H mondatok sablonjai

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
H mondat, más néven figyelmeztető mondat: egy adott veszélyességi osztályhoz és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is.

Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: CLP rendelet[1]), mely a világszintű Globálisan Harmonizált Rendszer európai adaptációja, új figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat határozott meg.

A változtatás célja, hogy világszintű piktogram- és mondatrendszert hozzanak létre, megkönnyítve ezzel az export-import tevékenységet, és elősegítve ezzel az egységes és gyors veszélykommunikációt.

Mivel a CLP jogszabály rendelet, ezért Magyarországon a hatályba lépését követően közvetlenül alkalmazandó. Előírásai alapján 2010. december 1. óta az anyagok (egy összetevős termék) címkéit a korábbi R mondatok helyett ezekkel a mondatokkal kell ellátni (CLP rendelet 21. cikk).

A címkéken használható H mondatok[2] a következőek:

Figyelmeztető mondatok[szerkesztés]

Sablon Tartalma
H200 Nyíl.gif Instabil robbanóanyagok.
H201 Nyíl.gif Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
H202 Nyíl.gif Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
H203 Nyíl.gif Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.
H204 Nyíl.gif Tűz vagy kivetés veszélye.
H205 Nyíl.gif Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.
H220 Nyíl.gif Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H221 Nyíl.gif Tűzveszélyes gáz.
H222 Nyíl.gif Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H223 Nyíl.gif Tűzveszélyes aeroszol.
H224 Nyíl.gif Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225 Nyíl.gif Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Nyíl.gif Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H228 Nyíl.gif Tűzveszélyes szilárd anyag.
H240 Nyíl.gif Hő hatására robbanhat.
H241 Nyíl.gif Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
H242 Nyíl.gif Hő hatására meggyulladhat.
H250 Nyíl.gif Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.
H251 Nyíl.gif Önmelegedő: meggyulladhat.
H252 Nyíl.gif Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.
H260 Nyíl.gif Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H261 Nyíl.gif Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H270 Nyíl.gif Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
H271 Nyíl.gif Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
H272 Nyíl.gif Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H280 Nyíl.gif Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H281 Nyíl.gif Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
H290 Nyíl.gif Fémekre korrozív hatású lehet.
H300 Nyíl.gif Lenyelve halálos.
H301 Nyíl.gif Lenyelve mérgező.
H302 Nyíl.gif Lenyelve ártalmas!
H304 Nyíl.gif Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H310 Nyíl.gif Bőrrel érintkezve halálos.
H311 Nyíl.gif Bőrrel érintkezve mérgező.
H312 Nyíl.gif Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314 Nyíl.gif Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz!
H315 Nyíl.gif Bőrirritáló hatású.
H317 Nyíl.gif Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Nyíl.gif Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Nyíl.gif Súlyos szemirritációt okoz.
H330 Nyíl.gif Belélegezve halálos.
H331 Nyíl.gif Belélegezve mérgező.
H332 Nyíl.gif Lenyelve vagy belélegezve ártalmas!
H334 Nyíl.gif Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335 Nyíl.gif Légúti irritációt okozhat.
H336 Nyíl.gif Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H340 Nyíl.gif Genetikai károsodást okozhat [3]
H341 Nyíl.gif Feltehetően genetikai károsodást okoz! [4]
H350 Nyíl.gif Rákot okozhat![5]
H351 Nyíl.gif Feltehetően rákot okoz.[6]
H360 Nyíl.gif Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket, ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást.[7]
H361 Nyíl.gif Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.[8]
H362 Nyíl.gif A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H370 Nyíl.gif Károsítja a szerveket, vagy meg kell adni az összes érintett szervet! [9]
H371 Nyíl.gif Károsíthatja a szerveket, vagy meg kell adni az összes érintett szervet, [10]
H372 Nyíl.gif Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt, károsítja a szerveket [11]
H373 Nyíl.gif Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt, károsíthatja a szerveket.[12]
H400 Nyíl.gif Nagyon mérgező a vízi élővilágra!
H410 Nyíl.gif Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz!
H411 {{subst:{H411}}
H412 Nyíl.gif Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413 Nyíl.gif Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
Mivel a korábbi figyelmeztető mondattípusok (R-mondatok) számos olyan kitételt tartalmaztak, amelyek az ENSZ által meghatározott figyelmeztető mondat listában nem voltak megtalálhatóak, így az európai döntéshozók kialakítottak egy kifejezetten EU-specifikus figyelmeztető mondat fajtát, amelyet EUH jelöléssel látnak el:
Sablon Tartalma
EUH001 Nyíl.gif Száraz állapotban robbanásveszélyes.
EUH006 Nyíl.gif Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.
EUH014 Nyíl.gif Vízzel hevesen reagál.
EUH018 Nyíl.gif A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.
EUH019 Nyíl.gif Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
EUH029 Nyíl.gif Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH031 Nyíl.gif Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH032 Nyíl.gif Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
EUH044 Nyíl.gif Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH059 Nyíl.gif Veszélyes az ózonrétegre.
EUH066 Nyíl.gif Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH070 Nyíl.gif Szembe kerülve mérgező.
EUH071 Nyíl.gif Maró hatású a légutakra.
EUH201 Nyíl.gif Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.
EUH201A Nyíl.gif Figyelem! Ólmot tartalmaz.
EUH202 Nyíl.gif Cianoakrilát - Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.
EUH203 Nyíl.gif Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH204 Nyíl.gif Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH205 Nyíl.gif Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH206 Nyíl.gif Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
EUH207 Nyíl.gif Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági elő írásokat.
EUH208 Nyíl.gif Tartalmaz Spiroxamin-t, amely allergiás reakciót válthat ki!
EUH209 Nyíl.gif A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat.
EUH209A Nyíl.gif A használat során tűzveszélyessé válhat.
EUH210 Nyíl.gif Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH401 Nyíl.gif Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében, be kell tartani a használati utasítás előírásait!

Lásd még[szerkesztés]

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
 2. H és P mondatok jegyzéke
 3. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 4. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 5. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 6. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 7. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 8. ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 9. ha ismertek, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 10. ha ismertek, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 11. vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek!
 12. vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek!