Címerhatározó/Marsovszky címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Marsovszky család címerével foglalkozik.


marsófalvi és jablonovei Marsovszky[szerkesztés]

Az adományban Jablonowei Buthor Balázs fia Gáspár és testvérei Menyhért és Boldizsár, atyjukkal Balázzsal, valamint unokatestvéreikkel Jablonoviczi Miklóssal és Jánossal együtt részesülnek. A főczímerszerző Gáspár különösebb érdemeiről az armális szövege nem tesz említést.

A Buthor-családot Nagy Iván családtörténeti munkája és a Siebmacher-féle czímereskönyv mint régi trencsénmegyei családot említik, mely már a XIV. század végén tűnik fel. A család a jablonowei (jablonfalvi) birtokot Stíbor vajdától 1400-ban a beszterczei bíróság örökös jogáért cserébe kapta, mely birtokra 1410-ben Stibor vajdától új adományt nyert, melyet Zsigmond király 1411-ben megerősített. A czímerszerző Buthor Gáspár 1434-ben Marsova, Miksova, Kvassó és Plevnicz birtokokra nyert adományt, 1439-ben Albert királytól Udiche helységet, 1456-ben pedig V. Lászlótól a marsófalvi, jablonfalvi, miksovai, kiscsernai, kvassói és kolacsini birtokokat kapta királyi adományban. A család később Marsova birtokról a Marsovszky nevet vette fel és később is Marsovszky alias Buthor néven említtetik.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

Trencsén vármegyéből származik. 1410-ben és 1411-ben nyert új adománylevelet ősi birtokaira. Zsigmond király 1430-ban Balázs fia Gáspár, továbbá atyja Balázs, testvérei Jablonovi Buthor Menyhért és Boldizsár, úgyszintén nagybátyjai Jablonoviczi Miklós és János részére címert adományozott. A család tagjai közül György 1756-1780-ig Csanád vármegye alispánja volt. Fia: Ferencz (†1834) Temes vármegye helyettes alispánja. Fia: Károly (1848) Temes vármegye esküdtje és közalapítványi uradalmi ispán.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1] [2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs