Címerhatározó/Almásy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Almásy , Almássy családok címerével foglalkozik.


filiczi Almássy[szerkesztés]

Turul:

2. Almássy (filiczi) család nemeslevele, adományoztatott Rudolf által Almássy Imre részére, egy filiczi részbirtok és curiával együtt. Pozsony, 1582. február 19-én. A birtokba való beigtatás 1590. junius 16-án történt. Az armális kihirdetése Lőcsén 1582. augusztus 7-én.

Czímer: Kék mezejű pajzs, melynek alján levő zöld hármas halomból egy jobbra néző, nyilat tartó griffmadár nő. Sisakdísz: ugyan az a nyilat tartó kinövő griff. Takaró: arany-kék.

 • Irodalom:

SVÁBY FRIGYES: KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN. Turul 1889/3. 123. [1]

 • Külső hivatkozások:

Almásy 1587[szerkesztés]

Almásy Pál címere, 1587 Ch→ Ch→


 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

zsadányi és török-szentmiklósi Almásy[szerkesztés]

A grófi címer egyik válzozata
gróf zsadányi és törökszentmiklósi Almásy Pál címere, Ferenc József, 1910
Almásy és Vereb címer, Mátraverebély Szentkút
MatraverebelySzentkutFotoThalerTamas15.jpg

Magyar nemesi család. Nemesi és grófi ága is volt. A Nagy Iván által közölt ábra a grófi címer egyik változatát mutatja.


Az Almásy családnak ebből az ágából János és György 1677-ben szereztek nemességet. A család általában Heves megyében tevékenykedett. György fia (a már említett) Márton (?–1734) került először Békés megyébe, Löwenburg János főispán bizalmasaként, akinek tiszttartója volt. Éveken át a vármegye pénztárnoka (1722–1729), majd alispánná is megválasztották, ezt a tisztet haláláig viselte. A főispántól 1728 és 1732 között bérelte a kétegyházi uradalmat.

A család másik ágából az említett János dédunokája, II. Ignác (1751–1840) volt a legkiemelkedőbb személyiség. Édesapja után 1773-ban örökölte a jászok és kunok al-, majd 1779-től főkapitányi címét. Ekkor királyi tanácsossá is kinevezték. 1795-ben előbb Bars megye adminisztrátora, majd a következő évtől a főispánja lett. A nemesi felkeléskor nem csak saját megyéje csapatát, hanem brigadérosként a pest-pilis-solti, a liptói, a nyitrai az árvai, és a zólyomi alakulatot is vezette. A napóleoni háborúk után a magyar udvari kancelláriához nevezték ki előadónak. Országgyűlési hivatalnokként az újoncállítási és a megyei természetbeni adózási ügyek kezelése tartozott hozzá. Gyorsan emelkedett a ranglétrán, egymás után kapta a különféle elismeréseket és címeket: 1802-ben a Szent István Rend lovagkeresztjét, 1810-ben pedig a középkeresztjét. 1806-ban kamarássá és valóságos belső titkos tanácsossá léptették elő, 1811-ben pedig elnyerte az udvari kamara alelnöki tisztét.

Nyitra és Arad vármegyében, valamint a Bánátban a kamarai javak rendezésével a korona megelégedését vívta ki, s 1812-ben Temes vármegye főispánságával megkapta a temesi grófi rangot is. I. Ferenc király 1815. augusztus 11-én, Párizsban adományozta neki és utódainak a Sarkad örökös ura címet. 1821-ben ő lett a család feje. 1822–1826 között Magyarország alkancellárja volt. A reformkor hajdanán azonban sorra vált meg kitüntető hivatalaitól, s végül 1829-ben a temesi főispánságról is leköszönt. A közélettől visszavonult Bécs melletti, enzensdorfi kastélyába.

Döntő szava volt a család ügyeinek intézésében. Puritán becsületességgel töltötte be közhivatalait. Lelkiismeretesen törekedett a családi javak gyarapítására. Jó gazdaként személyesen intézte nagy uradalma gazdasági ügyeit. I. Ferenc király adományaként 1799. szeptember 24-én nyerte el Kétegyházát és Sarkadot. 1821-ben hitbizománnyá alakította át ezeket a birtokokat. A pásztói leégett kastélyt újjáépítette. Kétegyházán és Pásztón kerteket és gazdasági épületeket létesített. Első nejétől, Bossányi Teklától (?–1777) született Borbála nevű leánya. Az őt követő Semsey Anna (1761–1819) a régi magyar nagyasszonyok mintaképe, Andrássy Klárának, a Kétegyházát birtokló Andrássy család utolsó leszármazottjának volt a lánya. Valószínűleg ő kelthette fel Ignác érdeklődését a kétegyházi uradalom iránt. Ignác harmadikként Hardegg Mária (1768–Kétegyháza, 1836) grófnőt vette feleségül, aki támasza lett öregkorában.

Lányai közül Borbálát (1789–1832) Szirmay Tibor gróf, Otiliát (1787– 1831) 1812-ben Königsegg János gróf vette feleségül. Lajos (1786–Gyöngyös, 1836) fia lelkes hazafi volt. Brezenheim Leopoldina hercegnőtől (1795–1844) 1818-ban született Mária nevű lánya, 1824-ben pedig a gyermektelenül elhunyt Andor nevű fia.[2]

A család első ismert őse János, a kir. tábla jegyzője, később Hevesvármegye alispánja, ki 1677 aug. 11-én nyert címerlevelet testvérével, Györggyel és ennek gyermekeivel együtt. Ezek azonban csakhamar Békés vármegyébe költöztek át. János 1700-ban Törökszentmiklós, Tiszatenyő, Szenttamási és Csépa helységekre nyert adományt, 1701-ben pedig megvásárolta Zsadány, Cselőháza pusztákat és Zaránk falut. Fia, János, 1728-ban országgyűlési követ, 1732-ben helytartósági főjegyző, 1744-ben táblai ülnök, 1749-ben hétszemélynök, 1756-ban Jászkun főkapitány. Fiai közül Pál 1789-90-ben Nógrád vármegyében királyi biztos, Ignácz József, aki 1771 november 8-án grófi rangot nyert, az idősebb grófi ágat alapította, továbbá Mihály, Antal és József I. Pál fiai, II. Pál és Ignácz, alkancellár, 1815 augusztus 11-én Sarkadi előnévvel grófi rangot nyert. Tőle származik az ifjabb grófi ág. A nemesi ág a fenti Antaltól származik, ez az ága XIX. század első felében Csécse és Verebély helységekben bírt földesúri joggal. [3]

 • Irodalom:

Nagy Iván, I. 19-23. l.

Ernst Heinrich Kneschke: Deutsche Grafen-Häuser der Gegenwart in heraldischer, historischer und genealogischer Beziehung. 3. Band A-Z, Verlag T. O. Weigel, Leipzig 1854. 2. [4]

 • Külső hivatkozások:

Almásy 1677[szerkesztés]

Az Almásy család címere.jpg Almásy János.JPG

Almássy János címere, 1677.jpg

Almásy János 1677. augusztus 22., Bécs I. Lipót címer általa: felesége Szabó Margit, gyermekei Ferenc, Márton, Erzsébet

P 3 Almási cs. lt. 11. sz.

+++++++++

Magyar nemesség, címer, I. Lipót magyar király, Almássy János és felesége, Szabó Margit, gyermekeik, Ferenc, Márton, Erzsébet, valamint a fivére, Almássy György részére, Bécs, 1677.08.11. Kihirdetése: Heves és Külső-Szolnok vm., Fülek 1677.11.17, 1677-11-17, 1677-11-17.[5]

 • Irodalom:

Nyulásziné, No. 1188

 • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[6]


Rövidítések


Almásy 1603[szerkesztés]

Almásy Péter címere, 1603.png

Almásy Péter 1603. március 7., Prága I. Rudolf címer általa: felesége Lengyel Ilona, gyermekei János, István, testvérei Pál és Benedek

R 64

+++++++

Magyar nemesség megújítása, címer, Rudolf magyar király, Almásy Péter, valamint felesége, Lengyel Ilona és gyermekeik, János, István, továbbá fivérei, Almásy Pál és Almásy Benedek részére, Prága, 1603.03.07. Kihirdetése: Zemplén vm.. Zemplén, 1604.04.27., 1604-04-27, 1604-04-27.[7]

+++++++

A nemesi és czimerlevelet I. Rudolftól 1603-ban Almásy Péter, Pál és Benedek testvérek, valamint Péter neje, született Lengyel Ilona és gyermekeik: János és István kapták. Kihirdették 1604-ben Zemplén vármegyében.

Czimere: Kék mezőben, zöld hármas halomból emelkedő, gyümölcscsel megrakott zöld almafa. Sisakdísz a fa. Takarók: vörös-ezüst, kék-arany.[8]

 • Irodalom:

ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. In: Borovszky[9]

Áldásy I. No. CLII.

Nyulásziné No. 335

 • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[10]


Almássy 1625[szerkesztés]

Almássy István Kassa város főbírája (1628—1630.) végrendeletében több ezüst poharat hagyományozott a város hasznára. A poharakra 1625-ben nyert czímerét vésette. Közöljük a czímeres levél egykorú fordításának czímerleíró részét: «— ezt a fegyveres avagy nemes czímert, úgymint vitézi kitett avagy kimutatott mennyei színű paizst, a melynek végét egy zöld hegyecske foglalja, a melyen az az egész aranyos oroszlány, felemelvén a két első lábát, egyenesen állván és a kettős farkát felemelvén, a száját nyitva tartván és a nyelvét kivetvén, a hátulsó ballábát ragadozásra kinyújtván, a jobbik lábával pedig körmei között mezítelen szablyát tartván, járulóhoz hasonló, a paizsnak jobb része felé indultatott, kitetszik. A paizs környröl és felől pediglen imitt fehér és vörös, amott ismét kék és sárga peremek kin levén és a sisakot szépen ékesítvén, találtatnak sat.»1 A leírt czímer nyomán talán sikerülni fog a kelyheket felfedezni. [1 Kassa v. titkos lvt. Almáss y N r. 25.]

 • Irodalom:

Kemény Lajos: Műtörténeti adatok Kassáról. Archaeologiai Értesítő 1905. 164-165.[11]

 • Külső hivatkozások:Almásy 1648[szerkesztés]

A nemesi és czimerlevelet III. Ferdinánd adta 1648-ban Almásy Jánosnak és Ferencznek.

Czimere: Fekete mezőben, zöld alapon, fehér lovon nyargaló férfi, kék dolmányban, vörös nadrágban, magasszáru arany csizmában, tollas kalpaggal, fölemelt jobbjában aranymarkolatu görbe kardot, baljával a kantárt tartva. Sisakdisz három babérral övezett nyílvessző keresztben. Takarók: fekete-arany, vörös-ezüst. [12]

 • Irodalom:

ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. In_ Borovszky[13]

 • Külső hivatkozások:Almásy 1668[szerkesztés]

Almássy Balázs címere, 1668.png

Almásy Balázs 1668. június 6., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: testvérei György, István

R 64

++++++++

Magyar nemesség, címer, I. Lipót magyar király, Almássy Balázs, valamint fivérei, Almássy György és Almássy István részére, Bécs, 1668.06.06. Kihirdetése: Nyitra vm., Nagytapolcsány 1668.11.27., 1668-11-27, 1668-11-27.[14]

 • Irodalom:

Áldásy I. No. CCCLXXXV.

Nyulásziné No. 1067

 • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[15]


Rövidítések


Almásy 1676[szerkesztés]

Almássy alias Kőmíves István címere, 1676.png

Almásy István 1676. október 25., Gyulafehérvár Apafi Mihály címer

P 3 Almási cs. lt. 9. sz.

+++++++++

Erdélyi nemesség megújítása, címer, I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem, szentjobbi Almássy alias Kőmíves István (Almási alias Kőmives de Szent-Iób), erdélyi főasztalnok részére, Gyulafehérvár, 1676.10.25. Kihirdetése: erdélyi országgyűlés, Gyulafehérvár, 1667.11.30, 1667-11-30, 1667-11-30.[16]

 • Irodalom:

Nyulásziné, No. 1176.

B. Radvánszky Béla: Négy czimerlevél. Turul (4) 1904.

 • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[17]


Rövidítések


Bindász másképpen Almásy[szerkesztés]

Bindasz alias Almásy Demeter címere, 1702.png

Bindász másképpen Almásy Demeter 1702. május 29., Laxenburg I. Lipót nemesség és címer

P 773 Lad. RRR 83/7

++++++++

Magyar nemesség, címer, I. Lipót magyar király, Bindasz alias Almásy Demeter részére, Laxenburg, 1702.05.29. Közbenjárók gróf Koháry István és gróf Csáky István. Kihirdetése: Bereg vm., Beregardó, 1703.07.05, 1703-07-05, 1703-07-05.[18]

 • Irodalom:

Nyulásziné No. 1357

 • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[19]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs