Címerhatározó/Montefalco címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Montefalco család címerével foglalkozik.


Eredeti
Javított

Petrus Gentile Senilis de Montefalco 1478. május 27-én Budán Mátyástól kapott címert testvérével Mariottus-szal.

megj.: megpecsételésre, ill. expediálásra nem került, a pecsét helyének bevágása sem készült el

DL 50.535

+++++++

I.Mátyás közli Montefalco-i Péter pápai követtel, hogy /felsorolt/ érdemeinek elismeréséül vitézzé nyilvánitja őt, az oklevélben leirt és ábrázolt cimert adományozza neki és testvérének, familiárisává fogadja s meghagyja az ország méltóságainak és hatóságainak, hogy legyenek segitségére és ne követeljenek tőle semmit. - Hártya, bal felső sarkában cimerfestmény. - Függőpecsét helye. – Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay).

+++++++

Az adományozásban Petrus Gentile de Montefalco és testvére Mariottus jogtudor, nemkülönben Péternek fiágon való leszármazói részesülnek. Péternek leányági leszármazóira, nemkülönben Mariottus utódaira az adomány nem terjed ki. A kírály azonkívül Pétert lovaggá teszi, őt familiarisai sorába felveszi és meghagyja az ország összes egyházi és világi hatóságainak és lakosainak, hogy a czímerszerzőt a szabad járás-kelésben semmikép se akadályozzák, sőt őt ebben támogatni kötelességüknek ismerjék. Felmenti őt mindennemű vám-, híd-, révpénz stb. fizetése alól. Mindezek a formulák külföldi czímereslevelek állandó formulái, magyar armálisban csak elvétve fordulnak elő.

A főczímerszerző az armális tanusága szerint IV. Sixtus pápa rendkívüli követe volt, aki Veronai (Rangoni) Gábor egri püspök részére hozta el a bíbornoki kalapot. Testvére Mariottus Mátyás király követe gyanánt működött a pápai udvarban.

Az armális szövege olasz írással van írva. Megpecsételve az oklevél nem volt, a pecsétzsinór felvételére szolgáló bevágások a hártyán hiányoznak, ami tehát arra mutat, hogy az oklevél valamely előttünk ismeretlen okból nem került expediálásra.

A czímer, melyet a király adományoz, heraldikai tekintetben rendkívül érdekes. A fehérszegélyű, vörös rózsákkal megrakott zöld pólya kétségkívül – noha ezt a czímerleírás nem mondja meg – az adományt nyert családi czímeréből van véve. A pajzs felső kék mezejében látható, aranygyűrűt tartó hollófej Mátyás czímeréből: „de nostris paternis armis”, az azt kísérő két arany kagyló pedig Veronai Gábor egri püspök czímeréből került az adományozott czímerbe. E két körülményt az armális szövege is megemlíti. A hollófej és a kagylók adományozása külön kitüntetésszámba ment a czímerszerző részére, úgyszintén az arany sisak adományozása is. A pajzs alsó mezejében látható vademberfő valószínűleg a Perényi czímerből van véve, noha erre nézve a szöveg nem tartalmaz semmi megjegyzést.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

[2]


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs