Heraldikai lexikon/Szabadkőművesek

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Névváltozatok:

ædilatus, ædilitas: építö́ meſteri tiſzt, ædilis: építö́ meſter (Pápai/Bod 26.)


Rövidítések:

A szabadkőművesség olyan eszmerendszer, mely nem kötődik egyetlen valláshoz sem. Ezért egyes vallásos körök gyanakvással tekintenek rá.

https://szk.miraheze.org/wiki/Szabadkőművesség

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pulszky_Ferenc

https://szk.miraheze.org/wiki/Szabadkőműves_relikviák_képgalériája

https://szk.miraheze.org/wiki/Képek_különlegességekről

Irodalom[szerkesztés]

Kelet. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy közlönye. Szerkesztő: Dr. Szekeres János — László Ferenc. XXXII-XXXIII. évfolyam. Bp., 1910

Aczél Gáspár: A szabadkőművesség titkai. Második kiadás. Bp., 1912

A(igner) L(ajos): Szabadkőműves nyomok a régi magyar irodalomban. ~ testvér. (Bp.), é.n. Hungária páholy.

Arató Frigyes: A szabadkőművesség. Második bővített kiadás. Bp., 1913

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy alkotmánya. Bp., 1913

Statuten der Symbolichen Grossloge von Ungarn. Bp., 1890. Eduard Neumayer ny.

A magyarországi symbolikus nagypáholy főhatósága alatt dolgozó szabadkőműves páholyok tagjainak névsora. Hivatalos kiadás. Kiadja a magyar királyi belügyminister. Bp., 1920

Magyar Symbolikus Nagypáholy. Szertartáskönyv. III. Harmadik fok. Bp., 1912

Emlékkönyv. Fennállása negyven évének megünneplése alkalmából kiadja a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó "Eötvös" szabadkőműves páholy. Bp., 1917

A magyarországi szabadkőműves páholyoknak első vándorgyűlésének naplója. Szerkeszti: Bíró Márk. Szabadkőműveseknek kézirat gyanánt. Kiadja a László király páholy. Nagyvárad, 1904

Arató Frigyes: A szabadkőművesség. Második bővített kiadás. Bp., 1913

A szabadkőművesség hazánkban. Történelmi és tájékoztató adatok. Bp., 1896. Nagypáholy (Hornyánszky ny.)

Balassa József, dr.: A szabadkőművesség kézikönyve. I-II. rész. Bp., 1947-1949

Barach Benedek, dr.: A templáriusok titkos statutumai. Ismertető előadás Dr. Merzdorf által hasonczim alatt kiadott kézirati másolat nyomán (Halle, 1877.) ~ t.-től. Bp., 1878

Barcsay Adorján — Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. Egy vidéki páholy titkai. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt működött páholyok tagjainak névsora. Előszóval ellátta Wolff Károly. I-II. rész [egybekötve]. Bp., 1921. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga.

Benczúr Vilmos: A kassai szabadkőművesség 1870-1913. Kassa, 1914

Beuren Ottó, dr.: A szabadkőművesség czélja és rendszerei. Írta: ~. Magyar nyelvre fordította Rózsa József. Szeged, 1885

Bleicher Miksa: Quo vadimus? A magyar szabadkőművesség bajai és reformja. Bp., 1904 Huszár Károly: 5000 Szabadkőmíves névsora. Eredeti szabadkőmíves nyomtatványok alapján összeállította: ~. (Bp.), é.n. (Stephaneum ny.)

Caesareus: A budapesti zsidó-liberális sajtó és a szabadkőművesség. Bp., 1922

Csápori Gyula, dr.: Ámitás és valóság. Adatok a szabadkőmüvesség leálczázásához. Esztergom, 1888

[Donoval János] Mentor: A szabadkőmívesség. Bp., 1910

Fekete Ignácz, dr.: Az uj alkotmány ismertetése. Oktató munka. A "Demokratia" páholyban tartotta az öt világosság. Bp., 1905

Gelléri Mór: Huszonöt év a királyi művészet szolgálatában. ~ szabadkőművesi dolgozatainak gyűjteményes kiadása. 1880-1905. (Bp., 1906.) Demokratia Páholy.

Gerő Imre, dr.: A magyar szabadkőművesség története. Bp., 1949

Gerstenbrein, Thomas: Die königliche Kunst in der Baukunst des hohen Altertums. Die Klosterbauhütte und Bruderschaft der deutschen Steinmetze des Mittelalters bis zu unserer Zeit. Mit Urkunden, Illustrationen und einer kurzgefassten geschichtlichen Darstellung der Entstehung, Grundsätze, Ziele, des Wesens und Wirkens der Freimaurerei. Gesammelt und verfasst von ~. Klausenburg (Kolozsvár), 1927

Gilon, Ernest: A mai szabadkőművesség. Forditotta Pál E. Tivadar. Bp., 1913

Hollós László: A szabadkőművesség története. Különös tekintettel a magyar szabadkőművesség fejlődésére. Bp., 1873

Huszár Károly: 5000 Szabadkőmíves névsora. Eredeti szabadkőmíves nyomtatványok alapján összeállította: ~. (Bp.), é.n. (Stephaneum ny.)

Kabos (Ede): A szabadkőmüvesség a kulisszák mögött. Bp., 1910

Kaltenecker Márton: A szabadkőművesség eredete. Különnyomat a "Religio"-ból. Bp., 1889

Keller Imre: A "Felvidék" páholy első negyedszázadának története. Besztercebányán, 1903

Kenézy Gyula, dr.: A szabadkőművességről. Debreczen, 1914

Kőhegyi Lajos, dr.: Szabadkőműves-káté. Az "Árpád" páholy megbizásából irta ~. VI. kiadás. I. Mester-fok. Szabadkőműves rendszerek. Szeged, 1911. Árpád páholy.

Kőhegyi Lajos, dr.: Szabadkőműves-káté. Az "Árpád" páholy megbizásából. VIII. kiadás. I. Tanonc-fok. Szeged, 1916. Árpád páholy.

Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. A Párisban 1917. évi junius hó 28-án, 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Franciából forditotta: Kovács István. Bp., 1934

Magyarország Nagy-Oriensének és a védelme alatt dolgozó ősi és elfog. skót szertartásu T. és I. páholyok névjegyzéke 1885/6 szabadkőmivési évre. Szerkesztette Gyurgyik Gyula — Namens-Verzeichniss... (Bp., 1885. Posner k. L. ny.)

Mártonffy Márton: A Demokratia-páholy munkássága a földmíves-szociálizmus ügyében. Összefoglaló jelentés és az idevágó irodalom ismertetése. Bp., 1899

Mi a szabadkőművesség? Kérdések és feleletek. Bp., é.n. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy.

Miklóssy István: A szabadkőművesség önleleplezése. Bp., 1912

Miklóssy István: Nyilt interpelláció a belügyminiszter úrhoz, a magyarországi szabadkőművesség állam- és társadalom-felforgató törekvései ügyében. Bp., 1912

Majláth Béla: A magyarországi Symbolikus Szabadkőműves Nagypáholy muzeuma. I. sz. Szabadkőmüvesi érmek. Bp., 1887. Szent István Páholy.

[Minke Béla] Cato: Isten ellen! vagy a katholikus egyház megdöntésére alakult világszövetkezetek szervezete, eszközei és harczmodora, több szörnyű bűntényeik leirásával. L. C. Harrincourt és mások adatainak felhasználásával, irta: ~. Második kiadás. Bp., 1892

Mitterdorfer Gusztáv: Mosaik. Szabadkőmüvesi jelzések magyarazatai, különös figyelemmel a Magyarország Nagy Oriense védelme alatt dolgozó t(es)t(vérek)-re. — Mosaik. Erläuterungen... Bp., 1875

Néhány szó a szabadkőműves internátusról és más egyebekről. Tájékoztató is, felelet is. Győr, 1905

Pachtler, G. M.: A szabadkőművesség titkos harca trón és oltár ellen. Okmányok alapján irta: ~. Német eredetiből forditotta: A pécsi növendékpapság Szent-Pál-Társulata. Pécsett, 1876

Pachtler, G. M.: A humanitás bálványa, vagy a szabadkőmüvesség positiv része. Okmányok alapján irta: ~. Német eredetiből fordította: a pécsi növendékpapság Sz.-Pál-Társulata. I-II kötet [egybekötve]. Pécsett, 1877

Poncins, Leon de: A forradalom titkos erői: Szabadkőművesség, zsidóság. Fordította: vitéz dr. Endre László. Bp., 1939

Rózsa Ignác, dr.: Hogyan neveljék a szabadkőművesek gyermekeiket? A Comenius páholyban 1914. február 27-én fölolvasta: ~. Bp., 1914

Scaurus: A szabadkőművesség. Bp., 1907

Somogyi István, dr.: A szabadkőmívesség igazi arca. I. kötet. A szabadkőmívesség felelőssége Trianonért. II. kötet. A földalatti Magyarország. Bp., 1929

Sullay István: Szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy: mi a szabadkőmüvesség alapelve, czélja, kiviteli eszközei, eredménye és veszélye az államra és egyházra? Eger, 1877

Szabadkőműves almanach az 1918-ik esztendőre. Szerkesztik és kiadják: Wilczek Gusztáv és Singer Arthur. Bp., 1917

Szabadkőműves emlékeim. Irta egy volt orsz. képviselő. Bp., 1911

Vajda Ernő, dr.: Hetvenöt év a királyi művészet szolgálatában. A Könyves Kálmán-páholy története 1872-1947. (Bp., 1948