Címerhatározó/Hoffmann címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hoffman, Hoffmann családok címerével foglalkozik.


Hoffman 1659[szerkesztés]

Turul:

10. Hofman Lajosnak, I. Lipót által Pozsonyban 1659. nov. 12-én adományozott czímeres levele.

Czímer: Álló pajzs kék mezejében, három csúcsú sziklából egy fölkelő, és a pajzsot sugaraival betöltő nap nő. A pajzs koronás zárt sisakjából természetes színű egyszarvú (monoceros) nő ki. Takaró: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

  • Irodalom:

SVÁBY FRIGYES: KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN. Turul 1889/3. 122-125. [1]

  • Külső hivatkozások:

Hoffmann 1791[szerkesztés]

Hoffmann címer, Turul

Hoffmann György 1791. július 3., Milánó II. Lipót nemesség és címer általa: gyermekei Antal György, Ferenc Kelemen, János Nepomuk, Terézia, Johanna, Katalin, Karolina

P 800 Hoffmann cs. Lad. RRR No. 120

Hoffmann György 1791-ben június 2-án II. Leopold királytól kapott címeres nemes levelet, mely Krassó vármegyében 1792-ki szept. 20-án hirdettetett ki. A család címere vízszintesen kétfelé osztott pajzs; a pajzs aljában fehér udvarban maga kopár fehér hegyen egy csiga-géppel két bányász valami követ, vagy tán sódarabot húz fel; a pajzs felső részében kék udvarban arany nap és ezüst félhold ragyog. A pajzs fölötti sisak koronájából három strucctoll leng, az 1-ső arany, a 2-ik kék, a harmadik fehér. - Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Nevezetesebb ősök: Ferenc-Kelemen, bányakerületi igazgató (praefect), országgyűlési képviselő (1828), János Móric Újmoldova-i és Szászkabánya-i bányamester, Géza ezredes, 1901-ben régi nemességéhez a Szászkabányai előnevet kapja, Géza m. kir. vezérőrnagy, máltai lovag, a Vaskoronarend és a Lipótrend lovagja.

Hoffmann családi adatok

1789 - Hofmann György kéri Franjucz (Franjutz), Makovicz (Markovicz, Markovistje) és Német-Detta falvak adományozását.

1789 - Hofmann György kéri Opaticza, Byrda (Birda a Detta-i járásban) és Vojtek falvak adományozását.

1791.06.03 - Hofmann György magyar nemességet kap. Folyamodványában említi, hogy apja és ősei szolgálták a császári házat.

1803 - Hoffmann Ferenc és Antal bérbe veszi Ruszkabányát.

1806 - Hoffmann Ferenc és Antal eladja Ruszkabánya-i befektetésük felét a kincstárnak.

1807 - Hoffmann Ferenc és Antal eladja egész Ruszkabánya-i befektetésüket 100,000 forintért. A kincstár Denta és Detta falvakat ajánlja fel cserébe, de a két testvér nem fogadja el az ajánlatot.

1828 - Hoffmann Ferenc országgyűlési képviselő.

Hoffmann György címeres nemeslevele II. Leopoldtól (kelt Pozsonyban 1791 június hó 3-án), melyben a nevezett Antal György, Ferencz Kelemen és Nep. János, továbbá Terézia, Johanna, Katalin és Karolina nevű gyermekei, valamint felesége Luthspech Helenával egyetemben magyar nemességre emeltetnek.

Hoffmann György a bányaművelés a kincstári bányák kezelése és a geológia tudományos fejlesztése körül szerzett érdemeket, melyeket az armális következőkben emel ki: «- Georgius Hoffmann fodinarum Saskensium, principalis urbarii, quć idem vestigia maiorum suorum rem montanam excolentium imitando, ac inde a principio iuventutis suć animum ad scientias metallurgicas adiiciendo, utilemque per id publico operam navando prćstitit, fidem porro ac fidelitatem suam ea prćprimis occasione probavit, cum videlicet anno millesimo septingentesimo octuagesimo octavo hoste in ditiones caesareo regias excursiones iteratis vicibus faciente, ipse posthabitis bonis propriis ćrariala metalla, opporam, locum quippe securum occasione propria transposuit, sed et alias etiam pro quarumvis circumstantiarum ratione» etc.

A címerlevél díszes könyv alakban van kiállítva s vörös bársonyba kötve. Egész első lapját elfoglalja a szépes festett címerkép, mely díszes márványcsarnokot ábrázol, vörös bársony függönyökkel s szép tájékra nyíló kilátással. Fent Magyarország, az oldalakon pedig Dalmátia, Horvátország, Szlavonia és Bosznia címerei vannak alkalmazva. Elől a címer előtt babérkoszorút tartó nemtő ül. Maga a középen álló címer a következő: A vízszintesen egyenetlenül osztott pajzs alsó nagyobbik mezejében domb emelkedik, tetején bánya üreggel, mely felett két bányász felhúzó-gépet hajt. A felső keskenyebb kék mezőben nap és hold ragyog. A sisakdísz három arany, kék és ezüst strucctoll, a sisaktakaró arany-kék és vörös-ezüst.

Az armális kihirdettetett 1792 április 18-án Temes vármegyében s ugyanazon szept. 20-án Krassó megyében.

Eredetije a család birtokában Budapesten.

Van ezenkívül még több más Hoffmann család, a melyek azonban más ágakhoz tartoznak s más címerekkel is bírnak.

Nagy Iván leír egyet, mely szintén Györgynek adatott, s úgy látszik, hogy azonos a miénkkel. Siebmacher szintén kiad egyet, amelyet azonban már Ferencz király adományoz 1797-ben Hoffmann Györgynek. Ez azonos a mi címerünkkel s úgy látszik csak megújítása volt a most tárgyalt armálisnak, a mi Györgyünk fia II. György részére. Mindezekkel, a midőn családunk címereinek és leszármazásának történetéhez adalékokkal kívántunk járulni, egyszersmind reméljük, hogy ösztönzésül is szolgálunk arra, miszerint a családaink birtokában levő eredeti címeres nemeslevelek minél számosabban küldessenek be társulatunkhoz, hol azok mindenkor azon méltánylással fogadtatnak, amellyel a történettudomány a nemzeti múlt emlékeit becsülni szokta.[2]

DR. SZENDREI JÁNOS, TURUL 1889-1

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs