Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Olasz címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Olasz családok címerével foglalkozik.


Olasz (budai)[szerkesztés]

Hyspan Jakab budai kereskedő sírköve, XVI. sz. első fele, Budapesti Történeti Múzeum, kiállítás

Kubinyi:

Ugyancsak kereskedő volt Jacobus Hyspanus, vagy Ispanus is. Először 1516-ban találkozunk nevével, famulusát Franciscus Olaznak hívták. 34 [34 Dl. 22801, 37 194.] 1521-ből saját oklevele maradt fenn. Intitulatiója: "Ego Jacobus Hyspanus mercator Budensis." 35 [35 Dl. 23 581.] Igazolja, hogy Mekcsei György (királyi titkár volt 36) [36 Fógel József: II. Lajos udvartartása 1516-1526. Bp., 1917. 41.] megbízásából 2000 Ft-ot fizetett ki Dóczy Ferencnek. Pecsétjén látható címere tornyot ábrázol, és ez valószínűvé teszi, hogy ama a Budapesti Történeti Múzeumban látható tornyos ábrázolású renaissance sírkő az ő, vagy családtagjaié lehetett. 37 [37 Vö. Forster Gyula: Magyarország műemlékei, 1. k. Bp., 1905. 170. o. 134. kép.] Ez az 1521-es oklevél mindenesetre azt mutatja, hogy tekintélyes, gazdag ember lehetett, aki banküzletekkel is foglalkozott, azaz a Cottákhoz és Szerencséshez hasonló pályán működött. Jakab Budán maradt 1526 után is, és magyar nemességet szerzett. Neve utoljára 1539-ben fordul elő. Ekkor "nobilis Jacobus Olaz hispanus civis civitatis Budensis" egy nála 1000 Ft-ért zálogban volt birtokot a zálogösszeg fejében tovább zálogosít. 38 [38 Ol. Ghyczy család lt. 1539. év.] A spanyolnak mondott Jakabot Olasz vezetéknévvel említik! Tehát az olasz szó nem csak itáliait, hanem általában latin anyanyelvű személyt jelentett. Lehetséges talán még az is, hogy egy 1506-ban Budán szereplő Jacobus Italicus azonos személy Jacobus Hispanusszal. 39 [39 Dl. 21 648.]

Jakabunk azonban feltehetően különbözik attól a nemes Óbudai "Hispaniolus" Jakabtól, akire 1521-ből 40 [40 Ol. Ft. Protocollum Budense 597.] és 1529-bő1 41 [41 Magyar Történelmi Tár 12 (1863) 105.] maradt adatunk. Felesége Katalin, fia Sebestyén volt. Bizonyára a másik Jakabtól megkülönböztetendő látták el a származását jelentő spanyol kifejezést kicsinyítőképzővel. Róla nem tudjuk, hogy kereskedett-e, és az a tény, hogy Óbudán, a királyné birtokán élt, azt mutatja, hogy annak szolgálatában állhatott. Akár Aragóniai Beatrix, akár a délfrancia Anne de Foix, II. Ulászló felesége kíséretében érkezett Óbudára.[1]

++++++

"Olasz Jakab (Jacobus Hyspanus vagy Ispanus) spanyol eredetű budai kereskedő volt: 1516-ban famulusát Franciscus Olaz-nak hívták. 1521-ben saját oklevelében így nevezi magát: Ego Jacobus Hyspanus mercator Budensis. Pecsétjén látható címere tornyot ábrázol, ezzel a címerrel ismeretes korabeli sírkő (Budapesti Történeti Múzeum) és feliratos kő (Magyar Nemzeti Múzeum) is. Tekintélyes, gazdag ember volt, banküzletekkel foglalkozott. 1526 után Budán maradt, és magyar nemességet szerzett. Neve 1539-ben fordul elő utoljára: nobilis Jacabus Olaz hispanus civis civitatis Budensis. Ekkor használt neve alapján lehet, hogy azonos az 1506-ban említett Jacobus Italicus-sal.59 Az „Olasz” családnév arra utalhat, hogy Jakab – más szefárdokhoz hasonlóan – Itálián keresztült érkezett Budára. [59: Kubinyi András: A Kotta család. Spanyol zsidók a középkori Budán. In: Kubinyi András: Tanulmányok Budapest középkori történetéről. I–II. (Szerk. Kenyeres István– Kis Péter–Sasfi Csaba.) Bp., 2009. 786.]" (Gyöngyössy Turul. 2016/2. 52-53.)

  • Irodalom:

Kubinyi András: Spanyol zsidók a középkori Budán. In: Scheiber Sándor szerk.: Magyar-zsidó oklevéltár 1414-1748. Budapest, 1969. XII. 24.[2]

Csorba Csaba: TULAJDONJEGYEK, MESTERJEGYEK, POLGÁRI CÍMEREK A KÖZÉPKORBAN. 170. [3]

Gyöngyössy Márton: 'Egy kora újkori katalán éremlelet középkori magyar aranyforintjai nyomában Numizmatikai, prozopográfiai, genealógiai és gazdaságtörténeti elemzés. Turul, 2016/2. 52-53. [41-55.]

  • Külső hivatkozások:

Olasz 1548[szerkesztés]

Oláh Miklós 1548. november 23. Pozsony I. Ferdinánd címerbővítés általa: apja István, anyja Huszár Barbara, néhai testvérének gyermekei Tamás, Mihály, Anna, testvére Orsolya, annak férje Bóna György és fiai Császár Miklós (apja néhai Császár Kristóf) és Bóna György, másik testvére Ilona és férje Olasz Miklós


Olasz 1613[szerkesztés]

Olasz Gergely 1613. augusztus 5., Szászsebes Báthori Gábor nemesség megerősítése és címer általa: felesége Kovászi Ilona, mostohafia Kovászi Tamás

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések


Olasz, másképpen Kolozsváry[szerkesztés]

Kolozsvári Olasz István volt várkapitány címeres emlékköve (1658) a fraknóváraljai (ma Forchtenau, Ausztria) templomban.

Olasz másképpen Kolozsváry István 1636. november 26. Bécs II. Ferdinánd címer általa: testvérei Ferenc, Katalin, Anna. Barbara

P 108 Esterházy hg.-i lt. Rep. 48. Fasc. C. No. 54.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[5]


venetysi Olasz[szerkesztés]

Venetysi Olasz másképpen Benczol Jakab 1676. december 21., Gyulafehérvár Apafi Mihály nemesség és címer általa: gyermekei András, Ferenc, György, János

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[6]

Rövidítések


Olasz másképpen Venczel[szerkesztés]

Olasz másképpen Venczel András, Ferenc, Sámuel, György 1697. szeptember 1., Bécs I. Lipót császár címer általuk: feleségeik és gyermekeik

F 21 Armales O nr. 3

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[7]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs