Címerhatározó/Pogány címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pogány családok címerével foglalkozik.


tatárlaki Pogány[szerkesztés]

Pogány Miklós 1447. október 13-án Temesváron Hunyadi János kormányzótól kapott címert.

megj.: a címer a szövegben nincs leírva

Dl 62.838

Pogány Miklós családjáról a gr. Bethlenek levéltára őrzött meg egyet-mást. Ebből tudjuk, hogy a czímernyerő 1447-ben a tordai sókamarának volt kezelő tisztje. Polgár létére tiszttársával Szindi Imrével együtt részt vett Hunyadi János harczaiban a Vaskapunál, Havasalföldön és a Balkán-félszigeten, és vére hullásával szerzett érdemeket jutalomra és kitüntetésekre. Az 1447 évben egymást érik az őt illető oklevelek. Ezek között legnevezetesebb az, melylyel a kormányzó a küküllői királyi várhoz tartozó Tatárlakát örök jogon neki adományozza. Az okt. 22-én kelt adománylevél a tordai városi polgárt jogilag az ország birtokos nemesévé tette és így nem csoda, ha az egy napra reá kiadott czímereslevélben sincs meg az a külön formula, a melylyel a nemességet szokták adományozni.

A nemessé lett tordai polgár még közel húsz éven át élőként szerepel az oklevelekben; ő a család gazdagságának és tekintélyes voltának megalapítója, mit bizonyít az is, hogy fia Tamás az előkelő Czegei Wass-családból házasodott. A czímerszerző családja fiágon nem soká virágzott, mert dédunokája, Miklós, a Tatárlaki Pogányok utolsó fisarja. A leányágon leszármazók egyike, Váradi Borbála a XVII. században Bethleni Bethlen Jánosnak († 1678) volt neje és az ő révén kerültek a Pogányokra vonatkozó iratok a gr Bethlen-család levéltárába.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

Farkas Csaba: Pogány Miklós címereslevele, 1447. In: Avar Anton szerk.: A Hunyadiak címereslevelei (1447-1489). Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. Budapest, 2018. 24-27. [1]

  • Külső hivatkozások:

[2] [3]


Lásd még: