéről, melyben röviden ismertetik a Gyarmatosító Társaság történetét s fő céljait.

1899-ben Spanyol-Szahara megvásárlása merült fel, melyet a spanyolok a Berlini Konferencián szereztek meg. 1898-ban a Kubáért vívott vesztes háborújuk következményeként a spanyolok több gyarmatukat kénytelenek voltak átadni a győztes USA-nak (Puerto-Ricót, a Fülöp-szigeteket és Guamot 20 millió dollárért kellett átengedniük), valamint többet áruba is bocsátottak, hogy a háború költségeit képesek legyenek kifizetni (csendes-óceáni szigeteiket a Német Birodalom vásárolta meg 1899-ben). Ezért kezdtek tárgyalásokba az Osztrák–Magyar Monarchiával is az 1884-ben megszerzett afrikai gyarmatuk, Rio de Oro eladásáról.

A spanyolok Rio de Oro területét 1478 óta próbálták megszállni, de a helyiek ellenállása miatt csak időlegesen tudták fenntartani a jelenlétüket. 1877-ben és 1883-ban expedíciót küldtek a területre, de annak megszállására akkor még nem került sor. Később a Kanári-szigetek védelmének biztosítása céljából elhatározták a Cap-Blanco és Cap-Bojador közötti partvidék elfoglalását, amit 1884 decemberében be is jelentettek. A terület értéktelensége miatt a spanyolok tervezett akciója ellen senki sem tiltakozott. A spanyolok gyarmatosítási törekvéseit az 1885. február 26-án megtartott berlini konferencia résztvevői egyhangúan elfogadták, bár a terület határainak véglegesítése csak 1912-ben fejeződött be. Az Emilio Bonelli Hernandó kapitány által vezetett spanyol egység elfoglalta Dakhlát (Villa Cisneros), ahol felépítették a „La Factoria” erődöt, és postaszolgálatot állítottak fel. Az erődben ekkor még csak 25 katona teljesített szolgálatot egy kapitány parancsnoksága alatt, akit háromhavonta váltottak le, amikor a Kanári-szigetekről küldött ellátmányt szállító hajó megérkezett. A spanyolok a partmentén több kisebb erődöt is építettek, amelyek egyben kereskedelmi állomásokként is működtek, ahonnan ellenőrizhették a Szenegálból a Mediterráneum felé tartó karavánutakat, biztosították a biztonságos kikötőket a spanyol halászoknak és a Guineába tartó kereskedelmi hajónak.

1886. júliusában egy arabul tökéletesen beszélő spanyol segítségével több törzsi képviselőt sikerült rávenni a spanyol fennhatóságot elismerő szerződés aláírására. Ennek ellenére az általuk képviselt törzsek fegyvert fogtak a bevonuló csapatok ellen. A szaharávi törzsek 1887-ben, illetve 1892-ben is megtámadták Villa Cisneros erődjét, majd 1894-ben az öbölben horgonyzó Tres de Mayo és a Las Marias nevű hajókat gyújtották fel. Ould Laroussi, az ouled delim egyik törzsének vezetője rájött arra, hogy egyszerűbb a spanyolokkal kereskedni, mint harcolni. A szerződés betartását azonban más törzsek már nem gondolták komolyan, így a csatározások folytatódtak. A szerződés eredményeként a spanyolok az ellenőrzésük alatt tartott körülbelül 80 négyzetkilométernyi nagyságú partvidéktől már jogszerűen tudták távol tartani a többi európai államot, amivel a Kanári-szigetek védelme is erősödött. Azonban az új gyarmatból tényleges haszon nem származott, a várakozásokkal ellentétben nem találtak aranyat a területen. A helyiekkel való folyamatos háborúskodás a kereskedelemnek sem kedvezett. A spanyolok egyre inkább problémaként kezdtek tekinteni a gyarmatra. 1898-ban a Kubáért vívott vesztes spanyol–amerikai háború után a spanyolok ezért felajánlották Rio de Oro területét megvásárlásra az Osztrák–Magyar Gyarmatosító Társaságnak, mondván, ha már nem tudják megtartani a gyarmataikat, legalább pénzt kapjanak értük.

Az ötletet Leopold Koreff kezdeményezte, aki a spanyol gyarmatosító társaság elnökétől egy 1899 végén lejáró lehetőséget kapott az állomás bérlésére vagy átvételére. Először a Német Gyarmatosító Társasághoz, majd érdeklődés hiányában az Osztrák–Magyar Gyarmatosító Társasághoz fordult. Koreff maga is aktívan részt vett a terület megszerzésére irányuló egyeztetésekben, de a kormányzati körök nem nézték jó szemmel a tevékenységét és végül kiszorították. Az Osztrák–Magyar Gyarmatosító Társaság felvette a kapcsolatot a Kereskedelmi Minisztériummal, amely 1899. március 11-én arról tájékoztatta a közös Külügyminisztériumot, hogy az afrikai partvidékén, Cap-Bojador és Cap-Blanco közt található Rio de Oro területét birtokló madridi székhelyű gyarmatosító társaság bérleti szerződése az adott területre 1900 elején lejár. A spanyol vezetés külföldi társaságnak/társaságoknak kívánja a területet 30 vagy 90 évre átadni. A közös Kereskedelmi Minisztérium szerint a terület bérbevétele a Monarchia számára több szempontból is hasznos lett volna, ezért javaslatot tett a Külügyminisztérium vezetésének, hogy a Monarchia madridi nagykövetsége és tangeri missziója szerezzen meg minél több információt az adott területről. A Külügyminisztérium szinte azonnal megbízta a két említett szervezetet, hogy tudjanak meg minden információt a spanyolok döntésének hátteréről és Rio de Oróról. Az 1800-as évek második felétől meginduló tudományos kutatások egyfajta hírszerzést is folytattak. A Kanári-szigeteken, illetve Nyugat-Afrikában megforduló hajóink bizonyára a Rio de Oro-i területről is rendelkeztek információval. A területet a következő expedíciók érintették: 1873–1875 között a Helgoland (Carl Schaffer fregattkapitány), 1884-ben Helgoland (August von Almstein fregattkapitány), 1885–1886 között Albatros (Arthur Müldner korvettkapitány), 1889–1890-ben Fasana (Rudolf Berghofer sorhajókapitány), 1892–1894-ben Miramar (Josef Wachtel von Elbenbrück sorhajókapitány), 1894–1895 Donau (Max Rottauscher von Malata fregattkapitány), valamint 1897–1898-ban Zrínyi (Constantin von Görtz fregattkapitány).

A Külügyminisztérium 1899. március 20-án a Spanyolországba akkreditált nagykövetét, Victor Dubsky grófot, és a tangeri misszió vezetőjét, Gilbert von Hohenwart grófot további információk beszerzésére utasította. Dubsky április 17-én elküldött jelentése szerint a spanyolok maguk sem tartották a gyarmatukat nyereségesnek, sőt úgy tűnt, teher számukra. Termelő tevékenység nem igazán folyt, a helyi kereskedelmi telep a kereskedelmen kívül halászattal és halfeldolgozással foglalkozott. A kis létszámú helyőrséget havonta cserélték, az új állományt a Kanári-szigetekről küldött ellátó hajó szállította Rio de Oróba. Dubsky szerint a gyarmatot nyereségessé lehetett volna tenni, de a több és pontosabb információt begyűjtése érdekében több időt kért. A spanyolok jelezték, hogy a területet egy hajózási társaság, a Compania Transatlantica vette át, de nem kívánják azt tovább működtetni. Ugyanebből a levélből derült ki, hogy a britek is érdeklődtek a terület iránt. Hohenwart április 20-án küldte meg az első jelentését, amelyben a területet felügyelő Compania Transatlantica tevékenységét, a területet és az ott működő kis létszámú kolóniát mutatta be. Tőle tudja meg a minisztérium, hogy a telepet működtető társaság éppen felszámolás alatt áll és a Compania Transatlantica csak a kormány kérésére vállalta el a gyarmat működtetését, amíg azt más társaság bérbe nem veszi.

A két diplomata igen eltérően vélekedett a terv sikerességéről. Hohenwart nemcsak rendkívül agilisan kezdett az információk összegyűjtéséhez, de az ügyet magáévá tette, kifejezetten sürgette a spanyolokkal történő megegyezést. Dubsky nagykövet azonban nem osztotta lelkesedését, sőt, több esetben is a terv megalapozatlanságára, esetleges sikertelenségére hívta fel a döntéshozók figyelmét. Dubsky a terület bérléséről megkérdezte a madridi német nagykövetet, aki jelezte, hogy országa elővásárlási jogokkal rendelkezik a spanyolok afrikai gyarmataira, de azt nem erősítette meg, hogy konkrétan érdekli-e őket Rio de Oro. Tangeri állomáshelyén Hohenwart azonban nemcsak a diplomáciai körökben gyűjtötte az információit, hanem meglátogatta a spanyol és külföldi kereskedőket, a területen tevékenykedő misszionáriusokat, sőt, még a kanári-szigeteki halászoktól is igen sok információt gyűjtött össze a partvidékről.

Hohenwart véleménye szerint a spanyolokétól eltérő gyarmatosítási politikával a terület gyorsan felvirágozna, és jelentős hasznot hozhatna a Monarchiának. Különösen jó lehetőséget látott a halászatban és az ehhez kapcsolódó tevékenységekben. Ezt a meglévő kikötők fejlesztésével, újak építésével, halfeldolgozó telep létrehozásával képzelte el. Hohenwart szerint a Monarchia megjelenése mindenki számára előnyös lehetne, hiszen nem a „nagy gyarmatosító országok” kezébe kerülne a terület, akik mindenki mást kizárnának a terület hasznosításából, ellenben az osztrák–magyar védnökség alatt a kereskedelmi lehetőségek a kisebb országok – voltaképpen mindenki – számára hozzáférhetőek maradnának. Így a Monarchiának nem kéne a más európai hatalmak által még meg nem szállt marokkói kikötőkért versenyeznie, sőt, a délebbi területek gyarmatosításával a hátrányát be is hozhatná. Hohenwart leginkább a britektől és a németektől tartott, azonban a terület iránt érdeklődő olaszokat nem tekintette ellenfélnek, azokat maró kritikával illette: „Olaszország, amely a legképtelenebb ország a gyarmati politika űzésére, ami a megalomániát, szervezési hiányt és kalandvágyat illeti, Spanyolországgal azonos jellem, nem elhivatott valódi, civilizált politikát folytatni.” Hohenwart jelentéséből az is kiderül, hogy a területen réz, mangán és szulfát található nagyobb mennyiségben. Végül jelentését így összegezte: „Tény, hogy jelenleg a Cap Bajador és Cap Blanco a között található spanyol terület magában relatív csekélyebb értékkel bír, azonban helyzeténél fogva a gazdagon kiaknázható és az európai kereskedelemnek még nehezen elérhető belső területek… fémekben gazdag, termékeny talajt rejtenek. A marokkói terület még akkor is nagy jelentőségű, ha az arksisi kikötőt a szultán megnyitja az angolok előtt… Rio de Oro jelentőségét nem veszítené el, hanem a környék centrumaként működhetne, a teljes kereskedelmet kelet és dél felé centralizálhatná."

Az adatgyűjtés nagy részét a diplomaták 1899 júliusára befejezték, 29-én az általuk küldött jelentések beérkeztek a Külügyminisztériumba. Bár a minisztérium vezetése – az eltérő jelentések és vélemények miatt – megosztott volt, mégis felvették a kapcsolatot a többi minisztériummal, valamint az Osztrák–Magyar Gyarmatosító Társasággal. A társaság alelnöke Ernst Franz Weisl, valamint a vele jó kapcsolatban lévő külügyminiszter, Agenor Goluchowsky gróf, és néhány más külügyminisztériumi tisztviselő megkezdte a tárgyalásokat a spanyolokkal. A Monarchiának ugyanis mind kereskedelmi, mind katonai (haditengerészeti) szempontból hihetetlenül jó lehetőséget jelentett volna a gyarmaton található Villa Crisneros (Dakhla) kikötője, ahol az osztrák–magyar flotta hajói biztonságosan állomásozhattak volna. Azonban a Monarchia tárgyalási pozícióját rontotta, hogy a britek, a németek, sőt a belgák is elkezdtek érdeklődni Rio de Oro iránt.

A spanyolok annyira komolyan gondolták a szaharai területek eladását, hogy előkészítették az ehhez szükséges törvénymódosítást, s egy munkacsoport a terület bérbeadásával kapcsolatos feltételeket is kidolgozta. A telepet üzemeltető spanyol cég – 1899. december 31-ig – egy konzorciumnak adta át a hasznosítási jogot, melynek a feladata az adásvétel lebonyolítása volt. A konzorcium vezetésével egy magyar származású parlamenti képviselőt, Juan Bautista Somogyot bízták meg, aki a területet úgy kívánta értékesíteni, de inkább „bérbe adni” egy külföldi kereskedelmi társaságnak, hogy a spanyol korona fennhatósága megmaradjon a terület felett. Az erről szóló szándéknyilatkozatot a Monarchia külügyminisztériumának is megküldték, annak ellenére, hogy 1899 nyarán először a Német Gyarmatosító Társaságot keresték meg a terület átadásával kapcsolatosan. Azonban a német társaság vezetője, Karl Liebert nem mutatott komoly érdeklődést a terület iránt és azt javasolta a spanyoloknak, hogy keressék meg az Osztrák–Magyar Gyarmati Társaságot. A Társasággal szemben a Külügyminisztérium sokkal óvatosabb volt, és a Társaság tagjait bevonva az esetleges új gyarmattal kapcsolatosan költségvetési tervet készítettek. A kalkulációk szerint a Monarchiának a terület birtokbavétele, a spanyolok által kialakított infrastruktúra megvásárlása megközelítőleg 150 000 forintba került volna és további 100 000 ezer forintba a kereskedelmi telep felfejlesztése, működtetése. A part menti vizek halbőségét látva az Osztrák–Magyar Gyarmatosító Társaság egy halfeldolgozó telep létrehozását, működtetését, esetleges bérbeadását tervezte. Rio de Oro megszerzésében különböző gazdasági körök tagjai is kezdtek lehetőséget látni. Az Osztrák–Magyar Kereskedelmi Kamara maga is azon gondolkodott, hogy a korábban 250 ezer forintra becsült projekt pénzügyi alapját 300 ezer forintra emelve egy szindikátust hoznának létre. Azonban a kamara alelnökének véleménye szerint a biztos sikert legalább egymillió forint befektetése garantálta volna. Végül egy párizsi székhellyel működő nemzetközi társaság létrehozását tervezték, ami azonban meghiúsult.

Az üzlet sikerességét gátolta, hogy a Monarchia csak a spanyol kormányzattal kívánt tárgyalni. Az anyagi ügyeket a gazdasági csoportosulásokra kívánta hagyni, akik között nem volt egyetértés, hogy kinek kellene tárgyalni a Juan Somogy által vezetett spanyol konzorciummal. Felmerült, hogy az Osztrák–Magyar Gyarmati Társaság vezesse az egyeztetéseket, de ezt a kormányzat nem támogatta a Társaság egyes vezetőinek kétes ügyei miatt. Inkább az osztrák–magyar kereskedelmi miniszter, báró Josef De Paoli vagy a sikeres osztrák üzletember, Arthur Krupp személye tűnt elfogadhatónak. A kereskedelmi miniszter azonban Agenor Goluchowsky külügyminiszter részvételét szorgalmazta, míg Krupp egy korábbi sikertelen szomáliai üzlet veszteségeire hivatkozva elutasította a felkérést. 1899. december 2-án Agenor Goluchowsky a külügyi bizottságban egy beszédet tartott, amelyben kifejezte a kormányzat és a saját támogatását az üggyel kapcsolatosan. Ennek hatására még december 29-én dr. Ernst Franz Weisl bécsi ügyvéd vezetésével az Alsó-Ausztriai Iparegyesületben létrehozták az Export- és Gyarmatügyek osztályt. Bár a csoport , Sokan úgy gondolták, hogy az alig 20 főt számláló csoport a kiterjedt gazdasági kapcsolataival képes lesz az osztrák gyarmatosítási törekvések anyagi bázisát megteremteni. Weisl azonban nem találta meg a közös hangot a külügy bürokratáival, akik rövidesen ellehetetlenítették tevékenységét.

Eredménytelenül zárult az a kezdeményezés is, hogy 60 000 osztrák telepest költöztessenek ki a területre, ahol azok egy „nemzeti” kolóniát hoztak volna létre, akik felvirágoztatták volna a sivatagot. A kitelepülési program nyolcmillió forintos költségét az osztrák Lloyd társaságtól remélte a kormányzat, azonban nem látták biztosítottnak a befektetendő összeg megtérülését, így elállt az üzleti lehetőségtől. Bár mind a kormányzati, mind pedig az üzleti körök komoly lehetőséget láttak a projektben, egyik csoportosulás sem volt hajlandó a saját pénzéből azt megkezdeni. Ezért a terület 20 000 forintos bérleti díját 1899-ben senki sem fizette ki, sőt az 1899 végére megbeszélt 50 000 forintos kauciót sem sikerült összegyűjteni, amely a tárgyalások folytatásának alapfeltétele volt. Emiatt a Monarchia szándékának komolysága a spanyolok előtt igencsak megkérdőjeleződött. Pedig ekkora már nemcsak Hohenwart, de az osztrák–magyar kormányzat több vezetője is úgy vélte, hogy Rio de Oro megszerzése az utolsó lehetősége a Monarchiának, hogy gyarmatot szerezzen. Kérdés, ha ezt a lehetőséget felajánlják a magyar üzleti köröknek, a magyar politikai és gazdasági körök ugyanúgy elutasították volna az osztrák „gyarmatosítási törekvéseket”, mint ahogy azt a Flottaépítési programmal tették? A vétel talán a tengeri ambíciókkal, a flottabővítéssel és gyarmati tervekkel szemben mindig szkeptikus magyar parlamenti ellenzék miatt is meghiúsult volna.

Végül már a spanyol gyarmat értékesítésével megbízott konzorcium próbált megbízható tárgyalófeleket, valamint a tervet anyagilag támogató csoportosulást keresni. Nem sok sikerrel. A kormányzat a gazdasági csoportoktól várta a vállalkozás teljes anyagi fedezetét és megvalósítását, míg azok az egyértelmű kormányzati támogatás hiányában nem voltak hajlandóak saját anyagi javaikat kockáztatni. A konzorciumi tagja, Leopold Koreff 1899 végén egy kemény hangvételű levélben tájékoztatta a külügyminisztert a közel egy éve tartó tárgyalások eredménytelenségéről, majd jelezte, hogy inkább a franciákkal és a németekkel kívánnak tárgyalásokat folytatni Rio de Oro bérbeadásáról, hacsak a Monarchia nem szánja el magát az üzlet megkötésére. Ám a Monarchia részéről nem érkezett válasz. Érthetetlen módon a spanyolok még három hónapig vártak az osztrák–magyar vételi ajánlatra, addig mással nem folytattak tárgyalásokat. Pedig mind a németek, a britek, a franciák, sőt még az olaszok is érdeklődtek a terület iránt. Végül a spanyolok tárgyalásokat kezdtek a velük konkurens franciákkal, akik szívesen megszerezték volna Rio de Orót, hogy egy összefüggő gyarmatbirodalmat hozhassanak létre Észak-Afrikában. Azonban Spanyolországban megváltozott a közhangulat, így a kormányzat már nem akarta a területeket mindenáron értékesíteni. A franciáktól azonban nem tudtak könnyen megszabadulni, akik bár Rio de Orót nem tudták megvenni a spanyoloktól, de rábírták őket, hogy a vitatott hovatartozású Cabo Blanco-félszigetet osszák fel egymás között, ami 1900. június 27-én Párizsban meg is történt. Ezek után a spanyolok végleg feladták a terület értékesítésével kapcsolatos terveiket, amelyet így az 1975-ös kivonulásukig megtartottak.

Felmerült, hogy a dualista birodalom két alkotó állama közül Rio de Oro megszerzése inkább az osztrákok számára járna előnnyel, nem pedig a magyarok számára. Talán ezért történt az, hogy a magyar kormányzat a kezdetektől gyanakodva figyelte a tárgyalásokat és azt az osztrák flottabővítési szándékokkal egybekapcsolta. A terület megszerzését végül az hiúsította meg, hogy a Monarchia részéről a kialkudott vételárat senki sem volt hajlandó kifizetni. 1900-ra a spanyolok a vesztes kubai háború utáni letargiából kezdtek magukhoz térni. Újra fellángolt bennük a nemzeti érzés, melynek következtében elszállt belőlük mindenféle szándéka arra, hogy külföldi társaságoknak vagy államoknak az általuk birtokolt területekből akár egy morzsányit is átengedjenek. A vételi javaslat osztrák előterjesztői nagy lehetőséget láttak a Timbuktuból kiinduló transz-szaharai kereskedelemben. Azt is remélték, hogy az osztrák-magyar gyarmati hatóságok itt majd tapasztalatot gyűjtenek nagyobb gyarmatok igazgatásához is, amelyek megszerzésére az eljövendő nagy háborút követő új világrendben nyílna lehetőség. A zátonyra futott Rio de Oro megszerzésére irányuló tervről úgy beszélnek a Kolonialzeitung szerzői, mint egy olyan lehetőségről, melynek a beteljesülése a világtörténelem folyásának egy egészen új medret adhatott volna.

Végül a Monarchia Kínában szerzett egy apró gyarmatot. A Monarchia először Sanghajban próbált területhez jutni, majd miután ez nem sikerült, 1902. június 20-án kapott egy 6 km2 nagyságú területet Tiencsinben. 1899-ben a kormányzat a Kaiserin Elisabeth cirkálót küldte Kínába, annak felmérésére, hogy miként volna lehetséges német mintára egy ottani kikötő vagy terület kibérlése a keleti kereskedelem előmozdítására. 1900. áprilisától az Osztrák-Magyar Monarchia is részt vett a kínai bokszerlázadás leverésében, 2 gyakorló és 4 csatajóval (SMS Zenta cirkáló áprilistól, SMS Kaiserin und Königin Maria Theresia cirkáló augusztus 7-től, 160 fős tengerészkülönítményt tett partra két partraszálló löveggel, SMS Kaiserin Elisabeth cirkáló, SMS Aspern cirkáló mindkettő szeptember 17-től) és 296 (más források szerint 500 fős), nagyrészt Magyarországon toborzott katonával. A Zenta a Monarchia diplomáciai szerveinek és állampolgárainak védelmére partraszálló különítményt indított Pekingbe, amely június 3-án érkezett meg, a német különítménnyel együtt.

Június 9-én a Takuba érkező Seymour altengernagy, a nemzetközi flottatüntetés parancsnoka Pekingbe indult a brit követség felmentésére. A serege mintegy 3000 főből állt. Köztük volt a négy osztrák–magyar hadihajó 500 főnyi partraszálló különítménye is. A Zenta cirkáló parancsnoka a nemzetközi erők rendelkezésére bocsátott még hét tábori ágyút és azok kezelőszemélyzetét is. Seymour altengernagy megindította az időközben erősítést kapott csapatait az ostromzár alá vett diplomáciai épületek felszabadítására. Július 14-én elfoglalták Tiencsint. Augusztus 2-án indult el 40 000 fővel Peking felé, majd augusztus 24-én elfoglalta a várost. A Peking körüli harcokban esett el a Zenta parancsnoka, Von Thomann fregattkapitány.

A monarchia tengerészei legsúlyosabb harcukat 1900. szeptember 25-én a Pejho folyó torkolatánál lévő pejtangi erőd rohamánál vívták. A bokszerek június 17-én a Taku erődből lőni kezdték az előtte fekvő Peiho-öbölben horgonyzó hajókat. Azok viszonozták a tüzet, majd megkezdték az erőd ostromát és egy rohammal vették be Taku erődjét. Az erőd hősies bevételekor a monarchia katonai kontingensének 36 százaléka elesett. A halottak egyharmada magyar nemzetiségű volt.

Az intervenció eredménye koncessziós zónák kijelölése lett Tiencsin városában, a résztvevő néhány más ország (részben korábbi) koncessziójával (japán, francia, brit, német, belga, orosz, olasz) együtt. Korabeli nevén a Tiencsin osztrák-magyar telepítvény az 1901. szeptember 7-én aláírt egyezménnyel jött létre, mely egy 108 hektáros zóna volt a Pejho (napjainkban Hajho) folyó mentén, a Tiencsin belvárosának számító Hebej városrész délnyugati részén, egy csúcsára állított háromszögre hasonlító kerületben, mely eredetileg semmilyen európai építészeti városszerkezettel nem rendelkezett. Előnyös elhelyezkedését a szomszédos olasz zónával együtt az biztosította, hogy az orosz zóna északnyugati szélén álló keleti pályaudvart, a kínaiak által lakott folyón túli Tatárvárosból, kerülőút nélkül csak az osztrák-magyar zónán keresztül lehetett megközelíteni.

Az 1901. szeptemberében kinevezett Karl Bernauer főkonzul (a többi államhoz hasonlóan) bevezette a Monarchia pénzügyi, erkölcsi- és belügyi rendszerét. Az 1906-os népszámlálás szerint a koncesszióban 25.744 kínai és 80 kárpát-medencei személy élt. Az itt élő kínai lakosok idővel megkapták az osztrák-magyar állampolgárságot. A közigazgatást helyi előkelőségekből válogatták, akiket az osztrák-magyar konzul és a katonai parancsnok felügyelt. A gyarmat rendelkezett saját iskolával, templommal, börtönnel, konzulátussal.

A rendfenntartás érdekében az Acurti Hugó sorhajóhadnagy vezette, itt állomásozó (kétévente felváltott) 82 fős osztrák, magyar és horvát származású tengerészgyalogos mellé a főkonzul az osztrákok által kiképzett 70-80 kínaiból álló rendőrséget, úgynevezett shimbót szervezett. Nekik a rendfenntartás mellett feladatuk volt az adó beszedése is Bécs és Budapest (a konzulátus) részére. Ők a gyarmatváros négy különböző pontján felállított rendőrőrsön állomásoztak. 1901-ben a terület déli részét teljesen lebontották és a helyén széles európai utcaszerkezetet alakítottak ki. Az északi részen az árvízvédelem miatt csak egyméteres feltöltésre és macskakövezése került sor. Az angolokkal együtt ez év végén történt meg a közművek kiépítése is. 1902-re a zóna csaknem összes utcája macskakövezett, csatornázott, kandeláberekkel kivilágított széles közút lett. 1902 novemberében a gazdaság fellendítésére Beinao Er Zhu Jin, nagykereskedőből lett alkonzul vezetésével három nagy raktárból álló, kikötővel felszerelt vámszabadterületet állítottak fel. Angol mérnökök segítségével 1902-ben (vagy 1906-ban) a Hajho folyón elbontották a Tatárvárost és az osztrák-magyar koncessziót összekötő pontonhidat és a helyére egy korszerű, öt pilonos, vasgerendákból készült hidat építettek. 1902-re egy év alatt a Budapest utcában egy egész kis villanegyed épült ki, amit a mandzsu császársággal elégedetlen, a Monarchia menedékjogát, majd állampolgárságát élvező gazdag észak-kínai hadurak építtettek fel és finanszíroztak. 1907-től a városi hivatal elkezdte az anyakönyvezést. Megindult az általános iskolai oktatás és a kétéves szakképző iskola is, ahol a matematika mellett a kötelező nyelvoktatás az angol volt (nem a német vagy a magyar).

A többi nagyhatalommal ellentétben Bécs és Budapest nem támogatta anyagilag kínai koncesszióját. A kolónia kereskedelméből befolyt pénzt a főkonzulok ezért nem is utalták vissza a Monarchiába, hanem a gyarmat fenntartására fordították.

Szuk Géza, a Ganz gyár főmérnöke 1904-ben a Vasárnapi Újság a „Mi kis Khinánk” című cikkében a területben rejlő lehetőségekkel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy: „nem ártana, ha a többi nagyhatalom példájára mi is kihasználnék telepünket kereskedelmi czélok előmozdítására.( …) Míg az összes nagyhatalmak a telepítvényeket csak bérlik a Khinaiaktól, addig a mi telepítvényünk az osztrák-magyar monarkhia tulajdonát képezi, mi azt elfoglaltuk..."

A tiencsini osztrák-magyar telepítvény (gyarmat) 1917-ig állt fenn (más országoké 1920-, 1931-, 1947-ig), amikor a kínaiak hadat üzentek a központi hatalmaknak és katonailag birtokba vették az osztrák-magyar és német koncessziót, majd azt augusztus 14-én egyoldalúan felmondták és az ott tartózkodókat internálták. Ausztria hivatalosan 1919. szeptember 10-én, a saint-germaini békeszerződésben mondott le az osztrák igényekről. A terület feletti magyar követelések az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződéssel szűntek meg, tehát nem egészen 9 hónapig jogilag egyedül Magyarország volt a terület birtokosa. (Vö.: [36])

Osztrák-magyar gyarmati törekvések ezzel egy időben továbbra is léteztek. 1913-ban az Ottomán Birodalom felosztásának számos terve közül az egyik szerint a monarchia szövetségesének számító Bulgária győzelme esetén a második balkáni háborúban délnyugat-anatóliai területek kerültek volna az Osztrák-Magyar Monarchia birtokába.

(Az első világháborúban Törökország szövetségeseként 1915-től egy osztrák-magyar hadosztály is segédkezett Gallipolinál a török oldalon a szövetségesek ellen, majd török kérésre egy hegyi tarack tüzérhadosztályt küldek Palesztinába, mely 22 tisztből és 813 katonából állt. 1916 áprilisában érkeztek meg Palesztinába, ahol a török és német csapatokat támogatták. Augusztusban sikeresen fedezték a török gyalogság visszavonulását egy brit támadás után, majd október végén Betlehembe települtek. Itt érte őket Ferenc József halálának híre, majd itt ünnepelték a karácsonyt is. A többnyire magyar nemzetiségű tüzérek eredményesnek bizonyultak a sivatagi hadszíntéren. 1917. márciusban az egyesített török-német-osztrák-magyar seregek sikerrel verték vissza az angolok Gáza térségében indított támadását, majd áprilisban egy újabb támadást is meghiúsítottak. Utóbbi alkalommal a magyar tüzérek három brit tankot is kilőttek. Októberben végül a szövetségesek sikeresen áttörték a frontot. Ekkor a Monarchia tüzérei a török csapatok visszavonulását fedezték. A hadosztályt a háború végéig leginkább a Jordán folyó mentén vetették be. A fegyverszünetet követően az osztrák-magyar katonákat Konstantinápolyban gyűjtötték össze, majd hajóval Triesztbe szállították őket. Végül 1919 januárjában térhettek vissza otthonaikba.)

 • Irodalom:

Besenyő János: Az Osztrák-Magyar Monarchia lehetséges afrikai gyarmata: Rio de Oro. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, (131.) 2018/4. 856-884.[37]

Walter Raunig: Sokotra. Ein Österreichisches Kolonialunternehmen - Nach dem Tagenbuch von Tegetthoff - In: Angelika Tunis szerk. Faszination der Kulturen. Berlin, 2001. 263-272.

Erwin A. Schmidl: Das Kolonialreich, das nicht war: österreichische koloniale Ambitionen in Afrika. In: Angelika Tunis szerk. Faszination der Kulturen. Berlin, 2001. 297-304.

Boro Bronza: Preparations of the Austrian expedition towards India 1775-1776. ISTRAŽIVANJA – JOURNAL OF HISTORICAL RESEARCHES. Faculty of Philosophy, Novi Sad, 29 (2018) 63-77. [38]

Dunai flotilla[szerkesztés]

Őskor[szerkesztés]

A kárpát-medencei hajózás legkorábbi kezdetei a prehisztorikus korszakra és a bronzkorra vezethetők vissza, amikor nem zárható ki az ún. tengeri népek és a Kárpát-medence lakossága közti összefüggés és kereskedelmi kapcsolat sem.

Kovács Tibor a bronzkorról írt monográfiájában kifejti, hogy az Európát átszelő észak-déli irányú kereskedelmi utak közül nem egy a Kárpát-medencén keresztül vezetett. A mükénéi birodalom kereskedelmi érdekszférájába vonta Európa „barbár” népeit, ahonnan jelentős fémiparát nyersanyaggal látta el, másrészt pedig a ritkaságszámba menő borostyánt is innen szerezték be. Ennek nyomán jelentős mükénéi kulturális hatás érte Európát. A kulturális hatás terjedésének egyik része Nyugat-, illetve Közép-Európát érte az ún. tengeri útvonalon. A másik ág Kelet-Európa felé vezetett, és a Duna deltájának térségében kapcsolódott a Pontus-vidék, a kisázsiai partvidék, illetve Erdély népeit összekötő kereskedelemhez. A Délkelet-Európát ért égei-anatóliai hatás a Kr. e. 16. század második felében és a Kr. e. a 15. században volt a legerősebb. Mozgató rugója Mükéné lehetett, célja az erdélyi arany és réz megvásárlása volt azokban az évszázadokban, amikor a Kelet-Mediterraneum tengeri hatalmáért Mükéné még Krétával versengett (kb. Kr. e. 1400-ig) és Ciprus - érceivel - Kréta érdekkörébe tartozhatott. A Mediterraneum déli szigeteinek településeit ért természeti csapást követően (földrengés, szökőár Kr. e. 1400 körül) a mükénéi hajósok elfoglalták Kréta szigetét. A Kr. e. 14. században kibővült a Földközi-tenger keleti és nyugati medencéjét behálózó kereskedelmi koiné, s nyilván ennek következménye, hogy ettől kezdve az erdélyi arany és réz sokat vesztett értékéből a Dél felé irányuló kereskedelemben.[3] [Lehetséges, hogy a kereskedelmi kapcsolatoknak ezen csökkenése indította meg a tengeri népek mozgalmát a kieső jövedelmek zsákmányszerzéssel történő pótlása érdekében a mediterráneumba, abba a térségbe, melyet a korábbi kereskedelmi kapcsolataik révén már jól ismertek. -- Sz. L.] A Mediterraneumban alakult ki, és innen került a Balkán és a Kárpát-medence népeihez a madárábrázolás sajátos formája, az aszkosz.[4] Az antropomorf és zoomorf szobrok, edények „után”, a középső bronzkor végén (kr. e. 14. század) gyakoriak a kombinált ember-állat-ábrázolások. Ezek közül is kiemelkedik a madártestű-emberarcú tiszafüredi aszkosz és az emberi lábakon álló, „oltáron” fekvő, madár alakú edény a dunaújvárosi temetőből. Megjelenésük a bronzkori vallás fontos állomását jelzi. A hiedelemvilágban bekövetkezett változások további bizonyítéka, hogy ebben az időben készültek a magyarországi bronzkor első, férfit szimbolizáló emlékei. Mind a töredékes dunaújvárosi, mind pedig a mendei arcos edény férfi alakjánál a harcos bal karja mellett a tőrét is megformálták.[5] [Megjelenik tehát a harcos alakja. -- Sz. L.] A korai görög vallás és a Kárpát-medence bronzkori népeinek hiedelemvilága közötti kapcsolatra mutat: 1. A mükénéi kultúra első írásos emlékein (ún. lineáris B táblák) szereplő istennevek arra utalnak, hogy a görögök istenképzetei ekkorra már kialakultak, amely egyik szálon abban a délkelet-európai hiedelemvilágban és szimbolikában gyökerezik, amelynek a magyarországi korai bronzkor népeinek jelképrendszere is része volt. 2. A Kárpát-medence középső bronzkorának művészetében a korai görög művészet néhány stílusjegye is felfedezhető. A görög istenek közül több állat alakját vette fel, s maga Zeusz is néha bika, máskor hattyú alakjában jelent meg. - A mükénéi vallás állatszimbolikájában jelentős szerepe volt a madárnak és - krétai hatásra - a bikának. A magyarországi bronzkori művészet jelképrendszerének feloldását a délkelet-európai művészet adhatja meg.[6] A Kr. e. 12. századtól kezdve a mai Észak-Olaszország, Dél-Németország, Ausztria és Nyugat-Magyarország etnikailag nem teljesen egységes késő bronzkori népeinek művészetét („urnamezős kultúra”) hasonló szimbolika és szinte azonos formamegoldásokkal kísérletező stílus jellemzi. A madár alakú bronz kocsirúdvégek, a kettős madárfejben végződő amulettek, a madarak által húzott kultuszkocsik, a madár-bika fejű agyag- és bronzedények számszerű túlsúlya és típusváltozatainak sokszínűsége mutatja a madárszimbolika uralkodó szerepét ebben a művészetben. A madár sok helyütt a földtől vízzel elválasztott túlvilág szimbólumaként szerepel. Több kutató véleménye szerint hasonló gondolat megtestesítői lehetnek a bronzkori madárábrázolások is, legalábbis azok, amelyek temetkezésekből kerültek felszínre, vagy a halotti kultusszal voltak kapcsolatban, mint pl. a halotti kocsi hármas madárfejekkel díszített bronz kerékagy-tartozéka.[7] A könyve végén azt kérdezi, nem lehetséges-e, hogy a bronzkori Kárpát-medencei harcosok Trója bukása után részesei voltak a III. Ramszesz reliefjein említett tengeri népeknek, akik megdöntötték Mükéné hatalmát?[8]

III. Ramszesz fáraó (Kr. e. 1184–1153) Luxorhoz közeli, Medinet Habu-i halotti templomának falán látható az a relief, amely a tengeri népekkel a Nílus deltájában vívott tengeri csatát (Kr. e. 1176 k.) örökíti meg (akik az írott forrásokban először a Kr. e. 14. században tűnnek fel). Ezen az ellenség hajói a két végükön különleges, kifelé forduló vízimadár-fejekben (vadkacsa-, esetleg hattyúfejekben) végződnek. A "madárhajók" analógiáját egyes kutatók a közép-európai késő bronzkori népek (vallásos) tárgyi emlékeiben találták meg. A régészeti leletek tanúsága szerint a közép-európai kereskedelmi termékek a tengeri népek tevékenysége idején jelen voltak a mükénéi Görögországban, valamint a tengeri népek ciprusi régészeti anyagában is kimutatható a közép-európai tárgyi kultúra (urnamezős kultúra).[9]

A tengeri népek és a késő bronzkori közép-európai urnamezős kultúra "madárhajóinak" (vogelbarke) kapcsolatát elsőként Wolfgang Kimming vetette fel 1964-ben. A bronzkor Br D szakaszában (Kr. e. 1300-1200) Közép-Európában, elsősorban a mai Erdélyben és Magyarországon hatalmas mértékű fegyvergyártás fejlődött ki, melyet főként a rövid (70 cm hosszú) bronzkardok, az első európai kardok jellemeznek, de újfajta sisakot és testpáncélt is kifejlesztettek.[10] Az urnamezős kultúra mágikus hiedelmei a korábbi bronzkorból valók. Ide tartozik a madárkultusz, mely ezen kultúra központi elemévé vált és a szoláris ikonográfia, a napkorongok és kerekek pedig gyakoriak voltak már a korábbi neolitikus és halomsíros kultúrákban is. A napkultusz az urnamezős kultúrában különösen fontos szerepet töltött be. Erre utal a vízimadarak által vontatott temesváraljai (dupljaja) kocsi (Bz B: Kr. e. 1700-1500) és más leletek, ahol a vízimadár a Nap hírnökének szerepében áll.[11] A vízimadarak (récék, ludak, hattyúk) egyaránt tudnak repülni, úszni a vízen és alábukni a mélybe. Ősszel elvonulnak, tavasszal visszatérnek, ezért egy alapvetően mezőgazdasági társadalom számára különösen alkalmasak az aratási ciklusok meghatározására. (Ez összhangban áll a görög mítoszok Hüperboreális Apollónjával [a "Boreaszon túli" északi Apollón], aki minden tavasszal egy szent hattyún tér vissza az északi fagyos végekről.) Az urnamezős kultúrában a madár jellemző megjelenési formája a madárbárka, mint a megváltás jelképe, mely gyakran jelenik meg együtt a szoláris jelképrendszerrel, melyek közül a leggyakoribbak közé tartozik a Napkorong a madarak által vontatott hajóban. A napszimbólum az urnamezős kultúrában a tüzet is jelképezheti, amely a fémolvasztáshoz is elengedhetetlen.[12] A kevés fennmaradt agyag- és bronztárgy stílusa a fafaragványoknak felel meg, melyek nem maradtak fenn. Bouzek a korai helladikus aszkoi madárban látja az eredetét, Kossack a közel-keleti szárnyas szoláris jelképekkel és egyéb "kevert lényekkel" hozza kapcsolatba, de azt is hangsúlyozza, hogy a vallásos hit folytonossága is kimutatható a kocsival, különösen a temesváraljai kocsival. Esetünkben a spirituális kocsi vált vízi járművé.

Közép-Európa bővelkedik hajózható folyókban. A bronzkorban a leggyakoribb hajótípus a fatörzsből kivájt csónak lehetett, melynek egyes maradványai a térségben előkerültek.[13] A "madárhajó" motívuma megtalálható a késő helladikus ikonográfiában is. A mükénéi világból csak egyetlen, az urnamezős kultúra madárhajójára emlékeztető ábrázolás ismert, a tirünszi váza hajója, az LH IIIC periódusból (Kr. e. 1200-1100), mely kifelé néző madárfejekben végződő hajót ábrázol, három napkoronggal.[14]

Ókor[szerkesztés]

A Dunán (és mellékfolyóin) már az ókorban is volt hajózás. A görög mondák szerint Iaszón már Kr. e. 135-ben hajózott az Isteren (Dunán). A római epigráfiai feliratokban a dunai hajóhadakról is szó esik. Az egyik ilyen hajóhadnak, a Classis Flavia Pannonica-nak Cornelius prefektus parancsnoksága alatt Carnuntum (a mai Deutsch Altenburg mellett), majd Vindobona (a mai Bécs) volt a székhelye.

A Duna középső szakaszát Castra Regina-tól (a mai Regensburg) Taurunumig (a mai Zimony) a Classis Pannonica nevű hajóhad védte. Támaszpontokkal rendelkezett Aquincum (Óbuda, főparancsnokság), Lussonium (Dunakömlőd mellett), Lugio (Dunaszekcső mellett) és Malata (Bánmonostor a Száva folyón) kikötőjében. Ezen kívül a Száván voltak hivatalai Siscia (Sziszek) és Sirmium (Szávaszentdemeter), a Dráván Poetovio (Ptuj, legalább az 1. században) és Mursa (Eszék) városában. Kr. e. 35-ben állította fel Augustus császár, az illiricumi hadjárata idején, de állandó jelleggel csak Kr. e. 9-től vagy 10-től működött, az Illiricum megszállásával egy időben (Kr. e. 9-12), amikor annak részeként Pannonia is a Római Birodalomhoz került. A Flavius-dinasztia (69-96) alatt átszervezték és ekkor a Classis Flavia Pannonica nevet kapta. (Felügyeleti területe Crumerumtól [Nyergesújfalu] egészen Singidunumig [Nándorfehérvár] terjedt.) Parancsnoka közvetlenül Pannonia Inferior kormányzója alá tartozott. (A Classis Moesia parancsnoka pedig Moesia Inferior kormányzója alá.) A pannóniai flotta működését akkor véglegesítették, amikor Tiberius (a későbbi császár) Kr. u. 6-ban a markomannok ellen vonulva egészen Carnuntumig nyomult előre, majd a Morva folyó mentén behatolt a Dunától északra fekvő területekre. Kr. u. 6-7 között Tiberius a Dráva és a Száva mentén a Classis Pannonicat is bevetette a dalmát-pannon felkelés (Bellum Batonianum) leverésére. Tacitus szerint Kr. u. 50-ben a pannóniai flotilla közvetlenül a Vannius fala mögötti területtől kezdve ellenőrizte a folyót. (Vannius, a kvádok római vazallus királya a Morva és a Vág közti terület ura volt.) Vespasianus császár uralkodása alatt (69-79) a flotillát átszervezték és megerősítették. Ezt követően aktívan bekapcsolták Domitianus császár (81-96) hadjárataiba a dákok (85-88) ellen, a szvéb-szarmata háborúban (89-97, Pannóniában és a Tisza mentén), majd a Classis Moesicaval együtt kulcsszerepet játszott (utánpótlás, pontonhíd a Dunán) Traianus hadjáratában Dacia meghódítására (101-106). A szarmata háborúk (117-119) során a pannoniai flottát is bevetették, amikor Hadrianus császár a későbbi Moldva és Havasalföld területén élő roxolánok, majd a Tisza-menti jazigok ellen vonult (aminek végkifejlete a mai Nyugat-Bánság területének római feladása lett). Ezt követték a szvéb háborúk (136-142) csatái. A Classis Flavia Pannonica a markomann háborúkban (166-180) újra kulcszerepet töltött be. Marcus Aurelius császár idején, egy felirat szerint 170 körül, Marcus Valerius Maximianus legátus, a pannóniai flotta parancsnoka volt felelős a hadsereg élelemellátásáért mindkét Pannóniában. Ennek érdekében a Classis Misenensis (misenoi flotta), a Classis Ravennatis (ravennai flotta) és a Classis Britannica (britanniai flotta) bizonyos egységeit is a parancsnoksága alá helyezték, tehát a hajóhad vezetése ebben az esetben a provinciától a császár közvetlen megbízottjához került át, akinek a felhatalmazása a Duna északi mellékfolyóira, az újonnan létesített Marcomannia provinciára is kiterjedt. Ennek érdekében a flotillát megerősítették, hogy műveleti területét kiterjeszthesse a Morva, Thaya, Jihlava, Nyitra, Vág és Garam folyókra is.

A Classis Flavia Pannonica fő támaszpontjai voltak: Emona (Ljubljana), Siscia (Sziszek), Sirmium (Szávaszentdemeter), Graium (Racsa), Servitium (Stara Gradiška), Poetovio (Ptuj), Mursa (Eszék), Taurunum (Zimony), Singidunum (Nándorfehérvár), Aquincum (Óbuda, főparancsnokság), Acumincum (Zalánkemén), Altina (Mohács), Brigetio (Komárom), Carnuntum (Deutsch Altenburg), Vindobona (Bécs), Comagena (Tulln), Favianis (Mautern an der Donau), Arelape (Pöchlarn), Lauriacum (Enns), Ioviacum (Schlögen), Castra Batava (Passau), Castra Regina (Regensburg).

Az aldunai szakaszt és mellékfolyóit, a Száva torkolatától, Singidinumtól és a Pontus Eusinus (Fekete-tenger) nyugati partvidékét, valamint 41-től az északi fekete-tengert (Olbia Pontica [Parutine, Nyikolajev régió] és Chersonesos Taurica [Szevasztolpol kürül] támaszpontokkal) a másik dunai flotilla, a Classis Moesica, később a Classis Flavia Moesica felügyelte. Valószínűleg Tiberius (esetleg Augustus) császár hozta létre, majd Claudius szervezte át Dacia elfoglalása után. A flotilla kulcsszerepet játszott a provincia megszerzésében és megtartásában. Támaszpontjai: Sexaginta Prista (Rusze; főparancsnokság Domitianus császártól a 85-88-as dák háborúig), Noviodunum (Isaccea; főparancsnokság Traianustól a Dacia meghódítását követő időszakig), Novae (Szvistov körül), Dinogetia (Jijila), Carsium (Hârșova), Troesmis (Igliţa-Turcoaia), Barbosi, Independenta, Tomi(s) (Constanța), Histria (Istria).

A dunai hajóhadat I. Costantinus császár (306-337) alatt valószínűleg újra átszervezték és ekkortól a neve classis Histrica lett. A Notitia dignitatum című római hivatali jegyzék (a 4. sz. vége) szerint továbbra is fontos szerepet töltött be a folyami határ védelmében. Egy 4. vagy 5. századból származó forrás tesz először említést a római folyamőrségről, mely szerint létezett a Classis Tradensis et Germensis nevű flotilla Margum (a mai Dubravica), és a Classas Histrica nevű flotilla Viminacium (a mai Kostolac) székhellyel. Ez a két hajóhad folyamatosan cirkáló körmenetet végezve ellenőrizte a közlekedést és a közbiztonságot a Dunán. A római dunai flotilla végül az 5. században szűnt meg, a hunok (434-, 441-től), később az avarok (586) és a szlávok előrenyomulásával, majd helyét a bizánci flotta vette át.

A flotilla főparancsnoka általában a Legatus Augusti pro praetore (a provincia kormányzója) volt, aki alá a praefectus (praefectus ripae Danuvii, vagy a mellékfolyók pr. ri.-je) tartozott a lovagi rendből (ordo equester). A praefectus alá a sub praefectust rendelték, akit pedig egy sor praepositus (az egyes helyőrségekbe kihelyezett őrparancsnok) segített. További tiszti rangok voltak: a Navarchus princeps (kb. a mai ellentengernagy megfelelője), a Tribunus classis (a 3. századtól a Navarchus princeps funkcióját látta el, a későbbi tribunus liburnarum), a trierarchus (tiszt, az egyes hajók kapitánya). A legénység (classiali, classici) megnevezései: manipulares (evezősök) és liburnarii milites ("tengerészgyalogosok" századai); tehát matrózokra és katonákra oszlottak, akik 26 évig szolgáltak (szemben a legionaries 20 és az auxilia [mindenféle katonai csapat, kivéve a légiókat] 25 éves szolgálati idejével), melyet a 3. századtól 28 évre emeltek fel. A leszerelésükkor (honesta missio) a matrózok földet és általában római polgárságot kaptak, miközben a szolgálatuk alatt státuszuk a peregrinusi (a szabad nem római polgár) jogállásának felelt meg, de azzal a különbséggel, hogy ez alatt nem házasodhattak meg. A fő hajótípusok a Traianus-oszlop és a mogontiacumi (Mainz) leletek alapján a liburnae (vagy liburnica, kisebb vitorlás evezős hajók; a dalmáciai liburni kalózok nevéből) és a triremes (három evezősoros gályák) voltak. A pannóniai és moesiai flotilla kb. 100 nagyobb és 125 kisebb hajóból állt. Ezeken kívül még 100 hajó szolgált a mellékfolyókon. A 4. századtól kezdve új hajótípusokat vezettek be a folyami flotillákban: naves lusoriae, naves actuariae és naves iudiciarae, melyeknek laposabb volt a tatja, ami jobban megfelelt a folyami hajózáshoz. Ezek gyors és stabil hajók voltak. Az 1930-as években Százhalombattánál (Matrica) a dunai kavics kotrásának eredményeként előkerültek egy elsüllyedt I-II. századi római hajó használati tárgyai (35 bronzedény, egy hajókonyha felszerelési tárgyai, kerámia), valamint itt és Dunaföldváron került elő a Dunából 1966-ban egy-egy római pajzsdudor is (valószínűleg ugyancsak római hajókról).

A 6. században, a balkáni szláv terjeszkedést kihasználva (mely avar irányítással és az ő nomád katonai szervezetükhöz kapcsolódva ment végbe) az avarok 576-ban megjelentek a thrák tengerparton és a Thracia partjainál elhaladó bizánci hajókkal szemben ellenségesen léptek fel. [Johannes Biclarensis, Anno X Iustini imp. p. 214.)] 578-ban Tiberios bizánci császár az avarokat már szövetségesként hívta az Al-Dunához a Thrákiát elözönlő szlávok ellen (akik egy része addigra megtagadta az engedelmességet az avaroknak). Ióannés, a quaestor Iustinianus exereitus tisztségének a viselője, aki a szigetek feletti hatalmat gyakorolta s az illyricumi városok kormányzását is feladatul kapta (az lllyricum praefectus praetorio-ja címet is viselte), megjelent Pannoniában s az avarok haderőit, mintegy 60 ezer páncélos lovast Baján kagán vezetésével úgynevezett hosszú teherhajókon vitte át bizánci területre, majd felkészült rá, hogy az úgynevezett két hátsó fedélzetű (vagy: két kormányú?) hajókon ismét visszavigye őket a Duna túlsó oldalára. [Menander Protector EL p. 208,11 - 210,2]

Baján kagán (562-602) 579-580-ban Sirmium alatt fahidat építtetett a Száván. A bizánciaknak azt mondta, hogy erre azért van szüksége, hogy ezen átkelve támadhassa a Duna túlpartján élő szlávokat, s az átkeléshez majd a bizánci császár által számára felkészíttetett sok hajót fogja használni, miként arra már korábban is sor került. Ehelyett azonban Sirmiumot vette ostrom alá, mely korábban a gepidák fővárosa volt, akinek a területét az avarok foglalták el, ezért Sirmiumra is igényt tartottak, hogy általa biztosíthassák az avar belterületeket a folyók felől is. A hadjáratot Sirmium és Singidunum között kezdte meg, mert jól tudta, hogy a Singidunumban őrködő rómaiak (bizánciak) járatosak a folyami hajózásban, ezért: "Sok masszív vízijárművet gyűjtött össze Felső-Pannóniában a Dunán. Ha nem is a hajóépítés mesterségének a szabályai szerint, de úgy, ahogy a körülmények lehetővé tették, hosszú katonai (vagy: katonaszállító) hajókat ácsoltatott. Ezekre sok fegyveres katonát szállított fel, s evezősöket, akik persze nem szabályos rendben, hanem barbár módra rendszertelenül csapkodták a vizet evezőikkel. Valamennyiüket együtt indította el a folyón a bárkákkal. Maga ugyanakkor az avarok teljes gyalogságával áthaladt a sirmiumi szigeten (folyóközön) s megérkezett a Száva folyóhoz." Így érkezett meg Sirmium alá. Az itteni városok római lakói időt akartak nyerni, mivel kevés katona állt rendelkezésükre és gyorsjáratú hajó sem volt sok. A kagán pedig arra várt, amíg a Száva-híd a hadereje felügyelete alatt és részvételével elkészül, hogy azon a teljes hadereje átkelhessen, s közben követeket küldött Konstantinápolyba, hogy bizonygassa békés szándékait, hogy ő csak a szlávok ellen készül. A császár azonban felismerte, hogy Sirmium elfoglalására készül és a híd is azt a célt szolgáljam hogy megakadályozza az erősítés eljuttatását Singidunumból, és hogy kiéheztethesse a várost. Az ostrom 582-ig tartott és eközben egy másik avar fahíd is épült Sirmium fölött a Száván. Két év után a bizánciak önként feladták a várost. [Menander Protector EL p. 471,25 - 476,25; Iohannes Ephesinus VI 24 (p. 247,27 - 248,13); Suda s. v. Kymotomos (vol. III p. 212,5 - 9); Iohannes Ephesinus VI 30-32 (p. 255,1 - 256,25); Michael Syrus X 18 (II p. 317); Menander Protector EL p. 476,26 - 477,18; uő. EL p. 220,6—221,11; Theophylactus Simocatta I 3,2—8] (ArchÉrt. 1979/2. 235.[39])

592-ben a(z új) kagán (valószínűleg Baján fia, II. Baján [602-617]) a Bizánc elleni hadjárata kezdetén csónakokat ácsoltatott a folyami átkelésekhez: "A kagán parancsot adott a szlávoknak csónakok tömegének az ácsolására, hogy a Duna ne legyen akadály, ha át akar kelni. Singidunum lakói erre sűrű támadásokkal igyekeztek meghiúsítani a szlávok fáradozását, és tűz martalékául adták, ami vízijárművet csak kezük munkája létre hozott. Emiatt aztán a barbárok Singidunum ostromába fogtak, s a város végveszélybe került úgy, hogy remény sem mutatkozott a megmenekülésre. ... A kagán öt perzsa mérföldet megtéve Sirmiumnál ütött tábort, és nagy tömeg szlávot fogott ácsmunkára, hogy hajókkal kelhessen át a Szávának nevezett folyón. Sietett a támadást megindítani, a munkára kirendeltek pedig a parancsnak megfelelően biztosították számára a vízijárműveket; ilyen hatással volt rájuk a kivezényelt katonai parancsnokoktól való félelem. Alighogy a barbár seregnek meglettek és rendelkezésére állottak a bárkák, a közeli folyón átkelt a barbár sereg." (Theophylactus Simocatta VI 3, 9 — 6, I; ArchÉrt. 1981. 224. [40])

595-ben a kagán újra Singidinumot ostromolta: (Theophylactus Simocatta VII. 7, 1—8 (med.) et 9, 12 — 11, 2; 11,6— 12, 9) "Priskos arról értesült, hogy a barbár lerombolta Singidunum falait, s éppen kényszeríteni akarja az embereket otthonaik elhagyására és az ellenség földjén való letelepedésre. Priskos minden halogatást mellőzve hajóval tüstént a folyóra szállt, és Singa szigetén kötött ki. A sziget a Duna folyómedrében helyezkedik el, és harminc mérföldnyire fekszik Singidunum városától. Priskos a sziget körül helyezte el haderőit, majd gyorsjáratú szállító hajókat állított elő, amelyeket a nép dromónoknak szokott nevezni, és Konstantiolánál termett. ... Miután a barbárok Singidunum körül azt látták, hogy a római haderők hajókat készítettek, szekereiket a helység előtt egymás mellé állították, és így sáncolták el a várost. ... A második napon a rómaiak újra falakat emeltek a város köré. A kagán ezek miatt nagyon nekidühödött, szíve-lelke sajgott: követeket küldött hát Priskoshoz, és nyíltan felbontotta a békeszerződést. Eljött a tizedik nap, és haderőit összegyűjtve az Ion-öböl [Adriai-tenger] felé vezető hadjáratra szólaltatta meg harci kürtjét." (ArchÉrt. 1982. 141-142.[41])

599-ben a bizánciak indítottak támadást az avartok ellen, Viminacium (Kostolac) térségében. A dunai flotta parancsnoka, quaestor exercitusa (a Vaskapu és a Kazán-szoros feletti bizánci flottila vezetője), és talán az Illyricum főparancsnoka Priskos volt: "[a kagán] ...négy, még életben levő fiának is adott át erőket s reájuk bízta a Duna átkelőhelyeineaz őrzését. A barbár fiai a parancs szerint megkezdték a Duna átkelőhelyeinek az őrzését, a rómaiak mégis egy lendülettel átkeltek a folyón, úgynevezett tutajokat ácsolva össze maguknak. ... A második napon [Priskos] parancsot adott, hogy a hajók a Duna partjait elhagyva Viminacium környékén horgonyozzanak le. Tartott ugyanis attól, hogy a rómaiak állandóan átjárnak majd a szigetre, ha a szállító hajók a folyó partján rendelkezésükre állanak, s így a római haderő szétaprózódván, gyengébbé válik majd a sáncárok őrsége." (Theophylactus Simocatta VIII 1,10—2,9 62.) A kagán a Tiszához (esetleg a Temeshez) vonult vissza. "Priskos ekkor négyezer katonából álló csapatot állított össze, s ezeknek parancsot adott a Tisza folyón való átúsztatásra és az ellenség mozdulatainak a felderítésére. A főparancsnok által kiküldött katonák átkeltek a közeli folyón, s ott a gepidák három helységére bukkantak." (Uő. VIII 2,10 — 4,3 64.) Talán Viminacium visszafoglalására küldhetett hajóácsokat Itáliából (valószínűleg) 599 őszén vagy telén, esetleg 600 tavaszán a kagán vazallusa, Agilulf longobárd király: "Szintén ebben az időben Agilulf az avarok királyának, a kagánnak mestereket küldött hajók elkészítéséhez; ezek segítségével az említett kagán Thrákiában egy szigetet megostromolva elfoglalt." (Paulus Diaconus IV 20 65)

Egy 600. körüli bizánci katonai kézikönyv (Sztrategikon), melyet Maurikios, valószínűleg maga Maurikios bizánci császár (582—602) szerkesztett, leírja, miként szoktak az avarok a folyókon átkelni: (Mauricius XI 4, 16-17) "Szükség van ... hídszerkezetekre, ha lehetséges biztosítani, úgynevezett úszó (fatörzs) csónakokra [tutajokra], hogy észrevétlen történhessen az átkelés a folyókon; ilyen sok van az ő földjükön (a szlávokón) s nehéz átkelni rajtuk; szkíta mintára az emberek egy része a híd, más része a hozzávaló pallók készítésén dolgozzék." (ArchÉrt. 1981. 85. [42])

615-ben az avarok szláv alattvalói a kagánt hívták segítségül Thesszaloniki ostromához (aki ekkor, kb. 610 óta már a harmadik kagán, Baján idősebb fiának fiatalabb testvére lehetett). "A boldog emlékezetű Joannes (János) püspöksége idején történt, mint mondják, hogy felbolydult a szlávok népe; határtalan sokaság gyülekezett össze drogubitákból, sagudatákból, belegezétákból, baiunétákból, berzétákból és más népekből, akik először találták fel az egyetlen fatörzsből kivájt csónakok készítését. A tengeren szállottak fegyverbe, s feldúlták egész Thessaliát, a körülötte fekvő meg a Hellashoz tartozó szigeteket, még a Kyklas szigeteket is, továbbá egész Achaiát, Épeirost, Hlyricum legtöbb területét és Ázsia egy részét. Mint mondják, a legtöbb várost és provinciát lakatlanná tették. Majd egy szívvel-lélekkel tanácskozták meg, hogy a mi Krisztus-szerető városunk [Thessszaloniki] ellen is csatasorba állanak, s azt is feldúlják, miként a többieket. Mikor aztán ebben egyetértésre jutottak, a tenger felé eső részen táboroztak le azokkal az egyetlen fatörzsből kivájt hajókkal, amelyeket határtalan számban készítettek el. ... Másfelől a helybelieknek nem maradtak (otthon) hajói, a közel fekvő területekről sem menekültek ide ilyenek, s így nem állottak rendelkezésre az ottani kikötő bejáratának az őrzésére. ...a hajókon lévő szlávok annak néztek utána, hogy vízijárműveiket felül deszkákkal és úgynevezett nyúzott bőrökkel fedjék be, hadd oltalmazzák ezek a csapásoktól az evezősöket, midőn majd a falnál horgonyoznak, szemben a falakról köveket és hajítófegyvereket reájuk zúdítókkal. ...míg ott ezzel voltak elfoglalva, a városbeliek egy kis bátorságra kaptak, mert rövid haladékot nyertek, hogy fatalapzatokat készítsenek a kikötőben, amelyekre a záróláncot rátehetik, továbbá szabad vasdarabokkal borított pontonokat (?), amelyek keresztalakban hegyes pálcákat hordoztak, meg kard alakúakat is szögekkel kiverve s a fagerendákból kiáltóan. Mindezeken belül a faszállító hajókat, amelyeket kybaiáknak mondanak, horgonyok tartották egymás mellett a kikötő bejáratánál rögzítve; ezeket a készülő ütközethez átjáróvá alakították. ... Hadicselként ládákat is készítettek oda s bennük hegyes szögekkel kivert dudorokat; ezeket rejtve a földbe tették s némi fával takarták, hogy a szerkezetek észrevehetetlensége folytán a lendületes támadásra készülő ellenség felnyársalódjék rajtuk. ... Így telt el három nap. A szláv hajók mintegy két mérföldre a városfaltól hajóztak el, s naponta kémlelték a könnyen elfoglalható helyeket, ahonnan aztán reményeik szerint végrehajthatják majd a város feldúlását. A negyedik napon a hajnalcsillag felkeltekor az egész barbár törzs egy szívvel-lélekkel hallatta (harci)kiáltását, és rávetette magát mindenfelől a városfalra. ... Az említett (szláv) hajók egyenletes mozgása a vértanú beavatkozására rendezetlenné változott: egymásba ütődtek. Megtörtént, hogy egyik-másik közülük felfordult, s a rajta levő szlávok lehullottak. ... Ezután a megmenekült hajósok elbeszélték vesztüket, amelyet a diadalmas szent közbenjárására az isten küldött reájuk. A szlávok szégyenszemre dolgukvégezetlen a legnagyobb gyászban távoztak, hátrahagyván legtöbb ostromgépüket és zsákmányukat. ... A szlávok keserűsége fellángolt, mert azon túl, hogy rabszolgáikat elveszítették, a szökevények elvittek magukkal egyet-mást hadizsákmányukból is, amit dúlásaik során szereztek. Nagy bajuk nyomán megvizsgálták helyzetüket. Aztán sok ajándékot gyűjtöttek, s azt követeik útján elküldöttük az avarok kagánjának; hírül adták, hogy igen csábító pénzösszeget ígérhetnek neki mindazzal együtt, ami — mint erősítgették — a mi városunkból lesz majd zsákmányolható, ha ő (a kagán) nekik ehhez fegyveres segítséget nyújt. ... A szlávok kérését az avarok említett kagánja készséggel igyekezett teljesíteni. Összegyűjtötte mind a belső barbár törzseket az összes szlávok, bolgárok és megszámlálhatatlan többi népek hadával. Majd két esztendő után [618 nyarán] hadba szállott a mi vértanú védelmezte városunk ellen." (Miracula Sancti Demetrii (II 1) 119-186, 189—191, 193-194, 196-198)99-100.

680 után megváltozott az avar-bizánci kapcsolatok természete. Az avar hatalom meggyengülése miatt a bizánciak már nem fizettek évi pénzadót az avaroknak. Nikephoros patriarcha és Theophanes szerint Kuvrat negyedik és ötödik fiának vezérlete alatt ugyanezen időben (a Képes Krónika szerint 677-ben) az unugundurok (onogurok, unugur-bolgárok) és a kotragok (kuturgurok) nagy része beköltözött Pannóniába az avarok közé, akik azonosak lehetnek a régészetileg kimutatható késői avar népességgel, miközben Kuvrat harmadik fia, Aszparuch vagy Iszperik elfoglalva Moesiát, 679-ben megalapította az al-dunai Bulgáriát. (A két első fiú közül Kotrag a Közép-Volga mentén megszervezte a volgai Bolgárországot, míg a legidősebb fiú, Batbaján népével a Maeotis melléki régi hazában maradt, de kénytelen volt behódolni a 671 táján Berzilia belsejéből előnyomuló kazároknak.)

796-ban a frankok elfoglalták Pannóniát és megkezdték az avarok térítését. A szlávok, az avarok korábbi rabszolgái is elkezdték szorongatni egykori uraikat, ezért az avarok a mai Bécsi-medence területére húzódtak vissza. A Frank Királyság Évkönyveinek (Annal. Regni Francorum ad annum 805. – MMFH. I. 42-43) bejegyzése szerint 805-ben Teodor avar kágán Nagy Károlytól kért letelepedési engedélyt a Carnuntum és Sabaria (Szombathely) közt fekvő vidéken, mert “…a szlávok benyomulása miatt nem maradhat régi lakhelyén…” Valószínűleg ők voltak a székelyek elődei, akik innen kezdték meg keleti irányú vándorlásukat, mely a mai Székelyföldön ért véget. Krum bolgár kán (Pannóniából származó törzsfő) is legyőzte az avar kaganátust és 809-ben elfoglalta Sedricát (Szófia). Krum fia, Omurtag 825—826-ban a Tiszánál leverte a szláv abodritokat, majd 827-ben frank területre támadt. A bolgárok ekkor felhajóztak a Dráván, elűzték a pannóniai szlávok főnökeit és bolgár kormányzókat tettek föléjük. A harc még a 828—829-es években is folyt. A 830-as években a bolgárok elfoglalták Singidunumot és Sirmiumot. A Dráva—Száva köz keleti része Sirmiummal valószínűleg 1018-ig bolgár kézen maradt.

Késő középkor[szerkesztés]

A dunai és folyami magyar hajózásról részletesnek mondható forrásanyaggal rendelkezünk. A tudósítások nem szólnak arról, hogy a honfoglaló magyaroknak lettek volna hajóik. Mindössze arról van tudomásunk, hogy a többi nomád néphez hasonlóan a nagy folyókat felfújható bőrtömlőkkel úsztatták át. A megtelepedést követően azonban a folyók átkelőit, a réveket őseink is használták, hiszen a két part között nekik is közlekedniük kellett, s erre a célra a csónakok mellett valószínűleg hajókat is használtak. A komp 'átkelésre használt vízi jármű' szó ismeretlen eredetű és ilyen módon akár ősi magyar kifejezés is lehet.

A naszád valószínűleg óorosz eredetű szó, más vélemények szerint viszont a Nassauban épített ún. "Nassauer" hajók nevéből ered és, mint kisebb csapatszállító hadihajó került nyelvünkbe, valószínűleg a 12-13. századi magyar-orosz érintkezések során, vagy pedig (valószínűleg) a nándorfehérvári csata után a németből, mint korszerű hadihajó, mely kiszorította a magyar flottából a lomha dereglyét, és a gyorsasága miatt sikerrel ütközött meg a testes gályával is. A naszádnál kisebb folyami hadihajó volt a sajka. A gályánál kisebb, tutajszerű hajó a bárka és a ladik. A Duna fő medrére utaló Hayosuth kifejezés egy 1399-es oklevélben fordul elő. (Zsigmondkori oklevéltár I. 6192.)

A dunai hajók elleni első diverzáns akció leírását a Képes Krónika hagyta ránk. 1051-ben III. Henrik német-római császár harmadszor támadta meg Magyarországot. Hosszan ostromolta Pozsonyt. Ennek során a várbeli magyarok 1052. júliusa vagy augusztusa folyamán egy Zothmund nevű, úszni igen jól tudó férfit küldtek ki éjjel, hogy rongálja meg a császár hajóit. Zothmund (Zotmund, Zottmund) lovag, I. András seregének egyik katonája, akit Búvár Kundként is ismerünk, éjjel a víz alatt úszva a hajók alá merült és azokat megfúrta. Mivel az ellenség élelme és fegyverei (ostromgépei) az elsüllyesztett hajókon odavesztek, a német sereg kénytelen volt visszafordulni. A magyar búvárok Kundot ma is az első búvárnak és elődjüknek tekintik.

I. Géza 1075-ben a kakati révhelyen (mely Esztergomot kapcsolta össze vele) 10 csónakost adott garamszentbenedeki apátnak, a forgalmas rév vámját pedig III. Béla és utódai adományából az esztergomi káptalan kapta meg. 1147-ben Esztergomon keresztül vonult ált a Szentföldre tartó francia keresztes had. A francia király krónikása, Odo de Deuil útleírásában arról számol be, hogy "a Duna sok vidék gazdagságát hajón szállítja Esztergom nemes városába". (Györffy, TörtFöldr. II. 213., 255.) Az Esztergom melletti Szentkirály (Abony) a stefaniták dunai kikötője volt, ahol 1181-ben 12 is hajót említenek.[43] III. Orbán pápa 1187. január 23-i (hamis?) levelében említi, hogy a király (III. Béla) az esztergomi Jánoslovagoknak (pontosabban az apja, II. Géza által alapított Szent István Király Kereszteseinek) (Buda)Felhévízen 12 révhajót adott.106. 1187-ben III. Béla a kakat-esztergomi révnél, az esztergomi vár északi oldalánál létezett Szentgyörgy településen, Barbarossa Frigyes császár egyik útleírója szerint, a Szentföldre tartó keresztesek rendelkezésére bocsátott két liszttel tele házat, valamint kenyérrel, borral és zabbal megrakott hajókat, juhokat, ökröket és három tevét. (Györffy Tört. földr. II. 276.) II. Endre 1215-ben elrendelte, hogy az Esztergom megyei Szentistván és Széplak közti réven az érsek és a keresztesek közösen tartsanak révészeket, és az ott átkelő kereskedőket kényszerítsék, hogy térjenek be a városba, és fizessenek vámot a káptalannak.[44] Az óbudai királyi udvarnak szolgáló felhévízi és jenői szabados állapotú hajósok közül IV. Béla 1267-ben hetet a nyúlszigeti apácáknak adott (ahol a leánya, Szent Margit apácaként élt). A hajósok az Esztergom és a Nyúlsziget közti szolgálatuk mellett bizonyára révészkedtek is a mai Margit-híd helyén. (Györffy TörtFöldr. IV. 637.)

1233-ban többek között a véneki halászok panaszolják be Urias pannonhalmi apátot (1207-1242) amiatt, hogy "bár halat tartoznak szolgáltatni és élelmiszerekkel megrakott hajóját egészen a Szigetfőnek nevezett helyig levinni, ő mégis Magyarország határáig kényszeríti őket; és ezenfelül arra szorítja őket, hogy a hajósok szolgálatát lássák el egy bizonyos helyen állomásozva, szállítván a szekereket és élelmiszereket, lovakat és egyebeket a Dunán innenre és a Dunán túlra, ami nem az ő kötelességük." Erre a döntőbíróság azt határozta, hogy "a mondott apát ne kényszerítse a véneki halászokat arra, hogy terményeikkel megrakott hajó(já)t egészen az ország határáig vigyék le, hanem legfeljebb csak addig a helyig, amelyet Szigetfőnek neveznek; és amikor a kitűzött helyre érnek, egy hétnél hosszabb ideig ne tartsa őket vissza, se ne kényszerítse őket hajós szolgálatra, hanem amikor elérik a kitűzött helyet, ne tartsa vissza őket, hogy ők vezessék a Dunán át ide vagy oda azokat a hajókat, amelyek szekerekkel, élelmiszerekkel, lovakkal vagy más egyébbel vannak megrakva, hanem ugyanott, miután elkezdték és befejezték heti szolgálatukat, rögtön bocsássa el őket."115., 117.

1284-ben az esztergomi érsek a bécsi és felnémet (bajor-sváb) kereskedőket kötelezi vámfizetésre, akik szárazföldön és vizen haladnak áruikkal, felfelé pedig főként gabonát, hüvelyeseket, főzelékeket stb. visznek. 1288-ban IV. László megállapítja az esztergomi kereskedők által csónakon vagy szekéren hozott marchiai (szerémségi) bor, valamint a máshonnan (Somogy, Zala, Sokoró, Pest) csónakon vagy szekéren érkező bor vámját. Továbbá megállapítja a behozott szürke posztó, a német vászon, az idegenből érkező rakott hajó (carinis honeratis); az árusított 1 szekér búza, rozs, árpa, zab, maláta, apróhal, a sózott viza, tokhal, a haltartó "bárka" (vivario...piscium...vulg. barka), a sózott hal, csuka, a réz, ólom, len, kender, káposzta, kés, pohár, az Esztergomból kocsin vagy hajón elszállított marha-, kecske-, juhbőr, a viasz, só, a felfelé haladó marhabőrrel rakott hajó, a zöldséges hajó stb. után fizetendő vámot is. (Tört. földr. II. 260-261.) 1303 előtt Vencel király esztergomi várnagya foglalta le a le- és felmenő hajók és más áruk vámját, de ezeket az új várnagy 1303-ban visszaadta a káptalannak. (II. 262.)

Károly Róbert király halálakor (1342. július 16.) a holttestét Visegrádon dereglyére tették s a főpapság és a főurak is hajókra szálltak, hogy Budára kísérjék, előttük Tót Lőrinc vitte a királyi zászlót. Az uralkodó őt korábban királyi főzászlótartóvá nevezte ki.[45] Ezt a tisztséget előtte a Csák-nemzetségbeli Györke viselte, aki az 1312. jún. 15-én vívott rozgonyi ütközetben elesett. A Dunán már az Anjou-korban is élénk kereskedelem folyt. Nagy Lajos király a bécsi kereskedők hajói után a nagyságuk szerint szedette a vámot. A vámjogot gyakorlókhoz írt parancslevelében előírja, hogyan kell — lábbal — a hajókat megmérni, hogy pedig visszaélésre ne kerülhessen sor, a mértékül szolgáló láb hosszúságát feltüntető (mérő)vasat adatott a bécsieknek, amelybe — nyilván az ellenőrzés és a garancia jegyeként — a király „pajzsjegye" volt belevésve. Lajos elrendelte, hogy ennél rövidebb mértéket a vámosok ne használhassanak.26. 1390. május 29-én Zsigmond a bécsi halkereskedők kérésére átírja I. Károlynak Lajos király 1347 jún. 17-i megerősítésében foglalt 1323. júl. 4-i privilégiumát, amely részletesen szabályozza a hajón vagy kocsin szállított hal vámját. 1391. máj. 1-én Ispaan (dictus) Péter fráter, domokosrendi szerzetes mások tartozása fejében száz forintot, 14 darab jószágot és egy hajót is kapott. 1396. május 22-én Pozsonyban Zsigmond elrendeli, hogy a pozsonyi révnél hat nagy hajót kell tartani, amelyek mindegyike 40 lovast lovával együtt képes befogadni, a révészek számára pedig mindkét parton egy-egy telket hasít ki. 1398. aug. 14-én Esztergomban Zsigmond ír a soproni polgárokhoz: A gályái fenntartására kivetett 600 aranyforintot haladéktalanul fizessék meg kincstartóinak, Mihály nyitrai püspöknek és Debrői Istvánnak.

1368-ban Garai Miklós macsói bán a valachok elleni hadjáratban Küküllei János krónikája szerint „mellvédekkel és tornyokkal felszerelt hajókon bátor kézzel átszállította a Dunán a király hadseregét.” 1428-ban Rozgonyi Istvánné, Szentgyörgyi Cecília elkísérte férjét a török elleni háborúba. Egy dunai gályáról irányította Galambóc ostromát és a vár ágyúzását. Ezért őt Zsigmond király birtokadományban részesítette, ami a nők esetében nagy ritkaság volt.

Az 1430. március 9-i pozsonyi adománylevél elbeszéli, hogy a rendkivül kedvelt nagyságos CZECZILIA asszony, ROZGONYI ISTVÁN temesi ispán felesége, Szentgyörgyi Péter gróf leánya, Galambócz vár vívásánál miként tüntette ki magát, s szerzett királyi jutalomra méltó érdemeket merészségével és tettvágyával, amelyeket Zsigmond király felújítani és megörökíteni kiván, hogy a többi nőknek például s a tettrekész merészségre ösztönzésül szolgáljon. Mert – úgymond – nevezett grófnő, midőn (t. i. 1430-ban [1428-ban]) mi és férje István úr seregünkkel Galambócz várát vívtuk, a többi asszonyoknál merészebb és kiválóbb lévén, Szent-László-vára nevű, általunk Galambócz várral szemközt a Duna partján épített várunkhoz jönni merészelt s mellőzvén a női nemnek törékeny, remegő és félénk természetét, merész szívvel és lélekkel, bátor katona módjára egy a Dunán levő felfegyverzett gályára szállt, s a folyón vitézül ide-odajárván, a megkezdett harcz előcsatározásaiba belevegyült, számos dicső hadi tettet vitt véghez, a gályáról puskákból, ágyúkból, számszeríjjakból és más hadigépekből Galambócz várát és a benne levő törököket sürűn lövette. A miért is, viszonzásul és méltó jutalmul, a nevezett grófnő kényelmesebb, bővebb és gazdagabb ellátására: 19 falut vagy falurészt és 3 pusztát Somogy-, egy falut Tolna-, egy pusztát Veszprém- és 3 falut Fejérmegyében, összesen tehát 23 falut, 4 pusztát adományoz neki, hogy azokat férje haláláig s ezután is, esetleges özvegysége idejében, a míg férje nevét viseli, azaz újra férjhez nem megy, bírhassa és használhassa.

A dunai hadiflotta legjelesebb hőstettét 1456. július 14-én hajtotta végre, amikor Hunyadi János áttörte a török hajózárat a Dunán, csatlakozott sógora, Szilágyi Mihály várvédő seregéhez és utánpótlást vitt neki, ami nélkül 8 nappal később aligha végződhetett volna győzelemmel a vár védelme. Ezt az eseményt a dunai flotillánál mindmáig számon tartják.

Az 1396-os nikápolyi csata előtt flamand vagy holland hajóácsok építettek hajókat Zsigmond számára, majd 1418-ban flandriai mesterekkel építtetett egy 22 hajóból álló dunai flottát, aminek a mozgósítására 1428-ban és 1435-ben került sor. Bertrandon de la Brocquière burgundiai utazó leírásából tudjuk, hogy Zsigmondot komolyan foglalkoztatta egy Duna-zárólánc gondolata, s megépítésének neki is láttak. Később Mátyás Bécsnél létesített egyet, majd 1543-ra a törökök Budánál. (Konstantinápolyt a törökök 1453-ban csak azt követően tudták bevenni, hogy 70 hadihajót a szárazföldön át vontattak be az Aranyszarv-öbölbe, hogy megkerüljék az azt lezáró láncot.)

1400. febr. 10-én Visegrádon Zsigmond a váradi káptalant utasítja, hogy tartson vizsgálatot Csarnavodai Mihály panaszára, amely szerint Kölcsei Dénes elvette két bodolói jobbágyától hét aranyforint értékű kis hajójukat, majd 17 napig fogságban tartotta őket. Konstanzban, a zsinat idején zeelandiak, Vilmos herceg alattvalói építettek számára hajókat, majd a király flamand hajóácsokat (navifactores de Flandria) fogadott fel, akik 1418-ban a Dunán, Passauban építettek 22 hajót, amelyeket Pozsonyon át Budára vittek.

1413. máj. 13-én Újlakon Újlaki László macsói bán bizonyítja, hogy kúriájának apródja, Tompa János megállapítása szerint a bácsi érsekség Apáti és Darvaz birtokokon (Bodrog m.) lakó jobbágyai az officiális megbízásából a Valferből a Duna felé vezető utat elzárták, Bátmonostori Töttös László halastavait és jobbágyai rekeszeit tönkretették, három bort szállító hajót elpusztítottak. 1418. 1. 27-én Olmützben Zsigmond a pozsonyioaknak megengedi, hogy a pozsonyi kerületben a Dunán hajókat tarthassanak a kereskedők és utasok szállítására. 1414. ápr. 30-án Komárom mezőváros bírája és hat esküdtje előtt a komáromi vámos elismeri, hogy a két nagy hajó árához, amelyeket ura, a komáromi ispán és várnagy készíttetett, a dunai és vági réwám jövedelméből a (bakony)béli apát is hozzájárult. 1414.

1427. márciusának közepén Zsigmond elhatározta, hogy Havasalföld sikeresebb megvédése érdekében a Duna torkolatánál felépíti Szentgyörgy várát (ami lehetett a Bukarest alatti Gyurgyevó is), és ennek érdekében a német lovagrend nagymesterét arra kérte, hogy küldjön neki néhány zászlóaljnyi lovagot, 20 hajógyártót és 1000 hajóslegényt. A tervnél előtérbe kerültek a gazdasági szempontok. Felvetődött a kereskedelemben, iparban és halászatban jártas toruni és gdanski polgárok áttelepítése is. Galambóc várának 1428-as török általi elfoglalása után a magyar király számos várat felajánlott a lovagoknak, és kérte, hogy a nagymester bocsásson rendelkezésére egy hídverésben jártas szakembert. A terv csak részben valósult meg, mert a nagymester Rewitz Miklós parancsnoksága alatt 1429. májusának végén egy csapat vitézt (7, más adatok szerint 11 lovagot) és hajóst küldött Danzigból és Thornból az Aldunához, akiket a Szörénységben, Temestől egészen Szörényvárig telepítettek le. A Redewitz által felvázolt védelmi rendszer 1370 fős várőrségből, 550 lovasból, 328 tüzérből és 1400 dunai matrózból állt, akiknek a zsoldja 314 822 forintot tett volna ki. Zsigmond ennek fedezetéül négy déli sókamara évi 100 000 forintnyi, továbbá Brassó és Nagyszeben - Redewitz ez utóbbi kamaraispánja is lett - pénzverdéinek jövedelmét átengedte a lovagoknak. Természetben pedig az erdélyi ökör- és juhötvened, a kalocsai érsek bortizedei, a dunai halászat jövedelmei, illetve a jász és kun, a szegedi és a szolnoki gabonaszállítási és -értékesítési joga illette volna a Német Lovagrendet. Ez azonban hatalmas tehertétel volt az ország gazdaságára és a lovagok zsoldja hamarosan el is maradt, s amikor a török támadások komoly pusztításokat okoztak az erősségekben, 1432. március 7-én Redewitz levélben közölte a nagymesterrel, hogy a helyzet tarthatatlan. Erre a Német Lovagrend visszahívta katonáit a Szörénységből, Nicolaus von Redewitz szörényi bánként azonban továbbra is Magyarországon maradt.

Zsigmond és Mátyás alatt a külföldi követek jelentései szerint a dunai magyar hajóhad 300-400 egységből állt. A hadsereg számára élelmiszert és felszerelést szállító hajók „szabad lobogó” alatt hajóztak, ami azt jelentette, hogy a királyi harmincad- és vámhivatalok előtt megállás nélkül elevezhettek. Ezt a jogot a török követségek hajói is megkapták. A szabad lobogó kiváltságát élvezők, mindenféle vám megfizetése nélkül hajózhattak, minek következtében virágzott a csempészet. 1412. aug. 19-én Zsigmond király az óbudai prépostság számára megerősítette a pesti és budai révbe fuvarozó hajósok által fizetendő vámot. 1413. május 13-án Újlaki László macsói bán kúriájának apródja, Tompa János megállapította, hogy a bácsi érsekség Apáti és Darvaz birtokon (Bodrog vm.) lakó jobbágyai az officialis megbízásából többek között Bátmonostori Töttös László három bort szállító hajóját is elpusztították.

Az 1446-os országgyűlés alatt a burgundiai hajóhad parancsnoka, Pedro Vasque de Saavedra, spanyol kapitány vezetése alatt Pestre küldöttség érkezett, azzal az ajánlattal, hogy a burgundiai hajóhad a kész felevezni a Dunán, majd a magyar sereggel a nyár folyamán együtt intézzenek támadást a törökök ellen. Az ajánlatot el is fogadták és olyan egyezséget kötöttek, hogy a burgundiai hajóhad nyolc gályája a tízezer vagy legalább nyolcezer fegyveresből álló magyar sereggel augusztus közepén Nikápolynál találkozik. A burgundiai követeket megbízták azzal is, hogy vegyék rá a havasalföldi vajdát a hadjáratban való részvételre, a konstantinápolyi görög császárt pedig a nála lévő török trónkövetelő átadásra Magyarországnak. A burgundi követség sikeresen járt el. Drakul vajda megígérte részvételét, a görög császár pedig a török trónkövetelőt, Daud Cselebi pasát, az elhunyt szultán fiát átadta a burgundiai hajóhad parancsnokának. A pápai hajóhad parancsnoka ugyanekkor hajóival csatlakozott a burgundiai hajóhadhoz. Az oláh vajda személyesen hatezer fős sereget vezetett és élelmi szerekkel megrakott csónakokat küldött a hajóhadhoz. Szeptember 12-én az oláh parton álló kisnikápolyi török erősséget vették ostrom alá. Két nap múlva érkezett meg Hunyadi János, aki seregével a Duna bal partján ütött tábort. Mivel a törökök visszavonultak, Hunyadi is hazatért a seregével, a burgundiai és pápai gályák pedig visszatértek Konstantinápolyba. [46]

Mátyás uralkodása idején megszervezte az állandóan fegyverben tartott zsoldos hadat, a fekete sereget, melynek kötelékében jól felfegyverzett ütőképes vízi haderő is helyet kapott. Ez a haderő volt a korabeli Európa egyik legkorszerűbb katonasága. A vízi haderő fejlesztését Mátyás 1476-ban fejezte be. Gerincét a fából készült gályák képezték, melyeket később ágyúkkal láttak el, valamint kisebb naszádokból és sajkákból állt. A „királyi hajósnép” elnevezés ekkoriban változott át „magyar királynaszádosra”. Az 1456-os győzelemben jelentős szerepet játszottak a dunai naszádok, melyeknek sikerült áttörniük a török blokádot és utánpótlást juttatni a várba. Mátyás ennek hatására kezdett jelentős flottafejlesztésbe. A két legfontosabb folyami kikötő Nándorfehérvár és Szabács volt. 1475-ben elrendelte a folyami bárkák (és a szárazföldi haderő) felszerelését ágyúkkal és bombardákkal. A flotta fejlesztését 1476-ban fejezte be.

Fennmaradt a velencei követ 1479-es jelentése a hajóhadról, mely szerint Mátyásnak 364 hajóból álló folyami flottája volt, 2600 főnyi legénységgel, melyek 10 ezer harcost tudtak szállítani. A flotta részét képezte 16 nagyméretű, negyvennégy evezős gálya, 34 naszád és más kisebb hajó. A naszádok állandó állomáshelye Nándorfehérvárott volt.

A velencei követ jelentése szerint: «A vizi haderőben a király hajóhada összesen 330 hajóból áll, melyeken a matrózokon kívül 10,000 harczos van elhelyezve, azaz 1700 lándzsás, 1200 vértes, a többi ballistárius és íjas. E hajók között van 16 igen nagy gálya, mindegyike 44 evezőre 300 fegyveressel, 100 fontos lövedéket vető 4 bombardával, 100 cerbottana s 200 kézi ágyúval, pisside manali, vagyis puskával. Mindegyik bombardánál 3 pattantyús teljesíti a szolgálatot.

E 330 hajón kívül van még Nándorfehérvárott 34 hajó, melyeket nyelvökön naszádoknak neveznek; mindegyik 18 evezőssel, 18 puskás katonával s két pattantyús mesterrel. Mindegyik naszád orrán, mely igen hosszú, egy cerbottana, vagyis pisside van elhelyezve, melyet nyelvükön esfivizének neveznek. Ez ágyú 40 fontos löveget vet.

Midőn e hajóhad parthoz közeledik, módjában áll az e czélra hozott póznákkal, rudakkal s lánczokkal 2 óra alatt oly várat állítani össze, mely 7– 8000 harczost fogadhat magába s a szárazföld felől az egész hajóhadat fedezi. E vár 40 bombardával, taraczkokkal és serpentinokkal szerelhető fel. A víz felől erősen felszerelt 16 hajó fedezi a hajóhadat. A hajóhad matrózainak összes száma 2600.

A Duna hosszában követi a királyt 5000 válogatott szerb lovas, kik mint martalóczok az ellenséges földön roppant károkat okozhatnak.»a velencei követ jelentése alapján

Egy gályán 4 darab százfontos (1 bécsi font kb. 56 kg) löveg (bombarda) szolgálta a hajótüzérséget, lövegenként három pattantyússal. Egy gályára 300 lövészt hajóztak be, közülük kétszázan a kézi ágyúval (pisside manualinak), a többiek szakállas ágyúval (cerbottanának), a későbbi puska és nehézpuska elődjeivel voltak felszerelve. A gályákon 312 katona, 44 evezős, legalább 8-10 matróz és egy-két kormányos szolgált. A 16 gályán tehát összesen 5856 ember teljesített szolgálatot.

A naszád könnyű, karcsú, hegyes orrú, vitorlával felszerelt hajó volt, melyet 18 evezővel hajtottak. Orrában egy negyvenfontos (kb. 20 kg) vasgolyót kilövő ágyút (cerbottana) helyeztek el, amelyet két pattantyús szolgált ki. A naszádon volt még 18, pisside manualival és íjjal felfegyverzett puskás katona is. Hajósszolgálati beosztásban naszádonként öt emberrel számolhatunk. A 34 naszádon szolgálatot teljesítők összlétszáma tehát hozzávetőleg 1460 fő lehetett.

Ennek megfelelően a hajóhad személyi állománya 7300 fő körül mozgott. A kimutatás szerint a flotta hajósainak összlétszáma 2600 fő volt. Ha ebből kivonjuk a gályákon és naszádokon megszámolt hajósokat, az evezősöket is ideértve, a többi úszóegységre 1286 hajós marad. A kimutatás szerint az összes hajón 10 ezer katonát helyeztek el. A gályák és a naszádok ágyúin kívül a hajóhad tüzérségi felszereléséhez tartozott még 8 nagyméretű bombarda, 8 balliszta (nyílvető szerkezet), 4 mozsár („magasra vető nagy bombarda”), valamint 20 dézsa alakú óriáslöveg, amelyek százötven fontos (közel mázsás) gyújtóköveket lőttek ki.

Ezenkívül: „Midőn a hajóhad parthoz közeledik, módjában áll az e célra hozott póznákkal, rudakkal és láncokkal két óra alatt olyan várat állítani fel, mely hét-nyolcezer harcost foglalhat magába s a szárazföld felől az egész hajóhadat fedezi. E vár 40 bombardával, tarackokkal és serpentákkal [csatakígyókkal] szerelhető fel. A víz felől erősen fölszerelt 16 hajó fedezi a hajóhadat.” Bonfini szerint Mátyás: "A Dunán nagy hajóhadat építtet, hogy azzal a folyón lefelé szálljon alá. Különböző, sokféle hadigépezetet készíttet, továbbá eleségről, katonaságról és fegyverről gondoskodik. Tudja, milyen nagy munkába fog és mily ellenség ellen kell harcolnia. De még hatalmas, fenyőgerendákkal erősített toronyszerű vesszőfonadékokat is szállíttatott le a Dunán, melyek sáncul, rögtönzött erődítésül, valamint palánkul és hadieszközül szolgálnak.

1476-ban Mátyás hajókkal indult el Szendrő alá, hogy ott a Temesvár környékéről rengeteg zsákmánnyal és fogollyal visszatérő két szendrői béget, Alit és öccsét Szkendert megbüntesse. Az összecsapásban Szkender bég elesett, s megsemmisült a török hajóhad is.

A hajóhad biztosította a csapatoknak a folyamon való átkelését, így 1480 őszén is, amikor a török heves tüzelése ellenére 32 ezer katonát szállítottak át Szendrő alatt. A hajók hadi taktikája ugyanaz volt, mint Hunyadi János idejében: éket formálva támadták meg az ellenséges hajókat. A győzelmet az árbocok fokára tűzött török fejek jelzik. A magyar flotta taktikai fölényét az is biztosította, hogy a sodrást kihasználva a folyás irányában támadhatott, miáltal nagyobb sebességű és erőteljesebb csapást tudott mérni az ellenségre. A források a magyar hajóknál sehol sem említik a vitorlákat. A dunai magyar gálya a 15. században tehát még nem volt feltétlenül vitorlás. A csaták leírásánál a törökök mindig kifeszítik vitorláikat, míg a magyarok általában csak eveznek, ami a sodrás irányában számukra jóval könnyebb volt. A folyamokon a szelet csak ritkán lehet hajtóerőként felhasználni, és az evező az ütközetek során a gyors fordulások és egyéb műveletek végrehajtására is alkalmasabb volt.

Mátyás biztosította az adriai Zengg kikötőváros fölötti uralmát is, ahonnan Matthias [vagy Magyar?] Balázs tengeri hadjáratokat tudott vezetni. [lásd Miért került bitófára Svehla?] A dunai kereskedelmet a Duna-deltában található Kilia elfoglalásával biztosította, de ezt a moldvai vajda török segítséggel még az uralma alatt megszerezte.

Mátyás király fejedelmi díszhajója, lakóhajója a velencei mintára épített Bucentaurus Tatánál és Komáromban horgonyzott, mely az udvar dunai kirándulásaira szolgált. Bonfini elragadtatással ecseteli a hajó nagyságát, tágas, kazettás mennyezetű, drága pénzen épített helyiségeit, ebédlőjét, hálótermét, női lakosztályát. A szobák, a termek az orrtól a tatig futó széles folyosóról nyíltak. Mátyás rendkívüli módon kedvelte Komáromot, ahol vadaskertje és kastélya is volt. Hunyadi Mátyás 1490. április 6-án Bécsben hunyt el. Holttestét fekete posztóval bevont hajó szállította Bécsből Budára. Az 50 fekete lepelbe burkolt hajóhad először Komáromnál állt meg. A végtisztességet a királynaszádosok hajóhada adta meg neki. Ez a flotta szépen megmunkált, díszes kivitelű egységekből állt.

II. Lajos, Budán, 1517. március 25-én nemességet és címert adományozott Brodarics István pécsi kanonoknak, valamint testvérének, Mátyásnak, s ennek fiai Ferenc és Félix részére. Ez utóbbiaknak azért, mert a hajózásban és hadban különösen kitűntek. Valószínű, hogy királyi naszádosként szolgáltak. Maga az adományozott címer is egy 15. század elejéről való naszádost ábrázol.

A mohácsi csatához felvonuló flottát megemlíti gróf Listi (Liszty) László (1628–1662) is, Magyar Márs avagy Mohách mezején történt veszedelemnek emlékezete (Bécs, 1653) című verses művének hetedik részében:

Mivel még a' Dunán, kik vóltak indúlván, hajok el nem érkeztek,
Király Sátorival, s hadi szerszámival, Táborban nem jöttenek
Noha gyakor posták, hogy hamar el-hozzák, ő érettek küldettek. 74.

A mohácsi vészt (1526. augusztus 29.) követő napokban Mária királyné a budavári királyi kincseket (ékszerek, ékes fegyverek, arany és ezüstpénzek, a királyi levéltár egy része) hajókra rakatta, hogy azokat Pozsonyba menekítse. A hajók Visegrádban is megálltak, s az ottani várból és várkápolnából minden értéket elvittek. Esztergom dunai partjainál azonban a királyi hajókat a Szapolyai pártján álló katonák megtámadták. Orbánczy András, aki Szalkay érsek helyetteseként akkor esztergomi várkapitány volt, ágyúkkal lövette azokat, hogy a kincseket elrabolhassa. A tüzérségi támadásban egy vagy két, kincsekkel megrakott hajó elsüllyedt. A kincsek nagyrészével eljutottak Pozsonyba s ott lepecsételt ládákban Bornemissza János és Szalay János őrizetére bízták. Pozsony 1527. július 13-án jutott Ferdinánd kezére, aki ezek egy részéből fedezte a katonák fizetését. 1528. tavaszán úgy egyezett meg Mária királynéval, hogy a megmaradt királyi kincseket és iratokat Bécsbe viheti. Az egyházi kincsek azonban Pozsonyban maradtak, melyeket azok őrzői, Bornemissza, Szalay és Nádasdy Tamás fosztogatták.

A török-korban a magyar hajóhad a dunai flottára korlátozódott. A török flottában Ali pasa tengernagy magyar származású volt. 1527-ben Ráday Péter I. Ferdinánd alatt egy sajkás sereg vezére volt, Pest és Buda között 40 láb hosszú hadihajókkal a folyással szemben evezett fel egészen Visegrádig. Török fogságba is került, de a sarc megfizetése után sikerült kiszabadulnia. A végvári vétézek időnként hajóra is szálltak, ha arra volt szükség. 1686-ban Vak Bottyán a Csepel-szigetnél az esztergomi csajkás hajdúkkal ütött rajta a törökökön. Mária Terézia a titeli sajkás kerületet kiváltságban részesítette, mely a határőrvidék vízi hadereje volt és a 18. században is fennmaradt.

Tömegkor[szerkesztés]

Buda és Pest látképe hajókkal a Dunán, Mikovinyi Sámuel rézmetszete (1731—37)

A Duna fő medre a Csallóközi részen az északibb folyási irányról a 16-17. század fordulóján tolódott el a mai főmeder irányába. A Pozsony Megyei Törvényszék 1790-ben hozott ítéletet a [pozsony]püspöki molnárok javára, akik vízi malmaikat ősidőktől fogva a Duna mai főmedrében (akkori mellékágában) tartották, azonban a hajósok hajóikkal az új fő folyást követve, sokszor megrongálták a malmaikat, “…attól az időtől fogva, mióta a Duna megfordult, és az érsekújvári ágban megszűnt a hajózást előnyösebbé tenni s a fő Dunaágba kezdett nyomulni…”

A mérnöki pontosságot igénylő műszaki ismeretek iránt fogékony Magyarországról az elsők között Edward Brown, angol utazó emlékezett meg 1669 nyárutóján. A Buda és Pest közötti hajóhídról azt írja, hogy a magyarok azt „oly ügyesen állítják össze, hogy a kis és nagy hajók egyaránt könnyen áthaladhatnak, mivel gyorsan átjárást nyitnak nekik, aki e hajóhidakat látta, nem fog többé csodálkozni a roueni és grenoblei hidakon. Buda és Pest közt van a legszebb hajóhíd, melyet valaha láttam.”

Az ár ellen haladó dunai hajók vontatására gyakran rabokat is igénybe vettek (pl. Pétervárad mellett), ami igen nehéz munka volt. A gőzgép végül megoldotta ezt a gondot is. A gőzgép korszaka előtt gróf Batthyány Tivadar (1729–1812) 1797-ben, Bécsben mutatta be az ár ellen is haladó, valószínűleg állati erővel hajtott önjáró hajóját.

Két Bucentaurus elnevezésű hajót épített. Egy tengeri kereskedelemre is alkalmas vitorlást az 1780-as, és egy önjáró luxushajót az 1790-es években. A Bécsi Egyetemen gépészetet hallgatott. Kiemelkedő tudású mérnök lett. Másfél ezer kötetes, szakágakra lebontott műszaki könyvtára 1838-ban az akkori Magyar Tudós Társaság (1840-től Magyar Tudományos Akadémia) könyvtárába került. Két hónappal a Montgolfier-fivérek léghajójának felbocsátása után, Batthyány íróasztalán már ott voltak a léghajó tervei. Posztógyárat alapított tarcsai (ma Bad Tatzmannsdorf) birtokán, Borostyánkőn és Buccariban műmalmokat építetett, Ozályban és Bródban majolikagyára volt, Kisbéren vas és szulfátbányái üzemeltek. Horvátországi birtokain folyószabályozási munkálatokba fogott. 1774-ben kapott megbízást az udvartól, hogy a Kulpa folyón hajózható csatornát építsen. Elsősorban azonban a hajóépítésnek szentelte az életét.

Első hajói 1777-re készültek el és kereskedelmi hajóként teljesítettek szolgálatot. Horvátország és Bécs között jártak keleti árukkal megrakottan. 1781-ben a Magyar Hirmondó adott hírt az új hajóról, a Bucentaurusról, mely a Száva vizén szeptember 30-án érkezett Horvátországból. Formája a fregatt-típusú hajókéhoz volt hasonló. Alacsony merülése még a Száván való közlekedésre is alkalmassá tette. Mai mértékegységekben kifejezve a vitorlás hossza 52,27 méter volt, merülése 1,26 m, teherbírása 10000 hl gabona. A következő években több hasonló, bár kisebb teherbírású hajót épített, melyeket eladott a Willeshoven-féle kereskedelmi társaság részére, melynek célja a Bécs és a Krím-félszigeti Herszon közti rendszeres kereskedelmi kapcsolat kiépítése volt. Később a társaság megvásárolta Batthyánytól a Bucentaurus vitorlást is, melyet méretei alkalmassá tettek tengerjáró hajónak, így nem kellett az átrakodással időt vesztegetni, mikor kifutott a Fekete-tengerre. Vitorlás hajói kialakításukban és szépségükben vetekedtek Mathias Heppe, császári hajóépítő mester hajóival.

A hajói ekkor még az ozályi birtokán épültek, majd az 1790-es évek elején Pozsonyban létesített hajóácstelepet, ahol hajóépítői munkáját és hajózási kísérleteit folytatta, miután felhagyott a vitorlás hajók építésével. Itt fejlesztette ki a szintén Bucentaurus nevű önjáró hajóját, mely nagy feltűnést keltett a korszakban, mind tojásforma alakja, mind titokzatos meghajtó szerkezete miatt. A Magyar Hírmondó egy 1797-es tudósítása szerint hajó mindennemű „vonók és hajtók nélkül nagy terhet is képes szállítani a’ folyó-víz ellenében”. A vitorlák nélkül vagy újszerű megoldások alkalmazásával, az árral szemben haladó vízi járművek kifejlesztésére korábban is voltak példák. Ilyen volt egy pozsonyi molnármester szerkezete, aki olyan hajót eszelt ki, melyet négyfős személyzet egy mechanikus szerkezet erőkarjainak forgatásával hozott mozgásba, de ismerertesek Verancsics Faustus idevágó tervei is a Machinae Novae című munkából. (Verancsics Faustus: Machinae novae és más művei, Budapest, Magvető, 1985.42.)

Az újfajta hajó kifejlesztésére irányuló kísérletek igen költségesek voltak, ezért Neue königliche privilegierte Schiffbau und Schiffahrts Companie néven Batthyány hajóépítő és hajózási társaságot hozott létre. Az új típusú hajóját ezen társulás nevére szabadalmaztatta, melyet 1793-ban jegyeztek be. A hajókat egy belső malomszerű szerkezet hozta mozgásba, melynek hajtóerejét valószínűleg az állati vonóerő adta, egy fogaskerék áttételű hajtómű segítségével. (Bíró József: Batthyány Tódor hajóépítő és hajózási kísérletei, Közlekedési Múzeum Évkönyve 1. 1896-1971, (szerk. Czére Béla), Budapest, Közlekedési Dokumentációs Vállalat, 1971, 259) A terjedelmes szabadalomlevél a meghajtás mivoltára nem ad felvilágosítást a hajót mozgásba hozó szerkezetet illetően. (A Magyar Királyság területére érvényes Hajóépítési szabadalmi oklevél, 1793, Magyar Nemzeti Levéltár, P 1313. I.2.28. No.114. A szabadalomlevelet teljes terjedelmében magyarul Bittó Béla: Szabadalmi intézményünk történeti előzményei, Budapest, Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1943, 94-97. közli.)

A Bucentaurus (vagy Bucentaurus Hungariae, olykor Bucintoro) bemutatása Pozsonyban a királyi pár jelenlétében 1797-ben történt meg egy hajós felvonuláson. A fedélzeten egy felépítményben táncterem, díszes étterem és luxuskabinok kaptak helyet, ahol kártyapartik és mulatságok folytak. Becslések szerint a hajó megépítése több mint 100000 rajnai tallérjába került a grófnak.(Tóth Ferenc: Egy nemzeti érzelmű kozmopolita, Adalékok a hajóépítő Gróf Batthyány Tódor életrajzához, Vasi Szemle, 2003.LVII. évfolyam 4. szám, 482-488, 486.) A felvezető vitorlást egy zenészekkel megrakott csónak követte, ez után jött a fellobogózott Bucentaurus, melyről díszlövéseket adtak le, az „újfajta” hajó pedig két kisebb méretű, de kialakításában hasonló tojásforma hajót vontatott. A szemlét két korabeli rézmetszeten is megörökítették. Az egyik ábrázolja a kis tornyot a felépítmény kupolaforma tetején, mely a parancsnoki hídnak felel meg. A kupolaforma alá bejutni fel-letolható ajtókon lehetett, és körben a felépítményen elhelyezett ablakok eresztették be a fényt az utastérbe. Kormányozni hátulról hosszú evezőlapátokkal lehetett, hasonlóan a mai uszályokhoz. Arról, hogy az ovális legömbölyített belső kialakítása pontosan milyen volt, csak találgatni lehet. Egy fennmaradt tervrajz megmutatja a gróf szándékát a hajó belső kialakítását illetően, bár a rajz nem számol a hajtószerkezet elhelyezésével, melynek mindenképpen az utastér alatt kellett lennie. (Batthyány Tódor luxushajójának oldalnézeti és alaprajza 1798-ból, Közlekedési Múzeum Budapest, Képtár, 6316-IV.) A hajót kereszt- illetve hosszmetszetben ábrázoló színezett rajz hét helységre tagolja az utasteret, ahol egy későbbi 1802-es leírás szerint fényes ünnepségek és nagy kártya partik folytak. (Magyar Hírmondó 1802.5.) Az 1797-es felvonulást követő bécsi bemutatók olyan népszerűséget hoztak a hajót építtető grófnak, hogy a bécsiek osztrák Neptunnak (sic!) nevezték. A hajó további sorsa és az, hogy miért szakadtak meg a további kísérletek, bizonytalan. Batthyány követői, Guilián Antal és Zsótér János, szegedi hajósgazda is sorra kudarcot vallottak a járgányos meghajtású állati ill. emberi erő hajtotta hajó ideájával. (Dezsényi Miklós, Hernády Ferenc: A magyar hajózás története. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1967.) A gróf a Wiener Zeitung 1802. június 19-i hasábjain eladásra hirdette meg a Bucentaurus luxushajót.

Batthyány Tódor az 1790-es országgyűlésen színre lépő magyar nemzeti mozgalom egyik kiemelkedő reprezentánsa is volt. Benyovszky Móric mellett ő is azt hangoztatta, hogy Magyarország felemelkedésének lehetősége a kereskedelem, a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésében rejlik. Widerlegung des falschgenannten unpartheischen Wortes an die Bürger von Ungarn zur Beherzigung vor des Krönung Ihres Königs című munkája főképp a hazai hajózás fejlesztésében látta kereskedelem előmozdításának lehetőségét.

Noha Batthyány önjáró hajójának koncepciója megelőzte a korát, nem sokkal később a gőzgép már a hajózásban is kezdett elterjedni, ami végül irányt szabott a hajózás további fejlődésének. Az első magyar dunai gőzhajó a Bernhard Ádám által a Dráva menti Sellyén 1817-ben vízre bocsátott Carolina volt. Bernhard 1818-ban 15 évre a Dunára és mellékfolyóira megkapta a kizárólagos gőzhajózási jogot, de nem sikerült azt nyereségessé tennie, mert vállalkozásába a magyar főurak nem voltak hajlandók beszállni. Az első üzleti szempontból is sikeres gőzhajózási vállalat az Első Duna-gőzhajózási Társaság, németül: Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft (DGT/DDSG) volt. 1829-ben 200 darab 500 forintos névértékű részvény kibocsájtásával indult, melyet a császár, az uralkodóház tagjai és a főurak is előszeretettel vásárolták meg. Az első rendszeres Dunai gőzhajó járat 1830-ban indult Magyarországon. A legtöbbet a magyar gőzhajózásért gróf Széchenyi István tette, akit 1833-ban kineveztek az Alduna szabályozásának királyi biztosává. A munkálatok műszaki irányításával Vásárhelyi Pált bízta meg. A meder robbantás általi megtisztítása 4000 köbméternyi sziklától lehetővé tette, hogy a Vaskapu közepes vízállásnál a gőzhajók számára hajózhatóvá vált.

Széchenyinek köszönhető az is, hogy a DGT 1835-ben saját hajógyárat alapított Óbudán, az Óbudai-szigeten. Az első itt készült hajó a 400 személyes befogadóképességű, fatestű Árpád oldalkerekes gőzhajó volt 1836-ban. 1839-ben itt készül a kontinentális Európa első fém (acél) testű hajója, a Sophie. Ugyanebben az évben a Galathea-val befejezik a fatestű hajók gyártását. 1844. augusztus 10-én a Széchenyi nevét viselő gőzhajó avatásán itt hangzott fel először nyilvános közünnepen a Magyar Himnusz. 1848-ban átépítik a Franz I. gőzhajót Országos Hadigőzös Mészáros elnevezésű hadihajóvá. 1852-ben megépül a Erzherzog Albrecht osztrák páncélozott pattantyús hajó. 1859-től a gyár már gőzgépeket is előállított - addig ezeket külföldről szerezték be. 1870-ben elkészül az Orient, a XIX. század legnagyobb folyami személyszállító hajója. 1888-tól felújítják a DGT/DDSG teljes uszályparkját (erre 5 év elegendőnek bizonyult!) A gyár átlagos munkáslétszáma ekkor már meghaladta az 1500 főt. Neves alkalmazottai voltak: Hartmann József, Mayer Ignác, Schlick Ignác, Veruda Péter. 1895-ben itt építik Közép-Európa első úszódokkját, amely egyedülálló módon villamos üzemű volt. Tervezője, Remmel Vilmos 1895-ben szabadalmaztatta. (Az úszódokkot 1945-ben hadizsákmányként Odessza kikötőjébe szállították.) 1914-ben négy vontatóhajó épül, amelyek akkor a legerősebb folyami vontatóhajói voltak (2x800 LE főgépteljesítménnyel). Ezek közül a Goliath 1956-ban Linzben dízelmotoros üzemre átépítve 1974-ig működött. 1917-ben 4 tengeralattjáró is készült a hajógyárban. Ezeket vasúton szállították Pólába és az ottani Arzenál szerelte össze és bocsátotta vízre.

Az 1840-es években az Óbudai Hajógyár már Magyarország legnagyobb ipari üzeme volt. Azóta a hajógyárban – változó cégnevek alatt – több száz, a kor átlagos műszaki színvonalát nem egyszer messze túlszárnyaló személyszállító hajó és teherhajó, uszály, úszódaru, vontatóhajó és tolóhajó, jégtörőhajó és egyéb úszótest készült. A cég története a 20. század végén fejeződött be. Az 1980-as évekre már számos gazdasági nehézséggel küzdött, s ezen a rendszerváltozással együtt járó tulajdonosváltás sem segített. Jogutódja, a Hajógyári-szigeten székelő GD Óbudai Hajóépítő Rt. végelszámolása 1999. november 29-én befejeződött és a céget 2000. május 30-án törölték a cégjegyzékből. A több, mint 150 éves magyar hajógyártás egyik fellegvárának a helyét szórakoztató és szolgáltató létesítmények, illetve irodák foglalták el.

A másik nagy hajógyár Linzben működött, ahol magyarországi vállalkozók számára is építettek gőzhajókat. A korabeli hajók teher- és személyszállításra (I. és II. osztály) egyaránt alkalmasak voltak, valamint vontatni is tudtak. Az 1860-as évek végén a pest-budai szakaszon betiltották a fahajók vontatását a partról. Ekkor véglegesen eljött a gőzhajók ideje. Az 1870-es években több kisebb, nehézségekkel küzdő vállalat állt össze Egyesült Magyar Gőzhajózási Rt. néven. 1874-ben azonban csődbe mentek és mind a 74 hajójuk, több mint 100 uszályuk és a hajóállomásaik a DGT birtokába kerültek. A DGT ezzel a világ legnagyobb folyamhajózási társasága lett. Az 1860-as években alapított kisebb magyar cégek, melyek nem bírták a versenyt az államilag is támogatott osztrák vállalattal, megszűntek vagy a DGT-be olvadtak vagy a hajóik idegen kézbe kerültek.

A DGT monopolhelyzetét először a hajóépítésben sikerült megtörni. Az 1860-as évek közepétől az újpesti téli kikötőben létrejött független hajógyárak egyre több hajót értékesíttetek a Balkánra és Oroszországba és a magyar hajózás számára is. Az osztrák hajók inkább Óbudán, míg a magyar hajók főként Újpesten épültek. Itt épült a Hableány is, gróf Széchenyi Ödön gőzjachtja, amely Pestről az európai folyami útvonalakon keresztül (Duna-Majna-Rajna-Márna-Szajna) 1867-ben elsőként jutott el Párizsba, ahol nagy feltűnést keltett a világkiállításon. Újpesten, a Ganz hajógyárban készültek 1871-ben a korszak legmodernebb folyami hadihajói, Európa első monitorjai is (Lajta, Maros, Szamos, Bodrog, Temes). A Lajta az első világháború kezdetére már kiöregedett, de újra hadra fogták, majd a Tanácsköztársaság idején is bevetették.

1886-ban Baross Gábor minisztersége idején újra indult a Felső-Duna és 1890-ben a Vaskapuk szabályozása. 1888-ban létrehozta a Magyar Államvasutak hajózási társaságát, melynek sikerei alapozták meg egy államilag támogatott nemzeti gőzhajózási vállalat létrehozását. 1895. jan. 24-én megalakult a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvény-Társaság (MFTR), amely átvette a MÁV és több kisebb társaság hajóit, valamint gyors ütemben új hajókat is épített, elsősorban Újpesten. Egymás után indította be járatait és tevékenységét a Dunára és mellékfolyóira is kiterjesztette. Az újpesti hajógyárban sorra készültek a személyszállító hajók.

1963-ban állt szolgálatba a Fecske, az első és egyetlen magyar gyártású hordszárnyas utashajó. Mivel nagyobb sebességnél a szárnyak a(z alumíniumból készült) hajótestet kiemelik a vízből, a kisebb ellenállás miatt a szárnyas hajók jóval nagyobb sebességet tudnak elérni. Elsőként Enrico Forlanini olasz mérnök 1895-1905 között végzett kísérleteivel igazolódott, hogy a hajótestre a víz felszíne alatt elhelyezett szárnyszerkezetek segítségével létrehozott dinamikus felhajtóerő által a hajótest kiemelkedik a víz felszíne fölé. A második világháborút megelőző évekig folytak további szárnyashajó kísérletek Angliában, Amerikában és Németországban is. Magyarországon 1930-1935 között dr. Fényes Kornél műegyetemi magántanár a légcsavar és hidrodinamika jeles kutatója, valamint Fényes Iván gépészmérnök foglalkozott a problémával. Az általuk szerkesztett 15 lóerős benzin üzemű motor által meghajtott siklóhajóval 1933-ban két hosszabb utat tettek meg. Budapest-Gönyű és Budapest-Bécs között az elért átlagsebességük óránként 40 km volt.

A Szovjetunióban 1943-ban indult meg az erőteljesebb fejlesztési munka, melynek első része 1958-ra lényegében be is fejeződött és megkezdték kisebb kivitelben a 6 személyes Volga és Nevka, valamint 1957-ben a nagyobb, 64 személyes Raketa típusú szárnyashajók sorozatgyártását. A szovjet belvízi hajózás 1960-ban már 23 vonalon közlekedtetett szárnyashajóval személyszállító járatot. (Tervezőasztalon voltak a nagyobb, korszerűbb 120-250 személyes tengeri, beltengeri és folyami típusok is, a Meteor, Voshod, Komet, a gázturbinás meghajtású Zyklon és napjaink legújabb típusa a Polesje.) Ennek nyomán 1959 nyarán Magyarországon is megkezdődött a szárnyashajók fejlesztése. A Váci Hajógyárban elkészült és sikeres futópróbákon jutott túl egy kétszemélyes kísérleti szárnyascsónak, Beledi Dezső tervei alapján, aki a Szovjetunióban, a Gorkiji Víziszállítás-mérnöki Egyetem hajóépítő szakán tanult 1952-59 között. Diplomatervét Gorkijban a Balatonra szánt személyszállító szárnyashajó megtervezéséhez szükséges legfontosabb tudnivalók tárgyából írta és kitűnő eredménnyel védte meg, ugyanakkor az írásos anyagait titkosították, s még másolatot sem tarthatott meg belőlük.

Itt teljesen új területen jártak a hajótervezők, mert a vízalatti szárnyak elmélete, a nagysebességű hajócsavarok hidrodinamikája, a könnyűfém-, repülőgépekéhez hasonló hajótestek gyártástechnológiája, architektúrája és szilárdságtana teljes mértékben eltért a hagyományos hajókra vonatkozó ismeretektől.

A szárnyas csónak alig három hónapot igénybe vevő sikeres megvalósítását követően a hajógyár vezetősége és az államigazgatás - a szocializmusban dívott általános gyakorlattól eltérően - azonnal felkarolta és kiemelt programként kezelte a hazai igényeknek megfelelő személy- és áruszállításra is alkalmas szárnyashajó kifejlesztését. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) a fejlesztési témához akkor óriásinak tűnő, 20 millió Ft támogatást szavazott meg. Egy maroknyi fiatal mérnök és technikus Beledi Dezső és Fekecs Gábor irányításával 1960 tavaszán kezdte meg a Fecske névre keresztelt „nagyhajó” gyártási terveinek elkészítését. A hajó külalakjának kialakításába ipari formatervezőket is bevontak, javaslataikat azonban csak részben tudták alkalmazni. Elkészítették a hajó 1:20 léptékű makettjét is, amellyel sikeres vontatási kísérleteket végeztek. Ilyen nyílt vízi modellvontatási kísérleteket korábban még hagyományos hajókkal sem folytattak az országban. A vontatási kísérletek lebonyolítását egy bécsi modellkísérleti intézetben is elvégezték, de ezek nem szolgáltak újabb hasznos információkkal.

A „Fecske” megtervezése és megépítése 2 év alatt befejeződött. 1962 őszén már vízre is tették a Váci Hajógyár folyami szakaszán. A hajó már az első próbaútján simán működött, az elméletileg kiszámított szárnybeállítással. Félgáznál kiemelkedett és simán gyorsult fel a tervezett 55 km/órás sebességre, jóformán hullámverés nélkül suhant végig a Dunán. A hajóval egy száz méter sugarú körön, szárnyakon lehetett megfordulni, míg a Sirály a fordulóknál visszaült a vízre és a kiemelkedéshez is sokkal nagyobb motorteljesítményt igényelt. Ez annak volt köszönhető, hogy a Fecske szárnyrendszerét kizárólag a hazai igényekhez, a csupán 50-55 km/órás sebességhez alakították ki. A mellső szárny fesztávolsága, közel 50%-kal nagyobb volt, mint a Sirályoké.

A hajó iránti érdeklődés egyre inkább fokozódott, többen már világszenzációról írtak. A hajót a Parlament előtt mutatták be 1963. augusztus 20-án, nagy érdeklődés mellett. Időközben azonban már a Szovjetunióból is importáltak Rakéta típusú szárnyashajókat, melyeket Sirály névre kereszteltek.

A MAHART már 1962 végén rendelkezett 2 darab egy 60 személyes szovjet szárnyashajóval s a következő években további hajókra is számíthatott, mivel a növekvő magyar motorvonat és autóbusz exportot a szovjet fél, többek között, szárnyashajókkal kívánta ellentételezni. A MAHART vezetői már az első szárnyashajóval szerzett tapasztalatok alapján megijedtek ettől, mert a vízi személyszállítás, még a vasúti és közúti szállításnál is nagyobb állami dotációt igényelt, aminek csak egy részét kompenzálta az árufuvarozás nyeresége. A szárnyashajók igen magas üzemeltetési költségei negatívan befolyásolták a vállalat nyereségét, mivel akkor még nem lehetett számolni a nyugati országokból Bécsen keresztül Magyarországra utazó turisták fokozott érdeklődésével. A gazdasági megfontolás miatt a MAHART előbb különböző szakmainak minősített kifogásokkal késleltette az átvételt, majd később a tervezők tudomására hozta, hogy egyáltalán nem kívánja üzembe állítani a Fecskét, noha a 400 órás futópróbát is elvégezték a teljes utasterhelésnek megfelelő homokzsák rakománnyal, MAHART hajózó személyzettel, naponta fordulva Szob és Baja között. Az MHD vezetői, látva a MAHART hezitálását, el akarták adni a „Fecskét” a hajó iránt nagy érdeklődést tanúsító Csehszlovák Dunahajózási Társaságnak. A tervező szerint azonban a csehszlovákok által kért többéves minőségi garancia vállalása a hajó prototípus jellege miatt túlságosan kockázatos lett volna. Több hónapos tanakodás után a minisztérium és az MHD illetékesei úgy döntöttek, hogy a műszaki fejlesztési kísérlet sikertelenségére hivatkozva le kell állítani a további munkát és a hajót le kell selejtezni. Ezzel a megoldással nem kellett elszámolni a korábbi fejlesztési ráfordításokkal sem. A kiselejtezett hajót a MAHART átalakította. A főmotort tartalékként felhasználták a Sirályok hoz, a hajótestről leszerelték a szárnyakat és egy kisebb motorral, mint kismerülésű kirándulóhajót Nadap néven, a Velencei Tavon állították üzembe.[47]

Így a Fecske megmaradt az egyetlen magyar tervezésű működőképes szárnyashajónak, s a Dunán ezt követően szovjet gyártású szárnyashajók bonyolították le a személyforgalmat. A MAHART már 1962 végén rendelkezett 2 darab 60 személyes Raketa szárnyashajóval, melyek a Sirály I és II nevet kapták. Utazó sebességük 60-70 km/h volt. A Sirályok utasterét közbenső helyiség nem határolta el a gépháztól, így az utastérben átlagosan 84 dB, a kormányállásban 75 dB-es zajszint volt mérhető. 1963-ban a MAHART 2 darab Volga típusú 6 személyes szárnyashajót is vásárolt, melyek neve Fecske I. és II. lett, azonban ezeket nem tudták megfelelően hasznosítani, így azokat 1968-ban a SZOT, illetve a tokaji Tanács vette át. A MAHART 1968-ban a gyors személyszállítás továbbfejlesztése céljából a meglévő szárnyashajók mellett műszaki-gazdasági elemzés alá vette a légpárnás hajók alkalmazásának lehetőségét is. A kiválasztott típus az angol HM 2-es volt, a devizagazdálkodás korlátai miatt azonban ez a terv meghiúsult. A HM 2-es 1986-ban mégis megjelent Budapesten, de már osztrák lobogó alatt Donaupfeil névvel 1990-ig végzett menetrendszerű járatot Bécs-Budapest között.

Az 1971-ben és 1977-ben érkezett új szárnyashajó típusok (Sólyom, Vöcsök) már sok szempontból is összehasonlíthatatlan minőségi előrelépést jelentettek. A hajók belső zajszintje az utasterekben a nemzetközileg ajánlott értéknél is lényegesen, 35-40 dB-el alacsonyabb, kivéve a Sólyom három részes utasterének hátsó harmadát. 1989-ben a hajókat nyilvános telefonnal is felszerelték, a navigációs felszereltség pedig az 1970-es, 1980-as években bővült ki radarral, nagy hatósugarú rövidhullámú és dunai-nemzetközi URH rádiótelefonokkal.

1962 október-novemberében a MAHART bevezette a Budapest-Mohács és Budapest-Esztergom közötti járatok menetrendjét. A járatokat két hónap alatt 6000 utas vette igénybe. A Sirály II-es 1962. október 20-án indult a bécsi bemutatkozásra MAHART résztvevőkkel, újságírókkal és az Országos Béketanács küldöttségével. Az osztrák hatóságok csak Bécs külvárosáig engedték a hajót, ahonnan másnap dolgavégezetlenül tért vissza Budapestre. 1963-ban Budapest-Bécs között, Pozsony érintésével, mégis megindulhatott a menetrendszerű járat, de ekkor ez még csak csak 50 járatnapot jelentett. Az államközi megállapodás nyomán a véglegesnek mondható menetrendszerű járat hivatalosan 1964. május 24-én indult meg, és akkor Bécsben ennek az eseménynek ünnepi külsőséget is adtak. A kezdeti 50 járatnap később 115 napra, 1992-ben 191 járatnapra bővült. Az utasforgalom növekedését párhuzamosan követte a hajópark bővülése. Ennek ellenére az utasforgalom robbanásszerű növekedése miatt 1977-1981 között kritikus időszak alakult ki, amikor csak a készenléti hajó hiányának kockázatával lehetett az időnként maximumig fokozott forgalmat fenntartani. Például az American Express Co. USA-ból induló charter repülőgépjáratokkal kapcsolódott a Bécsből induló szárnyashajó különjáratokhoz. A Polesje típusú, Bibic I és II forgalomba állítása, kifizetődő döntésnek bizonyult akkor is, amikor ezen hajók az 1992-es, közel 40 napig tartó rendkívül alacsony vízállás mellett is zavartalanul végezhették a járatokat, jelentős többletköltséget megtakarítva. Az egymilliomodik utas ez év szezonjának elején száll be a MAHART valamelyik szárnyashajójára. 1990-tól a MAHART személyhajózási üzletpolitikája már kifejezetten a nyereségre való törekvés irányába mutató úton haladt. Továbbra sem kellett számolnia potenciális versenytárssal, ezért újszerű terveinek megvalósításához jó alapot képzett a szakember-állomány, a kibővült hajópark, és a korábbi harminc év tapasztalata.[48] A bősi vízlépcső üzembe helyezésével (1992) a szárnyas hajók ma átlagosan 7 óra alatt teszik meg a Budapest-Bécs útvonalat.

A Vasfüggöny leomlásával (1989) és a Duna-Majna-Rajna csatorna megnyitásával (1992) a hajózási turizmus is ugrásszerű fejlődésnek indult. Számos hajózási társaság kínál dunai körutakat és indítja el az Európát átszelő nagy sétahajóit, melyek legtöbbjének a főváros a végállomása. Budapest mint úticél, s mint átmenő forgalom közép-európai vonatkozásban centrális helyet foglal el. Ebből következően a személyhajózás jelen körülményei között, már alig-alig képes kielégíteni a hajók kikötésének, valamint az utasok fogadásának, indításának nemzetközi kívánalmait, ezért felmerült egy új, korszerű nemzetközi utaskikötő megépítése.

Irodalom:

Tinku Balázs: Gőzhajóval a Dunán Bécsből Konstantinápolyig - Az első évtized utazóinak úti lehetőségei (I. rész) In: Közlekedés- és Technikatörténeti Szemle 2018. 15-38.[49]

Hajózás a többi folyamon[szerkesztés]

A Kárpát-medence folyóin már a prehisztorikus korban is folyhatott vízi közlekedés és hajózás. Kovács Tibor a Kárpát-medencei bronzkorról írott monográfiájában említi,[15] hogy az Alföldön a középső bronzkorban (Kr. e. 17-14. század) a férfiak és nők szív és csónak alakú bronz vagy arany díszeket viseltek a hajukban. Az Erdélyből származó, bikafejekben végződő karperec korai előformája a Kaukázus vidékén is megtalálható, a bikaábrázolás egyidejű - bár más jellegű - párhuzamai a kréta-miükénéi kultúra területén gyakoriak.[16] A késői bronzkorban (Kr. e. 13-9. század) kincsleletekből (pl. Derecske, Rozsály, Jánkmajtis) kerültek elő az Erdélyben készült, majd a Tisza vidékére került arany ékszerek, melyek között divatosnak számító csónak alakú hajkarikák is találhatók.[17]

A tokaji a révjog (Korév) valószínűleg a stefanitáké volt, már 1187-ben.[50] 1393. nov. 1-én Kárászon Ilsvai Leusták nádor bizonyítja, hogy Csekei János és László több Váriban lakó jobbágyot megkárosítva, az egyiktől három hordó bort és 14 forintot, két másiktól a Tiszán hajón szállított búzájukat, háromtól pedig az úton 51 frt értékű búzájukat elvették.[51] 1413. júl. 18-án (Bude, f. III. a. Marié Magdalene) Zsigmond ír Baranya megye ispánjához vagy alispánjához és a szolgabírákhoz. Maroth-i János volt macsói bán (magn.) panasza szerint Newna-i Trutul Miklós Feyrthow birtokon alkalmazott officiálisa: Peterd-i Pál fia: János Peterd-i Jakab fia: János, Hene-i Mihály és mások útján oly oklevelet eszközölt ki a megyétől, amelynek értelmében a Feyrthow-i népek azt a malomnak alkalmas hajót - amelyet a bán Mozlow nevű birtokán vásároltak, a Walpo-i vámos azonban lefoglalt - a bán Walpo nevű birtokán lévő vámhelyen minden ráfizetés nélkül vihetik szárazföldön a Draua vizéig és onnan Feyrthow-ra.

Tokaj város 1573-tól vezetett magyar nyelvű urbáriuma szerint "Valamely hordó bort az Tiszán csak vízen, avagy hajóban fel-, vagy alávisznek, minden hordó bortól négy-négy pénzt fizetnek.

Azmely csónakot, vagy hajót az Tiszán aláhoznak eladni, mindentől kétkét pénzt fizetnek."473.

A Duna és a Tisza közti közlekedés lerövidítésére, valamint a bácskai mocsarak lecsapolására 1793-ban kezdték építeni a Ferenc-csatornát, melyet 1802-ben adtak át. A Temesvár és Pétervárad közötti katonai és polgári hajózás biztosítása érdekében a Béga-csatorna már 1732-be üzembe állt, majd 1758-ig tovább építették.

Tiszai gőzhajózás hirdetése, Vasárnapi Újság (1) 1854/4. március 26.
Dunai és Tiszai gőzhajózás hirdetése, Vasárnapi Újság (1) 1854/6. április 9.

Fényes Elek szerint (1842. I. 216.) hajógyárak voltak Szegeden, Sziszeken (a Kulpa folyón), Fiuméban és Óbudán: "Hajógyárok vannak Szegeden, Sziszeken, Fiuméban, és Ó-Budán melly a' dunai gőzhajó társaság tulajdona. A' szegedi hajógyárosok csak közönséges faragók [hajóácsok], de felette ügyesek, 's az általuk készített hajók 2000 – 8000 mázsát elbirnak. A' sziszeki hajógyár különös szépségű és szilárdságú hajóiról ismeretes, mellyek e' tekintetben tengerihajókkal vetekedhetnek. Kisebb sószállitó hajókat a' váriak [Ungvár, Ung folyó] épitenek Bereg vármegyében, kik ez iparágnak folyamatba tételét Domokos komáromi kereskedőnek köszönhetik. A' komáromi faragók csak a' megrongált hajókat javítgatják-ki, újakat nem csinálnak. A' ó-budai gyárból már eddig is jeles gőzhajók léptek sikra."[52]

Az első magyar gőzhajót Bernhard Antal bocsájtotta vízre a Dráva partján fekvő Baranya megyei Sellyén, 1817. március 21-én. Benhard a korát messze megelőző technikai újításokat alkalmazott. A teljesítménye jelentős volt a maga korában. Hegymenetben 35 tonna teherrel 1 óra alatt 3,5, völgymenetben 15 kilométernyi utat tett meg. A hajóját vontatónak szánta, mert az állati erővel történő vontatás drága és nehézkes volt. 1818-ban vállalkozását a Dunára helyezte át.

Carolina, az első dunai gőzhajó 1817 körül[3]

A 19. században a Tiszán és a többi hajózható folyón is fellendült a vízi közlekedés. Ábrahám József szegedi hajós 1833-ban kelt át hajójával a még szabályozatlan Vaskapun, ami ekkor még nagyon kockázatos vállalkozás volt. Egy tiszai gőzhajózási társaság megalapításának ötlete időről-időre fellángolt Szegeden (1844), sőt Debrecenben (1847) is. 1844. november 20-án a Szegeden megjelent a Dunagőzhajózási Társulat, majd rendszeres hajójáratokat nyitott a Tiszán. A tiszai gőzhajózási társaság beindítására végül csak 1867. március 11-én került sor Szegeden, amikor hét vállalkozó szellemű üzletember aláírta a Szegedi Gőzhajótársaság alapítási kérelmét. Az alapítók között volt Zsótér Andor, mint a Társaság elnöke, valamint Csiszár József, Ördögh János és Leopold Bertalan is. A Társaság alapszabály szerinti célja volt „a kereskedelem fejlődésére ható gyors- és olcsó közlekedési eszköz előállítását lehetősíteni s ezt a szétoszolva levő anyagi erők összpontosítása által, vontató gőzhajók beszerzésével létesíteni.” A Társaság anyagi alapját 300 db 500 Ft-os részvény kibocsátásával, 150 000 Ft részvénytőkével biztosították. Ebből két vontatóhajó beszerzésének vételárára 112 500 Ft-ot, szénállomások felállítására 18 000 Ft-ot, a személyzet és a hivatalnokok első havi költségére 5 000 Ft-ot terveztek ráfordításként. A Társaság még 1867-ben két vontató gőzhajó építését rendelte meg a több évtizedes múltra visszatekintő, jó nevű ausztriai Floridsdorf-beli (ma Bécs XXI. kerülete) Ruston Werft hajóépítő üzemtől. A cég a két hajót még abban az évben elkészítette és vízre bocsájtotta. A „Szeged/1867 típusú oldalkerekes vontató gőzhajók” a Klauzál és a Szeged nevet kapták.

A Társaság gőzhajói nehéz járatúak voltak, és a helyi vetélytárs, a Dunagőzhajózási Társulat is erős gazdasági versenytársnak bizonyult. A vállalkozás ezért folyamatos anyagi gondokkal küzdött, majd 1872-ben felszámolásra került. A Klauzál és Szeged gőzhajókat Zsótér János és érdektársai vették meg, s 1874-ben Zsótér Andor, Leopold Bertalan, Csiszár József és Ördögh János megalapították a Szegedi Vontató Gőzhajótársaságot, a Klauzál gőzhajót pedig Alföld névre keresztelték át.

A cég versenyképessége azonban továbbra sem javult, noha 1878-ban engedélyeztették a Dunán és annak mellékfolyóin való kereskedelmi célú hajózást is. A cég csak veszteségesen tudott működni, ezért 1878-ban kénytelen volt eladni hajóit a Türr István (1825-1908) által szervezett Ferenc-csatorna Gőzhajózási Részvénytársaságnak. Az új tulajdonos a hajók neveit nem változtatta meg. Ez a cég 1907-ig működött, amikor hajói (közöttük a Klauzál is) az 1901-ben alakult Magyar Belhajózási Részvénytársasághoz (MBR) kerültek. Az első világháború végén, a délvidéket megszálló szerb csapatok 1918. novemberében a hajókat lefoglalják. A Szerb-Horvát-Szlovén (S.H.S.) Királyság által elrabolt Klauzál 1918-tól névváltoztatás nélkül az N.A.C.D.E.V., 1919-től pedig Bragalnica néven, a belgrádi Brodarski sindikat (DRP) tulajdonába került. Az ex Klauzál 1924-ben balesetet szenvedett és megsemmisült.

A Dunához hasonlóan a Tiszán is használnak jégtörőket, de ezek a folyó mérete miatt kisebb testű hajók. A Jégvirág I és II. szovjet gyártmányú hajók, Archangelszkben készültek 1961-ben, eredetileg szovjet, később Rába, ma már Cummins motorokkal, és vasúton szállították Magyarországra. A Jégvirág III és IV jégtörő Óbudán épült 1969-ben, kifejezetten a Tiszára. A Jégvirág V és VI-ot Balatonfüreden gyártotta az MHD Balatonfüredi Gyáregysége 1976-ban. A Jégvirág VII és VIII Óbudán épült 1976-ban. A Jégvirág IX és X ugyancsak Óbudán épült 1977-ben, illetve 1980-ban. Két hasonló hajó a Kresimir és a Tomislav, melyek a Dráván üzemelnek, horvát tulajdonban.

Balatoni flotilla[szerkesztés]

A balatoni átkeléshez valószínűleg már a barbár népek is használtak csónakokat, de a hajózás kezdetét csak a római kortól számíthatjuk. A Duna mellett a Balatonon is folytattak hajózási tevékenységet. A mai Fenékpuszta területén állt erődnek saját kikötője is volt, jelentős kereskedelmi forgalommal. Ezt igazolják a Fenékpusztán előkerült nagy számú hajóépítő eszközök, ácsszerszámok is. A rómaiaknak a Dunán és a Balatonon is voltak gályáik és áruszállító hajóik. A római korban használt evezőtípus pontosan megfelel a Kis-Balatonon még a 20. században is használt evezőnek.

A rómaiak után ehhez hasonló hajózás nem volt a Balatonon, csupán a halászat folytatódott a további évszázadokon át. Az egyetlen tölgyfából faragott bödönhajót már az újkőkorban is használták, és az itt megtelepedő magyarság is ezt vette át. A Balatonon egészen az 1800-as évek végéig használták, amikor felváltotta a tiszai halászoktól átvett stabilabb és nagyobb teherbírású palánkos ladik.

A halászat mellett a révészkedés volt a korai balatoni hajózás mások fő tevékenysége. Már a római korban is működött rév Fenékpuszta és Vörs között, mely még a középkorban is Balaton-parti település volt. A szárazföldi áruszállítás nehézségei, a mocsarak és ingoványok miatt a vízi szállátás gyorsabb és biztonságosabb volt. A 19. század közepéig két balatoni rév működött, a tihanyi és a fülöpi, amelyen a lisztet is szállították. Zalában Szigliget, Badacsony és Tapolca körül hatalmas vízimalmok működtek. Az egyik legkorábban ismert rév a tihanyi, mely Szántódot kötötte össze Tihannyal. A középkorban rév ott alakulhatott ki, ahol az északi és déli partnak ugyanaz volt a tulajdonosa. Ilyen a Balatonboglár és Révfülöp közti rév, melynek tulajdonosa az Árpád-korban a tihanyi bencés apátság volt. II. Endre egyik 1211-es oklevele említi az apátság Villa Boclarban lakó udvarnokait, Villa Filipen pedig a szőlőműveseit. A rév első ismert említése 1330-ból való, mely Szigetrév néven írja le a kikötőt és a hozzá vezető utakat. Ezt később a Hajórév elnevezés váltotta fel. A szállítást kezdetben bödönhajókkal, majd ún. kötött hajókkal bonyolították le.

A török időkben a Balaton természetes határt képezett az északi, magyar terület és a déli török hódoltság között. A törökök szerették volna bevenni az északi part településeit is, ezért újra megjelentek a komoly hajók a Balatonon. A törökök eleinte bödönhajókkal próbáltak meg rajta ütni az északi partiakon, de ezek hadicélra alkalmatlanok voltak. A 16. század második felében azonban a törökök már 1000 harcos szállítására alkalmas hadiflottával rendelkeztek, melyet Fok (a mai Siófok) erődjének kikötőjében állomásoztattak. Erre válaszul a magyar végvárak is beszereztek hadieszközöket. Így pl. a tihanyi vár őrsége a bécsi hajóparkból vásárolt hajókat, Szigliget kapitánya, Lengyel Gáspár pedig a saját költségén építtetett harci sajkákat. Ekkoriban a kompok sem jártak, ennek ellenére ekkor is volt kereskedelmi célú hajózás a tavon. A 17. században Evlija Cselebi (1611-1684), török utazó feljegyezte, hogy 40-50 hajó vitte a kereskedőket és árucikkeiket a balatoni partok között.

A török kort követően a Balatonról szinte eltűntek a hajók. A nyugati part birtokosa, gróf Festetics Pál (1722-1782) azonban felismerte, hogy a királyi monopóliumként Erdélyben kitermelt sót Kenesétől Keszthelyig, a közel 200 kilométeres, olykor szinte járhatatlan szekérút helyett, vízi úton egyszerűbben és gyorsabban lehetne szállítani. Így került vízre 1753. július 26-án, a Keszthely melletti Fenékpusztán a Balaton első nagy teherbírású szállító hajója, a Kristóf (Christoph) gálya, mely 1750-1760 köztt épült. A „sóhajó” szélcsend esetére evezőkkel is el volt látva. Feljegyezték róla, hogy 432 mázsa rakományt is biztonsággal tudott szállítani. Festetics Pál megkapta a sószállítás jogát. A part közelében a legénység ágyúlövésekkel jelezte a hajó érkezését a vízparti települések számára, a lakosság pedig csónakokkal ment a szállítmányért. Keszthelyen a vármegyék ellátására sóházat is létesítettek. Visszafelé a hajó fát, bort és egyéb termékeket szállított.

A 18. század végén a Festetics család már nemcsak révészhajókat (kompokat) üzemeltetett a Balatonon, hanem vitorlásokat is. Az uradalmat és a hajót megöröklő Festetics Györgyre (1755-1819) közel kétmillió forint adósság is maradt. Ekkor derült ki, hogy a sószállítás nem nyereséges. Ennek ellenére a lakosság ellátása érdekében folytatni akarta. Ehhez az elöregedett Kristóf gályát le kellett cserélni. 1793-ban már Keszthelyen volt egy német „hajóépítő", akit egy Bernhardt nevű linzi királyi hídmester ajánlott, de ő nem felelt meg a gróf számára. Az ő helyébe fogadta fel Antonio Borri (Velence?, 1764-Sümeg, 1835. 6. 12.), trieszti „tanult hajós-mester”t, aki a fenékpusztai révnél olasz hajóácsokkal hajóépítő műhelyt ("Hajó­arzenált") hozott létre, és két év alatt megépítette a Balaton mindmáig legnagyobb vitorlás hajóját, a Phoenix-et (Fénix). Itt készült a Sidonia, Josephina, Helena, György, Jolán és Károly nevű hajó is. A Festetics Levéltárban 18 hajótervrajz található, de ennél feltehetően több hajó épült meg.

Borri közvetlen főnöke az uradalmi főmérnök volt. A sószállító Főnixet feltehetően Sebestyén Sámuel, uradalmi mérnök tervezte, és ő állította össze a költségvetést is 1796 januárjában. Sebestyén Rajzolatja a 1796-dik eszt. Keszthelyen építendő hajónak című terve nem maradt fenn, a Magyar Országos Levéltár csak Bori Antal kétárbocosokról rajzolt tervváltozatait őrzi. A keszthelyi uradalomban 1792-ben létrehozott Directoratus (a Festetics birtok központi igazgatási szervének) ülésjegyzőkönyvei szerint egy modellt is készítettek a Főnixről, melyet 1797 végén, a keszthelyi uradalomban helyeztek el a Festetics család könyvtárában.

Az 1797. júliusában tartott vízre bocsátásról a korabeli sajtó is beszámolt. Egy 1798. augusztus 7-én kelt hajóleltár szerint a Főnix, melyet a korabeli írott források gyakran „Sós hajó”, „Sós öreg hajó”, „Nagy hajó” és „Gálya” néven említenek, 16 öl hosszú, 3 öl széles, kétárbocos, 16 evezős hajó volt. Nevét Takáts József (1767-1821) írótól, Festetics László nevelőjétől kapta, aki egyik versében a hajót az újjáéledő főnixhez hasonlította, arra utalva, hogy a Kristóf hajó részeinek felhasználásával készült. Valószínűleg 1815-ig vagy 1821-ig volt szolgálatban. Gyakran maga Bori kormányozta a hajót, melyet nemcsak teherszállításra, hanem személyszállításra is használtak, fedélzetén ünnepségeket, vendégségeket is tartottak. Visszafelé bort, faragott tölgyfát vagy a Festetics birtok más terményeit szállította.

Ezt követően Fenékpusztán egy sor vitorlás hajó készült. (1811-ben már Szajdensvartz János volt a „főinzsellér".) Az „uj gályás hajó”, a Jozefina, melyet később „Só hajó Joseffina” néven is említettek, kisebb volt a Főnixnél. 1813 tavaszán már épült, májusban már „a Jospehina Nagyhajó imitt amott meg szurkoltatott”. A leltárban ekkor még négy révészhajó is megtalálható volt. Úgy tűnik, hogy még 1820-ban is építés alatt állt, mert Festetics László (1785-1846) 1820. augusztus 7-én arról rendelkezett, hogy a „Josephina nevü ujj hajóhoz szükséges” fák a következő télen vágattassanak ki, a „Josephina hajó Schooner formára Bori hajósmester által rajzoltasson meg”, és „mivel a mostani nagy hajó [a Főnix] esztendőre el-bontatik, annak jobb fáibul egy átaljáró hajó [komp] készítessen”. Viszont Az udvari eszközök inventáriumának 1-ső része pro 1820-21 című leltárkönyvben már csak a György nevű hajó található, valamint a Heléna nevezetű kutter.

A Főnixszel egy időben épülhetett az egyárbocos „Szolgája” postahajó, mely az 1798-as hajóleltár szerint 16 evezős kísérőhajó volt. A part és a Főnix közötti közlekedésre szolgált, mivel a nagy hajó a sekély partvizek miatt nem tudott a révhelyekre beállni. Az 1798/1799. évi leltár Bori Antal keze alatt egy vitorlás postahajót említ, a révészek kezén pedig négy öreg hajót és egy postahajót. Az 1803. és az 1804. évi leltárak egy „szogáló csónak”-ot és egy postahajót sorolnak fel a „sajkás eszközök” között, az 1807-1808. évi leltár pedig egy „nagyobb postahajó”-t és egy „kisebb postahajót”-t említ. 1812-ben a gálya mellé, a „nagyobb posta hajó” helyett, amelyet eladtak, egy másik, kisebb postahajót készítettek.

Az 1795-1815 közti keletkezett leltárakban négy komp található, köztük a Juditha, mely Fenékpuszta és Bottyán között közlekedő szekérszállító komp volt. Sebestyén a rajzát már 1796 novemberében elkészítette, és ígérte, hogy költségvetéssel együtt benyújtja majd a Directoratusnak. A Főnix építéséből megmaradt tölgyfadeszkát elégségesnek tartotta, de a biztonság kedvéért még 5 tölgyfa kivágását kérte, a pedig Directoratus 6 fa kivágását rendelte el. 1797 júliusában Sebestyén arról számolt be, hogy a révészhajó rajzát átadta Borinak, aki elkezdte a bókony (a hajóborda) készítését. A Directoratus erre azzal utasította rendre a mérnököt, hogy előbb a hozzá kellett volna benyújtani a terveket. 1798-ban már folyt a hajó építése, és 1799-re készült el. A Bori Antalról elnevezett kompot egy 1815. évi jegyzék már „viseltes”-nek nevezi.

1800-ban kezdték építeni, az 1801. április 10-én vízre bocsátott László nevű révészhajót, mely Festetics Lászlóról kapta nevét. A Fecske nevű, legkisebb révészhajóról azt tudjuk, hogy a somogyi, vagyis szántódi révnél elsüllyedt, 1801 tavaszán kivontatták és 1802-re újította fel Bori. Ezt követően újabb és újabb hajók készültek. A Szidónia kompot 1815-ben javították, majd 1819-ben egy újabb kompot építettek a mintájára.

A 15 méteres Stella, kifejezetten sportcélra készült. Az elbeszélések szerint Borri, aki ekkorra (1811) már Bori Antalra magyarosította a nevét, ezen tanította meg az ifjú Festetics Lászlót (1785-1846) a hajóvezetés tudományára, melyet „ügyesen és nagy gyakorlattal kormányzott”, aki így valószínűleg a Balaton első sportvitorlása lett. Bori 1806. augusztusában javasolta, hogy építsenek egy kis „sétáló hajót” – melynek tervét csatolta leveléhez –, mivel az embereinek ősszel nem lett volna munkájuk. A hajóhoz szükséges fa is rendelkezésre állt, és ha nem használták volna fel, akkor tönkre ment volna. 1807-re készülhetett el a Stella nevű egyárbocos, mely a Festetics-hajópark rajza alapján 10 evezős sétahajó volt, a fedélzet hátsó részén sátorral. 1820 májusában a Directoratus elé került a „Bori Antal hajó csináló mester által készült új satoros hajonak rajzolattya”, tehát ekkor egy újabb sétahajó épült.

1820-tól Festetics László folytatta a hajóépítést. (Ekkor már egy Kehrn vagy Kehrm nevezetű volt a "fő-inzsellér".) Ebben az évben épült az egyárbocos kutter, a Heléna. 1821-ben a trieszti Gaspare Tonello (1798-1849) tervezett egy új szkúnert (Schooner) is. Valószínűleg ezen terv alapján épült meg a következő „nagy hajó” 1824-1827 között. 1824-ben Festetics László elrendelte, hogy a „fenéki kompokra árbócfák és vitorlák készítessenek”, melyek így vitorlás komphajók lettek. A rendelkezés a Tihany—szántódi kompnál már bevált gyakorlatát követte, az ottani kompok ugyanis 1818-ban már vitorlával is el voltak látva.

Ezután hanyatlás állt be a balatoni kereskedelmi hajózásban, noha a Festeticseken kívül mások is hajóztak a tavon. Zala vármegye 1830-ban rendelte meg egy kőszállító hajó tervét Bori Antaltól, aki az utolsó hajótervét 1833-ban nyújtotta be a vármegyének, ez azonban sohasem valósult meg. Horváth Imre, keszthelyi ácsmester 1847. augusztus 25-én készített árajánlatot a „Balaton Hidvégnél, vízből kiemelt 6° 4' hosszúságú és 2° 1' 6" szélességű hajó" kijavítására. Egyidejűle egy új, 3 pár evezős, 7 öl hosszú és 2 öl széles „kőterhellő hajó" készítésére is árajánlatot tett, és a hajótervet is elkészítette. Ezeket a terveket azonban a Keszthelyi-öböl eliszaposodása és az 1848-49-es szabadságharc meghiúsította.

John Paget (1808-1892), angol utazó 1836-ban már nem látott egyetlen hajót a Balatonon, sem a magyar folyókon. Ehhez az is hozzájárulhatott, hogy 1834-től 1837 elejéig olyan szárazság volt, hogy a Balaton vize annyira megapadt, hogy át lehetett rajta gázolni. Kossuth Lajos is hasonlóképpen látta a helyzetet. 1842 nyarán a füredi nyaralása során azt írta az egyik levelében, hogy a füredi sétaladikon és egy-egy halászcsónakon kívül egyetlen hajót sem látni a Balatonon. Ő vetette fel elsőként a balatoni gőzhajózás kérdését, melyet később Széchenyi valósított meg. Az 1820-as évek végére gróf Festetics László pazarló gazdálkodása miatt teljesen megszűntek a balatoni hajószállítások és a birtokai is zár alá kerültek. Ennek ellenére kész volt a balatoni hajózás modernizálására, ezért 1830-ban megbízta Schenkel Dániel hajógépészt egy tavi gőzhajó terveinek az elkészítésével. A Festetics birtok gondnoka azonban ezt túlságosan kockázatosnak vélte és a tervet megakadályozta. László gróf ezen annyira megsértődött, hogy örökre hátat fordított a hajózásnak, és később, amikor unokatestvére, Széchenyi István megkereste a terveivel, megtagadta az együttműködést és ahol csak tudta, akadályozta a gőzhajózás bevezetését a Balatonon.

Széchenyi, aki ekkor már sikeresen kísérletezett a dunai gőzhajózással, 1845-ben egy szakértői bizottságot hozott létre a Balaton hajózhatóságának vizsgálatára. Deák Ferenc csak abban az esetben tartotta gazdaságosnak a balatini hajózást, ha a Sió-csatornán keresztül a tavat összekötik a Dunával. Ennek ellenére Széchenyi 1845-ben meggyőzte a környék nagybirtokosait, hogy támogassák egy hajózási társaság tervét, saját maga pedig ebben 40 darab részvény megvásárlásával járt elöl. Ennek eredményeképp még 1845. december. 27-én megtarthatták a Balatoni Gőzhajózási Társaság alakuló ülését, melynek alapszabályát Kossuth dolgozta ki. Javasolta, hogy az első hajó neve Kisfaludy, valamint, hogy a társaság örökös igazgatója Széchenyi legyen. Az 1846. április 6-án tartott közgyűlés az alapszabályt elfogadta, Széchenyi pedig bejelentette, hogy a hajótestet az óbudai hajógyár, a 40 lóerős gőzgépet pedig a londoni Pem gyár készíti el. A Kisfaludyt 1846. szeptember 21-én, Széchenyi születésnapján Balatonfüreden bocsátották vízre. A rendszeres hajójáratok 1847-ben indultak el, a Széchenyi által ekkorra már megépített 9 kikötő között (Keszthely, Fonyód, Badacsony, Balatonboglár, Révfülöp, Szántód, Balatonfüred, Alsőörs és Kenese).

1861 után, amikor a Déli Vaspálya Társaság vonatai elérték a Balaton déli partját, több északi parti nagybirtokosban felmerült új hajójáratok létesítése, hogy kapcsolatot teremtsenek a vasúttal. A vasút miatt szükségessé vált a tó partvonalának rendezése és a vízszint szabályozása. Az 1863-ban megépült Sió zsilip által a vízszintet (egy korábbi 1 méteres csökkentést megtetézve) 1 méterrel apasztották vissza, miáltal a tó területe is jóval kisebb lett. Több új hajótársaság indított járatokat újonnan épített gőzhajókkal. Miután a vasúti és a közúti infrastruktúra is egyre jobban kiépült, kevés olyan árucikk maradt, melyet vízen kellett volna szállítani. Ezért a gőzhajózási társaságok nagy része csődbe ment. 1888-ban erre a sorsra jutott a gróf Széchenyi István által alapított társaság is. A Balaton ekkor hajójárat nélkül maradt, ami nagyban hátráltatta az üdülőforgalmat. Ezt látva három érdekcsoport is engedélyért folyamodott Baross Gábor közlekedési miniszterhez, melyek közül az Esterházy Miklós és Nádasdy Ferenc által irányított Stefánia Yachtegylet kapott engedélyt új társaság megalapítására, mely 1888. október 21-én alakult meg, Balatontavi Gőzhajózási Részvényársaság néven, melyhez Baross Gábor állami támogatást is adott, azzal a feltétellel, hogy legalább 2 hajót üzemeltetnek. A lapátkerekes Kelén 1889. július 1-jén kezdte menetrendszerű járatait, majd ezt 1891-ben két hajócsavaros gőzhajó követte, a Kelén és a Helka, a korábbi Kelén gőzhajót pedig Barossra keresztelték át.

A két világháború között egy új hajózási társaság kezdte meg a működését, a Balatoni Hajózási Részványtársaság, melyet a MÁV és a Déli Vasút alapított 1927-ben, Klösz Károly vezérigazgató irányításával. Célul tűzre ki a régi hajópark teljes felújítását. Az utasforgalom lebonyolításához az alacsony vízmélység és a viharok idején erősen hullámzó víz miatt kisebb és stabilabb hajókra volt szükség. A megoldást Max Oertz (1871-1929), hamburgi hajómérnök találta meg. Az ő tervei alapján készült négy új hajó (Csobánc és Szigliget, 1927; majd a Balatonfüreden gyártott Csongor és Tünde, 1928). 1932-ben a Déli Vasút állami tulajdonba került, s vele együtt a Balatoni Hajózási Részványtársaság részvényeinek többsége is állami kézbe került. A balatoni személyszállítás azonban veszteséges volt, ezért teherszállítással igyekeztek növelni a bevételeket. A balatoni idegenforgalom egészen 1939-ig folyamatosan növekedett, aminek a háború kitörése vetett véget. A harcok a balatoni hajóparkot is erősen megviselték. Egy német robbantó különítmény 1945. március 26-án szinte az összes balatoni hajót elsüllyesztette, beleértve a magánkézben levő vitorlásokat és motorosokat is. Egyes hajókat (pl. Kelén és Tünde) maguk a tulajdonosok süllyesztették el, hogy megóvják őket a felrobbantástól.

A háború után első lépésben ki kellett emelni és helyre kellett állítani az elsüllyesztett hajókat, amit a balatonfüredi hajógyár szakemberei végeztek el. A kiemelése után három nappal ismét menetképessé tették a Tündét. Így indulhatott újra a közlekedés Siófok és Balatonfüred között. 1949-ben a Balatoni Hajózási Részvénytársaságot államosították, melynek új neve Balatoni Nemzeti Hajózási Vállalat lett. A vállalat legfőbb feladata a hajópark bővítése lett, mivel a balatoni turistaforgalom minden korábbinál tömegesebbé vált, amikor az 1950-es években beindult a szakszervezeti és diáküdültetés. Ekkoriban több dunai hajót is a Balatonra irányítottak, azonban ezek átalakítása a balatoni igényekre nem sikerült jól. Az egyik ilyen hajó, a Pajtás csavargőzös oldalára borulása miatt következett be 1954-ben a korszak legsúlyosabb balatoni vízi balesete, mely kb. 12 halálos áldozatot követelt.

1955. január elsejével valamennyi állami kézben levő hajózási társaságot egyetlen cégben egyesítették. Így jött létre a Magyar Hajózási Részvénytársaság (MAHART). Ezt követően a balatoni hajózás is a MAHART keretén belül műküdött, ami lehetővé tette a hajópark fejlesztését is. 1956-ban jelentek meg a tavon a váci hajógyárban épített alumíniumtestű vízibuszok, melyek közül sok még ma is szolgálatban áll. Elkezdődött a régi csavargőzösök dízelesítése is, valamint a végleg elöregedett hajók kivonása a forgalomból. Néhány öreg jármű (Helka, Kelén stb.) azonban megúszta a selejtezést, melyek (későbbi, az 1990-es évektől kezdődő) felújításukat követen napjainkban is turistalátványosságként üzemelnek. 1964-től, majd az 1970-es években modern, több, mint 20 autó szállítására is alkalmas kompok (Kossuth, Kisfaludy, Maros, Széchenyi) kezdtek közlekedni Tihany és Szántód között. Ezt követően modern katamaránok (kéttestű személyszállító hajók) is megjelentek a Balatonon (Füred, Siófok, Badacsony), melyeket az újpesti hajójavító üzemben gyártottak.

Az 1980-as évektől már a MAHART-nál is érezhetőek voltak a szocialista rendszer általános válságtünetei. Emiatt a nyereséges működéshez szükséges fejlesztések és átalakítások sorra elmaradtak. A rendszerváltás után a társaságot öt kisebb részegységre bontották. A balatoni hajók üzemeltetését a MAHART szervezetén belül a Balatoni Hajózási Kft. végezte. 2000-ben privatizálni akarták a balatoni hajózást is, de a vállalat ügyvezetősége és munkavállalói a kikötővel rendelkező 21 önkormányzat segítségével elérte, hogy a balatoni részleg váljon le a MAHART-ról, amit egy kormányrendelet, majd jogszabály lehetővé is tett, és létre jött a Balatoni Hajózási Zrt, melynek tulajdonába ment át a balatoni vagyon nagy része (hajók, kikötők, ingatlanok). A vállalt részvényeinek 51%-át birtokolták a kikötővel rendelkező önkormányzatok és 49%-át az állam. Az 1990-es évektől azonban megjelentek olyan kisebb társaságok is, melyek a legérzékenyebb területen, a sétahajózásban támasztottak konkurenciát, melyre válaszul a Zrt. a kikötői díjak emelésével reagált, melynek továbbra fenn kell tartania a ma is veszteséges menetrendszerinti hajójáratokat is. Ezt a veszteséget azonban ma már nem a teherszállítással, hanem az egyre népszerűbb yachtkikötő-üzemeltetéssel pótolják ki.

A balatoni sportvitorlázás megszervezése is gróf Széchenyi István nevéhez fűződik, aki a gőzhajózás megszervezésekor a Himfy nevű Angliában épített vitorlását a Fertő-tóról átvitette a Balatonra. 1867-ben híre ment, hogy Erzsébet királyné a Balatonhoz látogat, ezért a magyar arisztokrácia megalapította a Balatonfüredi Yacht Egyletet, melyhez külföldi hajókat is hozattak. A látogatás végól elmaradt és a vitorlás sport sem vált népszerűvé. A helyzet a 19. század végén változott meg, amikor Richard Young, angol üzletember Balatonfüreden hajóépítő üzemet létesített. Olyan sok vitorlás épült, hogy 1882. augusztus 22-én megtarthatták az első vitorlás versenyt is. Ezt követően egészen a II. világháborúig élénk sportvitorlás élet volt a tavon. Az 1950-es években angol megrendelésre és angol tervek szerint épült 13 másik vitorlással együtt az alumínium testű Szaturnusz és a Főnix, melyeket a váci hajógyárban kezdek el építeni, majd a füredi hajógyárban fejezték be. Az 1965-os forradalom leverése miatt azonban gazdasági embargó volt Magyarországgal szemben, ezért a hajókat nem vették át, és így végül az ekkor alapított balatonfüredi központú SZOT Sétahajózási Központ a Balaton körüli szakszervezeti üdülőkbe beutalt vendégek sétahajóztatására használta őket 40 éven keresztül. Napjainkban egyre népszerűbb a balatoni vitorlázás, sorra nyílnak a magán- és a Balatoni Hajózási Zrt. által üzemeltetett modern yachtkikötők és -klubok, és egyre többen vesznek részt a balatoni vitorlás versenyeken is. A Balatonon különféle vitorlás hajóosztályokban már több Európa- és világbajnokságot is rendeztek.

Földkerülő vitorlázóink közül Fa Nándor (1953- ) és Gál József (1955- ) értek el sikereket, akik a Balatonon tanulták meg a vitorlázás alapjait. Rakonczay Gábor (1981- ) és felesége, Viktória 2008-ban, majd Rakonczay Gábor világon elsőként egyedül 2012-ben, valamint Kovácsik Levente és Szabó Norbert Ádám 2015-ben kajakozta át az Atlanti-óceánt.

Flottaépítés az I. világháborúig[szerkesztés]

A polai haditengerészeti bázis, 1905
Tengerészeti toborzólap?
Osztrák-magyar tengeralattjáró

A Habsburg család Spanyolországban uralkodó ágának vezetésével a Spanyol Birodalom már a 15–16. században megkezdte a gyarmatosítást. A család másik ágához tartozó osztrák–magyar-cseh államalakulat uralkodói ebben a versenyben jelentős hátrányba kerültek. A birodalom Földközi-tengerre és az óceánokra való kijutását a Török Birodalom és az európai államok sem nézték jó szemmel. A Habsburg birodalom ennek ellenére az 1700-as években Savoyai Jenő herceg irányításával 1707-ben nekikezdett egy tudatos flottafejlesztésnek, a saját, állandó tengeri haderő kiépítésének.

Az 1720-as években VI. Károly elkezdte fejleszteni a nápolyi flottát, Triesztben pedig újabb hadihajókat építtetett, amelyeket Baia, Trieszt és Porto Ré (Kraljevica) kikötőiben állomásoztattak. Azonban az állandósult pénzhiány miatt ezt stagnálás, majd csökkenés követte, így 1733–34-ben a birodalom csak nyolc saját hadihajóval rendelkezett. Az osztrák nemesség tagjai is ellenérzéssel viseltettek a flottával szemben és nem akartak annak tisztjeiként szolgálni. A hajók állományába ezért főként nápolyi, olasz vagy más nemzetiségű (brit, horvát, német stb.) legénységet kellett szerződtetni. 1735-ben a spanyol Bourbonok elfoglalták a Nápolyi Királyságot, majd egy éven belül elhalálozott az osztrák flottafejlesztési törekvések élén álló Savoyai Jenő herceg is. Így a flottafejlesztési program továbbvitelére az udvarban nem maradt egyetlen befolyásos személyiség sem. Az uralkodó nem költött többé a flottára, amely így hamarosan megszűnt. Változás csak az 1760-as években állt be, amikor a Földközi-tengeri kereskedőhajók (észak-afrikai kalózok elleni) védelmére újra csatahajókat állítottak fel, amelyek a Fiume melletti Portoré kikötőjében állomásoztak. A kis flotta vezetőjének egy francia származású máltai lovagot, Jean Charles Meaussé-t fogadták fel.

Noha Mária Terézia óvatos flottafejlesztésbe kezdett, a fia, II. József, aki nem támogatott semmilyen gyarmatosító törekvést, nem folytatta azt. A birodalom alulmaradt a többi európai állammal szemben a gyarmatosítási versenyben. 1786-ban az Habsburg államalakulatnak csak két hajója volt, és azt is osztrák szolgálatba állt brit kapitányok irányították. Ez a helyzet csak 1797-ben változott, amikor a campoformidói békekötés után a Velencei Köztársaság, és a korábbi büszke hajóhadának megmaradt egységei beolvadtak a birodalomba.

Az 1867-es kiegyezés után új flottafejlesztési tervet jelentettek be és 1868-ban fellendült a hajógyártás. 15 páncélhajó, 8 fregatt, 16 korvett és ágyúnaszád, valamint 11 egyéb kiszolgáló hajó építését tervezték.

Az 1870-es években jelent meg egy új hajótípus, a torpedónaszád, a fiumei Luppis János Balázs fregattkapitány találmánya, amely egy önjáró torpedó hordozására kialakított kicsi, gyors hajó volt. A Seehund, az Osztrák–Magyar Monarchia első torpedónaszádjaként, 1873. március 27-én állt szolgálatba. Minden más tengeri hatalmat megelőzve, 1877-ben a Monarchia kezdte meg először a naszádoknál nagyobb úgynevezett torpedóhajókat vagy torpedócirkálókat (Zara, Spalato, Sebenico) alkalmazni.

1869-ben Triesztben megkezdték a Custoza és a Erzherzog Albrecht kazamatahajók építését. Még ebben az évben Josef von Romako tervei alapján kezdték el építeni a Leitha és a Maros nevű dunai monitorokat. Pólában elkezdték a Helgoland, Triesztben a Fasana és a Zrínyi csavaros szlúpok megépítését. 1891-ben és 1893-ban szintén a csatahajók pótlására állt szolgálatba két nagy cirkáló, a Kaiser Franz Joseph I. és a Kaiserin Elisabeth. 1892-ben és 1893-ban bocsátottak vízre két újabb monitort, a Köröst és a Szamost. 1893-ban – nagy politikai küzdelmek árán – vízre bocsátották az első valóban korszerű és nagy páncélos cirkálót, a Kaiserin und Königin Maria Theresiát. 1893-ban Sterneck 1,5 millió forint hitelt kapott három új, úgynevezett partvédő csatahajó építésére, amelyek a Wien, a Monarch és a Budapest nevet viselték. Ezek közül a Budapest kapott először a flotta történetében vízcsöves kazánokat.

Haditengerészeti parancsnoki zászlók: 1828 - 1915

1915 - 1918

Az 1900 és 1904 között elkészült Habsburg-osztályba tartozó csatahajók (a Habsburg, az Árpád és a Babenberg) minden eddiginél nagyobbak voltak, a maguk 8300 tonnás vízkiszorításával. 1902 és 1904 között két dunai monitor épült meg, a Temes és a Bodrog. 1910-ig három semi-dreadnought (Erzherzog Franz Ferdinand, Radetzky és a Zrínyi), azaz vegyes nehéztüzérségű (30,5 illetve 24 cm-es ágyúkkal felszerelve), átmeneti típusú hajóként épült meg. A háború kitörésekor a haditengerészet három meglévő és egy épülő dreadnoughttal rendelkezett (Viribus Unitis, Tegetthoff, Prinz Eugen, Szent István). Ezeket az osztrák-magyar flottában Tegetthoff-osztálynak nevezték. A csatahajó-osztály megépítését 1908-ban határozták el.

A Szent István csatahajót 1912. január 29-én kezdték építeni a Ganz-Danubius fiumei hajógyárában, magyar pénzből. 1914. január 17-én bocsátották vízre és 1915. november 17-én állt szolgálatba. A Szent István volt az első olyan modern csatahajó, amelyet egyenként három, 305 mm-es löveggel felszerelt tornyokkal láttak el. Később ez az elrendezés lett a minta a brit és az amerikai haditengerészet csatahajóinál is. Ugyancsak itt alkalmazták először az egymás mögött és felett elhelyezett ágyútornyokat. Ez az utóbbi konstrukció azonban a Szent István kis merülése miatt súlyponti problémákat okozott, ami nagy szerepet játszott a csatahajó gyors megdőlésében és átfordulásában is a megtorpedózásakor. A hajó fő fegyverzetét a négy toronyban elhelyezett tizenkét 305 mm-es löveg alkotta. Ezen kívül 12 darab 150 mm-es, 18 darab 70 mm-es ágyúval és négy 533 mm-es torpedóvetőcsővel szerelték fel. A hajtást 12 Babock-Wilcox kazán, illetve 2 AEG gőzturbina, valamint két hajócsavar biztosította, ami 20,4 csomó (38 km/h) sebességre gyorsította fel a hajót.

A fejlesztések eredményeként az Osztrák-Magyar Monarchia hadiflottája az I. világháború előtt a 4-5. legnagyobb volt. Magyarország tengeri kereskedelmi flottája ugyanekkor a 6. legnagyobb volt a világon. A világháború első lövéseit a Dunai Flotilla adta le. A hadüzenet éjszakáján a Temes, a Bodrog és a Szamos monitorok 2 óra 20 perckor elkezdték bombázni Belgrádot.

Flotilla a két világháború között[szerkesztés]

A Cs. és Kir. Haditengerészet magyar hősi halottainak emlékműve. Szentgyörgyi István alkotását a mai Petőfi-híd budai hídfőjénél állították fel 1937. október 10-én. A fiumei világítótornyot ábrázolta. A hullámokat átszelő nyíl a Novara cirkálót jelképezte. A szobor a híd felrobbantása és Budapest ostroma alatt megsérült. 1945 után a kommunisták eltávolították.

Az első világháborúban a Szent István csatahajó, a monarchia flottájának vezérhajója volt. Elsüllyesztésének napját ([1918] június 10-ét) 1939-ben Mussolini az olasz haditengerészet napjává nyilvánította, melyet mindmáig megünnepelnek. A császár 1918. október 29-én a hadi- és kereskedelmi flotta hajóit, kikötőit, hajógyárait és parti erődjeit rendeletileg átadta az új szlovén-horvát-szerb államnak, hogy elkerülje azoknak az Antanthoz kerülését, de mégis sok került közülük olasz, francia, brit tulajdonba, és a többségük nem élte túl az 1920-as évet. Ettől kezdve egy ideig a dunai flotilla jelentette az egyedüli magyar vízi haderőt (melynek fő fegyvernemét a monitorok jelentették), míg 2000 nyarán fel nem számolták. Ekkor 6 nagyobb és 48 kisebb hajó, egy csapatszállító, két vontató, két tankuszály, két lakóhajó és 96 ladik tartozott a hadrendjébe. A nyolcvanas években hat, francia licenc alapján gyártott jugoszláv aknamentesítő és -telepítő hajót állítottak rendszerbe a Magyar Néphadseregnél. Napjainkra mindössze három folyami aknamentesítő és -telepítő hajó maradt meg az egykori flotillából.

1914-ben Magyarország több mint 500 kereskedelmi hajóval rendelkezett, melyek többsége a békeszerződéssel az utódállamokhoz került. Trianon után a magyar tengerhajózás az 1920-as években kezdett újraéledni. Mivel a békediktátum Magyarországot az összes tengeri kikötőjétől megfosztotta, olyan hajókra volt szükség, melyek a Dunán és a tengeren egyaránt képesek voltak közlekedni. 1928-ban megnyílt a csepeli Nemzeti és Szabadkikötő. Bornemisza Félix, tengerészkapitány, a igazgatója javasolta olyan kisméretű tengeri hajók beszerzését, melyek megfelelő stabilitásukkal és kis merülésükkel mindkét feladatra alkalmasak.

1928-ban megvásároltak egy régi német átalakított aknaszedő hajót, a Liselotte motorost, mellyel sikeres próbákat folytattak az ekkor megnyitott csepeli kőolaj és petróleum kikötője és a Fekete-tenger között. A kísérletekhez egy holland hajót, az Apollinaris III-at bérelték ki, mellyel Bornemisza tette meg az első utat a Fekete-tengertől Budapestig. Az első teherszállító próbákat a hajóval 1933-tól bonyolították le Budapest és Alexandria között. A sikeres próbák eredményeképpen az országgyűlés 500 000 pengő összeget szavazott meg az első hazai gyártású Duna-tengerjáró hajó építésére Újpesten. A mezőgazdasági és ipari termékek szállítására magyar mérnökök tervei alapján ebben a korban építettek több ún. Duna-tengerhajót, melyek közül három visszacsatolt városok nevét kapta (Kassa, Ungvár, Kolozsvár). A hajókat a Magyar Királyi Duna-tengerhajózási Rt. üzemeltette. Az első hajó a 841 tonnás Budapest volt (1934), majd követte a Szeged (1936), a Tisza (1937), a Széchenyi (1938, MFTR), a Baross (MFTR) és a Kassa (1939, később Debrecen), az Ungvár és Kolozsvár (1941, később Ural). 1944-ben kezdték építeni és 1946-ban fejezték be a Komárom és Szolnok hajókat, melyeket a háború után a Szovjetunió jóvátétel fejében vitt el (Desna és Manych).

1927-ben az Óbudai Hajógyárban megépül az Österreich nevű 2500 lóerős csúcsteljesítménnyel (1800 LE főgépteljesítménnyel) rendelkező hajó, a gyár történetének legnagyobb teljesítményű lapátkerekes folyami vontatóhajója, és a DGT/DDGS utolsó gőzhajója. Nevét 1938-ban Ostmark-ra változtatták. (1944-ben hadizsákmányként szovjet tulajdonba került, átnevezték Sztalingradra, majd 1962-től Volgogradra.) 1938-ban, Ausztria bekebelezése (az Anschluss) után az Óbudai Hajógyár német tulajdonba került, Herman Göring Werke leányvállalataként működött tovább. Itt készültek a Kriegstransport (KT) tengeri hajóinak egyes gépi berendezései is. (1945-1953 között hadizsákmányként a szovjet állam tulajdonában volt.)

1934-ben megalakult az Első Duna-tengerhajózási Részvénytársaság. Fő útvonaluk Budapest-Levante volt, melyet egy-egy hajó átlagosan 6-8 hét alatt tett meg. A DETERT forgalma folyamatosan bővült. Ezért sorra épültek az újabb hajók.

Hajók a II. világháborúban[szerkesztés]

A háború kitörésével a németeknek égető szüksége volt szabad szállítási kapacitásra, mivel a Gibraltári-szoros lezárása miatt a Fekete-tengerre nem tudták eljuttatni a saját hajóikat. A háború alatt az 1936-ban megalapított Magyar Királyi Duna-Tengerhajózási Részvénytársaságnak (DTRT) 1941-ben hat teherhajója végzett magyar parancsnokság alatt és katonai konvojok tagjaként hadianyag szállítást a Fekete-tengeren. Jelentőségük a Krím-félsziget elfoglalására felvonuló Dél hadseregcsoport zökkenőmentes ellátása során nélkülözhetetlenné vált, mivel a német szövetségesek közül Bulgáriának nem volt számottevő kereskedelmi flottája, a románok pedig arra hivatkozva, hogy a saját csapategységeik ellátása teljesen leköti flottájuk szállítókapacitását, rendre megtagadták a román teherhajók átadására vonatkozó német kérést. A magyar kormány engedélyével elsőként 1941. április 3-án, a balkáni német hadjárat során a Kassát adták német bérbe, amelyet a görögországi Pireuszba vezényeltek, majd a Szovjetunió elleni német támadás után egy nappal, 1941. június 23-án német bérletbe került a Tisza is. Ezt követően az 1941. július 12-én aláírt szerződés értelmében bérletbe került az Ungvár, a Kolozsvár, a Szeged, és a Budapest is. A hadicélokra mindegyik hajót szürkére festették, az orrban és a farban ágyúállásokat létesítettek és 20 mm-es légvédelmi gépágyúkat telepítettek, amelyeket német tüzérek szolgáltak ki. A fedélzetre kis barakkokat építettek a német kezelőszemélyzetnek. A golyók és a repeszek ellen deszkák közé öntött homokkal "páncélzatot" készítettek. Kiegészítették a hajók tűzoltó-felszerelését, minden ablakra elsötétítő fedőt tettek, a navigációs lámpát is átalakították, hogy a magasból, repülőgépről ne lehessen észrevenni. Minden hajó német jelzőszemélyzetet és rakományellenőrt is kapott. A hajók német konvojokban magyar lobogó és parancsnokság alatt hajóztak a romániai kikötők és a súlyos harcoktól érintett krími térség között. Később az Azovi-tengerre is kiterjesztették a működési területüket. A DTRT alkalmazásában álló tengerészek a honvédelmi miniszter alárendeltségébe kerültek, mivel Magyarország nem rendelkezett tengerészeti főparancsnoksággal. Magyarország csak a Szeged motorost tartotta meg a saját kereskedelmi céljaira.

A Fekete-tengeren a szovjet hadiflotta mind a nehéz, mind pedig a könnyű hadihajók számát és a haditengerészeti repülőerők tekintetében is mindvégig számbeli fölényben állt a tengelyhatalmak egységeivel szemben. További súlyos fenyegetést jelentettek számukra a szovjet tengeralattjárók, valamint a rendkívül sűrűn elaknásított vizek is. Ezért a fekete-tengeri német flottaparancsnokság, az atlanti-csata tapasztalataiból tanulva, konvojokba szervezve indította útnak teherhajóit amelyeket többnyire a román, kisebb részben a német haditengerészet aknamentesítő hajói és torpedónaszádjai, valamint rombolói kísérték. Az első konvoj 1941. október 31-én futott ki Szulinából, Ocsakov céllal.

Az Ungvár mint vezérhajó Milassin Lajos kapitány parancsnoksága alatt, fedélzetén a német dunai flottilla parancsnokával, Friedrich Petzel korvettkapitánnyal 1941. november 6-án futott ki Brailából, 120 vagon repülőbomba- és benzinszállítmánnyal, összesen 44 fős személyzettel. 8-án Tulcseánál csatlakozott hozzá a Tisza (pk. Holop Adolf kapitány, a császári és királyi hadiflotta volt korvetthadnagya), majd elindultak Nyikolajev felé. A közvetlen kíséretet négy dunai aknaszedő és két kis, 47 tonnás román Vospel osztályú torpedóvető gyorsnaszád, a Viforul és a Vijelia alkotta. Másnap, Ilijcsevka magasságában hajózva az egyik aknaszedő veszélyre figyelmeztetett. A román aknamentesítő hajónak sikerült is elvágnia az aknát rögzítő sodronyt, amely így a felszínre emelkedett. Ezután még két további aknának tudták elmetszeni a rögzítő köteleit. A felszínen lebegő három víziaknát a kísérőhajók gépágyúiból leadott célzott lövésekkel igyekeztek megsemmisíteni. A konvoj ideiglenesen leállt, de az élen haladó Ungvárt még nem sikerült állóra fékezni, ezért az orrával egy, majd egy másik aknára is rásodródott, amely berobbantotta a rakományát és ez teljesen széttépte a hajót, valamint elsüllyesztette a mentést végző két román torpedónaszádot, a Viforult és a Vijaliát is. Az Ungvár távolabb lévő első mentőcsónakja Finkel Sándor első tiszt parancsnokságával megúszta a robbanást, de még a távolabb maradó Tisza fedélzetén is volt több könnyebb sebesült. A robbanásban az Ungvár személyzetéből hősi halált halt 12 tengerész, köztük a hajó kapitánya, Petzel korvettkapitány, valamint 5 tiszt és 28 német és román haditengerész. Az Ungvár katasztrófája volt (talán) a modernkori magyar hadihajózás legnagyobb vesztesége. Mintegy fél évvel később, 1942. május 20-án ünnepélyes külsőségek között emlékművet avattak a csepeli kikötőben az Ungvár hősi halált halt személyzetének emlékére.

Nem az Ungvár volt azonban az egyedüli második világháborús magyar hadiveszteség a tengeren. A Kolozsvárt 1943. január 22-én Szulinánál találta el egy szovjet légitorpedó. A kiégett roncsot Budapestre vontatták, de csak a háború után újították fel, majd szovjet jóvátételként Uralra nevezték át. A Szolnokot 1944-ben a közelgő front elől Ausztriába vontatták, 1945 márciusában elsüllyedt, 1946-ban Budapesten felújították és Szovjet jóvátételre került. Az épülő Komárom 1944. szeptember 18-án bombatámadás során megsérült a hajógyár területén, a Ganz és Társa Rt. újpesti telepén. A Szolnokkal együtt kijavítás után ez is szovjet jóvátételre került.

A mágneses aknák több mint 200 vízi járművet pusztítottak el a Dunán. A visszavonuláskor a megmaradt hajók egy részét nyugatra menekítették, a visszamaradó hajók jó része azonban elpusztult vagy szovjet hadizsákmány lett. Több esetben a hajót a legénység inkább elsüllyesztette, minthogy át kelljen adnia. A MEFTE 1945-ben megkezdte az elsüllyedt hajók kiemelését és a sérültek kijavítását. Nyugatra vitt hajói a békeszerződés után hazatérhettek, de a felújított hajóit át kellett adnia az 1946-ban létrehozott Magyar-Szovjet Hajózási Részvénytársaságnak.

Hajózás a II. világháború után[szerkesztés]

A háború után épült a Koreiz (1946), a Don (1947), a Kalmius (1947), a Massandra (1947, mind szovjet jóvátételként), a Hazám (1958), a Tokaj és a Badacsony (1959), a Csepel (1960), a Tihany (1961), a Szeged és a Borsod (1962), a Dunaújváros (1963), a Székesfehérvár (1964, később Alba Regia). Ez a hajótípus olyan sikeres volt, hogy Csehszlovákia is rendelt belőlük kettőt, melyek Pozsonyig hajóztak. Az utolsó Duna-tengerhajó a Cegléd volt (1965). Gazdasági megfontolások miatt 1969-től a MAHART 11 Duna-tengerjárója csak tengeren közlekedett, az árut az Al-Dunán rakodták át bárkákba, melyek azt a Dunán szállították tovább. A meglévő hajókat fokozatosan külföldi társaságoknak adták el, melyek az 1980-as évekig szolgáltak.

Az MFTR (Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság) Baross Gábor miniszter kezdeményezésére 1894-ben alakut meg. Gyors ütemben építtetett új hajókat, főleg Újpesten. Tevékenységét rövidesen az egész Dunára és hajózható mellékfolyóira kiterjesztette. 1918-ban 38 személyszállító és 54 áruszállító gőzhajóval, valamit 389 uszállyal és két tankuszállyal rendelkezett. 1895 és 1917 között éves átlagban 595 ezer utast és 557 ezer tonna árut szállított. A háborús jóvátétel címén a vállalatot éppen a legújabb, legjobb egységeitől fosztották meg, a versenyfeltételeket pedig az utódállamok konkurens hajózási vállalatai javára változtatták meg. Az 1921. június 23-án megkötött Duna-egyezmény kizárta az idegen lobogókat a Száváról, a Temesről és a délvidéki csatornákról. A Duna mellékfolyóinak csak egyes szakaszait nyilvánította nemzetközinek, a többi vizeken a belföldi forgalomban (cabotage) csak az érintett állam hozzájárulásával lehetett részt venni. A magyar folyami partok hossza, a nemzeti hajózás gazdasági háttere, forgalmának bázisa összezsugorodott.

Az 1928-ban kezdődő gazdasági világválság miatt a MFTR egyre súlyosabb pénzügyi helyzetbe került. 1932-ben az országgyűlés a vállalatot jelentős államsegélyben részesítette. Az 1935-1936-os újabb szanálással az MFTR részvényei a kincstár és a MÁV tulajdonába kerültek. A hajók modernizálására átfogó programot indítottak. Ennek hatására a dunai hajózás az 1930-as évek közepétől újra fellendült. A Második Világháború első szakaszának hadiszállításai kedvezően hatottak a hajózási forgalom fejlődésére. A MFTR hajói 1918 és 1944 között éves átlagban 607 ezer tonna árut és 2.353.000 utast szállítottak. A társaság 1944-ben 38 gőzüzemű és 11 motoros személyszállító hajóval, 32 gőzüzemű és 18 motoros áruszállító hajóval, 252 uszállyal és 18 tankuszállyal rendelkezett. 1944. tavaszától a harci cselekmények elérték a folyamhajózás útvonalait, ami súlyos veszteséget jelentett a magyar hajózásnak is. Több mint 200 vízi jármű pusztult el a Dunába szórt mágneses aknák miatt. A visszavonuló német és magyar csapatok a hajópark jelentős részét Németországba és Ausztriába menekítették. A visszamaradó hajók zöme vagy elpusztult, vagy hadizsákmány lett. 1945-ben a MFTR átkelő-járatokkal indította újra a hajóforgalmat. Megkezdte az elsüllyedt hajók kiemelését, a sérültek javítását. Nyugatra vitt hajói az új békeszerződés megkötése után 1946/47-ben hazatértek, azokat azonban 1950-ig fokozatosan át kellett adnia az 1946. március 30-án megalakult Magyar Szovjet Hajózási Részvénytársaságnak (MESZHART, MSzHRT). Ez a személyszállítást 1950-ig a MFTR-rel, majd a Balatoni Hajózási Vállalattal megosztva látta el. [53]

1947-ben a szovjet tulajdonban lévő (1945-1953) Óbudai Hajógyárban megkezdték a 400 lóerős, lapátkerekes, gőzüzemű belvízi vontatósorozat építését. Ebből a típusból 1959-ig 108 hajó épült, 33 jóvátételként, 75 pedig kereskedelmi szerződés alapján. 1952-ben kezdik el a 352 utast szállító lapátkerekes, gőzüzemű folyami személyhajó-sorozat építését. 71 ilyen hajó épült meg, néhány darab kivételével a szovjet hajózás számára. 1953-tól a hajógyár – egy 1952-ben megkötött szovjet-magyar államközi szerződés alapján – a Magyar Állam tulajdonába kerül. A háborús jóvátételi szállításokat fokozatosan felváltják a kereskedelmi szerződések. 1959-ben elkezdődik a dízelmotoros, hajócsavaros személyhajók építése. Ezekből 47 hajó épül, néhány hajó kivételével az előző típusokhoz hasonlóan a szovjet hajózás részére. Szovjet exportra épültek az 1200 lóerős dunai tolóhajók 1960-tól. A következő, 2000 lóerős tolóhajó-sorozatból 48 egységet szállított a gyár a Szovjetunióba, 4 darabot pedig a csehszlovák hajózás számára. A sorozatok építése közben a magyar hajózás számára két 800 lóerős, hajócsavaros vontatóhajó is épül, a Pécs (1958) és a Miskolc (1961). (Később mindkettőt tolóhajóvá építették át). 1965-ben szlovák megrendelésre megépül a 2x400 LE teljesítményű Druzsba üdülőhajó. Ennek párja, a Szocialista Forradalom a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) részére készült 1967-ben. 1968-ban, többévi tervezőmunka után készült el az igényes feltételeknek eleget tevő szibériai tolóhajó-sorozat első hajója, amit 1985-ig 150 társa követ. Ez volt a gyár legnagyobb darabszámú sorozata. 1978-tól egy kisebb sorozat építése is megkezdődött: a tutajvontató, jégtörésre is használható belvízi hajótípusból 19 hajó épült. 1979-től megkezdődött a Duna–Majna–Rajna víziútra alkalmas hajók (10 darab) építése. A hajók kormányállását hidraulikus berendezéssel - a jobb kilátás érdekében - emelni, a hidak alatti könnyebb áthaladás érdekében pedig süllyeszteni lehet. További műszaki fejlesztésként annyira automatizálták a hajó gépi berendezésének működését , hogy a gépházban nem volt szükség az állandó felügyeletre. A gyár utolsó tolóhajótípusa a magyar hajózás számára épített, 3 csavaros, összesen 1500 kW hajtóteljesítményű tolóhajó volt. A kormányállás itt is hidraulikusan süllyeszthető volt, a gépteret automatizálták, a hajtómotorokat a kormányállásból vezérelték. A hajót klímaberendezéssel is ellátták. Említésre méltó még a vízügyi igazgatóságok számára tervezett és gyártott jégtörő-vontató hajótípus. Ezek különlegessége az volt, hogy a hajók orránál és a faránál beépített lendkerekeken elhelyezett excentrikus tömegek a hajótestet riszáló mozgásra kényszerítették a hatásosabb jégtörés érdekében. A hajót ún. döngölő berendezéssel szerelték fel, mely egy szándékosan kiegyensúlyozatlan lendkereket jelent, amely keresztirányú bólintó mozgásra kényszeríti a hajótestet, így fokozva a jég megbontását. Ez a berendezés az NSZK-ból érkezett, Hitzler-féle szabadalom alapján készült. A hajó tehát a jégtörést - egyedülálló módon - nemcsak a megerősített orrésszel tudják végezni, hanem az oldalirányú billegtetéssel is. (Mivel a szomszédos országok nem rendelkeznek ilyen jégtörőkkel, még 2017 januárjában is 4 magyar jégtörő mentesítette a Duna befagyott szerbiai és horvátországi szakaszát.) A 20. század elején a német és osztrák Duna-szakaszokon is működött néhány jégtörő hajó, melyek a megerősített orrészt használták a jég feltörésére. Az 1956-os márciusi pusztító jeges árvíz tapasztalatai nyomán az 1950-es évek végén határozta el az akkori árvízvédelem ilyen hajók építését. Mivel Budapesten erre nem volt kapacitás, a gyártással a Magyar Hajó és Darugyár Balatonfüredi Gyáregységét bízták meg. Elsőnek a Jégtörő I-es készült el 1959-ben és a Sió-csatornán juttatták el a Dunára. 1966-ig a balatonfüredi gyár tíz jégtörőt adott át, majd hat év szünet után 1972-ben elkészült a Jégtörő XI is. Nyáron a hajókat vontatásra használták. Végül az Óbudai Hajógyárban a vállalat alapítójáról elnevezett Széchenyi jégtörő volt az egyik utolsó hajó, mely elhagyta Európa legöregebb folyami hajógyárát, 1988 júliusában. Főgépei majdnem kétszer erősebbek voltak a Jégtörő I-énél. 1988. november 16-án megalakul a GD Óbudai Hajóépítő Rt. Fáy András ügyvezető igazgató vezetésével. Az üzleti terveket azonban nem sikerült valóra váltani, ezért az Óbudai Hajógyár jogutódja 2000. május 30-ával megszűnt létezni.

1948-ban a hét dunai állam megkötötte a dunai hajózás rendjére vonatkozó belgrádi egyezményt. Az egyezmény alapján megkezdte működését a Duna Bizottság, amely székhelyét 1954-ben Galacból Budapestre helyezte át. 1954 végén a Szovjetunió megszüntette érdekeltségét a veszteségessé vált magyar hajózásban. 1955. január 1-én létrejött a Magyar Hajózási Részvénytársaság (MAHART). Tevékenységét kezdetben a megörökölt régi hajókkal kezdte, majd az 1950-es évek végén megindult a hajópark korszerűsítése. Ennek előfeltételeként sor került a hajóépítő ipar, elsősorban a Balatonfüredi Hajógyár, valamint a MAHART újpesti és tápéi hajójavító üzemeinek fejlesztésére is. Az 1960-as évek selejtezési hulláma nyomán eltűntek a klasszikus oldalkerekes utasszállító gőzösök. (Múzeumhajóként átalakítva megmaradt a Kossuth, felújításának befejezését várja a Petőfi). Az első új motoros személyhajók a váci hajógyárban 1956-ban gyártani kezdett vízibuszok voltak, majd megjelentek a MAHART saját fejlesztésében az Újpesti Hajójavítóban épült 600 személyes kirándulóhajók is (1964 Rákóczi és Táncsics, 1966 Hunyadi). Az 1962-ben Budapest és Bécs között beindították a szárnyashajó járatot. A vállalat hajói 1945 és 1995 között éves átlagban 3 millió utast és 2 millió tonna árut szállítottak. 1995-ben hajóparkja 58 személyszállító, 54 folyami és 6 tengeri áruszállító motoros hajóból, valamint 144 uszályból (ill. bárkából) és 9 tankerből állt. Az 1980-as évektől egyre kedvezőtlenebbé váló gazdasági környezet, a magyar hajógyártás megszűnése, a dunai hajózást akadályozó konfliktusok, a hagyományos külkereskedelmi kapcsolatok szétzilálódása, az állami szerepvállalás megszűnése következtében nemzeti hajózásunk válságos helyzetbe került. A rendszerváltás után a MAHART holding jelleggel működött, keretén belül a különböző tevékenységeket önálló üzemegységek, illetve KFT.-k folytatták. 2003-ban a Szabadkikötőt részvénytársasággá alakították, a tengerhajózást felszámolták. 2004-ben a folyami áruszállítást végző MAHART-Duna Cargo Kft.-t privatizálták (jelenlegi neve DDSG Duna-Cargo).[54]

A MAHART jogutóda 1994. január 1. óta MAHART PassNave nevű vállalat lett. Csak a Dunán és a Tiszán üzemeltet hajókat. 20 hajójával és 9 szárnyashajójával évente közel 500 000 utast szállít. A 2008-as évben lezárult privatizációt követően a társaság 84%-ának tulajdonosa a több mint 60 éves Masped Zrt., a piacvezető magyar szállítmányozási és logisztikai vállalat lett. 2013. októberétől a cég többségi tulajdonosa ismét a Magyar Állam.

A Ganz gyárban nagy jelentőségű magyar hajódaru-gyártás is folyt. A Ganz Danubius céget 1835-ben alapították, gróf Széchenyi István pénzügyi támogatása mellett. Menhard András mérnök, az akkori Pest-Buda elővárosának számító Óbudai szigeten, a Duna folyása szerint a város felett hozta létre az első hajóépítő üzemet. Működésének első éveiben már több mint tíz gőzhajót épített a Dunán, Volgán, Donon, a Fekete- és Azovi-tengeri hajóközlekedésre. A Ganz Danubius elnevezést a cég 1878-ban kapta, amikor beolvadt a hajóépítő társaságba, amelyet a svájci származású Ganz Ábrahám és a bécsi Joachim Danubius bankház alapított. A Ganz Danubius virágzásnak indult, és a 20. század elejére már 19 hajóépítő üzemet számolt a Duna mentén és az Adriai tenger partján (Fiume és Pula városában). A 20. század első évtizedeiben a Ganz Danubius tengeri sólyáiról sorra bocsátották vízre az első világháborúra készülődő impérium csatahajóit: cirkálókat és korvetteket, valamint a Trieszt-New York, Trieszt-Montevideo transzatlanti személyszállító útvonalak óceánjáróit. Trianon után a Ganz Danubius szakemberei 1934-ben, a világon az elsők között megtervezik és vízre bocsájtják a későbbiekben elismerést és széleskörű elterjedést szerző teher- és személyszállító "folyam-tengerjáró" osztályú hajótípust. A második világháború után a víziutak romokban hevertek, a hidakat felrobbantották. A Ganz Danubius szakemberei 1945-ben létrehozzák és megszervezik az első, 100 tonna teherbírású úszó daruk sorozatgyártását. A cég a világ egyik legkorábbi hajódaru gyára lett. Készítettek úszódarukat, portáldarukat (kikötői daruk), úszó eszközöket és berendezéseket a fenékkotráshoz, vontató hajókat, tolóhajókat, kikötői rendezőket, személyhajókat, speciális technikát. A cég a háború után azonban főként a daruiról volt híres. Számos technikai újítást itt vezettek be először a világon, mint pl. a súrlódás csökkentésére a portáldaruk teflonos csúszótalpait. Ez a technológia azóta a nehéz terhek mozgatásánál világszerte elterjedt.

A második világháború után a Ganz Danubius népszigeti gyára építette a világ legtöbb úszódaruját egészen az 1993-ig, amikor bezárt angyalföldi úszódarugyár jogutódja. Az 1940-es évek végétől az 1990-es évek közepéig a Ganz Danubius cég több mint 6000 egységnyi terméket szállított exportra. Fő telephelyük a népszigeti hajógyár volt. Jogelődjét 1907-ben alapította Laczkovits József és Mencsik János. Főként gőzkazánok építéséről vált ismertté, a későbbi MFTR kikötőigazgatóság épülete melletti telken működött. 1949-ben államosították az üzemet és beolvasztották a Ganz Hajógyárba. A gyár korábbi területén folyt a híres 5 tonnás úszódaruk sorozatgyártása. Később az új 5 és 100 tonnás önjáró úszó forgódaruk iránt mutatkozott kereslet. 1957-ben az 5 tonnás daruk gyártását az öböl népszigeti oldalára telepítették. A népszigeten található angyalföldi gyáregység (korábban Angyalföldi Úszódarugyár) utolsó neve Ganz Sziget Hajó- Daru- és Acélszerkezetgyártó Kft. lett, amely 2014 körül a csőd szélére sodródott, és a NAV feketelistáján több száz millióra rúgó adótartozásával szerepelt.

A Ganz Danubius helyreállítása nagy nehézségek árán ment végbe. A cég "korifeusainak" sikerült megőriznie a mérnöki-műszaki potenciált, a "régi" iskola szakembereit, és kinevelni egy új, fiatal, tehetséges mérnökgenerációt is. Az 1990-es évektől a tengeri selfek kiaknázására a Ganz Danubius szakemberei kifejlesztették és a gyártásba bevezették a "nyílóbárkák" széles skáláját. Különféle speciális technikák gyártását is vállalják (úszó búvár bázisok, jachtok kiemelésére és szállítására szolgáló eszközök, úszó üzemanyag töltő állomások a közepes és kishajók részére stb.).

Az úszódaruk gyártása 2013-ban indult újra, amikor orosz megrendelésre két 1000 tonnás úszódaru készült. A 800 tonnás hajótestest Felvidéken, a komáromi hajógyárban készült, mivel Magyarországon (és Közép-Európában) ma már egyetlen hajógyár sem működik, a 150 tonnás daru acélszerkezetét Nyergesújfalun, a mozgatóberendezés legnagyobb darabjait a tatai fogaskerékgyárban készítették. Az 1500 lóerős hajómotorok spanyol gyártmányúak, a propellerek Hollandiából érkeztek. Tengeri átrakodásra is alkalmas, 50 mérföldig távolodhat el korlátlanul a parttól, ömlesztett áru rakodására és (40 tonnáig) emelésre egyaránt alkalmas. A gyár ezt a típust egykor sorozatban gyártotta, a cég fő típusa volt és mai is legalább 1000 működik belőle Brazíliától, Kuvajton át Kínáig.

Haditengerészeti és kereskedelmi zászlók, jelképek[szerkesztés]

Zsigmond király birodalmi zászlója. Ez lehetett a haditengerészeti zászló is. Egy portugál címerkönyvből (1416-17).
Zsigmond magyar királyi zászlója. Ez lehetett a magyar haditengerészeti zászló is (Raguza kereskedelmi zászlójához hasonlóan.) Egy portugál címerkönyvből (1416-17).
Ezt igazolja, hogy a vágott pajzs Magyarország címereként szolgál egy másik portugál címerkönyvben még 1521-ben is
Császári haditengerészeti és kereskedelmi zászlók: VI. Károly 1730, Mária Terézia 1749

A szűkebb értelemben vett (hajó)lobogók (Windfahne, Flügel oder Flügger) a 14. század végén jöttek használatba. A régi kereskedőhajók még nem használtak olyan állandó zászlókat, mint a hadihajók, kivéve a Hanza-hajókat, amelyek a saját városuk címerét tették a zászlójukra. A régi birodalmi haditengeri zászló ebben az időben sárga szöveten a fekete kétfejű császári sas volt, Magyarországon pedig a liliomos és vágott Anjou címer.

A középkorban a magyar tengeri hajók zászlóin a királyi címert viselték. Feltételezhető, hogy az arra feljogosított főurak és egyes tengeri városok a saját címereikkel, színeikkel ékesített lobogókat is használtak. A zárai Szent Simeon ereklyetartó szekrényen jól láthatók a hajók lobogói is. Ezek között van bevágott és többszörösen bevágott végű lobogó is, rajta sávokkal, két részre osztott zászlólappal. Az eredeti példányokon a feltételezések szerint az Anjou-liliomokat kék alapon ábrázolták. 1358. május 21-én Raguza város képviselői Visegrádon a királlyal megkötött szerződésben megfogadták, hogy szárazföldön és tengeren a király jelvényeit és zászlóit fogják viselni.Ha a király a maga kültségén indít tengeri hadjáratot, 30 gályát állítanak ki, és egyet a város költségére; ha pedig a király a dalmát hajóhadat az ottani városok költségére mozgósítja, Raguta 10 gályát állít ki és még egyet.XXXIX-XLI. Nagy Lajos király Raguza részére az Árpád-ház vörössel és ezüsttel hétszer vágott címerét adományozta. Ekkoriban ez tekinthető a magyar kereskedelmi és haditengerészeti zászlónak is, melyet a város egészen 1808-ig, a raguzai Köztársaság megszűnéséig használt. (Ez a vörös-ezüst hétszer vágott címer szerepel az 1915-18-as osztrák-magyar haditengerészeti lobogón is.) A raguzaiak 1359-ben Velencéből rendeltek zászlókat, melyek a magyar címert tartalmazták, majd 1362-ben Szent Balázst ábrázoló zászlókat is rendeltek. Bocskai István a Karácsony család számára kiadott 1606-os címeres levelének magyar nyelvű átirata szerint megengedte, hogy a családi címert „vízi hadakban” is viselhessék. A (dunai) hajók árbocain lobogókat is használtak. Ezek eleinte heraldikai jelképek voltak, majd felségjelvények. A királyi naszádosoknak nagyon hosszú keskeny, fecskefarkas (kétcsücskű) meggyszínű selyemlobogója volt, melyre harántkeresztbe tett két szablya között hármas halomra helyezett magyar koronát hímeztek. 1776 és 1786 között a magyar tengeri kereskedelmi lobogó a Szeverin vármegye címerében is látható magyar címert, a vágásokat és a haármas halmon a kettős keresztet követte. Ezt a tengeri lobogót II. József az egész birodalomban egységes vörös-fehér-vörös kereskedelmi és haditengerészeti lobogóval váltotta fel. A kiegyezés után, 1869-ben a kereskedelmi zászló a vörös-fehér-vörös osztrák és a vörös-fehér-zöld magyar zászló egyesítésével jött létre, mindkét ország címerével a saját zászlórészén. Eközben a haditengerészeti zászló továbbra is az osztrák címerrel ellátott vörös-fehér-vörös színeket viselte, amely 1915-ben, a színek fenntartásával, a magyar címerrel egészült ki. Trianon után a magyar kereskedelmi és hadi hajózás is a magyar zászló színeit használta.

A birodalmi tengeri hadizászlót elsőként talán Zsigmond király vette használatba, amely az ő korában, majd a Habsburg-korban részben azonos volt a magyar tengeri lobogóval is. 1412. máj. 24-én Budán ugyanis engedélyezi a birodalmi zászló alatt, amely Philippus de Vivaldis kezében van, a velenceiek mint a birodalom ellenségei és Nápolyi László ellenkirály szövetségesei megtámadását.[55] 1415. szeptember 5-én Narbonne-ből Ferdinánd aragón király követei azt írják uruknak, hogy Zsigmond szívesebben utazik szárazon, mint tengeren. Tervük, hogy ha nem akar tengerre szállni, valamennyi hajó elvonul kifeszített vitorlákkal, jól felszerelt katonákkal, nagy trombitaharsogással, sortüzet adva előtte, majordomus-a, Ottobonus és Jakcs [László] előtt. Narbonne-ban a szálláshelyén kitűzött szokásos címere nagy fekete sas volt arany mezőben, a sasnak csak egy feje van [a német király címere] és koronát visel rajta. [Ez lehetett a haditengerészeti zászlóján is.] I. Miksa császár 1487. január 8-i Brugge-i rendelete értelmében az összes császári hajónak viselnie kell a tengernagy lobogóját (Flagge), lengőjét (Wimpel) és standárját (Standarte) is.

VI. Károly császár tengeri rendelete (1730) rendelkezett a császári és királyi flotta parancsnokainak a zászlóiról is. A tengernagy főparancsnoki funkciójának jelzésére a császári és királyi lobogót a hajó főárbocára (großen Maste) kell felhúzni; az altengernagynál az előárbocra (Focke-Mast), az ellentengernagynál a tatárbocra (Beesans-Mast). A három vagy több hadihajóból álló hajóraj főparancsnoka, ha nincs tengernagyi rangja, standárt (Standard) vagy szélesebb lengőt (breiten Wimpel jetzt Stander genannt) visel. Minden további hadihajó a főárbocán egy szokványos lengővel (ordinären Wimpel) vagy lobogóval (Flamme) van felzászlózva. A magán- és kereskedelmi hajókon pedig ezen zászlók csak császári engedéllyel használhatók: "Unser Admiral Soll zum Zeichen des ersten Commando auf seinem schiffe von dem großen Maste Unsere Kaiserliche und Königliche Flagge führen. Der Vice-Admiral von dem vorderen oder sogennanter Focke-Mast, der Contre-Admiral von dem hintersten, oder sogenannten Beesans-Mast. Das Haupt oder der Commandeur einer Escadre von drei oder mehr Kriegsschiffen, wann es keine Admiralpersonen wäre, soll einen Standard oder breiten Wimpel (jetzt Stander genannt) führen; alle anderen unsere Kriegsschiffe führen einen ordinären Wimpel oder eine sogenannte Flamme von dem großen Maste. Und sollte sich keiner Unserer Unterthanen unterstehen, auf ihren eigenen Schiffen (also Handelschiffen) an denen Mastbäumen weder Flagge, noch Standart oder Wimpel aufzusetzen, weil solches ein Zeichen des Commandos ist, ohne unserer ausdrücklicher, gnädigster Bewilligung oder Unseres Admirals."

Ebben az időben a császári haditengerészeti zászló sárga alapon fekete farkasfogas szegélyből állt, a közepén fekete kétfejű aranynimbuszos sassal, fejei fölött a császári korona, mellén kisebb pajzs Új-Ausztria és Kasztília címerével hasítva, az Aranygyapjas renddel körülvéve. A kereskedelmi hajók feketével és sárgával farkasfogazott zászlót használtak. Mária Terézia idején a tengermelléki örökös tartományok számára új zászlóképeket vezettek be.

Az ún. barbárállamok (Tripoli, Tunisz, Algír, Marokkó) gyors kalózhajói nagyban hátráltatták a Földközi-tenger kereskedelmét, ezért nekik egyes tengeri államok váltságdíjat fizettek. 1745, I. Ferenc német-római koronázása óta Toszkána kereskedelmi lobogóját a császári lobogó mintájára alakították át (sárga szöveten a császári korona alatt fekete kétfejű sas, a karmaiban kard és jogar). Ezt a zászlót a kalózok is tisztelték, ami a váltságdíjfizetés beszüntetését és biztos hajózást garantált a Földközi-tengeren. (II. Ferenc néven 1737–1765 közt Toszkána nagyhercege is volt.) A felesége, Mária Terézia királynő az örökös tartományok számára ezért az 1749. november 29-i udvari leiratával a toszkánaihoz hasonló kereskedelmi zászlót vezetett be: sárga zászlószöveten fekete kétfejű sas, kard és jogar nélkül, a fejei fölött a magyar Szentkoronával, aminek okát nem nagyon értik az osztrák történetírásban. (A magyarázat az lehet, hogy legmagasabb uralkodói rangja Magyarország "királya" volt.)

Irodalom[szerkesztés]

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Ambr%C3%B3zy/piszkozat

http://slideplayer.hu/slide/2100040/

http://magyarnaszad.wix.com/magyar-naszad-projekt#!__page-1

http://mek.oszk.hu/00800/00893/html/doc/c400331.htm

http://timelord.blog.hu/2011/10/20/gyorsnaszadok_magyarorszagon

http://leletek.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=238730

http://kriegsmarine.hu/mhb.html

http://mek.oszk.hu/05700/05723/html/

http://mek.oszk.hu/09100/09175/html/43.html

http://mek.niif.hu/00800/00893/html/doc/c400331.htm

http://timelord.blog.hu/2011/10/20/gyorsnaszadok_magyarorszagon

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nasz%C3%A1d

http://www.hajoregiszter.hu/hajoadatlap/pn_11_ex_pm_3_/1418/gyujtemenyek/5920

https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Essays/Geschichte/%C3%96sterreichische_Flaggen_in_der_Monarchie -- zászlók

https://austria-forum.org/attach/Wissenssammlungen/Symbole/Rot_Wei%C3%9F_Rot/Marineflagge/Stroehl.pdf -- zászlók

http://mek.oszk.hu/09100/09175/html/58.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/SMS_Zenta részt vett a bokszerlázadás leverésében

http://en.wikipedia.org/wiki/SMS_Zenta

http://mohacsicsata.blogspot.sk/2013/05/matyas-kiraly-hajohada.html

https://core.ac.uk/download/pdf/16673723.pdf -- gyarmatosítási törekvések

https://core.ac.uk/download/pdf/11582839.pdf -- gyarmatosítási törekvések

http://othes.univie.ac.at/4137/1/2009-03-19_9650339.pdf -- a Novara küldetése 1857-59

VITÉZ BORNEMISZA FÉLIX: MAGYAR HAJÓHADAK A DUNÁN. BUDAPEST, 1928.[56]

Szentkláray Jenő: A dunai hajóhadak története. 1886

Vilczek Ede: Magyar tengerészet az Anjou-korban. Századok, 1895

Miklósy Zoltán: Tengeri hajóhadunk a középkorban. Budapest, 1933

Miklósy Zoltán: A magyar király tengeri hajóhada a középkorban. Budapest, 1934

Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században: első közlemény: a Duna régi folyása és szabályozgatása: hajózás és hajóépítés : a bécsi "Lärnpecheramt" hajói a Dunán, Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1900. 7. évfolyam 3. sz.: 97–122. o.; Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században : második közlemény: a bécsi legfőbb hajózási hivatal a XVI. században : a bécsi legfőbb hajózási hivatal és a dunai kenyérsütő flotta a XVII. században: keleti kereskedelem a Dunán, Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1900. 7. évfolyam 4. sz.: 145–176. o.; Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században : harmadik közlemény : a keleti kompánia hajói és kereskedése : áruvizsgálat és áruforgalom a Dunán, Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1900. 7. évfolyam 5. sz.: 193–222. o.; Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században : negyedik közlemény : gabona-, liszt- és borszállítás a Dunán, Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1900. 7. évfolyam 6. sz.: 241–273. o.; Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században : ötödik és befejező közlemény : az osztrák főtt só és a só-hajók : személyszállító hajók a Dunán, Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1900. 7. évfolyam 7. sz.: 289–319. o.

 1. Kassics 1840. 300.
 2. Remellay Gusztáv: A régi magyar kereszt-, aranysarkantyu- és sárkányrendek. Vasárnapi Újság 1857/22. május 31. 200.[57]
 3. Kovács Tibor: A bronzkor Magyarországon. Budapest, 1977. 46-48.[58]
 4. Kovács Tibor 1977. 68.
 5. Uo. 70-71.
 6. Uo. 71-72.
 7. 73-75.
 8. Uo. 78-79.
 9. Kristin Romey: The Vogelbarke of Medinet Habu. Texas A&M University, 2003. december (mesterfokozati tézis) iii-iv. lap[59]
 10. Romney 19-20.
 11. Uo. 22-23.
 12. Uo. 24-25.
 13. Harding, A.F.: European Societies in the Bronze Age. Cambridge: Cambridge University Press. 2000. 177-183.
 14. Romney 32-
 15. Kovács Tibor 1977. 60.
 16. Kovács Tibor 1977. 71.
 17. Kovács Tibor 1977. 42.