Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Papolczy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Papolczy család címerével foglalkozik.


Papolczy aliter Csorja Papolczy

[szerkesztés]

Papolczy, másként Papolczi Csorja.

Ősrégi székely nemes család, Háromszék vármegyéből, Papolcz községből. Cs. Balázs, Tamás, Márton és Péter testvéreket Apaffy Mihály fejedelem nemességükben megerősíti. A család egyik ága a XVIII. század elején Magyarországba is átszármazván, nemesi levelüket már mint Csorja Papolczayak, a Szatmár vármegye 1782. évi januárius hó 21-én megtartott közgyűlésén produkálták és kihirdették. A család egyes tagjai már az 1740-1780-as [603. lap] években Szatmár városának fürmenderei és főbírái voltak. A székelyudvarhelyi levéltárak szerint a Bethlen Gábor-féle 1614-iki összeírásban már mint székely primipilusok fordúlnak elő. A család női ágon Zaniszlófy Báthory Istvánnal is családi összeköttetésben volt, mint azt annak a zálogváltó pernek az iratai igazolják, melyet az 1850-52-ben kiadott császári nyílt parancs alapján, Uray Bálint, a debreczeni volt kerületi tábla akkori elnöke, Hajdúböszörmény és Debreczen városok közönsége ellen, a Báthory Istvántól leányágon leszármazó örököstársaival közösen, a korábbi századokban elzálogosított nagyzeleméri puszta kiváltása iránt indított. Tagjai közül Pál, a XVIII. század közepe táján Szatmár város bírája. József, ugyanez időtájt ugyanott városi fürmender. - Antal, 1810-től Szinérváralján a nemesek főhadnagya. (Megh. 1865-ben.) - II. Antal, 1848-49-ben főhadnagy, szinérváraljai birtokos és ügyvéd. (Megh. 1881-ben.) - Béla, ugyanott birtokos és ügyvéd, fiai II. Béla, jogtúdor, kir. táblai biró, a szatmári kir. törvényszékhez beosztva. - László, színérváraljai földbirtokos II. Antal, kir. pénzügyminiszteri számtanácsos Budapesten. - Gyula jogtudor, zalamegyei birtokos; fiai: Gyula, Loránd, Albin, Andor.

Czímer: négyelt pajzs, 1 és 4 ezüstben, ezüst félholddal megrakott vörös pólya. 2 és 3 aranyban egyenesen álló vörös pajzs. Sisakdísz: nyílt fekete sasszárny között, egy nyíllal megrakott vörös pajzs. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs