Címerhatározó/Hudoba címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hudoba , Chudoba családok címerével foglalkozik.


badinyi Hudoba[szerkesztés]

Zólyom vármegye régi nemes családja, mely Badin helységből származik. A Zólyom vármegyében ma is élő ág, kir. engedélylyel, a Hudoba nevet Badinyi-ra változtatta. - A család tagjai közül Ábrahám a múlt század elején Zólyom vármegye első alispánja volt. - A múlt század első felében a következő tagjai szerepeltek: János, zólyommegyei főügyész, - Samu, főjegyző, - II. Samu főszolgabíró, - Pál, főszolgabíró,- Lajos, orsz. képviselő, - János, földbirtokos, ny. állami tisztviselő, - Gusztáv, 1848-49-ben honvédhadnagy, jelenleg a nagybányai kerület kincstári munkás-társpénztárak igazg. tanácsának elnöke, m. kir. pénzügyi tanácsos, a Ferencz József-rend lovagja.[1]

Kempelen Béla a Magyar nemes Családok című művében az alábbiakat közli a famíliáról: „Badiny (badini) - A család eredeti neve Hudoba volt; a czímeres nemeslevelet 1582. febr. 21. H. Antal, Gáspár és Jakab kapták. Kihirdette 1583. szept. 19. Zólyommegye. A család Badin után utóbb vette fel a B. családnevet. Egyik ága a XVIII. század végén Rimaszombatban telepedett le. Itt született 1818. Tamás fia: János. A család él. – Vö. Forgon I/56–7.; Siebm. pk. 10.” „Hudoba. — Czímeres levele kelt 1582. febr. 21. (Beszterczebányai kpt. II.) — Azon adatokhoz, melyek e családra nézve Badiny (badini) alatt jelen mii I. kötetében (207. lap) már közöltettek, hozzáveendő, hogy a család nemessége Nógrádmegyében is kihirdettetett s czímerpecsétje Nógrád- és Pestmegye levéltárában található fel. — Vö. még Kösz. 144., Simon 40.”

A család címerének leírása Kempelen Béla közlése alapján: „Czímer: vörös paizsban zöld halmon fehér lovon kék ruhás, fekete kalpagos vitéz ül, felemelt jobbjában arany kereket tart; sisakdisz: növekvő férfi jobbjában kereket, baljában mérleget tart.”

Badini Hudoba Samu (Soma) címerpecsétje 1843-ból a Pest Megyei Levéltárból

  • Irodalom:


Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs