Ugrás a tartalomhoz

Lett nyelvtan/Mondatrészek/Határozók/Tekintethatározó

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Lett nyelvtan


Tekintethatározó


A tekintethatározó funkciója, hogy korlátozza, szűkítse, vagy éppen pontosítsa a mondatban megfogalmazott állítás érvényességét, jellemzően a mondat végén található, még a TÁRGY is megelőzi. Ha viszont ki akarjuk emelni, akkor kerülhet a mondat legelejére. A tekintethatározó kifejezésére lettben és a magyarban számtalan nyelvi forma alkalmas: elsősorban -i képzős határozószók, de akár főnévi igenév is (hasonlóan, mint a magyarban). A tekintethatározó gyakran határesetet képez más határozókkal (a példamondatban kulturāli ’kulturálisan’, garīgi ’szellemileg’ és a ģeogrāfiski ’földrajzilag’ értelmezhető tekintethatározóként és módhatározóként is).

 • Tomēr Krievija atšķirībā kulturāli, garīgi un ģeogrāfiski pieder pie Eiropas. ’Oroszország viszont kulturálisan, szellemileg és földrajzilag Európához tartozik.’
 • Saprast es saprotu, tikai nav korekts. ’Érteni értem, csak nem helyes.’

Tekintethatározói szerepben előforduló kifejezések[szerkesztés]

saistībā ar + A/+D ’kapcsolatban valamivel’[szerkesztés]

A saistībā a saistība LOKATÍVUSZI alakja, jelentése ’kapcsolatban’, a vonzata megegyezik a magyarral: ar ’-val/-vel’.

 • šajā saistībā man ir jautājums ’evvel kapcsolatban van egy kérdésem’
 • man ir laba sajūta saistībā ar nākotni ’jó érzésem van a jövővel kapcsolatban’

attiecībā uz + G/+D ’valamire vonatkozóan/valamit tekintve’[szerkesztés]

Az attiecība jelentése ’viszony’, LOKATÍVUSZI alakjában a ’vonatkozásában, tekintetében’ kifejezésekre fordítható. Az uz elöljárószóval áll, amelynek vonzata egyes számban birtokos eset, többes számban pedig részes-eset. (vö. UZ)

 • ministrijas komentārs attiecībā uz apsūdzības ’a miniszter kommentárja a vádakra vonatkozóan’
 • ētikas kodekss attiecībā uz pārdevēja uzvedības ’etikai kódex az eladók viselkedésére vonatkozóan’

salīdzinājumā ar + A/+D ’összehasonlítva valamivel’[szerkesztés]

A salīdzinājumā a salīdzināt ’összahsonlítani (salīdzinu, salīdzini, salīdzina, salīdzināju) ar + A/+D igéből származik, szó szerint ’összehasonlításban valamivel’. Másik vonzata a LOKATÍVUSZI eset.

 • salīdzinājumā ar jūnija plānu septembra plānā ’összehasonlítva a júniusi tervet a szeptemberi tervvel’
 • Salīdzinājumā ar pirmajiem pieciem gadiem ir sasniegts uzlabojums. ’Az első öt évhez képest tapasztalható volt javulás.’

atbilstīgi + D ’valaminek megfelelően’[szerkesztés]

Az atbilstīgi ’megfelelően’ a magyar megfelelőjéhez hasonlóan RÉSZESESETTEL áll, amely szó az atbilstīgi mögé kerül. Az atbilstīgi az atbilst ’megfelelni’ (atbilstu, atbilsti, atbilst, atbildu) + D igére vezethető vissza.

 • Atbalsta summa mainītās atbilstīgi ģimenes locekļu skaitam. ’A támogatás összege a családtagok számának megfelelően változik.’
 • Valdība katru gadu sagatavo budžetu atbilstīgi šām regulām. ’A kormány minden évben készít egy költségvetést annak szabályainak megfelelően.’

ņemot vērā + A ’figyelembe véve valamit’[szerkesztés]

A beszélőnek a megállapításhoz fűződő attitűdjét kifejező rész gyakran önálló tagmondat, és a kijelentést tartalmazó tagmondathoz grammatikailag nem kötődik, ilyen például a ņemot vērā, amely a ņemt ’venni’ ige -ot HATÁROZÓI IGENÉVI képzővel ellátott formája, amely ragozhatatlan, mellett a vērā áll, amely csak néhány ige mellett jelenhet meg. A ņemot vērā a lettben jellemzően a ragozott igétől külön tagmondatban kerül, a magyarban egy tagmondatba kerülhet a ragozott igealakkal, de külön is szerepelhet.

 • Ņemot vērā pašreizējos rādītājus, iedzīvotāju skaits droši vien augs. ’Figyelembe véve a jelenlegi becslések, a lakosság száma valószínűleg nőni fog.’
 • Laba raža ir gaidāms, ņemot vērā labvēlīgo laiku. ’Jó termés várható, figyelembe véve a kedvező időjárást.

A véleménykifejtés egyéb lehetőségei[szerkesztés]

A következő táblázat a nyelvtani személyekhez kötődő véleménynyilvánításokat tartalmazza.

szerkezettel névmással/határozóval igével
E/1 pēc manām domām
’véleményem szerint’
manuprāt ’szerintem’ es domāju ’azt hiszem’
E/2 pēc tavām domām
’véleményed szerint’
tavuprāt ’szerinted’ tu domā ’azt hiszed’
E/3 hn. pēc viņa domām
’véleménye szerint’
viņasprāt ’szerinte’ viņš domā ’azt hiszi’
nn. pēc viņas domām
’véleménye szerint’
viņaprāt ’szerinte’ viņa domā ’azt hiszi’
T/1 pēc mūsu domām
’véleményünk szerint’
mūsuprāt ’szerintünk’ mēs domam ’azt hisszük’
T/2 pēc jūsu domām
’véleményetek szerint’
jūsuprāt ’szerintetek’ jūs domat ’azt hiszitek’
T/3 hn. pēc viņu domām
’véleményük szerint’
viņuprāt ’szerintük’ viņi domā ’azt hiszik’
nn. pēc viņu domām
’véleményük szerint’
viņuprāt ’szerintük’ viņas domā ’azt hiszik’
 • A második oszlopban egy olyan szerkezet található, amelynek első eleme a pēc elöljárószó, amely jelentése ’után, szerint’, második eleme a személynek megfelelő BIRTOKOS NÉVMÁS, ezek közül csak az E/1 és E/2 alakokat kell egyeztetni a főnévvel, amely a domas ’vélemény’ szó RÉSZES ESETBEN álló alakja. Ha a névmást tartalmas szóra akarjuk cserélni, akkor az BIRTOKOS ESETBEN áll: pēc Annas domām ’Anna véleménye szerint’, pēc Pētera domām ’Péter véleménye szerint’.
 • A harmadik oszlopban olyan lett HATÁROZÓSZÓK találhatók, amelyek a magyarban névmásnak feleltethetők meg. A lett határozószó két részből áll, első része a személyes névmás egy alternatív töve, második része pedig a prāts ’akarat, vágy’ végződés nélküli formája. Hasonló konstrukció a labprāt ’szívesen, tkp. kedv szerint’ kifejezés.
 • Az utolsó oszlopban a domāt ’gondolni, hinni, vélni’ ige ragozott alakjai találhatóak.