Címerhatározó/Albeni címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Albeni család címerével foglalkozik.


Albeni Éberhard főkancellár (1404—1419), zágrábi püspök (1397-1406) címere

Holl Imre:

Eberhard zágrábi püspök eddig ismert egyetlen teljes címerábrázolása egy budai kályhacsempén ugyancsak sisakdísszel készült. Nem mellékes itt az sem, hogy 1404 — 1419 között a király főkancellárja is volt (5 — 8. kép).[1]

C. Tóth:

516. [1426] Máj. 1. [Esztergom.]1 Zs. római királyi címénél kancellárja: Albeni János zágrábi püspök, továbbá Albeni Henrik pécsi püspök és testvérük: Albeni Rudolf korábbi címerét kibővíti. Az oklevél részletesen leírja a korábbi címerképet is, amelyet az új adomány egy arany koronával bővít ki. (A címerképet tartalmazó eredeti példány nem maradt fenn.) – Altmann II. 6629. sz. (HHStA, RRB vol. H, fol. 119.) – Süttő–Engel: Familie von Alben 46. (Uo., a címerleírás teljes szövegű közlésével.)

1 A szöveg kelethely és dátum nélküli, a máj. 1-i datálás Altmannt követi, amelyet Süttő Szilárd és Engel Pál fent idézett tanulmánya is elfogadott.

Magyar Katolikus Lexikon:

Albeni Eberhard (†Zágráb, 1419. aug. 22.): megyéspüspök. - Az Albeni családnevet tévedésből azon az alapon adták neki, hogy nővére házassága révén A. Rudolf sógora lett. Később az unokaöccseit, Jánost és Henriket magas világi méltóságra és főpapi székbe juttatta. 1393: szebeni prép. 1397.II.25: zágrábi mpp., közben 1402: Bebek Imre mellett horvát (társ)bán. Csázmán tp-ot építtetett a templomosoknak. 1403-19: kir. kancellár. IX. Bonifác 1403. VI. 2: legátust küldött, hogy ~t tegye cpp-ké, a kalocsai érs-et Zágrábba, a traui pp-öt Kalocsára helyezze, s a traui széket töltesse be. Zsigmond ezt megakadályozta. ~ 1406. X. 12: váradi ap. korm., 1407-1409. IV. 22: tényl. váradi mpp. lett Zsigmond kir. akaratából, hogy az orsz. K-i részén támogassa a kir-t. Amikor Zsigmond uralma megszilárdult, Scolari Andrással széket cserélve 1409. IV. 22: visszatért Zágrábba. Zágrábi pecsétje 1416-ból maradt fenn. - Utóda Váradon 1409: Scolari András, Zágrábban 1420: s az 1419. XII. 8-1420. X: betöltetlen kir. kancellári tisztségben Albeni János. 88

Albeni Henrik, albeni és medvei báró (†Várna, 1444. nov. 10.): megyéspüspök. - Apja Alben Rudolf, Zsigmond kir. rokona, anyja A. Eberhard pp. nővére. A trieri egyhm-ből került Mo-ra, 1403: garamszentbenedeki, 1407: kolozsmonostori apát, a MA-ban 1421. II. 26: vál., IV. 28: megerősített, 1421. X. 8-1444: tényl. pécsi mpp. A huszita és manicheus eretnekség egyhm. terjedése ellen kpnát építtetett, s elrendelte, hogy abban a nép hitének erősítésére beszédeket tartsanak. Vsz. a várnai csatában esett el. Töredékes pecsétje 1438-ból maradt fenn. Utóda 1445: Kálnói András. 88

Albeni János, albeni és medvei, OSB (†Pécs, 1438?): megyéspüspök. - Apja Alben Rudolf, Zsigmond kir. rokona, anyja A. Eberhard pp. nővére. A fornbachi (metzi egyhm.) bencés monostor papja, montecassinói prép., a MA-ban 1404-06: pannonhalmi főapát, s Medvei János néven 1407-1409. IX. 9: kirnéi kancellár; topuszkói (Zágráb vm.) apát, 1407. II. 26-1409. IX. 9: veszprémi vál. pp.; 1410. IV. 23: vál., 1410. VI. 10-1420. VIII. 10: tényl. pécsi pp. Megerősítését a Zsigmond segítségére szoruló XXIII. János ellenp-tól kapta. Pécsi főpapi működéséről nincsenek adataink. 1420: a pécsi ppséget átadta az öccsének, A. Henriknek. 1420. VIII: vál., 1421. II. 26-1433: tényl. zágrábi mpp. és kir. kancellár, 1421. X. 18-1429: ~ néven kirnői kancellár is; e tisztségeihez 1427: megvette Kemlek várát Zsigmond kir-tól 14.000 aranyért, s azt végrendeletében a zágrábi szegyh-ra hagyta. 1428. V. 21: megkapta a tinnini ppséget is. Végrendeletét halála helyén, Pécsett diktálta. - Veszprémben 1410. III. 21-IV. 28: széke üres, utóda 1411: Sándor, Pécsett 1421: Albeni Henrik, Zágrábban 1434. VII. 25-1437. III. 25: széke üres, utóda 1438: Curzolai Ábel, Tinninben 1436. VI. 6-1437. III. 25: üresnek jelzett, 1438. IX. 8: Csupor Demeter. - Kolarić 1995:181. (pecsétképpel) 88[2]

  • Irodalom:

Holl Imre: Heraldikai megjegyzések. Archaeologiai Értesítő, 1984. 109-114. (112-113.) 35.

C. Tóth Norbert - Mikó Gábor szerk.: Zsigmondkori oklevéltár (1426). Budapest, XIII. 2017. 210.[3]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs