Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Unokatestvér

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Névváltozatok:
véré (TESz. III. 1118.), fratruelis (Nagy V. 133.), kuzin, unokafivér

atyafi gyermek: amitinus; atyafi gyermekek: fratres patrueles; atyafi gyermekek, két testvér fiaknak gyermeki: patruelis [PPBl.]

„Oldalaslag valóc az atyád báttya és atyád nénnye, kiknec attyoc egy, kiknek egy az annyoc kic keuzzeul edgyiknec az attya másiknac az annyával egy és atyafi gyermekec.” [Comenius: Jan. 119.] (NySz. I. 1162.)
Rövidítések

Az unokatestvérek a vérrokonsági táblán

Unokatestvér, vagy elsőfokú unokatestvér a testvérek gyermekei. Szemléletesen kifejezve az én apám vagy anyám gyermekei. Az elsőfokú unokatestvéreknek közösek a nagyszülei, azaz pl. az én unokatestvéremmel legalább egy nagyszülőm közös, vagyis ők az én nagybátyáim vagy nangyénéim gyermekei. A férfinemű unokatestvér neve unokafivér, a női neműé unokanővér. (Az unokahúg a testvérem lánya, tehát különböző vérrokon.) A kánonjog szerint az unokatestvérek másodfokú rokonok (mert a a szülők és a nagybácsik/-nénik közös törzséig, a nagyszülőkig 2 íz van), a római jog szerint pedig negyedfokú rokonok (mert köztem és a szüleim gyermekei között 4 nemzés van: az 1. én 2. apám vagy anyám 3. testvérének a 4. gyereke). Az unokatestvérek génazonossága a probandusszal a szokványos esetben 12,5%, azaz 1/8. Az unokatestvérek gyermekei a probandus dédunokatestvérei, unokái a szépunokatestvérei. A nagyszülők testvéreinek unokái a probandus másodfokú unokatestvérei, a dédszülők testvéreinek dédunokái a probandus harmadfokú unokatestvérei stb. Az apai vagy anyai unokatestvér azt fejezi ki, hogy az unokatestvéri viszony az apa vagy az anya oldalán keresztül jött-e létre (pl., az én apám testvérének gyermekei az én apai unokatestvéreim; az anyám testvérének gyermekei az én anyai unokatestvéreim). A becslések szerint a 20. fokú unokatestvérek száma már mintegy 4 billió, azaz a Földön mindenki rokona valamilyen szinten mindenkinek.

Az apa ágáról való unokatestvérek a patrilaterális unokatestvérek (en: patrilateral cousins), az anya ágáról való unokatestvérek a matrilaterális unokatestvérek (en: matrilateral cousins). Az az (elsőfokú) unokatestvér, aki az anya fivérének a gyereke vagy az apa nővérének a gyereke.

A keresztunokatestvér (en: cross-cousin), a különböző nemű testvérek gyermekei. Az az unokatestvér, aki az anya nővérének vagy az apa fivérének a gyermeke.

Az otro- vagy párhuzamos unokatestvér (en: ortho cousin, parallel cousin).

Ennek megfelelően tehát van patrilineáris orto-unokatestvér (az apa fivérének a gyermeke), patrilineáris kereszt-unokatestvér (az apa nővérének a gyermeke), matrilineáris orto-unokatestvér (az anya nővérének a gyereke) és matrilineáris kereszt-unokatestvér (az anya fivérének a gyereke). Egyes kultúrákban tilos az orto-unokatestvérek közti házasság. Pl. a hagyományos kínai társadalomban a férfi elvehette anyja fivérének a lányát, de egyetlen olyan unokatestvérét sem vehette el, aki az ő (vezeték)nevét viselte, mint pl. az apja fivérének a lányát.Genetikai szempontból a nemhez kötött káros örökletes tulajdonságok legkevésbé a patrilineáris orto-unokatestvéreket és legjobban a matrilineáris orto-unokatestvéreket érintik.

Az (elsőfokú) unokatestvérek házasságát egyes jogrendszerekben tiltják, máshol megengedik. Ha unokatestvérek, azaz testvérek gyermekei házasodnak össze, utódvesztésre kerül sor, mert a házasságukból származó gyermekek azonos géneket egyesítenek. Az utódveztés a másod-, harmadfokú stb. unokatestvéreknél is megnyilvánul és bármennyi idó elteltével sor kerülhet rá, ha egykori testvérek utódaitól származnak gyermekek.

Másodfokú unokatestvérek (en: second cousins), az unokatestvérek gyermekei. Közösek a dédszüleik, azaz pl. az én másodfokú unokatestvéremmel legalább egy dédszülőm közös, vagyis ők az én dédbátyáim vagy dédnénéim unokái, a dédnagybátyáim vagy dédnagynénéim gyermekei.

Harmadfokú unokatestvérek (en: third cousins) a másodfokú unokatestvérek gyermekei. Közösek a szépszüleik, azaz pl. az én harmadfokú unokatestvéremmel legalább egy szépszülőm közös, vagyis ők az én szépbátyáim vagy szépnénéim dédunokái, a szépnagybátyáim vagy szépnagynénéim gyermekei.

Kétszeres (elsőfokú) unokatestvérekről (en: double first cousins) akkor beszélünk, ha egy családból származó testvérek egy másik családból származó testvérekkel lépnek házasságra. Kétszeresen is unokatestvérek, egyszer az apa és egyszer az anya oldaláról, mivel pl. az én apám testvére elvette az anyám testvérét. Az ilyen házasságból származó gyerekek a mindkéd szülője egymás vérrokona és mind a két nagyszülőpárjuk közös, ezért a rokonsági fokuk kétszerese az egyszerű elsőfokú unokatestvérekének. A kétszeres elsőfokú unokatestvérek gyermekei egymás kétszeres másodfokú unokatrestvérei. A kétszeres unokatestvérek rokonsági foka ugyanolyan, mint a féltestvéreké.

A kétszeres mádosfokú unokatestvérek (en: double second cousins) pl. az én nagyapám és nagyanyám bátyja, illetve nővére volt a nagyapjuknak és a nagyanyjuknak.

A félunokatestvérek (en: half-cousin) egyike olyan családból származik, ahol a testvérek féltestvérek, vagyis eltérő szülőktől származnak, azaz két féltestvér és partnereük gyermekei, pl. két fél-nővér és férjeik gyermekei.

A mostoha-unokatestvér (en: step-cousin) az én nagybácsim vagy nagynénim mostohagyereke vagy az én mostoha-nagybácsim vagy mostoha-nagynénim gyereke. Közöttük (általában) nincs vérrokonsági kapcsolat, ezért ők lényegében sógorsági rokonok.

A sógor-unokatestvér (en: cousin-in-law) az én házastársam unokatestvére vagy az én unokatestvérem házastársa. Nem vér szerinti unokatestvérek, de rokonoknak számítanak, mert a vérrokonunkkal léptek házasságra.

Kuzin[szerkesztés]

A kuzin olyan (mellékági) személy, akivel legalább egy közös ősünk van. Néha a távoli kuzin (en: distant cousin) kifejezés is használatos a távoli rokonok megnevezésére. Az ükunokákon vagy ükősökön felül már nemigen szoktuk számon tartani a rokonságot, és nincs is sok kifejezésünk ezek megnevezésére (általában átfogóan az ős vagy utód megnevezést, esetleg az ük-ük-ük... szóösszetételt használjuk), de elméleti szempontból mégis szükségünk van a távolabbi múltban vagy jövőben elhelyezkedő rokonok megnevezésére is. Az angolban és a franciában szinte minden mellékági vérrokont unokatestvérnek (cousin) neveznek. Ennek meg is van a maga értelme, mert pl. a probandus dédszülőinek, szépszülőinek stb. testvéreitől eredő leszármazók a leszármazási táblázatban másod- harmad- stb. fokú unokatestvérekként, déd-, szép- stb. unokatestvérekként jelennek meg. Ezt a rendszertb a mellékelt tábla szemlálteti. Részletesebben a vérrokonsági tábláknál szemlélhető meg.

Az angolban és a franciában ugyanazon unokatestvér (cousin) fogalma az elődökre is kiterjed, nemcsak az utódokra. Így például az angolban (és francia megfelelőiben) a másodfokú unokatestvér (second cousin) fölött és alatt elhelyezkedő rokonnév megnevezése egyaránt second cousin once removed, aminek a magyarban a szépnagybácsi/-néni, illetve a másod-szépunokatestvér felel meg; tehát az egyik a probandushoz viszonyítva az ősök közé tartozik, a másik pedig az utódok közé. A second cousin once removed értelme: egyszer csökkentett másodfokú unokatestvér, ami azt jelenti, hogy ez az unokatestvér egy generációra van a másodfokú unokatestvértől, ami egyaránt lehet egy generáció felülről (az elődök felől) és alulról (az utódok felől). A kétszer csökkentett (elsőfokú) unokatestvér (first cousin twice removed) olyan rokon, aki felülről vagy alulról egyaránt két generációra van az (elsőfokú) unokatestvértől, de az ízek távolsága már nem azonos, mert a felső first cousin twice removed (szépunokabácsi vagy szépunokanéni) az (elsőfokú) unokatestvértől (first cousin) 6 ízre van (és mellékági rokon), az alsó first cousin twice removed (szépunokatestvér) pedig csak 2 ízre (és egyenesági rokon).

Ez a rendszer tehát az összes mellékági rokont az első, másod- stb. unokatestvérekhez viszonyítja, ezen a szinten nivellálja, mert az (első, másod-, harmad- stb.) unokatestvérek azonos generációba tartoznak a probandusszal. Mivel a probandus rokonsági fokát általában egy mellékági rokonnal szokták keresni, a mellékági rokonok rokonsági fokát a probandusszal azonos generációba tartozó kuzinok generációjától való távolsággal fejezik ki. Ez egy régi rendszer, mely az egyenes- és mellékági rokonságot a generációk szerint, a probandusz generációjának szintjétől méri (felfelé és lefelé) de csak viszonylagos, pontos rokonazonosításra nem alkalmas. Ezért néha az angolban azt is megjelölik, hogy a generációkat felülről (upwards) vagy alulról (downwards) kell-e lefonni. Akkor sem vétünk azonban nagy hibát, ha egy rokont egyszer csökkentett unokatestvérnek (first cousin once removed) nevezzük, ami egyaránt megfelel a dédnagybácsik/-nénik, illetve a dédunokatestvérek szintjének, ha ugyanis a rokonságot az utódok felől nézzük, akkor a közös ős dédnagybácsi vagy dédnagynéni, ha pedig az ösok felől, akkor az utódok dédunokatestvérek.

A mindennapi angol beszédben a cousin kifejezést a közeli (sógorsági) személlyel kapcsolatban is használják, akkor is, ha ténylegesen nem vérrokonai egymásnak.