Címerhatározó/Isépy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Isépy (olv. Izsépi) család címerével foglalkozik.


magyar-isépi Isépy[szerkesztés]

A Bogát-Radvány nemzetségből származó család.

Régi nemes család a Bogáth-Radván nemből, melynek egyik ivadéka Lukács 1247-ben osztozott testvérével Pósával. Lukácsnak (1260-ban) hat gyermeke volt, kik elosztozván, mindenik az osztályban kapott birtokról vevé nevét, és igy származásának a Rákóczy, Morvay, Körtvélyesy stb. kihalt családok. Ezek közül Lukácsnak fia Domokos lett törzse* [Szirmay C. Zemplin not. top. 80. 90. – Wagner. Collect. Geneal. Hist. dec. IV. p. 88.] az Isépy családnak, mely a Lukács maradékaiból egyedül maradt fen Zemplén vármegyében, hol Magyar-Isépen most is birtokos.

1371-ben Isypi Lukács anyjának Kolusnak kiadott leány-negyedéről nyugtatja Butkai Miklóst.* [Szirmay C. Zemplin not. top. 247.]

1392-ben Isépi András és Márknak fia Máté osztozik atyafiaival.* [Szirmay C. Zemplin not. top. 90.]

1404-ben Isépy Péter elaggott vén korában és különben is gyermektelen lévén, Zsigmond királytól szabad végrendelkezési jogot nyert.* [Katona Hist. II. p. 563. és Szirmay C. Zemplin not. top. 247. – Budai szerint 1402-ben azt nyerte, hogy abaujmegyei javait Debrő István egri kapitányra hagyhassa, de ez pártosság miatt hűtlenségbe esvén, Zsigmond király 1403-ban azt rendelé, hogy Tabajdy Bertalanra hagyhassa javait.]

1586-ban Isépy János Radéczi István egri püspök udvarmestere volt.

Bir a család (e század elején) Zemplin vármegye Kolbása és Lasztócz helységben is.* [Szirmay C. Zemplin not. top. 248. 269.]

Isépy László Zemplin vármegyében 1835-ben esküdt, 1843-ban szolgabiró volt.

Adatok hiányában nem tudhatom, e család közé tartozik-e azon Isépy György?, ki 1719-ki máj. 21-én III. Károly királytól czimeres nemes levelet nyert.* [Collect. Herald Nro. 390.] Czimere e kiváltság-levél szerint a paizs kék udvarában egy karó melletti szőlőtőke, melyről zöld levelek, és balról egy piros szőlőfürt csüng alá. A paizs fölötti sisak koronáján egy galamb áll, csőrében egy piros szőlőfürtöt tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Egyik tagja a családnak Isépy Pál (kamarai hajdu) Zemplin megyétől 1829-ki mart. 24-én nyert nemesi bizonyitványt, és azt lakta helyen Krassó megyében 1836-ki april. 14-ki gyülésen kihirdetteté.* [Krassómegyei jegyzőkönyv.] (Nagy Iván)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs