Címerhatározó/Sulyok címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sulyok család címerével foglalkozik.


lekcsei és alsó-szopori Sulyok[szerkesztés]

Sulyok Balázs pecsétje 1533

Sulyok. (Lekcsei és Alsó-Szopori).

Szatmár vármegye ősnemes családja, mely II. Andrástól a bácsbodrogmegyei Lekcse községre kir. adományt nyert és ott letelepedett. Az egyik ág Erdélybe is átszármazott és az Alsó-Szopori előnevet vette fel. 1552-ben már Remeteszeg, Győrtelek, Magasliget, Panyit, Zeölcse és Ilk birtokában találjuk. 1736-ban a csengeri részt, továbbá Jánosi, Ujfalu, Angyalos, Sályi, Kocsord, Csaholy, Tunyog, Mátészalka, Sándor, Pályi, Gebe, Meggyes, Sonkád községekben birtokos. Az 1744-iki osztályperben 1779-ben hozott itéletben Papos, Győrtelek, Kispalád, Botpalád, Csengerujfalu, Kálló, Császárszállása, Parasznya, Tyukod, a mihálydi rész Nyíradony, Csaholy, Ököritó, Váralja szerepelnek a család birtokaiként. Tagjai közül György, 1447-ben Bácsbodrog vármegye követe. - II. György, 1528-ban pécsi püspök. - Imre (az erdélyi ágból,) 1576-ban Báthory Kristóf kanczellárja, többször küldötte őt a fejedelem követségbe, igy Bécsbe és Varsóba. - Balázs, 1521-ben száműzetett, mert Belgrád vár kapitányait, Török Bálintot és Héderváry Lőrinczet buzdította, hogy a várat ki ne adják a kezökből, egy évvel később kegyelmet nyert. 1531-ben István testvérével együtt Szapolyai híve. 1531-ben tagja volt a berzenczei összeesküvésnek, a melyet a Nádasdi Tamás védelmére szerveztek. - Balázs, 1542-ben kir. főkomornok-mester. - Ifj. István, 1521-ben Balázs bátyjával a szabácsi várat védi. - III. György, I. Ferdinánd híve. Elesett 1562-ben a halmi kastélyban. 1560-ban Középszolnok főispánja, ki a 47 községből álló szilágycsehi uradalomra kir. adományt nyer. - III. István, 1575-ben Békés Gáspárral harczol Báthory István ellen. - János (1642-47), Szatmármegye alispánja. - Ferencz, (1663-76.) szintén alispán, az ő ága a mai család. - György, 1837-ben törvényszéki ülnök. Ádám († 1871), sályi birtokos, megyei vízi biztos. - Gedeon († 1850 táján), szatmármegyei táblabíró. - Ede, jelenleg csengeri főjegyző. - Sándor, jogtúdor. - Bálint, a szatmári törvényszék tisztviselője. - László, ennek fia Sulyok Lajos, szatmári városi hivatalnok.

Czímer: kékben, zöld alapon, két egymással szemben ágaskodó koronás aranyoroszlán, felemelt jobbjukban tartott aranysulyokkal egymással viaskodni látszanak. Fölöttük kiterjesztett szárnyu fekete sas lebeg. Sisakdísz: vörösruhás, magyar vitéz növekvően, jobbjában ezüst-csákányt tart, balját csípőjén nyugtatja. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

Eger parancsnoka, miután a várat Perényi özvegye 1548 augusztus 15-ikén Ferdinándnak átadta, Dobó István volt, ki nemsokára 1550-ben tartotta lakodalmát Balassa [János] felesége testvérével, Sulyok Sárával, Balassa tehát leendő sógora parancsnoksága alá került.

Ő is Sulyok leányt vett feleségül, Sulyok Balázsnak Anna leányát. Mikor házasodott meg, nem tudjuk, valamint azt sem, hol s mikor ismerkedett meg Annával. Az udvarnál-e, a hol Sulyok Balázs, mint királyi főkomornyik 1542 óta sürüen megfordult; még ha nem lakott is Pozsonyban, vagy Szabolcsban Sulyok házánál, egri tartózkodása alatt? [2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs