Címerhatározó/Papy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Papy család címerével foglalkozik.


Papi cs.-névvel már 1560-ból találkozunk, a nemes cs.tagjai azonban nálunk [Hódmezővásárhelyen] csak később tűnnek fel. Tamás nevezetesen Bocskai fejedelem zászlai alatt Csomaközi András kapitány csopaljában harcolt a hazáért és szabadságért, kinek aztán a fejedelem nemességet ajándékozott, melyet pár hó múlva 1606. febr. 23. Zaránd-megyében hirdettek ki.

Minthogy fia, Mihály, hires kovács volt Beregszászon, ezért a családot Kovácsnak is hiviák. Unokája volt az a János, ki mint vándorló csizmadia legény elhagyva rokonságát, a XVIII. sz.-ban hozzánk került s itt megnősült. Fia M i h á l y 1790.tanító volt, később megyei biztos, és a nemesek hadnagya 1805., a ki Bereg-megyei rokonai közreműködésével 1792. Beregme-gyétől, s még abban az évben Csongrádtól is nemesi bizonyítványt szerzett, melvet 1830-ban az utódok megújítottak. Ezek között nevezetesebbek 1. József (1821—2), Mihály m.h. 1825. 70 é., Sámuel 1849—73. ács mesterek 38 é., János, nemesek hadnagya 1825—9. v. kapitány és só áruló 1833. óla, kinek fiai II. József, ügyvéd, ref. egyházi jegyző 1842 -3., földbirtokos, megyei táblabíró 1861., neje Bafogi Katalin, gimn. a. nya 400 k. 1852 ből, m.h. 1863. 51 é. Gyermekeik, Emili a Miklovic B.-né, Terézia Borotvás Kálmánná, Etelka Pikóné Gyomán, Rózsa Jánosiné, Lujza Pap Imréné, III, József. Utóbbik földbirtokos, lelkészi és jogi tanulmányokat végzett, ref. főgond-nok 1910—2., országgy. képviselő-jelölt 1910. II. József testvérei, Dániel ügyvéd, törvényszéki biró 1872-87., gimn. a.-nya 120 k. 1852., e. a.-nya 2000 k., m.h. 1905. 84 é., neje Vajda Teréz, kinek külön j. a. nya 200 k.; Papi Sámuel ügyvéd, egyház-megyei tiszti alügyész 1847. és 1860., ref. egyházi jegyző, alapítványi pénztárnok, egyházmegyei népiskolai körügyelő és aljegyző 1854—62, v. főjegyző és ügyész 18(36, végezetre árvaszéki elnök 1872. óla, m.h. 1901. 77 é., fia Géza törv sz. joggyakornok 1872 —6., azután elköltözött. Említendők még a Papiak közül Dávid, m.h. 1825. 24 é., Imre járásbirósági dijnok sz. 1886., és János szabó m.h. 1847. 57 é. Egyébként e néven városszerte és időszakonként 1790—1847-ig 1—3, 1818-ban 8, 1910-ben 7 ref családot találunk.[1]


Papy. Ősrégi kihalt család, mely már oklevelileg a XIII. század végén előfordul, mint Papi praedium birtokosa. 1482-ben Papy Benedeknek magvaszakadván, birtokait Mátyás király Rátkay Balázsnak adományozza.[2]

  • Irodalom:

Szeremlei Samu: Hódmezővásárhely története. V. KÖTET, A KÖZMIVELŐDÉS TÖRTÉNETE 1526-1848. MÁSODIK RÉSZ. Hódmezővásárhely, 1913. (reprint: Tótkomlós, 2001.)[3]

  • Külső hivatkozások:

[4]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs