Ugrás a tartalomhoz

Ido nyelvkönyv/3. lecke

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Hasonlítás[szerkesztés]

Alapfokú hasonlítás: állításban: tam …, kam …; tagadásban: ne tam …, kam …

Me esas tam richa kam il.Olyan gazdag vagyok, mint ő.

Középfokú hasonlítás: felfelé: plu …, kam…; lefelé: min …, kam …

El esas plu granda kam me. – Ő magasabb, mint én.

Felsőfokú hasonlítás: felfelé: la maxim …, de …; lefelé: la minim …, de …

El esas la maxim bela de omni. – Ez a legfinomabb mind közül.

A nagyon kifejezése:

Il esas tre brava. – Ő nagyon bátor.

Akkor is a kam kötőszót használjuk a hasonlításra, ha a mondatban nincsen melléknév:

Me preferas ico kam ito. – Jobban szeretem ezt, mint azt.

Az „olyan jó, amennyire csak lehet” típusú szerkezeteket a következő módon fejezzük ki: maxim bona posible.

Határozószók[szerkesztés]

Határozószókat képezhetünk melléknevekből a szóvégi -a -e-re cserélésével:

bona – bone (jó – jól)

fina – fine (végső – végül)

Összehasonlításokban ugyanúgy használjuk, mint a mellékneveket.

Il lektas plu bone. – Jobban olvas.

Névmások[szerkesztés]

A személyes névmások a következők: me (én), tu/vu (te), il/el/ol (ő); ni (mi), vi (ti), il (ők). Ugyanezeket az alakokat használjuk akkor is, ha a névmás tárgyként szerepel a mondatban.

A vu névmást használjuk általában egyes szám második személyében, de személyes ismeretség esetén használhatjuk a tu tegező formát is.

Az il hímnemű, az el nőnemű, az ol semlegesnemű alak.

Ha szüksége a többes szám harmadik személyében meghatározni a nemet, használjuk az ili, eli, oli formákat.

Az egyes szám harmadik személyben használhatjuk a lu névmást, mely nem határozza meg a nemet.

A határozatlan névmás az on, melyet a magyarra általában az „emberek” szóval fordítjuk, vagy egyszerűen többes szám harmadik személyű igealakot használunk helyette.

On dicez quon on volas.Hadd mondják (az emberek) azt, amit akarnak.

A visszaható névmás megegyezik a személyes névmásokkal, kivéve a harmadik személyeket, ahol a su névmást használjuk. Ezeket a magam(at), … szavakkal fordítjuk, de előfordul, hogy le sem fordítjuk, mivel a magyarban az adott szerkezet nem visszaható.

Me lavas me.Mosakszom. (Mosom magam.)

Il lavas su.Mosakszik. (Mossa magát.)

Li lavas su.Mosakszanak. (Mossák magukat.)

Az ige[szerkesztés]

A jövő időt az -os, a feltételes módot az -us, a felszólító módot az -ez végződés fejezi ki. Felszólító módot csak második személyben használhatunk és nem tesszük ki elé a névmást.

Me esos.Leszek.

El vidus.Láthat.

Venez hike!Gyere ide!

Képzők[szerkesztés]

A cselekvés kezdeményezőjét, aszerint, hogy milyen fokon végzi a cselekvést, kétféle módon képezhetjük. Az amatőrség jelzője az -er- képző, a profizmusé az -ist-. Ez utóbbi képző jelenthet valami melletti elhivatottságot, illetve iskolai végzettséget, foglalkozást is. Ennek párja az -ism- képző, mely magát az elhivatottság tárgyát jelenti.

Az -an- képző valamihez tartozó önkéntes tagságot jelöl, ezzel szemben az -ier- a fizikailag kapcsolódó dolgok képzője (valaminek a tartója).

fotografar – fotografero – fotografisto (fényképezni – amatőr fényképész – fényképész)

socialisto – socialismo (szocialista - szocializmus)

societo – societano (társaság – társaság tagja)

Kanada – Kanadano (Kanada – kanadai)

pomo – pomiero (alma – almafa)

Szöveg[szerkesztés]

LA VOYAJO.

Me arivis en la staciono. La veturo haltis. Portisto advenis. "Ube vu iras?" il questionis. "Me iras a Paris." me respondis. - "Ka vu havas vua bilieto?" - "No!" - "Venez komprar ol en la kontoro." Me pagis la veturisto. Me donis ad il drinko-pekunio. "Hastez!" klamis la portisto. La treno departos sen vu." - "On devas vendar la bilieti plu rapide! Me volus komprar jurnalo. Ube esas la jurnal-vendeyo? Me perdis mea monetuyo: Ho no!" Esas tri kloki. La treno departas. Mea kofro esas en la pako-vagono. Til la rivido!