H mondatok sablonjai

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
H mondat, más néven figyelmeztető mondat: egy adott veszélyességi osztályhoz és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is.

Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: CLP rendelet[1]), mely a világszintű Globálisan Harmonizált Rendszer európai adaptációja, új figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat határozott meg.

A változtatás célja, hogy világszintű piktogram- és mondatrendszert hozzanak létre, megkönnyítve ezzel az export-import tevékenységet, és elősegítve ezzel az egységes és gyors veszélykommunikációt.

Mivel a CLP jogszabály rendelet, ezért Magyarországon a hatályba lépését követően közvetlenül alkalmazandó. Előírásai alapján 2010. december 1. óta az anyagok (egy összetevős termék) címkéit a korábbi R mondatok helyett ezekkel a mondatokkal kell ellátni (CLP rendelet 21. cikk).

A címkéken használható H mondatok[2] a következőek:

Figyelmeztető mondatok[szerkesztés]

Sablon Tartalma
H200 Instabil robbanóanyagok.
H201 Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
H202 Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
H203 Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.
H204 Tűz vagy kivetés veszélye.
H205 Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H221 Tűzveszélyes gáz.
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H223 Tűzveszélyes aeroszol.
H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
H240 Hő hatására robbanhat.
H241 Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
H242 Hő hatására meggyulladhat.
H250 Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.
H251 Önmelegedő: meggyulladhat.
H252 Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.
H260 Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H270 Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
H271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H281 Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H300 Lenyelve halálos.
H301 Lenyelve mérgező.
H302 Lenyelve ártalmas!
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H310 Bőrrel érintkezve halálos.
H311 Bőrrel érintkezve mérgező.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz!
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H330 Belélegezve halálos.
H331 Belélegezve mérgező.
H332 Lenyelve vagy belélegezve ártalmas!
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H340 Genetikai károsodást okozhat [3]
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz! [4]
H350 Rákot okozhat![5]
H351 Feltehetően rákot okoz.[6]
H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket, ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást.[7]
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.[8]
H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H370 Károsítja a szerveket, vagy meg kell adni az összes érintett szervet! [9]
H371 Károsíthatja a szerveket, vagy meg kell adni az összes érintett szervet, [10]
H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt, károsítja a szerveket [11]
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt, károsíthatja a szerveket.[12]
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra!
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz!
H411 {{subst:{H411}}
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
Mivel a korábbi figyelmeztető mondattípusok (R-mondatok) számos olyan kitételt tartalmaztak, amelyek az ENSZ által meghatározott figyelmeztető mondat listában nem voltak megtalálhatóak, így az európai döntéshozók kialakítottak egy kifejezetten EU-specifikus figyelmeztető mondat fajtát, amelyet EUH jelöléssel látnak el:
Sablon Tartalma
EUH001 Száraz állapotban robbanásveszélyes.
EUH006 Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.
EUH014 Vízzel hevesen reagál.
EUH018 A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.
EUH019 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
EUH029 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH059 Veszélyes az ózonrétegre.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH070 Szembe kerülve mérgező.
EUH071 Maró hatású a légutakra.
EUH201 Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.
EUH201A Figyelem! Ólmot tartalmaz.
EUH202 Cianoakrilát - Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.
EUH203 Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH205 Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
EUH207 Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági elő írásokat.
EUH208 Tartalmaz Spiroxamin-t, amely allergiás reakciót válthat ki!
EUH209 A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat.
EUH209A A használat során tűzveszélyessé válhat.
EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében, be kell tartani a használati utasítás előírásait!

Lásd még[szerkesztés]

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
 2. H és P mondatok jegyzéke
 3. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 4. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 5. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 6. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 7. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 8. ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 9. ha ismertek, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 10. ha ismertek, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 11. vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek!
 12. vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek!