Lineáris algebra

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
A Wikipédia logó.

Bevezetés a lineáris algebrába

Isten hozott a Mátrixban!

Mi a lineáris algebra?

A lineáris algebra a matematika (konkrétan az algebra) egyik tudományága, elsősorban a geometria és a fizikai bizonyos eredményeire épült és utóbbi tudományágak szükségletei hívták életre. Viszonylag fiatal terület, első komolyabb eredményei a XIX. század közepén, végén születtek.

Első közelítésben úgy határozható meg, mint azon sokváltozós/sokismeretlenes algebrai egyenleteknek és az általuk leírt függvényeknek, geometriai alakzatoknak és más objektumoknak vizsgálata, mely egyenletekben minden ismeretlen, változó stb. legfeljebb az első hatványon szerepel.

Bővebben ld. a Bevezetőt.

A könyv didaktikai jellegéről

Jelen munka inkább bevezető tankönyv és összefoglaló jegyzet, mint kizárólag a gyors tájékozódást szolgáló, áttekintő kézikönyv.

Egészen elemi, általános iskolás szintről kiindulva kezdünk a téma kifejtésébe (noha a tárgyalásmódban, elsősorban a felépítés részletességében, precizitásában e szintet már a kezdet kezdetén jóval meghaladjuk). Igyekszünk bemutatni, amennyire lehetséges, először a szemléletes (pl. a geometriai), kevésbé absztrakt, és történetileg is korábban kialakult területeket, és fokozatosan jutunk el az egyre absztraktabb fogalmakhoz és formálisabb tárgyaláshoz.

A szövegstílust tekintve a bevezető fejezetekben megpróbáljuk Dohár Péter: Kis angol nyelvtan c. könyvének bizonyos, a hagyományos tankönyveknél kötetlenebb stíluselemeket hordozó jellegzetességeit követni.

A könyv tartalma

Elemi lineáris algebra[szerkesztés]

Strukturális lineáris algebra[szerkesztés]

Mátrixalgebra[szerkesztés]

A táblák pedig Isten kezének csinálmányai valának, az írás is Isten írása vala, kimetszve a táblákra.” (Exod. 31.16).
 • Lineáris mátrixműveletek
  • Mátrixok összeadása és skalárszorzása ?
 • Mátrixszorzás
  • Mátrixok szorzása
 • Speciális alakú mátrixok
 • Determináns
 • Adjungált, inverz
 • Mátrixok és egyenletrendszerek
  • Egyenletrendszer mátrixa
  • Gauss-eljárás
  • Cramer-szabály
  • Rang
 • Speciális mátrixok és determinánsok
  • Vandermonde-determináns
  • Komplex mátrixok
 • Numerikus és analitikus módszerek
  • Gram-Schmidt-eljárás
  • Diagonalizálás, felbontások, LU-felbontás
  • Mátrixegyenletek
  • Mátrixanalízis, mátrixtopológia
  • Sajátérték
  • Minimálpolinom

Alkalmazások[szerkesztés]

  1. Transzformációk és tenzorok
  2. Analízis, n-változós differenciálszámítás, diffegyenletek
  3. Algebra: polinomok, rezultáns, véges testek (Fr-mátrix)
  4. Kombinatorika, Véges geometria, Matroidok
  5. Kódelmélet
  6. Valószínűségszámítás: Markov-folyamat mátrixa

Függelék[szerkesztés]

Hivatkozások

Irodalom[szerkesztés]

 • Cser Andor – L. Ziermann Margit – Reményi Gusztáv : Matematikai Zsebkönyv. Tankönyvkiadó, Bp., 1967. RSz. 8009 - 66.2021.
 • Freud Róbert: Lineáris Algebra. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 1998. ISBN 963 463 080 4 .
 • Hajnal Imre: Matematika I. Gimnáziumi tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. ISBN 963 18 5861 8 .
 • Scharnitzky Viktor: Mátrixszámítás. Bolyai-könyvek. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 6. kiad. 1998. ISBN 963 16 3005 6 .
 • Dr. Szendrei János: Algebra és számelmélet. Tanárképző Főiskolai könyvek. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 963 18 7433 8 .

Lásd még[szerkesztés]