Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Bakonyoszlop címere

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Bakonyoszlop címerével foglalkozik.


Ch→

Bakonyoszlop címere álló, kék színű, csücskös talpú pajzs. Pajzstalpán zöld hármas halom, amelynek középső halmán ezüst korinthoszi oszlop áll. Az oszlop mellett a pajzsfő elején és a pajzsfő hátsó részén egy-egy ezüst heraldikai rózsa lebeg. Pajzstartók jobbról és balról egy-egy aranygriff. A pajzs felett fekete betűkkel BAKONYOSZLOP felirat lebeg.[1]

++++++++++

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2005. (IX. 12.) rendelete
Bakonyoszlop község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

Az 1990. évi LXV. Törvény 1.§ 6.sz. pontjában biztosított jogkörében eljárva a képviselőtestület a község jelképeiről és azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
Az önkormányzat jelképei

Az önkormányzat jelképei – mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok -: a címer és a zászló.

2.§
A község címerének leírása

(1) Álló, kék csücsköstalpú pajzs pajzstalpán zöld hármashalom, amelynek középső halmán ezüst korinthoszi oszlop áll. Az oszlop mellett a pajzsfő elején és a pajzsfő hátsó részén egyegy ezüst heraldikai rózsa lebeg.
Pajzstartók jobbról és balról egy-egy arany griff. A pajzs felett fekete betűkkel BAKONYOSZLOP felirat lebeg.

(2) A község újkori címere beszélő címer, amelynek jelentése egyértelmű utalást tartalmaz a címertulajdonosra, vagyis Bakonyoszlopra.
A pajzs alsó részében elhelyezkedő zöld hármashalom a Bakony, míg az ezüst korinthoszi oszlop a falu nevének szimbóluma. A pajzsfőben lebegő ezüst heraldikai rózsák és a pajzstartó griffek a falu fő birtokosának állítanak emléket, az Esterházy család ősi címeréből kerültek átvételre.
A címertani mázak – fémek és színek – a heraldika szabályainak megfelelően kerültek alkalmazásra, szimbolikus jelentésük a következő:

Arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, erény, erkölcsösség
Ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség, tökéletesség, győzelem
Kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, tudás, ellenálló-képesség
Zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, remény, boldogság, szépség, egészség
3.§
A címer használatának szabályai

(1) A község címere a település múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
(2) Az Önkormányzat címere használható:
a.) az önkormányzat körpecsétjén a megfelelő körirattal ellátva.
b.) az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain.
c.) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken.
d.) a polgármester, alpolgármester és a jegyző levélpapírjai fejlécén, illetve borítékján.
e.) a községháza bejáratánál, a polgármesteri és a jegyzői irodában.
f.) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban.
g.) az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.
h.) a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblákon.

(3) A (2) bekezdés a.) – h.) pontjában meghatározottakon kívül más természetes és jogi személy számára az általa készített, illetve készíttetett kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát – kérelmére – a polgármester javaslatára a képviselő-testület engedélyezi.

(4) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni.
A díj mértékét a polgármester javaslatára a képviselő-testület egy összegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában állapítja meg.

4.§

(1) A címer használatára vonatkozó kérelem tartalmazza:
a.) a kérelmező megnevezését, címét
b.) a címerhasználat célját
c.) az előállítani kívánt mennyiséget (darab szám)
d.) a címer előállításának anyagát
e.) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját
f.) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fénymásolat, stb.)

(2) A címer használatára vonatkozó engedély tartalmazza:
a.) az engedélyes megnevezését és címét
b.) az előállítás anyagát
c.) az engedélyezett felhasználás célját
d.) az előállításra engedélyezett mennyiséget
e.) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket
f.) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét, a fizetés módját.

(3) A kiadott engedélyekről az Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.

(4) A kiadott engedélyek indokolt esetben visszavonhatók.

5.§

(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2) A címer általában eredeti színeiben ábrázolható, ha erre nincs lehetőség, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.

6.§
A község címeres zászlójának és lobogójának leírása

(1) A község címeres zászlója fekvő téglalap alakú 1:2 méretarányú, 1/10 részben kékkel, 8/10 részben fehérrel, és ismét 1/10 részben kékkel vágott textillap. A község színes címere a zászlólap mértani közepén foglal helyet. A zászlólap rúddal szemközti rövidebb éle ezüsttel rojtozott. A község lobogója a zászló 90 °-kal történő elforgatásával jön létre. A zászló egyoldalas.

(2) A zászlón és a lobogón megjelenő színek árnyalati tónusa mindig a címerpajzson megjelenő színnel azonos, illetve azt leginkább megközelíti.

7.§
A zászló és a lobogó használata

(1) A zászló és a lobogó méretarányos változatai használhatók:
a.) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt
b.) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt
c.) képviselő-testület ülésének helyszínén
d.) nemzeti gyászesemények alkalmával, a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve
e.) minden a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével szervezett eseményen.

(2) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

8.§
A község pecsétjének leírása

Kör alakú becsétlap, szélén peremmel.
A pecsétmező közepén Bakonyoszlop község címerének kontúrrajza, melyet nagybetűs körirat övez:

BAKONYOSZLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *2005*


A szavakat és az évszámot egy-egy díszpont választja el egymástól.

9.§
A község pecsétjének használati szabályai

(1) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az önkormányzat és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

10.§
Záró rendelkezések

Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően vagy közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

11.§

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről, a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Bakonyoszlop, 2005. augusztus 30.
Ifj. Wolf Ferenc
polgármester
Feketéné Esztergályos Hilda
körjegyző

A rendelet hatályos. Kihirdetve: 2205.[sic!] szeptember 12.

Feketéné Esztergályos Hilda
körjegyző[2]
  • Irodalom:

Magyar címerek[3]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs