Heraldikai lexikon/Családi jegyzék

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Névváltozatok:
de: Ahnemliste, Stammliste
Rövidítések

Családi jegyzék, a genealógiai jegyzékek közé tartozó lista, mely a családtagok felsorolását tartalmazza. Grafikus megfelelője a családi tábla és a családfa. A családi tábla előnye, hogy könnyen használható és áttekinthetőbb, mint a családi jegyzék, ezen utóbbiban viszont részletesebb adatok tüntethetők fel, mint pl. a születés, a házasságkötés, a halálozást, a temetés dátuma és helye stb. Meg lehet adni a társadalmi és vagyoni állásra, az iskolázottságra, képzettségre vonatkozó adatokat is. A családi jegyzékhez hasonlóak a családi tábla genealógiai adatainak kiegészítéseként szolgáló, családtagonként vezetett személyi lapok is, melyek az adott személyről részletesebb adatokat és rövid életrajzokat is tartalmaznak.

A családi jegyzék egyszerűen létrehozható a családi tábla mintájára vagy egyszerűen csak azáltal, hogy a vizsgált egyént egy ősszámmal látjuk el, feltüntetjük a feleségét és megadjuk a gyermekeit, akiket szintén külön ősszámmal ruházunk fel, majd az ő gyerekeit stb. is külön-külön csoportosítjuk saját ősszámaik alatt. A házasfelet jelölhetjük egyszerűen csak egynlőségjellel (=) vagy a feleségek számára is használhatunk külön ősszámot. (Az ősjegyzékben és az őstáblában ez általában külön Sosa-Kekule ősszám, a családi és más genealógiai jegyzékekben azonban a férj ősszámának változata is lehet, amikor a férj ősszámához egy fokjel után arab számmal jelöljük azt, hogy hányadik felesége a férjének: pl. k1°1.) A családi jegyzék elengedhetetlen eleme tehát az ősszámozás, miáltal automatikusan kialakul a családi tábla listázott szerkezete és, ennek ellentéteként, ezen szerkezetből könnyen össze lehet állítani az adott családi táblát is.

A családi jegyzék tulajdonképpen a leszármazási jegyzék kivonata, mert csak a férfi ági utódok leszármazását tartalmazza, és genealógiailag kevésbé értékes, mint a leszármazási jegyzék, mert csak egy adott család utódaira és őseire vonatkozik és nem érinti a női leszármazókat, ami fontos a többi családdal fennálló kapcsolatok megismerése szempontjából és olyan törvényszerűségek felismeréséhez vezet, mint pl. az utódvesztés. A családi jegyzéknél semmi ilyesmiről nincs szó. A családi jegyzék előnye viszont, hogy a kutatás során utólag megtalált családtagokat viszonylag könnyen be lehet illeszteni a listába és az ősszámozásba.

A listán az első ismert ősapa, ősanya vagy ősszülők mindig felül helyezkednek el. A szülőket a legidősebb gyermek követi, majd (fiú esetén) az ő gyermekei, az ő gyermekei stb., miáltal a lista elején szereplő testvérek a teljes lista két ellentétes szélére kerülnek, ami egyben a genealógiai listák egyik legnagyobb hátránya is. Ezt részben úgy lehet orvosolni, hogy a teljes családi listát ágak szerint állítjuk össze. A listát a generációk, az ágak, jelölése érdekében fejezetekre, alfejeztetetkre, szakazokra és bekezdésekre lehet tagolni.

Ezeket és a bennük szereplő családtagokat egységes ősszámozással (helyesebben sziglákkal) kell ellátni. Ecélból használhatunk arab és római számokat, kis- és nagybetűket, görög kisbetűket, illetve ezek kombinációját. Így pl. a hathelyű 1.A.II.β.d.1d szigla egy hatodik generációhoz tartozó személyt takar, aki (hátulról előre haladva) az első fia (1d) a negyedik fia (d) a második fia (β) a második fia (II) az első fia (A) a probandusznak (1). Ezen szigla állhat csupa számból is: 1.1.2.2.4.1. Ha a jegyzékben vannak lányok is, a férfiak számára használhatunk számokat a nők számára kisbetűket, melyek a számok megfelelői (abcdefghijk – 1234567890). Így minden férfi és női családtag egyedi számot kap, a nők szigláit pedig könnyen visszaállíthatjuk számokká. pl.: 1.b.c.c.4.b. = 1.2.3.3.4.2. A túl hosszú számokat az ezres helyek után ponttal tagolhatjuk: 123.342, 1.123.343. A túlságosan hosszú számokat eloszthatjuk kettővel, hogy kisebb számot kapjunk helyette, de az ilyen szám után jelölni kell az osztás fokát. Ezt úgy kell megválasztani, hogy páros számot kapjunk. Pl.: 123342:6 = 20557, azaz: 20.557:6. Ha páratlan számot kell osztanunk, abból levonunk vagy hozzáadunk egyet és elosztjuk, majd az ősszámnál ezt a +1 vagy -1 jellel jelöljük: 122343-1 = 122342:6 = 20557, azaz 20.557:6+1. Azt is megtehetjük, hogy a lányok számára csak páros, a fiúk számára csak páratlan számokat használunk (mivel a probandus általában férfi és ő az 1-es számot viseli; ha a probandus nő, az ősszámaként a 0-át lehet használni).

Ez a rendszer nem abszolút, hanem relatív, mert a kutatás során a probandushoz képest mindig megváltozik ha a listához egy újabb genertációt adunk hozzá vagy elveszünk belőle egyet vagy többet.

Az Almásy család családi táblájának részlete, Gudenus családi jegyzéke alapján

Egy rövid részlet a zsadányi és törökszentmiklósi Almásy grófok családi jegyzékéből (Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Budapest, I. l.) és annak ábrázolása a családi táblán:

A. ALMÁSY JÁNOS. † Gyöngyös, Heves vm., 1704. (Végrendelkezik uo. 1704. máj. 9.) M. kir. ::táblabírósági jegyző: 1677, heves vm. Alispánja 1693.

=Mihályi DEÁK Judit, † Gyöngyös, 1720. (Végrendelkezik uo. 1716. márc. 23.)
Fia: I.

I. Zsadányi és törökszentmiklósi ALMÁSY JÁNOS, † Gyöngyös, 1765. júl. 11. (Végrendelkezik uo. 1759. jan. 4.) Hon vm. követe,

helytartósági főjegyző 1732, kir. tan. 1756.
=Borsi BORSY Anna. † 1772. máj. 24. (B. Mihály Borsod vm. Alispánja és semsei SEMSEY Anna leánya.)
Fiai: 1. PÁL [I. KÖZÉPSŐ GRÓFI ÁG]
2. IGNÁC [II. IDEŐSEBB GRÓFI ÁG]
3. ANTAL [III. IFJABB GRÓFI ÁG]

I. KÖZÉPSŐ GRÓFI ÁG

1. Zsadányi és törökszentmiklósi Almásy PÁL, szül. 1720. † Gyöngyös, 1804. nov. 21. Heves vm.-i követ, , kir. tan. 175, a Szent István-rend lovagja.

=Kvassói és brogyáni KVASSAY Franciska, szül. 1728. † Gyöngyös, 1797. jan. 9. (K. László Bars vm. alispánja leánya.)
Fia: a1.

a1. Imre IGNÁC gróf, szül. 1751. jan. 15. † Maria-Enzensdorf bei Wien, 1840. szept. 24., alkancellár 1822, Heves vm. főispánja 1796, Temes vm. főispánja 1811, a m. kir. udvari kamara elnöke, a Szent István-rend lovagja.

= I. Nagybossányi BOSSÁNYI Thekla. † 1777.
= II. 1779. Semsei SEMSEI Anna, szül. 1761. † Pest, 1819. márc. 19. (S. András cs. kir. ezds. És siklósi ANDRÁSSY Klára leánya.)
= III. 1820. jan. 15. Gróf HARDEGG-GLATZ Mária Lujza, szül. 1770. okt. 8. † 1836. okt. 4.
Gyermekei: második nejétől: b1-b2.

b1. OTTILIA Franciska Erzsébet Konstancia, szül. 1789. † Borossebes, 1832. szept. 1.

=1812. Gróf KÖNIGSEGG-ROTTENFELS János, szül. Immenstadt, 1790. jan. 6. † Bécs, 1867. okt. 1.

b2. ALAJOS Mátyás János, szül. Buda, 1786. febr. 24. † Sarkad, Bihar vm. 1850. dec. 31. Cs. kir. kam.

= I. Bécs-Stefansdom, 1810. dec. 20. Tolnai gróf FESTETICS Erzsébet, szül. Kőszeg, 1794. jan. 3. † Bécs, 1822. márc. 20. Csillagkeresztes hölgy. (F. Imre és boronkai és nezetei BORONKAY Krisztina leánya.)
= II. 1823. aug. 25. gróf WILCZEK Lujza, szül. 1800. ápr. 10. † Urfahr bei Linz, 1876. okt. 23.
Fiai: első nejétől: c1-c2.

Ugyanezt összeállíthatjuk úgy is, hogy a generácikat összekötjük egymással

A. ALMÁSY JÁNOS († 1704) = Mihályi DEÁK Judit († 1720) 
  │               Fia: I. 
  └─ I. Zsadányi és törökszentmiklósi ALMÁSY JÁNOS († 1765) = Borsi BORSY Anna († 1772) 
    │
    │            Fiai: 1. PÁL [I. KÖZÉPSŐ GRÓFI ÁG]
    │                2. IGNÁC [II. IDEŐSEBB GRÓFI ÁG]
    │                3. ANTAL [III. IFJABB GRÓFI ÁG]
    │        
    │                       I. KÖZÉPSŐ GRÓFI ÁG
    │
    ├─ 1. PÁL (1720-1804) = Kvassói és brogyáni KVASSAY Franciska (1728-1797)
    │  │         Fia: a1.
    │  │
    │  └─ a1. Imre IGNÁC (1751-1840) =  I. Nagybossányi BOSSÁNYI Thekla. († 1777)
    │     │                        = II. Semsei SEMSEI Anna (1761-1819) 
    │     │                        = III. Gróf HARDEGG-GLATZ Mária Lujza 
    │     │                              (1770-1836)
    │     │                               
    │     │      Gyermekei: második nejétől: b1-b2
    │     │     
    │     ├─ b1. OTTILIA Franciska Erzsébet Konstancia (1789-1832) = Gróf KÖNIGSEGG-       
    │     │     ROTTENFELS János (1790-1867) 
    │     │    
    │     └─ b2. ALAJOS Mátyás János (1786-1850) = I. Tolnai gróf FESTETICS Erzsébet     
    │        │ (1794- 1822) = II. gróf WILCZEK Lujza (1800- 1876)                         
    │        │                                
    │        │
    │        │   Fiai: első nejétől: c1-c2.
    │
    │
    │                      II. IDEŐSEBB GRÓFI ÁG
    │                                   
    ├─ 2. IGNÁC
    │  └─
    │
    │                      III. IFJABB GRÓFI ÁG
    │
    └─ 3. ANTAL
       └─

Végül pedig egy példa arra, hogyan strukturálhatjuk a jegyzéket a generációk szerinti eltérő nagyságú bekezdôsekkel.

A. gróf ALMÁSY JÁNOS († 1704) = Mihályi DEÁK Judit († 1720)

I. Zsadányi és törökszentmiklósi ALMÁSY JÁNOS († 1765) = Borsi BORSY Anna († 1772)
1. PÁL (1720-1804) = Kvassói és brogyáni KVASSAY Franciska (1728-1797)
a1. Imre IGNÁC (1751-1840) = I. Nagybossányi BOSSÁNYI Thekla († 1777),
= II. Semsei SEMSEI Anna (1761-1819), = III. Gróf HARDEGG-GLATZ Mária
Lujza (1770-1836) Gyermekei: második nejétől: b1-b2.
b1. OTTILIA Franciska Erzsébet Konstancia (1789-1832) = Gróf KÖNIGSEGG-
ROTTENFELS János (1790-1867)
b2. ALAJOS Mátyás János (1786-1850) = I. Tolnai gróf FESTETICS Erzsébet
(1794-1822), II. gróf WILCZEK Lujza (1800-1876) Fiai: első nejétől: c1-c2.
2. IGNÁC
3. ANTAL