Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Hueber címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hueber (olv. Hüber) családok címerével foglalkozik.


Patkós másképpen Hueber[szerkesztés]

Patkós másképpen Hueber János 1633. június 22., Bécs II. Ferdinánd címer általa: felesége Éva, gyermekei Izsák, Márta, Zsófia, Szabina

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Hueber 1645[szerkesztés]

Hueber Jakab biró († 1645) vörös márvány [bártfai] sírkövének felső részét a halott körbefoglalt féldomborművű szakállas képmása tölti ki ; jobbjában három búzakalászt, balkezében két szőlőfürtöt tart s prémmel szegett sokgombú dolmányt visel.

A sírkő alsó harmadát a ma már teljesen lekopott czímer díszítette, a mely a városháza erkélyén festve látható s négy mezőre hasított pajzsában egymással váltakozó ágaskodó vadkant és fekete mezőben arany pólyát ábrázol. A sírkő czímerpajzsa mellett a jobb sarokban a halott nevének egymásba olvadó kezdőbetűi láthatók. A márványlap középső részén a nagybetűs felirat ez :

SEPULTURA GENEROSI NOBILITATE ANIMI ET CORPORIS AUTORITATE MORUM PROBITATE, FACULTATUM NUMEROSITATE IN ECCLESIAM ET SCOLAM PAU PERESQUE EXERCITA LIBERALITATE, NEC NON OFFICIORUM DIVERSARUM IN НАС REPUBLICA PRIMIPILARIUM ADMINISTRATORUM SUMMA DEXTERITATE QUONDAM MAXIME CONSPICUI VIRI DOMINI JACOBI HUEBER PIE DEFUNCTI ANNO 1645 AETATIS 58, DIE 7 SEPTEMBRIS.

Hueber Jakab biró 1645-ben pestisben halt meg, mely évben a járvány Bártfán 2325 embert ölt meg, mint Myskovszky művében Klein Sámuel protestáns lelkész egykorú följegyzései nyomán olvashatjuk. Hueber a városnak többek közt, feleségével Berger Dorottya asszonynyal egyetértve, Nyerges nevű szőllőjét hagyományozta oly kikötéssel, hogy ennek fejében a város minden évben szent Jakab napján a bártfai árvák és özvegyek, de főleg az ispotály szegényei javára egy hordó bort adjon. Hueber biró özvegyét Schmitz Menyhért biró vette el feleségül, a kinek síremléke nem maradt ránk, a ki azonban első s 1649-ben alig két évi házasság után meghalt imént említett második feleségének oly pompás közös sírkövet állíttatott, hogy ez templomunk valamennyi ily fajta XVII. századi emlékeit ugyancsak felülmúlja.


  • Irodalom:

Divald Kornél: A BÁRTFAI SZENT EGYED TEMPLOM. Archaeologiai Értesítő. 1918-1919. 65-92.[2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs