GPL

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Figyelem! Ez a szöveg az eredeti angol változat (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html) fordítása. Mivel nem jogászok által készített hiteles fordítás, jogi szempontból csak az eredeti, angol nyelvű licenc a mérvadó.


GNU General Public License (GPL, általános közreadási feltételek)[szerkesztés]

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

Bárki terjesztheti, másolhatja a dokumentumot, de a módosítása nem megengedett.

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Hungarian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documentation that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Hungarian speakers understand the GNU GPL better.

Ez a GNU GPL nem hivatalos magyar fordítása. Nem a Szabad Szoftver Alapítvány hozta nyilvánosságra, és nem tekinthető a GNU GPL használó dokumentáció terjesztésének jogi feltételének -- erre csak a GNU GPL eredeti angol nyelvű szövege hivatott. Ugyanakkor azt reméljük, hogy ez a fordítás segítséget nyújt majd a magyar anyanyelvűek számára a GNU GPL jobb megértésében.

Előszó[szerkesztés]

A legtöbb szoftver licencei azzal a szándékkal készültek, hogy minél kevesebb lehetőséget adjanak a szoftver megváltoztatására és terjesztésére. A GNU GPL ezzel szemben minél több jogot kíván biztosítani a szabad szoftverek terjesztéséhez és módosításához, hogy a szoftver ingyenes lehessen az összes felhasználója számára. A GPL szabályai vonatkoznak a Free Software Foundation legtöbb szoftverére, illetve minden olyan programra, melynek szerzője úgy dönt, hogy ezt használja a szerzői jog megjelölésekor. (A Free Software Foundation egyes szoftvereire a GNU LGPL érvényes.) Bárki használhatja a programjaiban a GPL-t a szerzői jogi megjegyzésnél.

A szabad szoftver megjelölés nem jelenti azt, hogy a szoftvernek nem lehet ára. A GPL biztosítja a szabad szoftver másolatainak szabad terjesztését (és a szolgáltatásért akár díj felszámítását), a forráskód elérhetőségét, hogy bárki szabadon módosíthassa a szoftvert, vagy felhasználhassa a részeit egy új szabad programokban; és hogy tudhasson erről a lehetőségről.

A szerző jogainak védelmében korlátozásokat kell hozni, melyek megtiltják, hogy bárki megtagadja e jogokat másoktól, vagy ezekről való lemondásra kényszerítsen valakit. Ezek a megszorítások bizonyos felelősségeket jelentenek azok számára, akik a szoftver másolatait terjesztik vagy módosítják.

Ha valaki például ilyen program másolatait terjeszti, akár ingyen vagy bizonyos összeg fejében, a szoftverre vonatkozó minden jogot tovább kell adnia az ügyfeleknek. Biztosítani kell továbbá, hogy mindenki megkapja vagy hozzá tudjon jutni a forráskódhoz. Ezen szabályokat is el kell juttatni, hogy mindenki ismerje a jogait.

A jogok védelme két lépésből áll: (1) a szoftver szerzői jogainak és (2) ezen licenc biztosítása, amely jogot biztosít a szoftver másolásához, terjesztéséhez és/vagy módosításához.

Az egyes szerzők és a magunk védelmében biztosítani akarjuk, hogy mindenki megértse: a szabad szoftverre nincs jótállás. Ha a szoftvert módosították és továbbterjesztették, akkor mindenkinek, aki a módosított változatot kapja, tudnia kell, hogy az nem az eredeti, így a mások által okozott hibáknak nem lehet hatása az eredeti szerző hírnevére.

Végül a szabad szoftver létét állandóan szoftverszabadalmak fenyegetik. El szeretnénk kerülni annak veszélyét, hogy a szabad program terjesztői szabadalmat jegyezhessenek be rá, ezáltal védetté tegyék a programot. Ennek megelőzéséhez tisztázni kívánjuk: szabadalom szabad szoftverrel kapcsolatban csak mindenki által szabad használatra jegyezhető be, vagy egyáltalán nem jegyezhető be.

A pontos szabályok és a másolásra, terjesztésre, módosításra vonatkozó feltételek következnek.


A MÁSOLÁSRA, TERJESZTÉSRE ÉS MÓDOSÍTÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK[szerkesztés]

0. Ez a licenc vonatkozik bármely olyan programra vagy munkára, melynek a szerzői jogi megjegyzésében a jog tulajdonosa a következő szöveget helyezte el: a GPL-ben foglaltak alapján terjeszthető. Az alábbiakban a Program bármely ilyen programra vagy munkára vonatkozik, a Programon alapuló munka pedig magát a programot vagy egy szerzői joggal védett munkát jelenti: vagyis olyan munkát, amely tartalmazza a programot vagy annak egy részletét, módosítottan vagy módosítatlanul és/vagy más nyelvre fordítva. (Ezentúl a fordítás minden egyéb megkötés nélkül beletartozik a módosítás fogalmába.) Minden engedélyezés címzettje Ön.

A másoláson, terjesztésen és módosításon kívül más tevékenységre nem vonatkozik ez a licenc, azokat hatályon kívülinek tekinti. A Program futtatása nincs korlátozva, illetve a Program kimenetére is csak abban az esetben vonatkozik ez a szabályozás, ha az tartalmazza a Programon alapuló munka egy részletét (attól függetlenül, hogy ez a Program futtatásával jött-e létre). Ez tehát a Program működésétől függ.

1. A Program forráskódja módosítás nélkül másolható és bármely adathordozón terjeszthető, feltéve, hogy minden egyes példányon pontosan szerepel a megfelelő szerzői jogi megjegyzés, illetve a garanciavállalás elutasítása; érintetlenül kell hagyni minden erre a szabályozásra és a garancia teljes hiányára utaló szöveget és ezt a dokumentumot is el kell juttatni mindazokhoz, akik a Programot kapják.

Kérhető pénz a másolat fizikai továbbítása fejében, illetve díjazás fejében a Programhoz garanciális támogatás is biztosítható.

2. A Program másolatai vagy egy darabja módosítható, mely így az a Programon alapuló munkát alkot, a módosítás ezután az 1. részben adott feltételek szerint tovább terjeszthető, ha az alábbi feltételek is teljesülnek:

a) A módosított fájlokat el kell látni olyan megjegyzéssel, amely feltünteti a módosítást végző nevét és a módosítások dátumát.
b) Minden olyan munkát, mely részben vagy egészben tartalmazza a Programot vagy a Programon alapul, olyan szabályokkal kell kiadni vagy terjeszteni, hogy annak használati joga harmadik személy részére ingyenesen hozzáférhető legyen, az ezen dokumentumban található szabályok alapján.
c) Ha a módosított Program interaktívan olvassa a parancsokat futás közben, akkor úgy kell elkészíteni, hogy a megszokott módon történő indításkor megjelenítsen egy üzenetet a megfelelő szerzői jogi megjegyzéssel és a garancia hiányára utaló közléssel (vagy éppen azzal az információval, hogy miként juthat valaki garanciához), illetve azzal az információval, hogy bárki terjesztheti a Programot eme feltételek alapján, és arra is utalást kell tenni, hogy a felhasználó miként tekintheti meg a licenc másolatát. (Kivétel: ha a Program interaktív ugyan, de nem jelenít meg hasonló üzenetet, akkor a Programon alapuló munkának sem kell ezt tennie.)

Ezek a feltételek a módosított munkára mint egészre vonatkoznak. Ha a munka azonosítható részei nem a Programon alapulnak és független munkákként elkülönülten azonosíthatók, akkor ez a szabályozás nem vonatkozik ezekre a részekre, ha azok külön munkaként kerülnek terjesztésre. Viszont, ha ugyanez a rész az egész részeként kerül terjesztésre, amely a Programon alapuló munka, akkor az egész terjesztése csak ezen dokumentum alapján lehetséges, mely ebben az esetben a jogokat minden egyes felhasználó számára kiterjeszti az egészre tekintet nélkül arra, hogy mely részt ki írta.

Ezen szövegrésznek nem az a célja, hogy mások jogait elvegye vagy korlátozza a kizárólag saját maga által írt munkákra; a cél, hogy a jogok gyakorlása szabályozva legyenek a Programon alapuló illetve a gyűjteményes munkák terjesztése esetében.

Ezenkívül más munkák, melyek nem a Programon alapulnak, a Programmal (vagy a Programon alapuló munkával) közös adathordozón vagy adattárolón szereplése nem jelenti ezen szabályok érvényességét azokra is.

3. A program (vagy a programon alapuló munka a 2. szakasz alapján) másolható és terjeszthető tárgykódú vagy végrehajtható kódú formájában az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint, amennyiben az alábbi feltételek is teljesülnek:

a) A teljes, gép által értelmezhető forráskód kíséri az anyagot, melynek terjesztése az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint történik, szoftverterjesztésre használt hordozón; vagy,
b) Egy legalább három évre szóló írásos ajánlat kíséri az anyagot, mely szerint bármely külső személynek rendelkezésre áll a teljes gép által értelmezhető forráskód, a fizikai továbbítást fedező összegnél nem nagyobb díjért az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint szoftverterjesztésre használt adathordozón; vagy,
c) Olyan tájékoztatás kíséri az anyagot, amely tartalmazza az írásos ajánlat szövegét a forráskód biztosítására. (Ez az alternatíva csak nem kereskedelmi terjesztés esetén alkalmazható abban az esetben, ha a terjesztő a Programhoz a tárgykódú vagy forráskódú formájában jutott hozzá az ajánlattal együtt a b. cikkelynek megfelelően.)

Egy munka forráskódja a munkának azt a formáját jelenti, melyben a módosításokat szokás végezni. Egy végrehajtható program esetében a teljes forráskód jelenti a modulok forráskódját, a kapcsolódó felületkezelő definíciós fájlokat és a fordítást vezérlő parancsfájlokat. Egy speciális kivételként a forráskódnak nem kell tartalmaznia normál esetben az operációs rendszer főbb részeivel (kernel fordítóprogram stb.) terjesztett részeket (forrás vagy bináris formában), melyen a végrehajtható kód fut, hacsak nem tartozik ehhez maga a program is.

Ha a végrehajtható program vagy tárgykód terjesztése a forráskód hozzáférését egy megadott helyen biztosító ajánlattal történik, ez az ajánlat egyenértékű a forráskód terjesztésével, még akkor is, ha másoknak így nem kell a forrást lemásolniuk a tárgykóddal együtt.

4. A Programot csak az ebben a dokumentumban leírtaknak megfelelően lehet lemásolni, terjeszteni, módosítani, rá jogokat bejegyezni. Az egyéb módon való másolás, módosítás, terjesztés, jogok bejegyzése semmissé teszi a dokumentumban közzétett jogosultságokat. Akik azonban jogaikat ennek a szerzői jogi szabályozásnak a keretei között kapták, azok joga mindaddig megmarad, amíg teljesen megfelelnek a leírtaknak.

5. Nem kell elfogadnia ezt a szabályozást, hiszen nem írta alá. Ezenkívül viszont semmi más nem adhat jogokat a Program továbbterjesztésére és módosítására. Ezeket a cselekedeteket a törvény bünteti, ha nem ennek a szerzői jogi szabályozásnak a keretei között történnek. Mindezek miatt a Program (vagy a Programon alapuló munka) terjesztése vagy módosítása ezen dokumentum szabályainak elfogadását jelenti, és a Program vagy a munka módosításának, másolásának vagy szétosztásának szabályai erre épülnek.

6. Minden alkalommal, amikor a Program (vagy az azon alapuló munka) továbbadása történik, a Program „vevője” automatikusan hozzájut a Program eredeti tulajdonosának szerzői jogait tartalmazó dokumentumhoz, mely biztosítja a Program másolását és terjesztését eme szabályok szerint. Nem lehet semmi módon további korlátozásokat hozni a „vevő” számára ezen szabályok betartása céljából. A Program továbbadója nem felelős más személyekkel betartatni ezeket a szabályokat.

7. Ha bírósági határozat vagy más szabadalmi kötöttségek miatt olyan feltételek állnak elő, melyek ellentétesek e szabályozással, ezek nem mentik fel a terjesztőt a feltételek figyelembevétele alól. Ha a terjesztés nem lehetséges ezen szabályozás szerint, akkor egyáltalán nem lehetséges. Ha például egy szabadalmi szerződés nem engedi meg egy program tiszteletdíj nélküli terjesztését, akkor az egyetlen módja, hogy eleget tegyen valaki mindkét szabályozásnak az, hogy eláll a továbbfejlesztett program terjesztésétől.

Ha ennek a szakasznak bármely része nem érvényesül, vagy nem érvényesíthető valamely körülmény folytán, akkor a szakaszt további részét kell alkalmazni, egyéb esetekben a szakasz mint egész alkalmazandó.

Ennek a szakasznak nem az a célja, hogy a szabadalmak vagy egyéb hasonló jogok elutasítására bírjon bárkit is; mindössze meg szeretné védeni a szabad szoftver terjesztési rendszerének egységét, amelyet a szabad közreadást szabályozó feltételrendszerek teremtenek meg. Sok ember nagylelkű közreműködése folytán igen nagyszámú és változatos szoftver terjesztése történik ezen a módon, mely nagyban függ ennek a feltételrendszernek állandó betartásán; minden esetben a szerző/adományozó dönti el, hogy művét mely rendszer szerint teszi közzé.

Ez a szakasz pontosan szeretné tisztázni a szabályozás hátralevő részének lehetséges következményeit.

8. Ha a Program terjesztése és/vagy használata egyes országokban nem lehetséges szabadalmak vagy szerzői jogokkal védett kapcsolódási felületek miatt, akkor a Program szerzői jogainak eredeti tulajdonosa, aki a Programot ezen szabályozás alapján adja közre, egy földrajzi megkötést adhat a terjesztésre, és egyes országokat kizárhat. Ebben az esetben ennek a szabályozásnak kell tartalmazni az ilyen megkötéseket is.

9. A Free Software Foundation a General Public License dokumentum felülvizsgált illetve újabb változatait adja ki időről időre. Ezek az újabb dokumentumok az előzőek szellemében készülnek, de részletekben különböznek, hogy új problémákat kezelhessenek.

A dokumentum minden változata egy megkülönböztető verziószámmal ellátva jelenik meg. Ha a program szerzői jogi megjegyzésében egy bizonyos vagy annál újabb verzió van megjelölve, akkor lehetőség van akár a megjelölt, vagy a Free Software Foundation által kiadott későbbi verzióban leírt feltételek követésére. Ha nincs ilyen megjelölt verzió, akkor a Free Software Foundation által valaha kibocsátott bármelyik dokumentum alkalmazására lehetőség van.

10. A Programot más szabad szoftverbe, melynek szerzői jogi szabályozása különbözik, akkor lehet beépíteni, ha a szerzőtől erre engedélyt szereztünk. Abban az esetben, ha a program szerzői jogainak tulajdonosa a Free Software Foundation, akkor a Free Software Foundation címére kell írni; néha kivételt teszünk. A döntés a következő két cél szem előtt tartásával fog történni: megmaradjon a szabad szoftveren alapuló munkák szabad állapota, valamint segítse elő a szoftver újrafelhasználását és megosztását.


NINCS GARANCIAVÁLLALÁS[szerkesztés]

11. MIVEL A PROGRAM HASZNÁLATI JOGA DÍJMENTES, A PROGRAMHOZ NEM JÁR GARANCIA AZ IDE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYNAK MEGFELELŐEN. AMENNYIBEN A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÍRÁSBAN MÁSKÉNT NEM NYILATKOZNAK, A PROGRAM ÚGY AHOGY VAN KERÜL KIADÁSRA, MINDENFÉLE GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, NINCS SEM SEM SZÁRMAZTATOTT, SEM EGYÉB GARANCIAVÁLLALÁS, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMBAHOZHATÓSÁGRA VAGY ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A PROGRAM MINŐSÉGÉBŐL ÉS MŰKÖDÉSÉBŐL FAKADÓ ÖSSZES KOCKÁZAT A FELHASZNÁLÓT TERHELI. HA A PROGRAM HIBÁSAN MŰKÖDIK, A FELHASZNÁLÓNAK MAGÁNAK KELL VÁLLALNIA A JAVÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES MINDEN KÖLTSÉGET.

12. AMENNYIBEN A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁSBAN MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, SEM A PROGRAM SZERZŐJE, SEM MÁSOK , AKIK MÓDOSÍTOTTÁK ÉS/VAGY TERJESZTETTÉK A PROGRAMOT A FENTIEKNEK MEGFELELŐEN, NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A KÁROKÉRT, AMELYEK LEHETNEK VÉLETLENEK, VAGY MEGHATÁROZOTT KÖRÜLMÉNYEK MIATT TÖRTÉNTEK (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ADATVESZTÉST ÉS A HELYTELEN ADATFELDOLGOZÁST, VALAMINT A MÁS PROGRAMOKKAL VALÓ HIBÁS EGYÜTTMŰKÖDÉST), AKKOR SEM, HA EZEN FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK.

FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK VÉGE[szerkesztés]

Hogyan alkalmazhatók ezek a szabályok egy új programra?[szerkesztés]

Ha valaki egy új programot készít és szeretné, hogy az a többi ember számára a lehető leginkább hasznos legyen, akkor a legjobb módszer, hogy szabad szoftverré teszi azt, megengedve mindenkinek a szabad másolást és módosítást ezen szabályok alapján.

Ehhez a következő megjegyzést kell csatolni a programhoz. A legbiztosabb ezt minden egyes forrásfájl elejére beírni, így közölve leghatásosabban a garancia visszautasítását; ezenkívül minden fájl kell, hogy tartalmazzon egy copyright sort és egy mutatót arra a helyre, ahol a teljes szöveg található.

Egy sor, amely megadja a program nevét, és leírja, hogy mit csinál.
Copyright (C) év; szerző neve;
Ez a program egy szabad szoftver; terjeszthető illetve módosítható 
a Free Software Foundation által kiadott GNU Általános közreadási 
feltételek dokumentumában leírtak szerint; 2 vagy (tetszőleges) 
későbbi változat.
Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, 
de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az ELADHATÓSÁGRA vagy VALAMELY CÉLRA
VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatott garanciát is beleértve. 
További részleteket a GNU Általános Közreadási Feltételek tartalmaznak.

A programmal együtt kellett, hogy érkezzen egy példány a GNU Általános Közreadási Feltételek dokumentumából is; ha mégsem, akkor ezt a Free Software Foundationnak küldött levélben jelezze (cím: Free Software Foundation Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.)

A programhoz csatolni kell azt is, hogy miként lehet kapcsolatba lépni a szerzővel, elektronikus vagy hagyományos levél küldésével.

Ha a program interaktív, a következőhöz hasonló üzenettel lehet ezt megtenni a program indulásakor:

Gnomovision version 69, Copyright (C) év szerző neve. 
A Gnomovision programhoz SEMMILYEN GARANCIA NEM JÁR; részletekért
írja be a 'show w' parancsot. Ez egy szabad szoftver, bizonyos 
feltételek  mellett terjeszthető illetve módosítható; részletekért 
írja be a 'show c' parancsot.

A show w és show c képzeletbeli parancsok, és a GPL megfelelő részeit kell megjeleníteniük. Természetesen a valódi parancsok a show w és show c parancstól különbözhetnek; lehetnek akár egérkattintások vagy menüpontok is, ami a programnak megfelel.

Ha szükséges, meg kell szerezni (programozó esetében) a munkáltatótól vagy iskolától a program szerzői jogairól való lemondás igazolását. Erre itt egy példa; változtassa meg a neveket:

A Fiktív Bt. ezennel lemond minden szerzői jogi érdekeltségéről a 
`Gnomovision' programmal kapcsolatban (amely átkerül a fordítókhoz), 
amelyet H. Ekker János írt.
Aláírás: Tira Mihály, 1989. április 1. Tira Mihály alelnök

Az Általános Közreadási Feltételek nem engedik meg, hogy a program része legyen szabadalommal védett programoknak. Ha a program egy szubrutin függvénytár, akkor inkább a függvénytárral való összefűzését célszerű megengedni. Ha ez a cél, akkor a GPL helyett a GNU LGPL-t kell használni.